Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de analiza, proiectare/ implementare pentru extinderea sistemului de management a documentelor existente in cadrul IGI


Anunt de participare numarul 142597/23.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Adresa postala: Piata Revolutiei nr. 1 A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 10086, Romania, Punct(e) de contact: Directia Administrare si Achizitii pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei , str. Leaota nr. 2A, sector 6, Bucuresti, Tel. +40 214301925, In atentia: Pantaze Marta, Email: [email protected], Fax: +40 213165577, Adresa internet (URL): www.mai.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de analiza, proiectare/ implementare pentru extinderea sistemului de management a documentelor existente in cadrul IGI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Inspectoratul Generalpentru Imigrari, str Eforie nr.3-5, sector 5, Bucuresti, Romania,
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de servicii de analiza, proiectare/ implementare pentru extinderea sistemului de management a documentelor existente in cadrul IGI in vederea:
? Gestiunea proceselor informationale din interiorul organizatiei bazate pe documente, a inregistrarilor, instrumente de colaborare precum si monitorizarea activitatii si a performantelor in cadrul organizatiei;
? Realizarea si implementarea unui serviciu online de depunere a documentelor online pe site-ul IGI pentru straini? Realizarea unui Sistem de Help-Desk intern care sa asigure cereri formale de suport pentru aplicatii sau componente ale sistemului informatic destinat utilizatorilor interni ai aplicatiilor.? Asigurarea suportului si a mentenantei pentru aplicatie si baza de date, asociate proiectului.
? Instruirea personalului in cadrul structurilor IGI ce va utiliza sistemul rezultat
? Editarea manualelor de administrare si utilizare aferente noilor module ce se vor realiza
? Achizitia de licente software si echipamente hardware asociate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72212900-8 - Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
30216110-0-Scanere informatice (Rev.2)
48311000-1-Pachete software pentru gestionarea documentelor (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
80530000-8-Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Activitatilece fac obiectul contractului sunt urmatoarele: - Analiza fluxului si identificarea cerintelorbusiness si optimizare legate de componenta de Document Management, componenta de Portal online si de sistemul de HelpDesk, in cadrul proiectului
- Receptia echipamentelor si licentelor necesare dezvoltarii si punerii in functiune a noului sistem informatic
- Proiectarea sistemului informatic- Dezvoltarea componentei de solutie de Document Management, de Portal online si de HelpDesk precum si dezvoltarea mecanismelor de integrare cu SIMS
- Testarea sistemului informatic
- Validarea sistemului informatic- Elaborarea, editarea si tiparirea manualelor specifice de utilizare si administrare a structurii informatice de management a documentelor, a Portalului precum si ghidul de interventie specific personalului HelpDesk
- Instruirea utilizatorilor nationali in vederea utilizariisolutiilor informatice de management a documentelor
- Trecerea in productie a noului sistem informatic
- Asigurarea mentenanteisistemului (5 luni de la trecerea in productie a sistemului informatic)
In urma implementarii activitatilor mentionate se vor atinge urmatoarelerezultate
? Realizarea si implementarea unui sistem care sa asigure gestiunea proceselor informationale din interiorul organizatiei bazate pe documente, a inregistrarilor, instrumente de colaborare precum si monitorizarea activitatii si a performantelor in cadrul organizatiei - Document Business Process Management? Realizarea si implementarea unui serviciu online de depunere a documentelor pe site-ul ORI ptr straini (cu autentificare prin token (PKI)).? Realizarea unui Sistem de Help-Desk intern care sa asigure cereri formale de suport pentru aplicatii sau componente ale sistemului informatic destinat utilizatorilor interni ai aplicatiilor.? Asigurarea suportului si a mentenantei pentru aplicatie si baza de date
? Instruirea personalului in cadrul structurilor IGI ce va utiliza sistemul rezultat
? Editarea manualelor de administrare si utilizare aferente noilor module ce se vor realiza
Valoarea estimata fara TVA: 10, 075, 240RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 201.504, 00 lei sau echivalentul in alta valuta calculat la cursul leu/alta valuta mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu cea a ofertelor, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei pentru participare: - prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original, in conformitate cu Formularul nr. 1.- in cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, se vor folosi urmatoarele: RO86TREZ7005005XXX000168, Cont deschis la Directia de Trezoreriea municipiului Bucuresti, Cod Fiscal 4267095.Garantia de participare va fi retinuta/restituitain conditiileprevazute la art. 87 si 88 din H.G.R. nr. 925/2006.Cuantumul garantiei de participare ce se va retine in conditiile art. 278^1 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006 este de 8.567, 52 lei.Ofertele care nu sunt insotite, la data deschiderii de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor si returnate nedeschise. Garantia de buna executie se va solicita la incheierea contractului. Cuantumul acesteia va fi de 10% din pretul contractului fara T.V.A. Garantia de buna executie se va constitui in conditiile art. 89 alin. (1) si (2), art. 90 alin. (1) si (3), art. 91 si 92 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul Social European PODCA- 85%sibugetul de stat - 15%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Ofertantul (lider, asociat, subcontractant, tert) trebuie sa prezinte aviz(e) de securitate industriala eliberat(e) de DGIPI al MAI la data depunerii ofertelor, in conformitate cu OMAI 74/2010 publicat in MO 193/26.03.2010. Solicitarea va fi adresata cu min 33 zile inainte de deschidere.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
NOTE
- Toate certificatele/documentele/formularele mentionate mai jos trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"si trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor;
- se accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva;
- in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente care vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens;
- documente emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare;
- in cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al ofertantului (lider, asociat, subcontractant), se va atasa o imputernicire pentru acesta, conform Formularului nr. 2.?
Cerinta nr. 1 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 dinOUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareOperatorul economic (lider, asociat, tert trebuie sa completeze Formularul nr.3.
Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicatapentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006.1. Operatorul economic (lider, asociat, tert) trebuie sa completeze Formularul nr. 4.
Nota: in cazul tertului sustinator Formularul nr. 4 se va completa numai cu literele a, c^1 si d.
2. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.3 . Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Cerinta nr. 3 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaOperatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularulnr. 5.
Certificatul se va prezenta in original si se solicita conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010.
Cerinta nr. 4 - Declaratie privind evitarea conflictului de interese
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant , tert) trebuie sa completeze Formularul nr. 6, privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.Incadrarea in una din situatiile prevazute la art. 69^1din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicatapentru atribuirea contractului de achizitie publica.Persoane cu functie de decizie: Stoica Ion, Danut Tudor, Nelu Pop, Stefan Pop, Paun Iordache, Florin Cosmoiu, Romica Marinescu, Emil Lungu.Cerinta nr. 5
Ofertan?ii ? persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere, conforma cuFormularul nr. 7 prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru una dintre cele doua optiuni:
a) ca, in termen de 45 zile de la comunicarea instiintarii, sa prezinte dovada deschiderii unui punct de lucru in Romania;
b) ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asocierii si inregistrarea asocierii la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare. NOTE: - toate certificatele/documentele/formularele mentionate mai jos trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor;
- in cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare;?
- a nu se folosi prescurtari;
- documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor;
- informatiile cuprinse in documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
- in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;
- ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii de atribuire sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata.
Cerinta nr. 1
Pentru persoane juridice/fizice romane/ straine
1.Pentru persoane juridice/fizice romane se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiului National al Registrului Comertului - valabil la data deschiderii ofertelor -din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori si ca societatea are ca obiect de activitate furnizareaproduselor si serviciilor solicitate prin prezenta procedura.2. Pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documente edificatoare prin care sadovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident - in original, copie legalizata sau fotocopie conform cu originalul semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
Cerinta 2
Subcontractantii trebuie sa prezinte aviz de securitate:
- pentru partea din contract pe care o subcontracteaza;
- sau pentru totalitatea serviciilor prestate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Informatii generale privindsituatia economicasi financiara
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta acest formular.
Cerinta nr. 2
Bilanturile contabile aferente anilor2010 si 2011, vizate si inregistrate de organele competente, in copie certificata , ,conformcu originalul?, de catre reprezentantul legal (semnatura si stampila).In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.Pentru anul 2012, in cazul in care nu se poate prezenta bilantul, ofertantii vor prezenta documente edificatoare prin care isi pot dovedi capacitatea economico-financiara.?Autoritatea Contractanta i?i rezerva dreptul de a solicita ofertantilor ? persoane juridice romane si persoane juridice straine ? prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.Operatorii economici straini vor depune bilantul in copie conform cu originalul si, de asemenea, un document emis de o autoritate competenta, din care sa rezulte reglementarilein vigoare cu privire la incheierea si depunerea bilantului, din tara respectiva sau orice alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.?Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
Cerinta nr. 3Informatii privind media cifrei de afaceri globala
Se vor prezenta informatii din cel mult ultimii 3 (trei) ani financiari (2010, 2011, 2012)Pentru a fi considerat calificat ofertantul trebuie sa faca dovada unui nivel minim al cifrei de afaceri globala, astfel: Media Cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani financiari (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie de minim 10.075.240 lei fara T.V.A.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.?
Cerinta nr. 4In cazul in care ofertantul isi demonstreazasituatia economicasi financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul 8.-?Se completeaza Formularul nr. 8 ? Informatii generale.Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.ANUL CURS leu / Euro2010 4, 21222011 4, 23912012 4, 4593Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.eu).?Angajamentul se va completa in conformitate cu Formularul nr. 9
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1(experienta similara)
1. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii (minim 1 proiect), similar/similare din punct de vedere al complexitatii, prestate in ultimii 3 ani sau aflate in derulare, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa reiasa:
-livrarea unei solutii informatice ce a presupus prelucrarea de informatii cu caracter personal;
-prestarea de servicii de analiza, implementare si instruire.
Prezentarea unui sau mai multor documente/ contracte/procese-verbale de receptie/procese-verbale de receptie partiala (in cazul contractelor aflate in derulare), cu valoare totala insumata pentru serviciile prestate in cadrul acestor contracte care sa fie de cel putin 10.075.240 lei.
Cerinta nr. 2
Informatii referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate de caredispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant/candidatInformatii generale despre personalul ofertantului implicat in indeplinirea contractului.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Nota:
a. Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.
b.Expertii non-cheie/suport vor fi de asemenea supusi conditiilor Ordinul MAI nr. 74/2010 .
Cerinta nr. 3
Lista expertilor cheie, propusi de Ofertant pentru indeplinirea contractului (echipa de management al proiectului din partea Ofertantului), formata din: Nota:
a. Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate;
b. In cazul in care specialistii prezentati nu sunt vorbitori de limba romana, operatorul economic va asigura servicii de traducere si interpretare de specialitate, in limba romana pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri decalitate. In acest sens se vor prezenta CV-urile traducatorilor precum si atestatele si diplomele acestora.
c.In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, pentru fiecare astfel de specialist se va completa de catre titular, semna si se va prezenta in original Declaratia de disponibilitate.
d.In cazul operatorilor economici de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
e. Pe perioada de derulare a contractului, in cazurile foarte bine justificate, expertii cheie prevazuti de catre ofertant in Formularul nr. 11 pot fi inlocuiti doar cu acordul beneficiarului, cu alte persoane care sa indeplineasca cerintele de calificare pentru expertii cheie prevazuti in documentatia de atribuire.
1.Expert cheie - Expert in management de proiecte, sef de proiect
a) Certificare care atesta calitatea de Project Manager (PMP, Prince 2 sau echivalent)
b) Experienta generala 4 anic) Experienta in minim 1 proiect ca manager de proiect/ director de proiect/ leader sau echivalent
2.Expert cheie - Analist de businessa)Participarea la cel putin un curs de specialitate (analiza business)
b)Experienta generala 4 ani in domeniul Informatica/Ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei, in domeniul cibernetica, statistica si informatica economica, in domeniul matematica-informatica sau in domeniul inginerie electronica si telecomunicatii.
c)Experienta in minim 1 proiectin analiza de business pentru realizarea unor sisteme
3.Expert cheie ?Manager Tehnic si Arhitect de Sistem
a)Certificat profesional in proiectarea sistemelor informatice, folosind o metodologie recunoscuta international (TOGAF® sau echivalent)b) Certificare ITIL® v3 nivel Expert sau echivalent
c) Certificare Risk Practitioner sau echivalent
d) Certificare recunoscuta national pentruauditul de sistemelorinformationaleCISA sau echivalenta
e) Experienta in minim 1 proiect in coordonarea echipelor tehnice
f)Experienta in pregatirea
specificatiilor de proiect, realizarea arhitecturilor de sistem si a arhitecturilor infrastructurilor IT
4.Expert cheie ? expertSolutie document managementa)Certificare de arhitect de sistem pentru solutii de gestiune a documentelorofertata
b)Certificare profesionala in administrarea unui sistem de gestiune a documentelor precum celofertat
c)Certificare analiza de business pentru cel putin o metodologie de lucru cunoscuta
d)Certificare profesionala in platforma de baze de date utilizata pentru solutia de managementul documentelor
e)Experienta specifica in calitate de arhitect de solutii in minim 1 proiectce a presupus implementarea unei solutii de gestiune a documentelor, in care a desfasurat activitati specifice de analiza model de date si fluxuri de lucru, design si dezvoltare aplicatie, instalare, training si suport tehnic pentru solutia de gestiune a documentelor in tehnologia ofertata sau o tehnologie similara cu aceasta.
5.Expert cheie ? expert comunicatii
a) Cunostinte fundamentale
detinute in vederea implementarii, verificarii si depanarii retelelor de comunicatie demonstrate prin detinerea de certificari cum ar fi Cisco Certified Network Professional sau echivalent
b)Cunostinte aprofundate ale principiilor si conceptelor de proiectare a retelelor de comunicatii demonstrate prin detinerea de certificari cum ar fi Cisco Certified Design Professional sau echivalent
c)Competentein administrareasecuritatii retelor
6. Expert cheie ? expert solutie de management a accesului
a)Certificat profesional in implementarea si administrarea solutiei de management a acceselor ofertate
b)Experienta generala 4 ani in domeniul Informatica/Ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei, in domeniul cibernetica, statistica si informatica economica, in domeniul matematica-informatica sau in domeniul inginerie electronica si telecomunicatii.
c)Experienta specifica in minim un proiect, care sa fi presupus implementarea unei solutii de management al accesului, in calitate de expert in solutia de managementul al accesului.
7. Expert cheie ? Lider echipa dezvoltare si securitate
a)Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sau echivalent
b)Certified Secure Software LifeCycle Professional (CSSLP) sau echivalent
c)Experienta generala 4 ani
d)Participare ca expert de securitate in minim un proiect care a presupus activitati specifice legate de securitatea sistemelor informatice
8. Expert cheie - expert in solutii de infrastructura hardware si softwarea)Certificari/atestate/recomandari in directa legatura cu tehnologiile incluse in propunerea tehnica, care sa dovedeasca competenta in:
-implementarea de arhitecturi complexe de infrastructura: o compuse din sisteme de calcul scalabile multicore in tehnologieRISC sau EPIC
o cu platforme de virtualizare bazate pe hipervizor asociat RISC sau EPIC
o cu platforme de stocare in tehnologie SAN si NAS
o cu produse software de clusterizare si asigurarea inaltei disponibilitati
o cu sistemele de operare asociate RISC sau EPIC-procesele de instalare, configurare, testare, customizare, administrare si suport tehnic avansat pentru infrastructuri hardware si software de baza pentru tehnologiile ofertate"
b)Experienta generala 4 ani in domeniul studiilor absolvite"
c)Participarea in minim 1 proiect, intr-o pozitie similara
9.Expert Cheie ? Leader Echipa Testare
a)Certificat recunoscut international ISEB/ISTQB sau echivalent in domeniul testarii software
b)Participarea in minim 1 proiect intr-o pozitie similara.
c)Experienta generala 4 ani in domeniul studiilor absolvite.
Cerinta nr. 4
Informatii privind asocierea
Cerinta nr. 5
Informatii privind subcontractantii
Cerinta nr. 6
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii care acopera procesele dedezvoltaresi suport tehnic, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr. 10Convertirea in lei si euro, pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca Centrala Europeana pentru anul prestarii serviciului.ANUL CURS leu / Euro2010 4, 21222011 4, 23912012 4, 4593Pentru anul in curs: transformarea in Euro, se va face la cursul mediu stabilit de Banca Centrala Europeana pentru luna anterioara depunerii ofertei.In cazul operatorilor economici de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Se va completa Formularul nr. 11Se va prezentaFormularul nr. 12 - Lista expertilor cheie.Nota: c. Declaratia de disponibilitate se va completa in conformitate cu Formularul 131.Curriculum vitae;2.Documente suport privind experienta si competentele profesionale ce asigura indeplinirea corespunzatoare a contractului, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarcini: - cartile de munca sau, dupa caz, contractele individuale de munca si/sau contractele de prestari servicii incheiate intre ofertant si expert si/sau alte documente de natura declaratiilor de la beneficiari si angajatori, astfel incat din documentele prezentate sa rezulte indeplinirea cerintelor privind profilul/ experienta expertului;
- diplome privind specializarea (studiile, pregatirea profesionala, calificarea si atestarea profesionala);
-autorizatii/ certificate de atestare profesionala si legitimata aflate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor sau, in lipsa acestora, copii certificate a transcripturilor, declaratia pe propria raspundere din partea expertului in forma autentica privind experienta/certificarile echivalente detinute, insotite de dovada respectivelor certificari, a deciziilor de numire pentru pozitia respectiva si copia documentului /documentelor de specializare in baza careia s-a realizat numirea (pentru acele pozitii unde nu exista reglementari in vigoare).1.Curriculum vitae;2.Documente suport privind experienta si competentele profesionale ce asigura indeplinirea corespunzatoare a contractului, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarcini: - cartile de munca sau, dupa caz, contractele individuale de munca si/sau contractele de prestari servicii incheiate intre ofertant si expert si/sau alte documente de natura declaratiilor de la beneficiari si angajatori, astfel incat din documentele prezentate sa rezulte indeplinirea cerintelor privind profilul/ experienta expertului;
- diplome privind specializarea (studiile, pregatirea profesionala, calificarea si atestarea profesionala);
-autorizatii/ certificate de atestare profesionala si legitimata aflate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor sau, in lipsa acestora, copii certificate a transcripturilor, declaratia pe propria raspundere din partea expertului in forma autentica privind experienta/certificarile echivalente detinute, insotite de dovada respectivelor certificari, a deciziilor de numire pentru pozitia respectiva si copia documentului /documentelor de specializare in baza careia s-a realizat numirea (pentru acele pozitii unde nu exista reglementari in vigoare).1.Curriculum vitae;2.Documente suport privind experienta si competentele profesionale ce asigura indeplinirea corespunzatoare a contractului, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarcini: - cartile de munca sau, dupa caz, contractele individuale de munca si/sau contractele de prestari servicii incheiate intre ofertant si expert si/sau alte documente de natura declaratiilor de la beneficiari si angajatori, astfel incat din documentele prezentate sa rezulte indeplinirea cerintelor privind profilul/ experienta expertului;
- diplome privind specializarea (studiile, pregatirea profesionala, calificarea si atestarea profesionala);
-autorizatii/ certificate de atestare profesionala si legitimata aflate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor sau, in lipsa acestora, copii certificate a transcripturilor, declaratia pe propria raspundere din partea expertului in forma autentica privind experienta/certificarile echivalente detinute, insotite de dovada respectivelor certificari, a deciziilor de numire pentru pozitia respectiva si copia documentului /documentelor de specializare in baza careia s-a realizat numirea (pentru acele pozitii unde nu exista reglementari in vigoare).In cazul in care oferta va fi depusain asociere se vor prezenta urmatoarele documente: - Lista cuprinzand asociatii, conform Formularuluinr. 14.- Acord sau o scrisoare preliminara de asociere, conform Formularului nr. 15.- Declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declaratacastigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.In cazul in care oferta este depusa de un operator economic ce are, eventual, intentia de a subcontracta parte/parti din contract, se va completa Formularul nr. 16.Angajamentul se va completa in conformitate cu Formularul nr. 17-
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.05.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.05.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Moneda in care se transmite oferta financiaraRON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.05.2013 11:00
Locul: Str. Leaota, nr. 2A, Sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Numarul de participanti din partea aceluias ofertant se recomanda a nu fi mai mare de 2.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PODCA 2007 ? 2013, Denumire proiect: Consolidarea capacitatii administrative a ORI prin implementarea sistemului integrat de management a documentelor si imbunatatirea calitatii serviciilor in scopul eficientizarii serviciilor publice
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, prezinta acelasi pret, Autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2. Pentru obtinerea avizului de securitate industriala se va adresa o solicitare scrisa autoritatii contractante, prin posta sau prin reprezentant, respectand prevederile art. 11, 18 alin (4) al O.M.A.I. nr. 74/2010, la care se vor anexa toate documentele necesare conform ordinului.Solicitarea acestui aviz are la baza faptul ca documente din cadrul proiectului de executie sunt clasificate ?Secret de serviciu?, sens in care, conform art. 2, alin. (3) din Omai nr. 74/2010, la incheierea contractului se va avea in vedere introducerea urmatoarelor clauze: a)Retragerea avizului de securitate industriala in conditiile art. 7 din O.M.A.I. nr. 74/2010;b)Neeliberarea avizului de securitate industriala de catre DIPI, in cazul in care obligativitatea clasificarii unor componente ale contractului a intervenit pe parcursul executarii acestuia. In conformitate cu prevederile cap. VI al ordinului, contractele clasificate vor cuprinde anexe de securitate care vor fi semnate de partile contractante si avizate de DGIPI. Continutul acestora va cuprinde datele mentionate la art. 25 ale O.M.A.I. nr. 74/2010. Neintreprinderea la timp a diligentelor necesare obtineriiavizului/avizelor de securitate de operatorii economici care doresc sa participe la procedura exonereaza autoritate contractanta de orice raspundere referitoare la obtinerea acestui/acestora. Avizul/avizele depus/depuse dupa deschiderea ofertelor se ia/iau in considerare daca se face dovada depunerii documentelor necesare obtinerii acestuia/acestora cu 33 de zile inainte de data stabilita pentru sedinta de deschidere.Neprezentarea avizului pana la data incheierii raportului de atribuire duce automat la respingerea ofertei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se pot depune in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
M.A.I. - Directia Generala Juridica
Adresa postala: P-ta Revolutiei nr. 1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010086, Romania, Tel. +40 213037080, Email: [email protected], Fax: +40 213112052, Adresa internet (URL): -
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.03.2013 14:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer