Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de analiza, programare si executie sistem informatic


Anunt de participare numarul 147460/25.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR BRASOV
Adresa postala: Brasov, str.Poienelor, nr.5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500419, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Chete, Tel. +40 723655489, Email: [email protected], Fax: +40 268315113, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de analiza, programare si executie sistem informatic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ANALIZA, PROIECTARE, EXECUTIE SI IMPLEMENTARE APLICATIE INFORMATICA , UN SISTEM INTEGRAT CARE SA PERMITA CREAREA, ACTUALIZAREA SI EXPLOATAREA UNEI BAZE DE DATE PRIVIND PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALA AFLATE IN PORTOFOLIUL CENTRELORREGIONALE DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR, PARTENERE IN PROIECT, ACCESAREA BAZELOR DE DATE UTILIZAND INFOTUCH-uri; O PAGINA WEB PENTRU PROMOVAREA PROIECTULUI MECSERV SIPAGINI WEB PENTRU CEI 4 PARTENERI DIN PROIECTUL MECSERV IN VEDEREA ACCESARII BAZELOR DE DATE ? IN CONFORMITATE CU CERINTELE CAIETULUI DE SARCINI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72200000-7 - Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de analiza, programare si executie sistem informatic
Valoarea estimata fara TVA: 1, 990, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare in cuantum de 39800 Lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei?90 zile. Modul de constituire a garantiei de participare: 1.Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara dupa model Formular 12 ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sussau2.Virament bancar/ Ordin de plata in contul autoritatii contractante RO91TREZ1315005XXX005092, deschis la TREZORERIA BRASOV.Ofertantul are obligatia de a depune documentul de constituire a garantiei in original la adresa CRFPA Brasov, str. Poienelor, nr.5 ? Secretariat, pana la cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Conform art. 278^1, din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, suma de 5.770 lei.Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, mentionam faptul ca, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in ALTA VALUTA se va face la cursul BNR din DATA PUBLICARII anuntului de participare.Pentru ofertantii din categoriaIMM cuantumul garantiei de participare se reduce cu50%- Se completeaza Formular 11 . Garantia de buna executie se constituie de catre contractant in cuantum de 5 %din valoarea contractului incheiat, fara tva.Modul de constituire a garantiei de buna executie: -Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari in original, sau alta modalitate dintre cele prevazute la art. 90 din HG nr. 925/2006, alin (2) si (3) , in cuantumul si pentru perioada de pana la finalizarea contractului.Restituirea garantiei de buna executie a contractului se face in termen de cel mult 14 zile de la data receptiei finale a serviciilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltatea Resurselor Umane 2007-2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.44 din OUG nr.34/2006 cu modif si compl.ulterioare.Asocierea se va legalizain cazul ofertei declarata castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Sistemul integrat va fi analizat, proiectat, executat, implementat in Centrele Regionale(CRFPA) din Brasov, Valcea, Teleorman, Calarasi si Cluj.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I.Art. 180
Se solicita document pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006, inclusiv pentru tertul sustinator, daca este cazul. Formular 1II.Art. 181
Se solicita document pentru neincadrarea in prevederile art. 181, lit. a), lit. c1) si lit. d)din OUG nr. 34/2006- Formular 2. Se solicita certificate fiscale in original sau copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut TERMENUL LIMITA de depunere a ofertelor, la bugetul de stat si la bugetul local, in Romania sau in tara in care este stabilit.(art.181, lit.c). Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
III.Se solicita prezentarea ?Certificatului de participare cu oferta independenta? ? conform Ordinului nr.314/2010. Formular 3.
IV.Se solicita declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Formular 8.
V.Se solicita prezentarea ?Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006? ? se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator (se va avea in vedere Ordinul ANRMAP nr. 170/2012). Formular 4.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, aferente procedurii sunt : Director? Gheorghe Marmalichi, Responsabil Achizitii Publice ? Mihaela Chete, Director adjunct ? Claudiu Bordea, Asistent Manager Proiect ? Gabriela Stanbeca, Expert Proiect ? Marcel Arefta. Se permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
1.Pentru persoane juridice se solicita Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala din care sa reiasa ca activitate principala cod CAEN 6201. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor
2.Pentru persoane juridice/fizice straine se solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si care are ca activitate principala realizaresofware la comanda, precum si un Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs.Ofertantii ? persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundereprin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru una dintre cele doua optiuni: I.Ca in termen de 45 zile de la comunicarea instiintarii, vor prezenta dovada deschiderii unui sediu permanent sau a unui punct de lucru in Romania. II.Ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asocierii si inregistrarea asocierii la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare.(ATENTIE! In cazul unei asocieri, fiecare asociat persoana juridica straina este obligat sa prezinte acest formular\document).
3.Pentru persoane fizice se solicita autorizatie de functionare valabila la data limita de depunere a ofertelor.
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima: media cifreideafaceri globala pe ultimii 3 ani(2010-2012) a ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici impreuna ? in cazul asocierii) sa fie cel putin egala cu 3.980.000 lei. Se solicita completarea Formularului 5 din Sectiunea FORMULARE ? Fisa de informatii generale cu cifra globala de afaceri pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta privind cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani poate fi indeplinita de ofertant sau de sustinator. Daca un grup de operatori economici depune, in asociere, o oferta comuna, atunci indeplinirea nivelului minim solicitat al cifrei de afaceri se poate demonstra prin cumularea valorilor cifrelor de afaceri ale tuturor membrilor grupului. Grupul de operatori economici in asociere poate beneficia de sustinerea economico-financiara a unei terte persoane, in aceleasi conditii care au fost stabilite pentru un singur operator economic. Ofertantii nerezindeti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata a documentelor solicitate.1.Se va prezenta Formular 5 din Sectiunea FORMULARE ? Fisa de informatii generale cu cifra globala de afaceri pe ultimii 3 ani, din care sa reiasa o medie de minim 3.980.000 lei. Valorile vor fi exprimate in LEI folosind pentru conversie ratele medii anuale de schimb LEI/EUR comunicate de Banca Centrala Europeana (www.ecb.int ) pentru anii respectivi: 2010 - 4, 2122- LEI/EUR2011- 4, 3282- LEI/EUR.2012 ? 4, 4560 ? LEI/EUR.Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EURO se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana.(www.ecb.int ).2. Copii bilant prescurtat pe anii 2010/2011/2012 ? copie conform cu originalul si semnata.Note: -Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.-Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm-art.190 alin2/OUG34 semnat de catre persoana care il sustine, prin care aceasta confirma punerea la dispozitie a resurselor financiare invocate.-Daca un grup de operatori economici depune o oferta sau o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului.-Eventualilor subcontractanti nu li se impune indeplinirea cerintelor de calificare privind capacitatea economico-financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Prezentarea a maxim 2 contracte in domeniul executiei de sisteme informatice, in ultimii 3 ani. Valoarea serviciilor similare sa fie mai mare sau egala cu 1990000 lei. Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Centrala Europeana. Se va prezenta Formularul nr. 6 - Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani
Informatii despre subcontractanti - daca este cazul
Certificare ISO 9001:2000 si ISO 27001:2005
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul nr. 6 - Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani , din care sa rezulte ca a prestat servicii similare la nivelul unui contract maxim2 contracte a carorvaloare/valoare cumulata a fost de min.1.990.000 lei insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Se va prezenta (daca este cazul) lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare din care trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o va indeplini subcontractantul si toate amanuntele necesare pentru evaluarea ofertelor ? se va completa Formularul 7 din Sectiunea Formulare.In cazul subcontractarii in ceea ce priveste resursele tehnice si resursele umane, analiza indeplinirii cerintelor se face luand in considerare partea de implicare a subcontractantului. Subcontractantul va prezenta Declaratia privind calitatea de participant la procedura (Formularul 8 din Sectiunea Formulare) si Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 (Formularul 4 din Sectiunea Formulare)Informatii privind sustinatorul. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d). Ofertantul va prezenta un angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.Prezentarea ambelor certificate in original/copie legalizata /copie conforma cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Da
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.11.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.12.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.12.2013 11:00
Locul: Sediul CRFPA Brasov, Str. Poienelor, nr.5, Localitatea Brasov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Chete Mihaela-presedinte comisie, Bordea Claudiu-George - membru, Arefta Marcel - membru
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROIECTUL«Modernizare pentru Eficienta si Calitate in SERViciile de Formare Profesionala a Adultilor - MECSERV? POSDRU/111/4.1/S/92695 »
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
VI.3) Alte informatii
In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, fara ca pretul reofertat sa depaseasca valoarea ofertata initial. Modalitatea de departajare va tine cont de continutul ofertei, respectiv al propunerii financiare si nu de cerinte de calificare/selectie.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Brasov
Adresa postala: Brasov, str. Poienelor, nr. 5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500282, Romania, Tel. +40 268315113, Email: [email protected], Fax: +40 268315113
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.10.2013 09:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer