Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE ASIGURARE AUTO CASCO


Anunt de participare numarul 93521/28.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA
Adresa postala: BRAVILOR, NR.1, CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900270, Romania, Punct(e) de contact: NICOLETA GULA, Tel.0241/625.055, Email: [email protected], Fax: 0241/623.913, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE ASIGURARE AUTO CASCO
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 450, 000 si 700, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In perioada de derulare a acordului cadru preconizam (in functie de bugetul ce ni se va aloca) case vorincheia3 contracte subsecvente.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE ASIGURARE AUTO CASCO -vor fi incheiate polite de asigurare pentru un nr. de 80 de autosanitare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66514110-0 - Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor incheia polite de asigurare pentru un nr. de 80 de autosanitare conform tabelului din Sectiunea II Caiet de sarcini, ce ce apartin parcului autoSAJ Constanta pentru care este necesara incheierea de asigurari CASCO pentru anul 2010 - 2011.
Valoarea estimata fara TVA: intre 450, 000 si 700, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 02.04.2010 pana la 01.04.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 8824 lei . Garantia de buna executie este de va fi de 5% dinm valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Transferuri intre unitati ale administratiei publice Titlul 51
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Completare si prezentare Formular nr. 1 (Declaratie privind eligibilitatea)
2. Completare si prezentare Formular nr.2 (declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)3. Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe localeal unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local, in original sau in copie legalizata, valabil la datadeschiderii ofertelor.
4. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscalaal unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata oligatiilor la bugetul general consolidat al statului in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor.
5. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original sauin copie legalizata.6. Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sauin copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cifra de afaceri anuala ( valoarea medie ), de pe ultimii 3 ani, - 2006, 2007, 2008 Formular nr. 3 (informatii generale)
2. Bilantul contabil la31.12.2008 si30.06.2009.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. prezentarea unei copii legalizatedupa decizia emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor prin care ofertantul este autorizat sa efectueze tipul de asigurare solicitat
2. experienta similara Formularul 4 din (cerinta minima: 2 contracte furnizare de servicii de asigurari auto CASCO)
3. obligativitateade a avea din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor ( cu confirmarea scrisade la susmentionatacomisie) faptul ca ofertantul nu a avutin ultimii 3 aninici osanctiune din parteacomisiei, in conformitate cu prevederile Legii nr.32/2000)4. Certificat ISO 9001 valabil la data deschischiderii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere: Componenta financiara
2.
CARACTERISTICI ECONOMICE
20%
Descriere: FACILITATI 10%, DESPAGUBIRI 10 %
3.
CARACTERISTICI TEHNICI
15%
Descriere: CONVENTII CU SERVICES-URILE 15%
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.03.2010 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.03.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.03.2010 10:00
Locul: La sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta , Str. Bravilor , Nr. 1, Constanta.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos , Nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala: Str. traian, nr. 23, ,Localitatea: Constanta, Cod postal: 900746, Romania, Tel.0241 616 003, Fax: 0241 616 003
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul de AmbulantaJudeteana Constanta
Adresa postala: Str. Bravilor, Nr .1, ,Localitatea: Constanta, Cod postal: 900270, Romania, Tel.0241/625055, Email: [email protected], Fax: 0241 623 913
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2010 11:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer