Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de arhivare fizica si servicii de arhivare electronica a documentelor elaborate/gestionate in cadrul Ministerului Fondurilor Europene


Anunt de participare numarul 149113/02.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
Adresa postala: Bulevardul Ion Mihalache 15-17, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011171, Romania, Punct(e) de contact: Ministerul Fondurilor Europene - Directia achizitii publice, it si administrativ ? Serviciul pregatire proiecte si achizitii publice, Tel. +40 372838710, In atentia: Constantin Saragea, Valentina Lazar, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 372838502, Adresa internet (URL): www.fonduri-ue.ro / www.poat.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de arhivare fizica si servicii de arhivare electronica a documentelor elaborate/gestionate in cadrul Ministerului Fondurilor Europene
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Ministerul FondurilorEuropene cu sediul in Bd. Ion Mihalache, nr.15-17, sector 1, Bucuresti, Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al contractului il constituie implementarea unui sistem informatic integrat in vederea arhivarii si gestionarii documentelor existente in cadrul Ministerului Fondurilor Europene.
Sistemul infomatic integrat va cuprinde urmatoarele module:
?Modulul 1: Servicii de prelucrare a fondului arhivistic
?Modulul 2: Serviciu de inventariere a documentelor
?Modulul 3: Suport tehnic pentru elaborarea Nomenclatorului arhivistic
?Modulul 4: Servicii de digitizare a documentelor
?Modulul 5: Portal
?Modulul 6: Sistemul Informatic de Management al Documentelor
?Modulul 7: Componenta de Securizare Acces si Documente (certificate digitale, validare in timp real, verificare semnaturi electronice)
?Modulul 8: Modulul de arhivare a documentelor
Operatiile executate asupra fondului arhivistic se vor efectua cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Nationale, cu actualizarile si completarile ulterioare si ale Instructiunilor privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996.
Arhivarea documentelor electronice rezultate in urma prelucrarilor arhivistice si a digitizarii fondul de arhiva se va face cu respectarea conditiilor impuse de Legea 135/2007 cu privire la arhivarea documentelor in forma electronica.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72252000-6 - Servicii de arhivare computerizata (Rev.2)
39132000-6-Sisteme de arhivare (Rev.2)
48983000-2-Pachete software de dezvoltare (Rev.2)
72212311-2-Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea documentelor (Rev.2)
79995100-6-Servicii de arhivare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de Sarcini.Valoare estimata fara TVA :28.830.000 lei
Valoarea estimata fara TVA: 28, 830, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de particip. se constit. in cuantum de 576.600 lei printr-un instrument de garantare emis in condit legii(FORMULARUL 4), prezentat pana la data si ora limita stabilita pentru deschiderea ofertelor, in orig., la sediul Aut. Contract., sau printr-un virament bancar in contul cod IBAN RO94TREZ7005005XXX006232 deschis la ATCPMB, cod fiscal 20897750 (dovada platii confirmata de banca) in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatie, care sa prevada ca aceasta se va executa cf. prevederilor legale in vigoare. Dovada constituirii acesteia se va prezenta pana la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor in original la sediul Aut.Contract. Pentru garantiile de participare emise intr-o alta moneda decat Lei respectarea cuantumului de mai sus se va verifica prin utilizarea curs.BNR leu/alta valuta, existent la data publicarii anuntului de particip.in SEAP (www.e-licitatie.ro). Perioada de valab. a garantiei de particip. va fi cel putin egala cu perioada de valabil. a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constit.cf. preved.art.86 din HG 925/2006. Garantia de particip.emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autoriz.si legaliz.in limba romana.Mod de prezentare ? dovada constituirii garantiei/instrumentului de garantare se prezinta in orig., pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, atasata documentelor de calificare si propunerii tehnice la sediul aut.contract.din Bdul Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Romania.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de particip.trebuie constit. de liderul consortiului in numele asocierii si sa mentioneze toti membrii grupului de operatori economici. Daca ofertantul este din categoria IMM cf legii 346/2004 garantia de particip.se constituie in procent de 50% din cuantumul de mai sus. Dovada IMM. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului. In cazul ofertantilor din categoria IMM, garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat anterior. Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor. Modul de constituire a garantiei de buna executie acceptat: - conform prevederilor art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006; In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin Scrisoare de garantie de buna executie, se va utiliza Formularul 17 ? Scrisoare de garantie de buna executie. Garantia de buna executie va avea o perioada de valabilitate cel putin egala cu durata contractului. Neconstituirea garantiei in termenul stipulat duce la incetarea de drept a contractului. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre situatii le prevazute la art. 87, alin. (1), lit. a) si c) din HG nr. 925/2006. Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile de la indeplinirea obligatiilor asumate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri externe nerambursabile
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180
Conditie de calificare: ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale - Formular 1
Modalitatea de indeplinire: declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formularul nr. 3)
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 - Formular 2
Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidate precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora); documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in lunaanterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire: declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Model - Formularul nr. 4). Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.
4.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular 3.Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontractanti.
5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- Formular 46. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691
Modalitatea de indeplinire: declaratie pe proprie raspundere (completare Formularul nr. 5). Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie, respectiv toate persoanele care aproba/ semneaza bugetul aferent achizitiei in cauza si documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: EUGEN ORLANDO TEODOROVICI, LILIAN ONESCU, CAMELIA MIHAELA IZVORAN, LIGIA ALEXANDRA CHIRILA, MIHAELA RALUCA TERCHILA, FLORINA BARBU, IRINA GIORGIANA RADU, IONUT STELIAN MICU, MARIUS SERBAN HARHOIU, ANTOANETA VICTORIA POPESCU, MARIA ADINA PASAREL, OANA GABRIELA TELETIN, MARINA RUSU, RAZVAN ALEXANDRU LIUTIEV, MIHAELA VIRGINIA TOADER, CAMELIA-GEORGETA SANDU, CONSTANTIN SARAGEA, VALENTINA LAZAR, CRISTIAN ANDREI SPATARU. Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontractanti sau terti sustinatori.
7. Documente privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor:
Conditie de calificare: certificatele de atestare fiscal emise de organul fiscal competent, conf. art. 112 si art. 113 din Ordonanta nr. 92/2003, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de indeplinire: toate certificatele/ documentele respective trebuie sa fie prezentate in oricare din formele original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri legalizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din stuatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de servicii. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 1. Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial: a) Pentru persoanele juridice romane
Modalitatea de indeplinire: prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte ca domeniile de activitate principale/ secundare, se regasesc in codurile CAEN aferente serviciilor care fac obiectul contractului.
. Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor.b) Pentru persoanele juridice straine
Modalitatea de indeplinire: prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic; prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
2. Autorizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal emisa de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal conform cerintelor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activitatile de arhivare fizica si de gestiune a arhivei precum si conversie/ arhivare electronica a documentelor. Nu se accepta un operator economic in curs de avizare sau care are avizarea respinsa/ expirata, pentru ca aceasta situatie nu este edificatoare asupra faptului daca operatorul economic are/ nu are neconformitati care ar putea afecta protectia resurselor informationale ale Ministerului Fondurilor Europene. Modalitatea de indeplinire Cerinta obligatorie: Pentru activitatile de arhivare fizica si de gestiune a arhivei precum si conversie/ arhivare electronica a documentelor, operatorul economic ofertant va prezenta autorizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal emisa de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (membrii asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza), valabila la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
1. Declaratie privind media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani. Conditie de calificare: Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, trebuie sa fie cel putin egala cu 5.627.842 euro. Modalitatea de indeplinire Completare Formularul nr. 8 si prezentarea documentelor doveditoare. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual pentru ?alta valuta? al info Europa pentru anii 2011, 2012 si 2013. Atentie! Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul mediei cifrei de afaceri la 50 % va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346 / 2004
din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor.
Cerinta nr. 2
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care sa rezulte cifra de afaceri completata in formularul nr. 8.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta obligatorie: Prezentarea bilanturilor contabile vizate de organele competente pe ultimii 3 ani. Se vor prezenta copii lizibile conforme cu originalul semnate si stampilate pe fiecare pagina in parte de catre ofertant, in vederea verificarii indeplinirii acestei cerinte. In locul bilantului pentru ultimul an financiar (2013), operatorul economic poate depune alte documente edificatoare. in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta obligatorie: Completare Formularul nr. 7 si prezentarea documentelor doveditoare.Cerinta obligatorie: Prezentarea bilanturilor contabile vizate de organele competente pe ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani - Ofertantul va completa si prezenta Formularul 8 ? Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.Ofertantul va completa si prezenta Formularul 9 ? Fisa de experienta similara semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuia.
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani (calculati de la data limita de depunere a ofertelor), la nivelul unui sau maxim 5 contracte care a/au presupus implementarea unui sistem informatic care sa fi cuprins cel putin 6 componente si servicii din cele de mai jos:
1.componenta Portal
2.componenta de management al documentelor si analiza fluxurilor de lucru
3.servicii de digitizare a documentelor
4.servicii de prelucrare arhiva
5.servicii de arhivare electronica a documentelor
6.componenta pentru implementarea unui sistem centralizat pentru autentificarea la aplicatii folosind certificate digitale care permite inclusiv accesul de pe calculator utilizand un echipament mobil (smartphone sau tableta)
7.componenta pentru implementarea unui sistem centralizat pentru validarea in timp real a certificatelor digitale
8.componenta pentru verificarea semnaturilor electronice.
Ofertantul va prezenta documente care sa confirme indeplinirea cerintelor solicitate si care sa contina date referitoare la: beneficiarul contractului, tipul activitatilor prestate/ bunurilor livrate, perioada in care s-a realizat contractul.
Documentele se vor prezenta in copie?conform cu originalul?.
Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie "conform cu originalul" si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
Cerinta 2
Personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - Ofertantul va prezenta Formularul 10 - Lista cu personalul de specialitate, semnat si stampilat in original.
Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei.
Cerinta 3
Documentele necesare a fi prezentate pentru fiecare expert cheie solicitat mai jos:
a) CV conform Formularului 11
b) Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza
c) Declaratie de disponibilitate, conform Formularului 11A, semnata in original - numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului sau ai subcontractantilor declarati ai acestuia, conform legii.
Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de copii ale diplomelor/autorizatiilor/certificatelor si/sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/ proiectele/contractele solicitate.
Cerinta 3.1 - Manager de proiect: 1 persoana
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Certificare manager de proiect emisa de o institutie recunoscuta la nivel national/ international
Cunostinte privind managementul serviciilor IT, dovedite prin certificare profesionala recunoscuta la nivel national/ international
Cunostinte in domeniul managementului riscului, dovedite prin certificare profesionala recunoascuta la nivel national/international
Experienta generala de minim 5 ani
Experienta profesionala in cel putin 1 contract/proiect de implementare sisteme informatice integrate care au cuprins in mod cumulat minim urmatoarele componente si servicii: management al documentelor si fluxurilor de lucru, Portal, servicii de analiza, proiectare, dezvoltare, instruire, asistenta si suport tehnic.
Cerinta 3.2 - Manager de proiect prelucrare fizica doc.: 1 persoana
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licentaCertificare ca manager de proiect emisa de o institutie recunoscuta la nivel national/internationalExperienta generala de minim 5 ani
Experienta profesionala in cel putin 1 contract/proiect de arhivare documente care au cuprins in mod cumulat minim urmatoarele componente si servicii: ordonarea si gruparea documentelor, constituirea si legarea dosarelor, inventarierea documentelor, consultantasi suport pentru elaborarea documentelor asociate serviciilor de arhivare.
Cerinta 3.3 - Manager de proiect digitizare documente: 1 persoana
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Certificare ca manager de proiecte emisa de o institutie recunoscuta la nivel national/internationalCunostinte in arhive electronice/domeniul sistemelor de gestiune a documentelor dovedite prin diploma absolvire curs/certificare
Experienta generala de minim 5 ani
Experienta profesionala in cel putin 1 contract/proiect de digitizaredocumente care au cuprins in mod cumulat minim urmatoarele componente si servicii: digitizarea documentelor, indexare informatii din documente scanate, prelucrare de imagini, arhivare electronica.
Cerinta 3.4 - Manager integrare gestiune documente: 1 persoana
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Certificare ca manager de proiecte emisa de o institutie recunoscuta la nivel national/internationalCunostinte in arhive electronice/domeniul sistemelor de gestiune a documentelor dovedite prin diploma absolvire curs/certificare
Experienta generala de minim 5 ani
Experienta profesionala in cel putin 1 contract/proiect de arhivare documente care au cuprins in mod cumulat minim urmatoarele componente si servicii: indexare informatii din documentele scanate, prelucrare de imagini digitizate, arhivare electronica.
Cerinta 3.5 - Lider tehnic prelucrare fizica documente: 1 persoana
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Experienta generala de minim 5 ani
Experienta profesionala in cel putin 1 contract/proiect de arhivare documente care au cuprins in mod cumulat minim urmatoarele componente si servicii: elaborare proceduri de lucru, norme si instructiuni care reglementeaza activitatea pe linie de arhiva
Cerinta 3.6 - Expert elaborare Nomenclator Arhivistic: 1 persoana
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Experienta generala de minim 5 ani
Experienta profesionala in cel putin 1 contract/proiect de arhivare documente care au cuprins in mod cumulat minim urmatoarele componente si servicii: consultanta pentru elaborarea nomenclatorului arhivistic, elaborare proceduri de lucru, norme si instructiuni care reglementeaza activitatea pe linie de arhiva.
Cerinta 3.7 - Coordonator prelucrare fizica documente: 1 persoana
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licentaExperienta generala de minim 5 ani
Experienta profesionala in cel putin 1 contract/proiect de arhivare documente care au cuprins in mod cumulat minim urmatoarele componente si servicii: ordonarea si gruparea documentelor, constituirea si legarea dosarelor, inventarierea documentelor, digitizarea documentelor.
Cerinta 3.8 - Responsabil calitate prelucrare arhivistica a documentelor: 1 persoana
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Curs/Certificare in domeniul Managementului Calitatii emisa de o institutie recunoscuta la nivel national/international.
Cunostinte privind prelucrareaarhivistica a documentelordovedite prin diploma absolvire curs/certificare
Experienta generala de minim 5 ani
Experienta profesionala in cel putin 1 contract/proiect de arhivare documente care au cuprins in mod cumulat minim urmatoarele componente si servicii: prelucrarea arhivistica a documentelor, digitizarea documentelor, auditarea interna de calitate pentru prelucrarea arhivistica documentelor; elaborarea procedurilor de lucru pentru Sisteme de Management.
Cerinta 3.9 - Expert arhivare documente senior: 1 persoana
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Experienta generala de minim 5 ani
Experienta profesionala in cel putin 1 contract/proiect de arhivare documente care au cuprins in mod cumulat minim urmatoarele componente si servicii: ordonarea si gruparea documentelor, constituirea si legarea dosarelor, inventarierea documentelor, consultantapentru elaborarea nomenclatorului arhivistic.
Cerinta 3.10 - Expert arhivare documente: 14 persoane
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta specializare arhivistica
Experienta generala de minim 2 ani
Experienta profesionala in cel putin 1 contract/proiect de arhivare documente care au cuprins in mod cumulat minim urmatoarele componente si servicii: ordonarea si gruparea documentelor, constituirea si legarea dosarelor, inventarierea documentelor, consultantapentru elaborarea nomenclatorului arhivistic
Cerinta 3.11 ? Expert digitizare documente senior: 1 persoana
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Experienta generala de minim 5 ani
Experienta profesionala in cel putin 1 contract/proiect de digitizare documente care au cuprins in mod cumulat minim urmatoarele compoente si servicii: prelucrarea fizica a documentelor, scanarea documentelor, prelucrarea imaginilor scanate, consultantapentru activitatea de digitizare
Cerinta 3.12 ? Expert digitizare documente: 14 persoane
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Experienta profesionala generala deminim 2 aniExperienta profesionala in cel putin 1 contract/proiect de digitizare documente care au cuprins in mod cumulat minim urmatoarele componente si servicii: prelucrarea fizica a documenteor, scanarea documentelor, prelucrarea imaginilor scanate, consultantapentru activitatea de digitizare
Cerinta 3.13 - Arhitect de sistem: 1 persoana
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Cunostinte privindmanagementul serviciilor IT, dovedite prin detinerea unui certificat recunoscut la nivel national/international
Cunostinte in arhitecturi de sisteme complexe, dovedite prin diplome/certificate recunoscute la nivel national/international
Experienta profesionala generala minim 5 ani
Experienta profesionala in cel putin 1 contract/proiect de implementare sisteme informatice integrate care au cuprins in mod cumulat minim urmatoarele componente si servicii: management al documentelor si fluxurilor de lucru, arhivare electronica, utilizarea solutiilor pentru semnatura electronica si marcare temporala.
Cerinta 3.14 - Coordonator tehnic: 1 persoana
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Certificare privind auditarea securitatii sistemelor informatice dovedita prin detinerea unui certificat recunoscut la nivel national/international
Certificare privind securitatea sistemelor informatice de nivel profesional dovedita prin detinerea unui certificat recunoscut la nivel national/international
Cunostinte privindmanagementul serviciilor IT, dovedite printr-un certificat recunoscut la nivel national/international
Experienta profesionala generala minim 5 ani
Experienta profesionala in cel putin 1 contract/proiect de implementare sisteme informatice integrate care au cuprins in mod cumulat minim urmatoarele componente si servicii: management al documentelor si fluxurilor de lucru, utilizarea solutiilor pentru semnatura electronica si marcare temporala
Cerinta 3.15 - Administrator Baze de Date: 1 persoana
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Competente privind administrarea bazelor de date pe tehnologia ofertata dovedite prin certificare sau echivalent
Competente privind optimizarea performantei bazelor de date pe tehnologia ofertata dovedite prin certificare sau echivalent
Experienta profesionala dovedita prin participarea in cel putin un contract/proiect care a vizat dezvoltarea/implementarea unui sistem informatic si in care a desfasurat cel putin urmatoarele activitati: administrare baza de date, analiza si optimizare la nivelul bazei de date, indexare si partitionare
Cerinta 3.16 - Expert Portal: 1 persoana
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Detinerea de competente privind dezvoltarea solutiilor de tip portal, dovedite prin detinerea unui certificat recunoscut la nivel national/international
Competente de specialist programator in cel putin o tehnologie de programare tip Enterprise dovedita prin detinerea unei diplome absolvire curs/certificarerecunoscut la nivel national/international
Experienta profesionala generala de minim 5 ani
Experienta profesionala in cel putin 1 contract/proiect de implementare sisteme informatice integrate care au cuprins in mod cumulat minim urmatoarele componente si servicii: management al documentelor si fluxurilor de lucru, Portal, servicii de analiza, proiectare, dezvoltare, instruire, asistenta si suport tehnic
Cerinta 3.17 - Expert securitate informatica: 2 persoane
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Certificare privind auditarea securitatii sistemelor informationale recunoscut la nivel national/international
Competente privind controlul si evaluarea riscurilor in sistemele informatice: certificare in evaluarea risculului si controlul sistemelor informatice dovedite prin detinerea unui certificat recunoscut la nivel national/international Certificare privind auditarea sistemelor informatice dovedite prin detinerea unui certificat recunoscut la nivel national/international
Certificare privind managementul securitatii informatiei dovedita prin detinerea unui certificat recunoscut la nivel national/international
Minim 5 ani experienta profesionala generala
Experienta profesionala in cel putin 1 contract/proiect de implementare sisteme informatice integrate care au cuprins in mod cumulat minim urmatoarele componente si servicii: solutii de securitate informatica ce utilizeaza infrastructuri de Chei Publice (PKI) pentru semnarea electronica si criptarea informatiilor, autentificarea sigura a utilizatorilor la resurse web, marcarea temporala si verificarea starii certificatelor digitale in timp real prin protocol OCSP.
Cerinta 3.18 - Expert analist: 1 persoana
Absolventstudii superioare finalizate cu diploma de licenta
Certificare profesionala in domeniul analizei de business dovedita prin detinerea unui certificat recunoscut la nivel national/international
Cunostinte privind crearea proceselor IT, dovedita prin certificare profesionala recunoscuta la nivel national/ international
Experienta generala de minim 5 ani
Experienta profesionala dovedita prin participareain cel putin un contract/proiect care a avut ca scop implementarea unui sistem informatic integrat care a inclus o componenta de Management a Documentelor si activitati de:
- management de proiect;
- analiza, proiectare, dezvoltare si testare unitara, testare de integrare;
- punere in functiune si implementare;
- administrare si optimizare baze de date.
Cerinta 3.19 - Dezvoltator software: 1 persoana
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Cunostinte in solutii software de management colaborativ, dovedite prin certificare/diploma recunoscuta la nivel national/international
Certificare profesionala in dezvoltarea de solutii software pe tehnologia de dezvoltare ofertata, eliberata de o institutie recunoscuta la nivel national/international
Experienta generala de minim 5 ani
Experienta profesionala dovedita in cel putin un contract/proiect care a vizat dezvoltarea/implementarea unui sistem informatic integrat care a continut o componenta de management al documentelor si fluxurilor de lucru
Cerinta 3.20 - Coordonator testare si implementare: 1 persoana
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Cunostinte privind analiza de business, dovedite prin certificare/ diplomade curs recunoscuta la nivel national/international
Certificare recunoscuta national/international in domeniul testarii sistemelor informatice
Certificare recunoscuta national/international in domeniul analizei cerintelor
Experienta generala de minim 5 ani
Experienta profesionala in cel putin 1 contract/proiect de implementare sisteme informatice integrate care au cuprins in mod cumulat minim urmatoarele componente si servicii:
- management al documentelor si fluxurilor de lucru;
- portal;
- analiza, proiectare, dezvoltare, testare, livrare, implementare si punere in functiune, integrare, instruire, suport tehnic.
Cerinta 3.21 - Expert testare si implementare: 1 persoana
Absolvent studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Detinerea de cunostinte privind testarea sistemelor, dovedite prin detinerea unui certificat recunoscut la nivel national/ international
Experienta profesionala in cel putin 1 contract/proiect de implementare sisteme informatice integrate care au cuprins in mod cumulat minim urmatoarele componente si servicii: - management al documentelor si fluxurilor de lucru;
- portal;
- servicii de management de proiect, analiza, proiectare, dezvoltare, testare, livrare, implementare si punere in functiune, integrare, instruire, suport tehnic.
Cerinta 3.22 -Responsabil calitate: 1 persoana
Absolvent studii superioare in domeniul managementului calitatii finalizate cu diploma de licenta
Certificare sau curs in domeniul controlului obiectivelor si al tehnologiilor recunoscut la nivel national/international
Experienta generala de minim 5 ani
Cerinta 4 - Informatii privind asociatii:
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se vor depune urmatoarele documente:
a)Acord de asociere semnat si stampilat de catre toti asociatii, cu mentiunea ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, iar liderul asociatiei este imputernicit sa actioneze in numele tuturor asociatilor, toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a contractului.b)Declaratie semnata si stampilata de toti asociatii, prin care se obliga ca in cazul in care oferta este declarata castigatoare, vor legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante inainte de data semnarii contractului.In cazul desemnarii ofertei comune castigatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita legalizarea asocierii.
Formularul 12a-Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora.
Cerinta 5 - Informatii privind subcontractantii:
Fiecare subcontractant va prezenta: a) Formularul 3 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura,
b) Formularul 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,
Ofertantul (liderul, in cazul asocierii) va completa si prezentaFormularul 12b ? Lista cu subcontractantii si specializarea acestora, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.
Acordurile de subcontractare se vor solicita ofertantului castigator la incheierea contractului.Pentru a verifica indeplinirea acestor cerinte, pentru fiecare expert cheie, ofertantul va depune:
- copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV;
- La data limita de depunere a ofertelor operatorii economici nu au obliga?ia de a transmite copii detaliate ale certificatelor si/sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari. Totu?i, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii (de ex. copii detaliate ale certificatelor si/sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta profesionala indicata in CV ?i durata de lucru in domeniile cerute) pentru a verifica indeplinirea cerintelor solicitate pentru fiecare expert-cheie propus.
Aceste copii ale diplomelor si ale certificatelor si/sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari trebuie sa fie suficient de detaliate astfel incat sa probeze atat calificarile, cat si experienta profesionala solicitate fiecarui expert in cadrul documentatiei de atribuire.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita documente si informatii suplimentare celor mentionate mai sus in scopul verificarii datelor din aceste formulare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte obligatorii: Completare Formularul nr. 8. Formularul 8 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Formularul 9 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.Formularele 10 si 11 se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta. Completare Formulare nr. 12 si nr. 13.Conform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.Formularul 12a se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de dateModalitatea de indeplinireFormularele 3, 5, si 12b se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Oferta tehnica
60%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2014 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.03.2014 12:00
Locul: Ministerul Fonduriloe Europene, bdul. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care depun ofertele.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT
VI.3) Alte informatii
VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei: Ptotal(n) = Pfinanciar(n)*40 % + Ptehnic(n) Unde: Pfinanciar(n) = punctajul financiar obtinut de oferta nPtehnic(n)=PunctajCT1(n)*15%+ PunctajCT2(n)*15%+ PunctajCT3(n)*15%+ PunctajCT4(n)*15, reprezentant punctajul tehnic obtinut de oferta nPfinanciar, PunctajCT1, PunctajCT2, PunctajCT3, PunctajCT4reprezinta punctajele obtinute pentru fiecare dintre criteriile respective.Ponderile tehnice au fost specificate astfel incat se reflecte cel mai bine interesul Beneficiarului pentru caracteristici suplimentare ale sistemului informatic identificate ca utile.Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic este oferta care obtine cel mai mare punctaj total (Ptotal).In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile obtin in urma evaluarii acelasi punctaj total cel mai mare, oferta declarata castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut.Prin acest algoritm de calcul ofertele se clasifica in ordinea descrescatoare a punctajelor totale cumulate obtinute de fiecare oferta, in functie de ponderea indicata atat pentru punctajul tehnic, cat si pentru cel financiar.In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au obtinut punctaje egale pentru acest factor de evaluare, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, o noua propunere financiara in plic inchis, pentru departajare. Noua propunere financiara se va solicita in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului care va obtine cel mai mare punctaj dupa reevaluarea ofertelor financiare.Nota: Pentru departajarea a doua sau mai multe oferte care intrunesc acelasi punctaj maxim, oferta tehnica nu va face obiectul reofertarii.Cerintele minime si obligatorii din Caietul de sarcini sunt cerinte care definesc un sistem in totalitate functional si care raspunde nevoilor Autoritatii Contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Fondurilor Europene, Directia Achizitii Publice, IT si Administrativ - Serviciul pregatire proiecte si achizitii publice
Adresa postala: Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011171, Romania, Tel. +40 372838527, Email: [email protected], Fax: +40 372838520, Adresa internet (URL): www.mfe.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2014 13:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer