Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica - blocuri sector 3


Anunt de participare numarul 145528/03.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI)
Adresa postala: Str. Parfumului Nr. 2-4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030842, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII, Tel. +40 3180336, In atentia: DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII, Email: [email protected], Fax: +40 3180336, Adresa internet (URL): www.sector3primarie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
PRIMARIE DE SECTOR
Activitate (activitati)
Altele: Servicii administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica - blocuri sector 3
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: MUNICIPIUL BUCURESTI - SECTORUL 3
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 10 agenti economici
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 48, 748, 433.16RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia aproximativ 6 contracte subsecvente in fiecare an in functie de fondurile bugetare alocate de catre autoritatea contractanta, valoarea contractelor ce vor fi atribuite fiind stabilita ulterior .
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de arhitectura si servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termica - blocuri sector 3-Expertiza tehnica, Elaborare Audit Energetic, DALI, DTAC si Proiect tehnic pentru reabilitarea termica a blocurilor, Certificat de performanta energetica si Asistenta tehnica pe durata derularii procedurilor de atribuire a contractelor de executare de lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice pentru fiecare bloc pana la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor la aceste blocuri.Cheltuielile diverse si neprevazute care vor fi specificate de prestatorii de servicii in devizul general nu vor depasi 10% conform standardului de cost HG 363/2010. Nu se accepta diverse si neprevazute pentru prestatorii de servicii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71200000-0 - Servicii de arhitectura si servicii conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Suprafata maxima estimata a acordului cadru - arie utila cladiri totala estimata 8.124.738, 86 mp-1245 blocuri, avand valoarea estimata de 48.748.433, 16 lei.Suprafata minima estimata a acordului cadru - arie utila cladiri totala estimata 261.035, 79 mp- 40 blocuri, avand valoarea estimata de 1.566.214, 74 lei. Cel mai mic contract subsecvent 40 blocuri cu o arie utila totala cladiri aproximativa 261.035, 79 mp. Cel mai mare contract subsecvent 300 de blocuri cu o suprafata totala estimata de 1.957.768, 40 mp.
Valoarea celui mai mic contract subsecvent 1.566.214, 74 lei, valoarea celui mai mare contract subsecvent 11.746.610, 40 lei, valoarea totala a acordului cadru 48.748.433, 16 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 48, 748, 433.16RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul de 488.000, 00 lei si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare-120 zile calendaristice de la data stabilita pentru depunerea ofertelor.Conform Art. 2781 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 11.827, 49 lei in masura in care Consiliul respinge contestatia.Data de referinta pentru conversia valorii aferenta garantiei de participare este cu 3 zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor , cursul de schimb valutar stabilit de BNR pentru 1 EUROdupa ora 14.00. Cuantumul acesteia 5% la valoarea contractelor subsecvente fara TVA. De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante. In cazul in care autoritatea contractanta are calitatea de autoritate publica, institutie publica sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in situatia prevazuta la art. 91 din HG 925/2006 . Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local sau alte surse financiare legal constituite.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind situatia personala a operatorului economic,
2. Declaratie privind calitatea de participant la procedura se va completa Formularul din sectiunea formulare3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta se va completa Formularul din sectiunea formulare4.Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul anexat din documentatia de atribuire. Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Se va completa Formularul din sectiunea formulare .Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: ROBERTSORIN NEGOITA; ANDREI CRISTIAN TUDORACHE;MITACHE CONSTANTIN; PENCEA FLORENTINA; ROXANA CIRSTEA, OCTAVIAN GHETU, OLGA COJOCARU;RALUCA STAN;RAZVAN PARVU;CALINA SORESCU; IRINA GINA SOROCEANU; MARIUS POPESCU; MIHAELA ORLEA, GEORGETA IVAN, CORALIA FILIP; MARIA DRAGHICI; PLACINTE NICOLETA; OLIMPIA STANCA; EMILIA CARABULEA, ANA TOFAN, ANNA MARIA VASILE, ARDELEANU MIRCEA, BRATIANU BOGDAN-VALENTIN, CIUDOMIROV MIHAI ANTON, COSOCARIU ALEXANDRU-DAN, DRAGNE ILEANA-DANIELA, DRAGOIESCU VALENTIN IONUT, FATU ADRIAN, FLEANCU FLORIN, HORCEA C-TIN TIBERIU, LOZINSCHI ADRIAN, LUNGU VASILE, MARINEATA MARCEL, MARINESCU IONELA, NEACSUVICTOR, MITRAN VICTOR , NICOLESCU ADRIAN IONUT, NITA ALINA VALENTINA, NITU MIHAI, OPREA DANIEL CRISTIAN, PANAIT RADU ALIN, PETRESCU ELENA, POPA SIMONA-MARIANA, RAILEANU ALEXANDRU, TARTACUTA ION VICTOR, TUDOR ELENA, TUDORACHE LIVIA, VOICU ION VALENTIN, VOINEA INOCENTIU IOAN, ZAMFIRA CATALIN CONSTANTIN, CIRCA HONORIUS ADRIAN.
1.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale ? formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata eliberat pentru ultima luna incheiata din punct de vedere al exercitiului economico- financiar din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor , in original sau copie ?conform cu originalul?.
2. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) - formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata eliberat pentru ultima luna incheiata din punct de vedere al exercitiului economico- financiar din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original sau copie ?conform cu originalul?., OFERTANTUL din a carui certificate constatatoare rezulta ca nu-si a indeplinit obligatiile reprezentand impozite si taxeva fi exclus din procedura de achizitie .In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
3.Cazier judiciar pentru persoana juridica/persoanele juridice ofertante, care sa prezinte informatii
valabile la termenul limita de depunere a ofertelor.4. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitati ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 si art. 181 lit.a) , lit. c^1) , lit. d) din OUG nr. 34/2006 , vor fi depuse si de tertul sustinator , daca este cazul. a)Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii, in original sau copie ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
b)Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii- eliberate de autoritati ale tarii de origine ( certificate, cazier fiscal , alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare/ atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional , in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul / candidatul este stabilit, insotite de traducereain limba romana.
Documentele vor fi prezentate in original sau copie ?conform cu originalul?, insotite de traducerea in limba romana
Nota: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a candidatului / ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare si atestare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Asigurarea riscului profesional
Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care declara ca inainte de incheierea fiecarui contract subsecvent se va incheia polita de asigurare a riscului profesional.
Prezentarea fisei de Informatii generale cu declararea cifrei medii de afaceri globala pe ultimii 3 ani fara anul in curs care sa fie de: 23.493.220, 80 lei; Valorile vor fi exprimate in RON si euro, la cursul RON/euro mediu comunicat de BNR 2010=4, 2099lei/euro, 2011=4, 2379 lei/euro, 2012=4, 4560 lei/euro.
Capacitatea economico - financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186 alin (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formulare tipFormularul din Anexa de formulareFormularul din Anexa de formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati - prezentarea cel putin a unui document/contract/proces-verbal de receptie care sa confirme prestarea de servicii similare cu cele care frac obiectul acordului cadru de prestari servicii.
Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii similare cu cele care fac obiectul acordului cadrusi ca in cadrul a maxim 3 contracte similare au realizat servicii similare, a caror suprafata cumulate sa fie de de 1957768.40 mp
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 aniNOTA: Aceasta declaratie nu coincide cu personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, personalul angajat/cadrele de conducere in ultimii 3 ani nefiind in mod obligatoriu persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului.
Lista persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de prestari servicii :
LIDER DE ECHIPA/COORDONATOR CONTRACT
Absolvent de studii superioare.Experienta profesionala specifica: sef colectiv/echipa proiectare;experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar
ARHITECT pentru intocmirea planurilor de arhitectura .
Absolvent de studii superioare in Arhitectura inscris in Registrul National al arhitectilor cu drept de semnatura conform Legii 184/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
Experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar
PROIECTANT STRUCTURI
Absolvent de studii superioare tehnicein constructii;
Experienta ca inginerconstructor; experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar ca proiectant structuri;
1 INGINERINSTALATII ELECTRICE
Absolvent de studii superioare tehnice in constructii - specializarea Instalatii pentru Constructii;
Experienta ca inginer constructor; experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar.
1 INGINERINSTALATII SANITARE
Absolvent de studii superioare tehnice in constructii - specializarea Instalatii prntru Constructii;
Experienta ca inginer constructor; experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar
1 INGINERINSTALATII TERMICE
Absolvent de studii superioare tehnicein constructii -specializarea Instalatii pentru Constructii;
Experienta ca inginer constructor; experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar
EXPERT STRUCTURI
Absolvent de studii superioare tehnice ;
Experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar
Atestat de catre MLPTLca expert tehnic pentru domeniul Constructii si arhitectura, cerinta A1, in conformitate cu Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice, Transportului si Locuintei nr. 777/2003 de aprobare a Reglementarii tehnice ?Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii?, cu modificarile si completarile ulterioare
Atestatul trebuie prezentat in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
AUDITOR ENERGETIC
Absolvent de studii superioare tehnice ;
Atestat ca auditor energetic gradul Iin conformitate cu reglementarea tehnica ?Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri?, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2237/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
Atestatul trebuie prezentat in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
OPERATORI DE DEVIZE
Absolvent studii medii tehnice/economice;
Experienta profesionala in elaborare devize;
ECONOMIST PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE ANALIZA COST BENEFICIU
Absolvent de studii superioare ;
Experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar in elaborare analiza cost- beneficiu;Nota: O persoana nu poate indeplini in mod cumulativ mai multe functii
Se vor prezenta urmatoarele documente:
Pentru fiecare membru al echipei de prestare a serviciilor cu exceptia Auditorului Energetic se vor atasa urmatoarele documente suport pentru demonstrarea experientei acestora in domeniu:
-CV-uri semnate in original si datate
-Decizii interne/recomandari/referinte din care sa reiasa proiectele similare la care a participat,
-Copii ale diplomelor, atestatelor, autorizatiilor si certificatelor profesionale mentionate in CV ? copii certificate pentru conformitate cu originalul-Copii ?conform cu originalul? ale contractelor de munca /de colaborare/alte acte doveditoare-Declaratie de disponibilitate a persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului semnate in original din care sa reiasa disponibilitatea pentru implicarea in echipa ofertantului propusa pentru indeplinirea contractului.
Ofertantul va prezenta un angajament privind resursele umane, ca in cazul indisponibilitatii unor persoane dintre cele nominalizate pentru indeplinirea contractului, le va inlocui cu acordul autoritatii contractante, numai cu persoane avand cel putin aceeasi calificare si experienta ca si persoanele prezentate initial si care au fost luate in calcul la evaluarea ofertei.CV-ul va avea inscrisa urmatoarea mentiune ? Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor referitoare la falsul in declaratii prevazute in Codul Penal, ca datele prevazute in prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii?
Informatii privind dotarea tehnica
Ofertantii trebuie sa asigure logistica necesara indeplinirii contractului de servicii, autoritatea contractanta solicitand: - lista cu echipamentele tehnice, programe necesare pentru elaborarea si editarea documentatiei, instalatii si mijloace de transport de care dispun operatorii economici si pe care urmeaza sa le utilizeze pentru prestarea serviciilor de proiectare; - dovada detinerii in dotare proprie, prin inchiriere, leasing, contract de comodat, prestari servicii sau alte forme echivalente de punere la dispozitie a instalatiilor, programe necesare pentru elaborarea si editarea documentatiei, echipamentelor tehnice si a mijloacelor de transport mentionate in lista se va face prin prezentarea copiilor certificate ?conform cu originalul? dupa contractul de vanzare-cumparare, contractul de leasing, contractul de inchiriere, factura fiscala de procuraresau echivalent.
Informatii privind subcontractantiiDeclaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, insotita si de acordurile de subcontractare.Subcontractantii de specialitate vor fi nominalizati pe fiecare specialitate pentru care sunt atestati/autorizati.
Informatii privind asocierea
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati completat, insotita si de Acord de asociere.in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.
Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului ISO 14001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii)si ISO 9001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii)
Se va prezenta certificatul aflat in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor
Nota : -In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
- In cazul in care operatorul economic, nerezident in Uniunea Europene nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta , aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Certificatele prezentate vor fi eliberate de catre un organism acreditat .
Fiecare membru al asocierii va prezenta dovada implementarii standardelor pentru partea de contract pe care o va indeplini.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul din Anexa de formulareFormulare tipFormularul din Anexa de formulareFormulare tipFormulare tipFormulare tipFormulare tipFormulare tipFormulare tipFormulare tipFormulare tipFormularul din Anexa de formulareFormularul din Anexa de formulareFormularul din Anexa de formulareFormulare tip
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.09.2013 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.09.2013 10:30
Locul: Sectorul 3 al Municipiului Bucureti - Str. Parfumului Nr. 2-4, etaj 2, camera 34
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, persoane imputernicite din operatorilor economici care depun oferte - pe baza de imputernicire si buletin/carte de identitate (original + copie)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Acordul cadru se va incheia cuminim 3 maxim 10 operatori economici.In situatia in care exista doi sau mai multi ofertanti aflati pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua propunere financiara. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare.In cazul in care ofertantii aflati pe locurile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9si 10 vor oferta preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea, insa clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute fara afectarea clasamentului ofertantilor aflati pe locuri superioare. Atribuirea contractelor subsecvente se va face in cascada (in ordinea clasamentului rezultat in urma evaluarii ofertelor).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti - Directia Investitii si Achizitii
Adresa postala: str.Parfumului nr.2-4, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030842, Romania, Tel. +40 3180336, Fax: +40 3180336
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2013 10:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer