Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE ACORDARE IMPRUMUT INTERN IN VALOARE DE 6.000.000 LEI


Anunt de participare numarul 142637/21.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CAMPINA
Adresa postala: BDUL CULTURII, NR.18, Localitatea: Campina, Cod postal: 105600, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA IONETE, Tel. +40 244336134, Email: [email protected], Fax: +40 244371458, Adresa internet (URL): www.primariacampina.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE ACORDARE IMPRUMUT INTERN IN VALOARE DE 6.000.000 LEI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: MUNICIPIUL CAMPINA
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE ACORDARE A UNUI IMPRUMUT INTERN PENTRU FINANTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII ?REABILITARE SIT
POLUAT ISTORIC-BATAL DEPOZITARE REZIDUURI PETROLIERE STRADA LACUL PESTELUI (MUNICIPIUL CAMPINA)? Valoarea
totala a liniei de finantare va fi de 6.000.000 lei, cu perioada de valabilitate de 10 ani, perioada de gratie 3 ani si perioada de rambursare de 7 ani.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII DE ACORDARE A UNUI IMPRUMUT INTERN PENTRU FINANTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII ?REABILITARE SITPOLUAT ISTORIC - BATAL DEPOZITARE REZIDUURI PETROLIERE STRADA LACUL PESTELUI (MUNICIPIUL CAMPINA)?
Valoarea estimata fara TVA: 3, 920, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
120 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de :35.000lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de cel putin 180 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de constituire: - cu OP sau fila de CEC in contul RO82TREZ5225006XXX000071Trezoreria Campina, C.F. 2843272 cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor.- prin virament bancar sau printrun instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. ? Formularul nr. 14.Se va prezenta decl. pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (daca este cazul) ? Formular nr. 13.A.C. are dreptul de a retine Garantia de Participare in situatiile prev. la art. 87 din HG 925/2006 iar in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia ca nefondata , A.C.va retine contestatorului din garantia de participare o suma, in conformitate cu prevederile art.278^1, alin (1) , lit c) din OUG 34/2006, in raport cu valoarea estimata a contractului. In masura in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor de respingere a contestatiei, A.C. va returna contestatorului suma retinuta in cel mult 5 zile lucratoare de la data pronuntarii deciziei instantei de judecata.Restituirea garantiei de participare se face in conformitate cu preved. art. 88 din HG 925/2006.Ofertele care nu sunt insotite de dovada garantiei de participare in cuantum si forma precizata vor fi respinse ca inacceptabile.Ofertantii care doresc constituirea garantiei de participare in valuta, vor folosi cursul euro comunicat de BNR cu 2 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul Garantiei de Buna Executie constituite va fi de 5% din pretul contractului . Modul de constituire a Garantiei de Buna Executie: inconformitate cu preved. art. 90 din H.G .nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare : -Printr-un instrument de garantare emis incond legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1- Formularul nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea.Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanata de Urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata
pentru atribuirea contractului de achizitie publica.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. In cazul depunerii unei oferte
individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra
indeplinirea cerintei.Cerinta 2 ? Formularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181In situatia in care ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din OUG nr.34/2006, acesta va fi exclus de la procedura
pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Cerinta 3 -Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale (in forma si termenul de valabilitate stabilite de organul emitent) ?
emis de Directia de Impozite si Taxe Locale;Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata , , coform cu originalul??.Cerinta 4 -Certificat fiscal privind plata obligatiilor la bugetul de stat, (in forma si termenul de valabilitate stabilite de organul emitent) ? emis
de Administratia Finatelor Publice;Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata , , coform cu originalul??.Certificatele fiscale solicitate vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se vor depune ofertele.Nota : Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au
indeplinit obligatiile de plata catre bugetul de stat si cel local, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine. Documentele se vor
prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Cerinta 5 - Formular nr. 3. - Certificat de participare la procedura cu oferta independentaNOTA : Ofertantul nu are dreptul in cadrul procedurii : a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si /sau comune, sub sanctiunea excluderii din procedura a tuturor ofertelor in cauza ;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau dupa caz, a celei in care este ofertant asociat ;Intreprinderile afiliate au dreptul sa participe in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu
este de natura sa distorsioneze concurenta.In cazul prezentarii unei oferte comune prin asociere, documentele care dovedesc situatia personala a ofertantului vor fi completate si
prezentate de fiecare asociat.Cerinta 6 - Formular nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69ยน din OUG 34/2006.Lista persoanelor cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de atribuire: - ing. Tiseanu Horia Laurentiu, - ing. Dragomir Ion, - ing. Oprescu Eliza, - ec. Ecaterinescu Gheorghe-, - ing.Ionete Mihaela, DumitrescuNona Elena, Lista Consilierilor Locali: d-na Albu Elena , dl. Nistor Marian , dl. Zagan Horatiu, d-na Petrovici Mihaela , d-na Clinciu Monica , d
-na Preda Gena , dl. Tudor Gheorghe , dl. Pitigoi Ioan ? Adrian , dl. Dula Marian , dl. Bondoc Viorel ? Gheorghe , d-na Dumitrescu Viorica ?
Luminita, dl. Telegescu Daniel, dl. Tiu Calin, dl. Ionita Daniel, dna. Papuc Rodica, dna.Stanica Viorica-Georgeta, dl.Fratila severius, dl.Tifigiu Mihai Valentin.Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de
administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la
gradul IV inclusiv, sau care se afla in relatii comerciale astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69, lit. a din OUG 34/2006, cu persoane cedetin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta
declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant si tert sustinator).Cerinta 7 - Formular nr. 5- Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura.Nota: In cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte. III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Cerinta 1: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, de pe langa Tribunalul de care apartine operatorul economic
(original /copie legalizata/ copie conform cu originalul), din care sa rezulte: obiectul declarat de activitate al ofertantului, care sa corespunda
categoriei de servicii solicitate (specifice obiectului contractului).Certificatul constatator trebuie sa cuprinda urmatoarele date actuale/reale la
data limita de depunere a ofertelor: denumire operator economic si date identificare, CUI, sediu social si secundare, filale, puncte de lucru
etc., structura actionariat, nume reprezentanti legali, domenii de activitate declarate, situatia societatii.Persoane fizice /juridice straine:
documente edificatoare (original / copie legalizata/ copie conform cu originalul + original traducere in limba romana de catre traducator
autorizat) eliberate cu maxim 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor, din care sa rezulte: obiectul de activitate al ofertantului, care sa
corespunda categoriei de sevicii solicitate (specifice obiectului contractului);Aceste documente se vor prezenta in conformitate cu
prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Declararea activelor totale pe ultimii 3 ani pentru care exista exercitiu
financiar incheiat.Valorile vor fi exprimate in lei si euro. Pentru conversia leieuro,
dacasituatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerarecursul mediu anual leu/euro comunicat de BNR (2010-4, 2099;2011-
4, 2379;2012-4, 4560)
Cerinta 2 Prezentarea bilanturilor contabile, vizate si inregistrate de
organele competente, pe ultimii 3 ani (31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012), extrase de bilant inreg. la organele competente sau orice alte documenteechivalente (raport de audit, balanta-conforme cu originalul). Sunt lasate lalatitudinea operatorilor economici documentele care vor fi prezentate insustinerea indeplinirii cerintei de calificare. Autoritatea contractanta isi
rezerva dreptul de a solicita clarificari ofertantului, daca va constata
neconcordante intre cifra de afaceri declarata si cifra de afaceri conform
bilantului contabil inregistrat sidepus la Directia Generala a Finantelor publice pe fiecare din anii respectivi.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr. 6 , cu declararea activelor totale pe ultimii 3 anipentru care exista exercitiu financiar incheiat.Prezentarea bilanturilor contabile pe ultimii 3 ani vizate siinregistrate de organele competente (copii conforme cuoriginalul). Pentru operatorii economici straini, in masura in carepublicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatiatarii de origine/tarii in care este stabilit operatoruleconomic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoarecare sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice sifinanciare a operatorului economic. Documentele se vorprezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata aacestora in limba romana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritaticontractante sau clienti privati.
Cerinta nr.2Prezentarea unui contract al carui obiect a fost prestarea de servicii similare
contractului ce face obiectul procedurii , cu costurile creditului acordat de
min. 3.000.000 lei.Recomandare sau document constatator din partea beneficiarului creditului.
Cerinta nr. 3Informatii privind asociereaDeclaratie privind partea/ partile din contract ce urmeaza a fi indeplinite de
asociati si specializarea acestora.Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a
depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizaze din punct de vedere
formal asocierea.Autoritatea contractanta solicita legalizarea asocierii numai in cazul in care
oferta comuna este declarata castigatoare, iarAcordul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii contractante la data
semnarii contractului. Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare
preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma
raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul
asociatiei este imputernicit sa se oblige sisa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este responsabil in
nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului, inclusiv
platile. Intelegerea trebuie sa-i mentioneze, de asemenea, pe toti membrii
din asociatie/Consortiu pe intreaga durata a contractului.Acordul de asociere va indica participarea (in procente) la prestarea
serviciilor si tipul de servicii care urmeaza a fi executate de fiecare dintre
parteneri in cadrul parteneriatului.
Cerinta nr. 4 Infomatii privind subcontractareaDeclaratie privind partea/ partile din contract ce urmeaza a fi indeplinite de
subcontractanti si datele de recunoastere a acestora.In cazul in care parti din contract urmeaza sa se indeplineasca de unul sau
mai multi subcontractanti, se solicita la incheiereacontractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre
viitorul contractant si subcontractantii nominalizatiin oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se
vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui
subcontractantii nominalizati in oferta faraacceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu
trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr.7Prezentarea unui contract al carui obiect a fost prestarea deservicii similare contractului ce face obiectul procedurii , cucosturile creditului acordat de min. 3.000.000 lei.Recomandare sau document constatator din parteabeneficiarului creditului.Formular 8Formularul 9Formular 8Formularul 10
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
Pentru achizitia acestui credit bancar se impune ?procedura accelerata? din urmatoarele motive: - Primaria municipiului Campina are in derulare proiectul ?Reabilitare sit poluat istoric - Batal depozitare reziduuri petroliere strada LaculPestelui, in valoare de peste 10.236.796 lei, proiect cu finantare externa prin Programul Operational Sectorial ?Mediu?;
- contractul de finantare europeana are termen de finalizare luna martie 2014;
- depunerea documentatiei la Comisia de avizare a Ministerului de Finante Publice trebuie sa se faca cat mai urgent, deoarece avizarile sefac in ordinea depunerii cererilor si in limita disponibilului ramas pe anul 2013.
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 5
Presel.candid. se face pe baza punctajului care va reflecta cap. cand. de a indeplini contractul, dpdv al sit. ec.-fin. si capacitatii teh.si/sau prof. aferente fiecarui candidat.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3582/25.02.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.04.2013 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.04.2013 10:00
Locul: Primaria municipiului Campina, bdul Culturii, nr.18
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor, comisia de evaluare, expert extern cooptat
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Punctajul fiecarui cand. se va calc: PC=PSEF+PCTP; PC=pct.cand.;PSEF=pct.aferent sit. ec.-fin.;PCTP=pct.aferent cap.teh. si/sau prof. Punctele pt. calc. PSEF/PCTP se acorda : a)Pt. PSEF: Candidatura cu cea mai mare medie anuala a activelor totale pe ultimii 3 ani primeste 50pct; Pt. celelalte cand. punctajul se acorda: PSEF=AT(n)/ATmax.x 50pct., unde AT(n)=Media anuala a activelor totale pe ultimii 3 ani ale cand. pt. care se calc.punctajul; ATmax.=cea mai mare medie anuala a activelor totale pe ultimii 3 ani prezentata.b)Pt.PCTP: Candidatura care prezinta contractul similar care a avut ca obiect serv.acordare credit, cu perioada de utilizare incheiata, cu val. cea mai mare, primeste 50pct;Pt. celelalte cand. punctajul se calc: PCTP= (n)/P max.x50pct, unde P(n)=contractul similar prez. pt. care se calc. punctajul;Pmax.=Cel mai mare contract de serv. similar .In cazul in care doi sau mai multi cand. acumuleaza acelasi punctaj, acestia vor fi departajati in functie de punctajul aferent sit. ec.-fin.In cazul in care nr. cand. care indeplinesc criteriile de sel. este mai mic decat nr.min. indicat in anuntul de part., AC, in conf. art.117 din OUG 34/2006, cu mod. si complet. ult., are dreptul: fie de a anula proc. de negociere, fie de a continua procedura numai cu acei candidati care indeplinesc criteriile solicitate. In cazul in care in urma negocierii doua sau mai multe of. finale vor avea acelasi pret min., atunci se va solicita respectivilor of., pt. departajare, o noua prop. financiara finala in plic inchis. Contractul va fi atribuit of. a carui noua prop. financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conditiile OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: in 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta. VI.4.3)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Campina - Oficiul Juric si contencios
Adresa postala: bdul Culturii, nr.18, Localitatea: Campina, Cod postal: 105600, Romania, Tel. +40 244336134, Fax: +40 244371458
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.03.2013 16:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer