Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de analiza software specifica, echipamente hardware, achizitia de software de baza si aplicatii specifice in cadrul proiectului Dezvoltarea identitatii socio-economice regionale disticte in regiunea transfrontaliera Olt-Pleven


Anunt de participare numarul 144714/04.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN OLT
Adresa postala: B.dul A.I. CUZA nr. 14, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Punct(e) de contact: Oanca Gerard Ovidiu, Tel. +40 249431080, Email: [email protected], Fax: +40 249431122, Adresa internet (URL): www.cjolt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de analiza software specifica, echipamente hardware, achizitia de software de baza si aplicatii specifice in cadrul proiectului Dezvoltarea identitatii socio-economice regionale disticte in regiunea transfrontaliera Olt-Pleven
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: judetul Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin prezenta procedura se vor achizitiona servicii de analiza software specifica, echipamente hardware, achizitia de software de baza si aplicatii specifice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
72212610-8-Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date (Rev.2)
72212900-8-Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 3, 441, 662RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: 60.000 leib) Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006c) Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.d) Forma de constituire a garantiei de participare: 1. instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sausau2. ordin de plata in contul Autoritatii Contractante RO95TREZ5065006XXX000247 deschis la Trezoreria Slatina, cod fiscal 4394706, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Nota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 14 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Avand in vederefaptul ca procedura se desfasoara prin mijloace electronice dovada constituirii garantiei de participare se va incarca in SEAP si va fi transmisa in original la sediul autoritatii contractante.Cursul la care se va efectua echivalenta pentru garantiei de participare din lei din alta valuta este cursulBNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelorGarantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1). Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania ? Bulgaria 2007-2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 1 ? Declaratie de eligibilitate;
- Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic;
- Formularul nr. 2. ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.u.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, avand scadenta in cursul lunii anterioare depunerii ofertelor;\
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, avand scadenta in cursul lunii anterioare depunerii ofertelor;
- Formularul nr. 3 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010;
- Formularul nr. 4 - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cum ar fi: Presedinte ? Paul STANESCUVicepresedinte ? Marius OPRESCUVicepresedinte ? Ioan CIUGULEADirector executiv ? Constanta DumitruDirector executiv ? Gugiu NicolaeDirector executiv ? Motoi CornelDirector executiv ? Parnuta CorneliuSef serviciu tehnic investitii - Negrila Mihaela
Sef serviciu juridic UIP - Solduban Angela
Sef serviciu achizitii, licitatii, contractari ? Ovidiu Gerard OancaSef serviciu juridic ? Ana Venera StefanescuSef serviciu dezvoltare regionala ? Daniela LunguConsilieri judeteni ? Badescu Ion, Belinski Pavel, Brinaru Gheorghita, Catana Ilie Marian, Gheorghe Ionel Cristian, Gheorghe Mariana, Guinea Valeriu, Idoras Petre, Ionica Marin, Mirea Siminica, Mitroi Florea, Moisescu Ion, Neacsu Petre Silviu, Nedelea Ioan, Nicolae Florea, Nitu Lucian, Popa Ioan, Postelnicu Dorin Teodor, Pruna Toma, Stancu Nicolae, Stirbu Galina, Taifas Ionel Marian, Trifu Catalin Victor, Tudor Doru, Vitan Nicolae, Codan Catalin Danut, Draguinea Petre Anton, Dumitrascu Dumitru, Galan Valeria, Dumitrascu ViorelNota:
a. In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Astfel, pentru ofertele a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 01 - 25 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor pentru penultima luna dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor si care au scadenta legala de plata pana pe data de 25 a ultimei luni dinaintea lunii depunerii ofertelor (luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor).Pentru ofertele care a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 26 - 31 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor pentru ultima luna dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor (luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor) si care au scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii stabilite pentru depunerea ofertelor.
b. Oertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de e genul esalonarilor sau compensarilor conf. Art. 9 (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
c. Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor se va face la nivelul societatii/companiei. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal inchieat ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Se vor prezenta:
- documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data limita de depunere a ofertelor
Nota:
a. Codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC trebuie sa aiba corespondent in obiectul contractului.
b. In cazul persoanelor fizice autorizate se vaprezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
c. Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.d. A se vedea si prevederile lit. b) a Notei de la Cap. IV.4.3. cu privire la posibilitatea solicitarii documentelor in original de catre autoritatea contractanta. Astfel, autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solcita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in originalinainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Med.cifrei de afaceri globala a ofert.pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu suma de 6.100.000 lei.
Se solicita bilanturile contabile pe ult.3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globalasau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate , ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte doc.edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitateaeconomico-financiara.
Pentru anii 2010, 2011 operatorii economici vor prezenta bilanturi contabile vizate si inregistrate la autoritatile competente . Pentru anul 2012 operatorii economici rezidenti pot prezenta orice documente doveditoare privind cifra de afaceri in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalulNota:
In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legisl.tarii de origine/tarii in care este stabilit ofertantul, atunci acesta va prezenta alte doc. edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta: - Formularul nr. 5 ? Informatii generale aferente ultimilor trei ani.Nota: Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv: pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4, 4560 lei, 1 USD = 3, 4682 lei, pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei,
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada prestarii de servicii/furnizarii de produse similare in ultimii 3 ani, prin prezentarea a cel putin unui document/certificare/contract/proces verbal de receptie sau recomandarecare sa confirme prestarea de servicii/furnizarea de produse si care sa fi presupus cel putin activitati delivrare harti GIS , echipamente hardware, baze de date, sisteme GISSe solicita: - certificate / documente / contracte /procese verbale de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre un client privat beneficiar prin care se face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- cel putin o recomandare (datata, semnata si parafata de catre beneficiar), pentru contract similar prezentat in vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara.Nota: a. Operatorii ecnonomici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente false in cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi din cadrul procedurii de atribuire a contractului.
b. In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea acestuia in integralitate, operatorul economic va prezenta paginile din contract care contin referintele privind: partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului precum si semnaturile/stampila partilor.
c. Recomandarile trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte si/sau informatii echivalente:
- modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv;
- daca pe parcursul prestarii serviciilor au fost inregistrate: neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale a livrabilelor de contract, cazuri privind nerespectarea legislatiei in vigoare de catre prestator (produse din vina exclusiva a contractantului), receptii amanate sau respinse din motive imputabile prestatorului, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia ca urmare a neindeplinrii sau indeplinrii in mod defectuos a obligatiilor contractuale asumate de catre prestator.
d.Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta 2:
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispunede personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractuluiSe solicita: Documente suport din care sa rezulte faptul ca, din punctul de vedere al experientei si competentelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazutein caietul de sarcini: diplome privind specializarea personalului (studiile, pregatirea profesionala, calificarea si atestarea profesionala); CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari, datate si insotite de doc. suport din care sa rezulte info. referitoare la studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect;
Continuare cerinta nr.2
Nota: In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, pentru fiecare astfel de specialist se va prezenta dovada relatiei contractuale intre expert si ofertant si/sau se va completa de catre titular, se va semna si se va prezenta Declaratia de disponibilitate conform modelului prevazut la Formularul nr.9.
Nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.
Continuare cerinta nr.2Manager de proiect(1 pers.)Studii superioare. Cunostinte privind o metodologie de management de proiect, dovedite prin prez. unei diplome/certificari in domeniu(certificare de tipul PMP/PRINCE 2 sau echivalent)Cunostinte privindprivind o metodologie de management a serviciilor de tehnologie a informatiei, respectiv a abilitatilor necesare si suficiente pentru crearea fluxurilor si proceselor de tehnologie a informtiei in cadrul organizatiilor (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu de tip ITIL Expert sau echivalent)
Experienta profesionala generala de minim 5 ani
Experienta dovedita in calitate de expert, in cadrul unui proiect similarContinuare cerinta nr.2
Expert analiza si implementare(1 pers.)
Studii superioare : IT&C/ Economie/Stiinte inginerestiCunostinte privind analiza de business in contextul sistemelor informatice dovedite prin prezentareaunei diplome/certificari in domeniu (certificare de tipul CBAP sau echivalent)Cunostinte privind analiza si fluxurile de lucru GIS, dovedite prin prez. unei diplome/certificari in domeniu (Fluxuri de lucru/Analize GIS sau echivalent)
Experienta profesionala generala de minim 5 ani
Experienta dovedita in calitate analist, in cadrul unui proiect similar care sa fi presupus cel putin activitati delivrare harti GIS , echipamente hardware, baze de date, sisteme GIS
Continuare cerinta nr.2
Expert arhitect (1 pers.)
Studii superioare : IT&C/ Electronica/Stiinte inginerestiCunostinte privind proiectareaarhitecturilor de tip enterprise dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu (certificare de tipul TOGAF sau echivalent)Cunostinte privind managementul serviciilor IT, dovedite prin prezentareaunei diplome/certificari in domeniu (certificare de tipul ITIL Foundation sau echivalent)
Experienta profesionala generala de minim 5 ani
Experienta dovedita in calitate architect de sistem, in cadrul unui proiect similar care sa fi presupus cel putin activitati delivrare harti GIS , echipamente hardware, baze de date, sisteme GIS
Continuare cerinta nr.2
Expert GIS (1 pers.)
Studii superioare : IT&C/ Economie/Stiinte inginerestiCunostinte privind gestionarea datelor GIS, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu (Gestionare Date in Geodatabase sau echivalent)
Cunostinte privind configurarea si optimizarea aplicatiilor GIS pentru server, dovedite prin prez. unei diplome/certificari in domeniuExperienta profesionala generala de minim 5 ani
Experienta dovedita in calitate specialist GIS, in cadrul unui proiect similar care sa fi presupus cel putin activitati delivrare harti GIS , echipamente hardware, baze de date, sisteme GIS
Continuare cerinta nr.2
Expert baza de date(1 pers.)
Studii superioare : IT&C/ Economie/Stiinte inginerestiCunostinte privind tehnologia bazelor de date, dovedite prin prezentareaunei diplome/certificari in domeniu( de tip Database Certified Expert sau echivalent)
Cunostinte privind realizarea de reglaje de performanta si folosirea instrumentelor specializate de reglare de performanta pentru baze de date, dovedite prin prezentareaunei diplome/certificari in domeniu de tipul (Database Performance Tunning sau echivalent)
Experienta profesionala generala de minim 5 ani
Experienta dovedita in calitate expert baze de date, in cadrul unui proiect similar care sa fi presupus cel putin activitati delivrare harti GIS , echipamente hardware, baze de date, sisteme GIS
Continuare cerinta nr.2
Expert dezvoltator software (1 pers.)
Studii superioare : IT&C/ Economie/Stiinte inginerestiCunostinte privind dezvoltarea solutiilor pe platforme tehnologice, dovedite prin prez. unei diplome/certificari in domeniu de tipul (Certified Solution Developer sau echivalent)
Cunostinte privind creearea aplicatiilor web, dovedite prin prez. unei diplome/certificari in domeniu
Experienta profesionala generala de minim 5 ani
Experienta dovedita in calitate expert dezvoltare software, in cadrul unui proiect similar care sa fi presupus cel putin activitati delivrare harti GIS , echipamente hardware, baze de date, sisteme GIS
Continuare cerinta nr.2
Expert testare (1pers)
Studii superioare IT&C/ Economie/Stiinte inginerestiExperienta profesionala generala de minim 5 ani;
Cunostinte privind automatizarea fluxurilor de testare de baza in vederea implementarii proceselor repetitive de testare si mententanta a sistemelor informatice (dovedite prin prezentarea unei certificari de tip Functional Testing sau echivalent);
Cunostinte privind stabilirea activitatilor optime de testare pe baza efectuarii anlizei de risc a sistemelor informatice si realizarea testelor in functie de metodologia specifica de dezvoltare a software-ului suspus respectivelor teste (dovedite prin prezentareaunei diplome/certificari in domeniu de tip ITSQB Advanced Test Analyst sau echivalent);
Experienta dovedita in calitate expert testare software, in cadrul unui proiect similar care sa fi presupus cel putin activitati delivrare harti GIS , echipamente hardware, baze de date, sisteme GIS
Continuare cerinta nr.2
Arhitect hardware (1pers)
Studii superioare : IT&C/ Economie/Stiinte inginerestiCunostinte tehnice privind echipamentele hardware de tip server si stocare (dovedite prin prezentarea unor diplome/certificari in domeniu);Cunostinte privind proiectareainfrastructurilor IT (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari de tip Solution Architect sau echiv.);
Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
Experienta de minim 3 ani in activitati specifice pozitiei pentru care este propus
Continuare cerinta nr.2
Expert instruire
Studii superioare IT&C/ Economie/Stiinte ingineresti ;
Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
Detinerea de competente privind realizarea activitatilor de formare(dovedite prin prezentareaunei dipome/certificatde tip CNFPA sau echivalent)
Detinerea de cunostinte privind tehnicile de instruire referitoare la platformele informatice (dovedite prin prezentareaunei dipome/certificatein domeniu);
Experienta de minim 3 ani in activitatespecifice pozitiei pentru care este propus
Cerinta nr. 3
Informatii privindsubcontractantii
Nota:
a. Pentru evitarea oricaror confuzii pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor, in cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.
b. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Cerinta nr. 1
Informatii privind sistemul de management al calitatiiprin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).Nota:
In cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), aceasta cerinta se va indeplini de catre fiecare asociat in parte pentru partile din contract pe care le realizeaza.
Cerinta nr. 2
Informatii privind sistemul de management al securitatii informatiilor, prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al securitatii informatiilor din punctul de vedere al controlului managementului asupra acestui domeniu, potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 270001 sau echivalent).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta: - Formularul nr. 6 - Lista privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani;Formularul nr. 6a - Lista privind principalele livrari prestate in ultimii 3 ani;Se vor prezenta: - Formularul nr. 7 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului- Formularul nr. 8 ? CV-ul expertilor propusi, semnate de catre titulari- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate.- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umane.Se vor prezenta: - Formularul nr. 7 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului- Formularul nr. 8 ? CV-ul expertilor propusi, semnate de catre titulari- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate.- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umane.Se vor prezenta: - Formularul nr. 7 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului- Formularul nr. 8 ? CV-ul expertilor propusi, semnate de catre titulari- Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate.- Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umane.Se va prezenta: - Formularul nr. 11 - Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia).Se va prezenta: Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertei (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).Se va prezenta: Certificatul privind sistemul de management al securitatii informatiilor din seria ISO 27001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertei (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).Nota: In cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), aceasta cerinta se va indeplini de catre cel putin unul dintre asociati.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
-elem. ofertei care vor face ob.procesului de reofertare: 1.Pretul ofertei-numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (cu prelungire)-procentul pt. stabilirea pasului de licitare: 0, 01%
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.08.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.08.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.08.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
VI.3) Alte informatii
- In situatia in care doua sau mai multe oferte au preturi egale si sunt clasate pe primul loc in urma reofertarii de pret din cadrul rundei finale de licitatie electronica, autoritatea contractanta va recurge la solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret)- Cerintele tehnice si cele referitoare la conditiile si modalitatea de participare laetapa finala de licitatie electronica si de desfasurare a acesteia sunt disponibile pe site-ul www.e-licitatie.ro in cadrul sectiunilor Termeni si conditii si Ajutor precum si in manualul de utilizare.Pe parcursul licitatiei electronice ofertantii vor avea la dispozitie informatii privind pozitia pe care o ocupa in clasament.Obiecte suplimentare: 32570000-9 Echipament de comunicatii30213100-6 Computere portabile30232110-8 Imprimante laser48611000-4 Pachete software pentru baze de date48761000-0 Pachete software antivirus38221000-0 Sisteme Informationale Geografice (GIS sau echivalent)72222300-0 Servicii de tehnologie a informatiilor72265000-0 Servicii de configurare de software48820000-2 Servere
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenelede exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic-contencios ? Consiliul Judetean Olt
Adresa postala: BD. A.I. CUZA nr. 14, Slatina, jud.Olt, Localitatea: Slatina, Cod postal: 140065, Romania, Tel. +40 249431080
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.07.2013 16:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer