Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de amenajare si intretinere spatii verzi, servicii de intretinere a parcurilor in municipiul Baia Mare


Anunt de participare numarul 133110/17.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BAIA MARE
Adresa postala: Gheorghe Sincai 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 262211001, In atentia: Carmen Zamfirescu, Email: [email protected], Fax: +40 262212171, Adresa internet (URL): www.baiamarecity.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
MUNICIPIUL BAIA MARE
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai nr. 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Centrul de Informare Cetateni (CIC) ? parter, Tel. +40 262211001, In atentia: Serviciului Achizitii Publice
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de amenajare si intretinere spatii verzi, servicii de intretinere a parcurilor in municipiul Baia Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Zonele verzi si parcurile din Municipiul Baia Mare
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 25, 000, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza ca vor fi incheiate minim 4 contracte subsecvente acordului-cadru (minim 1 contract pentru fiecare an)
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de amenajare si intretinere spatii verzi, servicii de intretinere a parcurilor in municipiul Baia Mare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77310000-6 - Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
77313000-7-Servicii de intretinere a parcurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Autoritatea contractanta prin activitatea de intretinere si amenajare zone verzi din Municipiul Baia Mare urmareste sa asigure urmatoarele obiective: protectia si conservarea spatiilor verzi pentru mentinerea biodiversitatii lor; mentinerea si dezvoltareafunctiilor de protectie (ape, sol, schimbari climatice) in scopul ocrotirii sanatatii populatiei si asigurarii calitatii vietii; regenerarea, extinderea, ameliorarea compozitiei si a calitatii spatiilor verzi; identificarea zonelor deficitare si realizarea de lucrari pentru extinderea si reabilitarea zonelor verzi; intretinerea parcurilor.
Autoritatea contractanta isi propune prin achizitia acestor servicii sa amenajeze si sa intretina zone verzi in cartiere existente si sa intretina parcurile din municipiul Baia Mare.Prestatiile si cantitatile estimative pentru care se vor realiza aceste servicii sunt conform Anexei nr. 2 la caietul de sarcini.
Zonele si cantitatile exacte pentru care se vor realiza aceste servicii se vor stabili la fiecare contract subsecvent.
Valoarea totala estimata a acordului-cadru, pe 4 ani, este: 25000000 lei, fara TVA.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se anticipeaza ca va fi atribuit: 7000000 lei, fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 25, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai jos. Cuantumul: 250000 lei. Se constituie in una din urmatoarele forme: Virament bancar in contul RO84TREZ43650006XXX000129 - Trezoreria Baia Mare (cu conditia confirmarii acestora de catre banca - extras de cont pana la data limita depunerii ofertelor); SAU Instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancara sau o societate de asigurari.Instrumentul de garantare va contine, obligatoriu, toate prev art. 87 din H.G. 925/2006 si va trebui sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare suma de 10060 lei, calculata cf. prevederilor art. 2781 alin. (1) lit. c) din O.U.G. 34/2006, in situatia in care ofertantul depune contestatie, iar aceasta va fi respinsa de catre C.N.S.C. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare va fi valabila pana la data de ... (90 de zile de la termenul limita de primire ofertelor). Cuantum: 10% din pretul contractului, fara TVA. Modul de constituire: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art. I din HG nr. 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Declaratii privind eligibilitatea: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale. Prezentare declaratie pe propria raspundere, in conformitate cu Formularul nr. 2A.Precizari: a. Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti;b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.c. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Cerinta nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonantaOfertantul nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile de mai jos: ? Se afla in faliment;? Nu si-a achitat obligatiile fiscale, ceea ce poate conduce la blocarea conturilor;? In ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile acestuia, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;? A fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;? Prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: ? Prezentare declaratie pe propria raspundere in conformitate cu Formularul nr. 2B;? Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat, scadenta in luna anterioara celei in care se depun ofertele - original /copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata;? Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local, scadenta in luna anterioara celei in care se depun ofertele - original /copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata.Precizari: a. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 181 se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.b. In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in original, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.c. Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti.d. In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.e. Persoana ce asigura sustinerea financiara si/sau tehnica nu trebuie sa se afle in situatia, care determina excluderea din procedura de atribuire, prevazute in art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006, cu modif si completarile ulterioare.
Cerinta nr. 3: Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/ sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), din O.U.G. nr.34/2006, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentare declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr.34/2006, Formularul nr. 2O. Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Dl Catalin Chereches - Primarul Municipiului Baia Mare; Dl Istvan Ludescher - Viceprimar; Dl Dumitru Matei - Viceprimar; Dl Vasile Barbul - Administrator Public; D-na Rodica Brad - Secretarul Municipiului Baia Mare; D-na Carmen Pop - Director executiv ? Directia Economica. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii va completa si prezenta acest formular alaturi de documentele justificative solicitate. In cazul unui ofertant care participa la prezenta procedura cu ajutorul unui tert sustinator, fiecare tert sustinator este obligat sa completeze si sa ataseze acest formular. In cazul unui ofertant care are intentia sa subcontracteze parti din contract, fiecare subcontractant este obligat sa completeze si sa ataseze acest formular.
Cerinta nr. 4: Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicarea certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Prezentarea certificatului de participare cu oferta independenta ? Formular nr. 2C. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii va completa si prezenta acest formular semnat de reprezentantul legal al ofertantului. Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle in nicio situatie de anulare a constituirii sale, sa aiba dreptul de a desfasura activitatea economica respectiva, iar activitatea sa-i fie autorizata de autoritatile competente.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca operatorul economic este legal constituit, detine codul CAEN necesar prestarii serviciului, iar acesta este autorizat - original /copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata.In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, atunci fiecare operator economic trebuie sa fie autorizat sa desfasoare partea sa din contract.Precizari: Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea economica si financiara de a incepe desfasurarea activitatilor care fac obiectul acordului-cadru si a indeplini obligatiile contractuale la termenele si standardele calitative asumate prin oferta si contract.
Media cifrei de afaceri pentru ultimii 3 ani financiari incheiati va fi de 14000000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are experienta similara in prestarea serviciilor ce fac obiectul acordului-cadru (servicii de amenajare si intretinere zone verzi ii servicii de intretinere parcuri), in maxim 2 contracte, care sa confirme prestarea de servicii in valoare de 7000000 lei, fara TVA. Serviciile trebuie sa fi fost prestate in ultimii 3 ani.
Resurse umane: Informatii referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii. Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Sef de santier - inginer a) Studii: superioare absolvite cu diploma de licenta in specialitatea horticultura sau silvicultura; b) Experienta profesionala relevanta Cel putin 5 ani experienta generala in derularea unor servicii similare; Cel putin un proiect in care a avut functia de sef de santier. c) Relatia cu ofertantul: Orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta (contract de munca, contract de prestari servicii etc.) sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere).
Responsabil cu controlul tehnic de calitate a) Studii: superioare absolvite cu diploma de licenta in specialitatea horticultura/silvicultura. b) Experienta profesionala relevanta Cel putin 3 ani experienta generala in derularea unor servicii similare. c) Relatia cu ofertantul: Orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta (contract de munca, contract de prestari servicii etc.) sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere).
Specialist peisagist a) Studii: superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul horticultura/silvicultura, specialitatea peisagistica. b) Experienta profesionala relevanta Participarea la cel putin un proiect in care a ocupat pozitia de peisagist. c) Relatia cu ofertantul: Orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta (contract de munca, contract de prestari servicii etc.) sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere).
Responsabil cu protectia muncii a) Studii: superioare absolvite cu diploma de licenta. b) Experienta profesionala relevanta Inginer responsabil SSM (securitate si sanatate in munca) autorizat, cel putin 3 ani experienta specifica in derularea unor servicii similare. c) Relatia cu ofertantul: Orice document din care sa reiasa raporturile legale existente intre persoana nominalizata si operatorul economic care depune oferta (contract de munca, contract de prestari servicii etc.) sau intentia ferma de a incheia un contract (declaratie pe propria raspundere).
Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice: Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Urmatoarele dotari tehnice sunt obligatorii si reprezinta cerinte minime: Autocontainer multifunctional tonaj mare 18to-25to -2buc; Autospeciala multifunctionala basculabila tonaj mic 7, 5to -2buc; Autospeciala toaletari arbori tip PRB nacele autoridicatoare cu inaltimea 20m?30m -2buc; Autovehicol de tonaj, mixt, persoane 3, 5to -3buc; Autocisternapentru udat spatii verzi -2buc; Bazin mobil pentru sisem de udare 4.000 litri -2buc; Tractor multifunctional cu cupa si lama -2buc; Tractor cu cupa frontala si accesorii specifice prelucrarii solului -2buc; Remorca 7to?15to -2buc; Motocositoare portabila profesionala -50buc; Motofoarfeca specializata tuns gard viu -20buc; Motoferastrau ? gama diversificata 3buc/tipodimensiuni -12buc; Turbosuflanta de erbicidat -1buc; Toate utilajele vor respecta norma de mediu MINIM EURO 4. Ofertantul stabilit castigator va avea obligatia de a prezenta cantitatea minima de utilaje solicitate, inainte de semnarea acordului-cadru.
Urmatoarele dotari tehnice sunt obligatorii si reprezinta cerinte minime: Tocator forestier capacitate mare Diametrul ma. Tocabil 250 mm -1buc.; Compactor picior capra -1buc; Generator sudura ?min5kVA -2buc; Motocultor -3buc; Masina de tuns gazon -15buc; Generator curent ?min 5kW -2buc; Pompa apa -2buc; Grup electrogen ?min 5kVA -1buc; Toalete mobile -5buc; Instrumente de masurat specifice (pt distante) -2buc; Automacara tonaj 20รท25to -1buc; Motoferastrau pt taiere la inaltime -1buc; Freza pt mobilizat solul -4buc; Suflanta pentru frunze -2buc; Sistem de udare prin aspersoare -3buc; Dispozitiv de scos cioate -1buc; Aparat de spalat cu apa, sub presiune -3buc. Toate utilajele vor respecta norma de mediu MINIM EURO 4. Ofertantul stabilit castigator va avea obligatia de a prezenta cantitatea minima de utilaje solicitate, inainte de semnarea acordului-cadru.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii pentru cel putin un domeniu de activitate ce face obiectul acordului - cadru. In cazul unei asocieri, fiecare dintre asociati va prezenta un astfel de Certificat sau echivalent pentru partea sa de implicare in contract. Nu se accepta operatori economici in curs de certificare.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 14001:2004, un sistem de management de mediu pentru activitatea economica necesara prestarii serviciilor. In cazul unei asocieri, fiecare dintre asociati va prezenta un astfel de Certificat sau echivalent pentru partea sa de implicare in contract. Nu se accepta operatori economici in curs de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2 / 2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.03.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.04.2012 11:00
Locul: Primaria Municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Sincai nr. 37, Sala Europa - parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici, observatorii desemnati U.C.V.A.P.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza numai prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor admisibile, fara sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje. Modul de evaluare: Punctajul se va acorda pe baza urmatorului algoritm de calcul: Pentru fiecare valoare, aferenta fiecarei prestatii cuprinse in centralizatorul de preturi ANEXAnr.7 la Caietul de Sarcini, punctajele se acorda astfel: Punctaj maxim Pn.max. aferent fiecarei prestatii se acorda pt val. cea mai mica a prestatiei. Pt oferte cu valori mai mari, algoritmul de calcul se va repeta pt fiecare prestatie in parte, astfel: Pt fiecare prestatie (P.n): Pt oferta cu valoarea cea mai mica se acorda punctajul maxim inscris in coloana aferenta; Pt valori mai mari, calculul se va face astfel: Punctaj pret(n)=[pret minim/pret (n)]xPn.max.(punctaj max); unde: punctaj pret(n) =punctajul ofertei n; pret minim =pretul cel mai scazut ofertat; pret(n) =pretul ofertei n. Algoritmul de mai sus se repeta pentru fiecare prestatie cuprinsa in ANEXA 7 (la Caietul de Sarcini). Pentru obtinerea punctajului aferent fiecarei oferte, se vor insuma punctele obtinute pentru fiecare prestatie in parte in parte, adica: Ptotal = P1+P2+ ..........+P53 = 1.000 puncte maxim. Oferta care va fi stabilita ca fiind castigatoare va fi oferta care va obtine cel mai mare punctaj total, calculat in baza algoritmului prezentat mai sus. In cazul in care doi sau mai multi ofertanti au depus oferte care au acelasi pret si indeplinesc criteriul de atribuire pretul cel mai scazut, departajarea ofertelor se va face printr-o etapa suplimentara de ofertare, la care vor participa doar ofertantii ale caror oferte au fost declarate admisibile, au aceeasi valoare si indeplinesc criteriul de atribuire pretul cel mai scazut. In cadrul etapei suplimentare de ofertare se va acorda un termen de o zi lucratoare de la instiintare pentru depunerea in plic sigilat la adresa autoritatii contractante a unei noi oferte financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUGnr34/2006, despre un act al autorit. contractante considerat nelegal. Daca priveste continutul doc. de atrib., data luarii la cunostinta este data publicarii acesteia.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Baia Mare ? Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai nr. 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel. +40 262211001, Fax: +40 262212332, Adresa internet (URL): www.baiamarecity.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2012 11:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer