Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asigurare auto CASCO si RCA


Anunt de participare numarul 147005/05.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Punct(e) de contact: Florentina Ban, Tel. +40 311323235, In atentia: Florentina Ban, Email: [email protected], Fax: +40 213158294, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Banca Nationala a Romaniei, Directia Achizitii
Adresa postala: str. Lipscani, nr. 16, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030035, Romania, Punct(e) de contact: Florentina Ban, Tel. +40 311323235, In atentia: Florentina Ban, Email: [email protected], Fax: +40 213158294
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, nr. 16, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030035, Romania, In atentia: REGISTRATURA
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Banca Centrala
Activitate (activitati)
Altele: Politica monetara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asigurare auto CASCO si RCA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Banca Nationala a Romaniei ? Str. Doamnei nr. 8, 030051
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea serviciilor de asigurare auto (CASCO si RCA) conform mentiunilor caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66514110-0 - Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)
66516100-1-Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform ANEXEl 1 si ANEXEI 2 ce contin numarul autovehiculelor proprietatea Bancii Nationale a Romaniei a caror asigurare CASCO si RCA expira in intervalul 05.09.2013 ? 29.07.2014 (CASCO) respectiv 09.10.2013 ? 29.07.2014(RCA), ce reprezinta parte integranta a caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 410, 737.08RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare 28.214, 74 leiEchivalenta leu/alta valuta curs BNR se va face la data publicarii anuntului de participare.Valabilitate: 100 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia este irevocabila.? Garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau prin virament in contul bancar RO64NBORROBP000000XXXXXX, deschis la BNR Centrala cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. Aceasta se prezinta in original (in toate cazurile se aplica prevederile art. 85, 86, 87 din HG. 925/2006).In cazul ofertantilor din categoria IMM care fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in L 346/2004, cu completarile si modificarile ulterioare, garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantum.In masura in care CNSC respinge contestatia, aut contractanta va retine contestatorului din garantia de participa in raport cu valoarea estimata, conform art. 2781/ OUG.34/2006 lit b)suma de 5.190, 73 leiIn cazul depunerii unei oferte de catre mai multi operatori economici in asociere, reducerea cu 50% a cuantumului garantiei de participare este valabila in conditiile in care fiecare operator economic face dovada incadrarii in categoria IMM. Garantie de buna executie a contractului ? 5 % din valoarea contractului fara TVA.Garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari, care se prezinta in original si va fi valabila pe toata durata contractului. Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului. Garantia trebuie sa fie irevocabila.BNR are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie a contractului, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, BNR va notifica prestatorul asupra pretentiei sale, precizand obligatiile care nu au fost respectate
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitateaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, completata in conformitate cu Formular A - Sectiunea FORMULARE;
Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
*Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi solicitate si vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ofertantul care se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006.
Se vacompleta Formular B ? Sectiunea FORMULARE.
* Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
Cerinta nr.3
Certificat de participare la licitatiiModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.1 din Ordinul ANRMAP nr.314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatuluide participare la licitatii cu oferta independenta completata in conformitate cu Formular C - Sectiunea FORMULARE
Cerinta nr. 4
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691din O.U.G. 34/2006Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Seva completa Formular D ? Sectiunea FORMULARE
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:
Consiliul de administratie al BNR care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica a fost numit prin Hotararea nr. 35 din 8 oct. 2009 a Parlamentului Romaniei:
Guvernator - Academician Mugur Isarescu
Prim-viceguvernator - Prof. univ. dr. Florin GeorgescuViceguvernator - Bogdan Olteanu
Viceguvernator - Dr. Cristian Popa
Membru - Prof. univ. dr. Marin Dinu
Membru - Prof. univ. dr. Nicolae Danila
Membru - Prof. univ. dr. Virgiliu Stoenescu
Membru - Conf. univ. dr. Agnes Nagy
Membru - Dr. Napoleon Pop
Iulia Stanciu ? director, Directia Contabilitate
Daniela Costina Ilie ? director adjunct, Directia Contabilitate
Ion Paduraru ? director, Directia Buget si Analiza Financiara
Andreea Bognar ? sef serviciu, Directia Buget si Analiza Financiara
Nicolae Paunescu - director, Directia Juridica
Rodica Constantinescu - sef serviciu, Directia Juridica
Vasile Ifrim - director, Directia Achizitii
Niculae Dumitrache - director adjunct, Directia Achizitii
Catalin Barbu ? director, Directia Tehnica si Mentenanta
Sorin Stanica- director adjunct, Directia Tehnica si MentenantaIncadrarea in situatiaprevazutala art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Se va permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului ComertuluiCertificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
Documentul mentionat va fi solicitat, in etapa evaluarii, ofertantului clasat pe primul loc, inainte de comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire, in original/copie legalizata
Licenta CSA (Comisia de Supraveghere a Asigurarilor) valabila la data depunerii ofertelor, conform Legii 136/1995(privind asigurarile si reasigurarile in Romania), Ordinul nr. 14/2011 al CSA pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.
Licenta CSA (Comisia de Supraveghere a Asigurarilor)Copie licenta CSA (conforma cu originalul)
Persoane juridice /fizice straine
Cerinta obligatorie.
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata, in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Bilant contabil din anul precedent vizat de organele in drept sau alte documente edificatoare din care sa rezulte situatia financiara
Cerinta nr. 2
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de 2.821.474 lei
Prezentarea Informatiilor generale aferente ultimilor 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinireCopie bilantModalitatea de indeplinireMedia cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de 2.821.474 lei-Prezentarea Informatiilor generale aferente ultimilor 3 ani ? Formular ENota: Valorile vor fi exprimate in LEI, folosind pentru conversie ratele medii anuale de schimb LEI/alta valuta comunicate de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) pentru anii respectivi.Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1Experienta similara
Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani in oferirea de servicii similare.
Cerinta 2
Informatii privind subcontractantii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Lista principalelor prestatii/beneficiari din ultimii trei ani in oferirea de serviciisimilare.Se va prezenta lista principalelor servicii similare, avand ca obiect servicii de asigurare auto CASCO si RCA prestate in ultimii 3 ani , indiferent daca beneficiarii sunt autoritati contractante sau clienti privati din care sa rezulte ca ofertantul a prestat un contract de servicii in valoare de minimum 705.368 lei sau maximum trei contracte anterioare a caror suma cumulata sa fie de minim 1.410.737 lei. Pentru echivalenta se va utiliza cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR www.bnr.ro. Aceasta lista va fi insotita de recomandari datate (in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul.?) semnate si parafate de beneficiar/ procesul verbal de receptie a serviciilor prestate ori a certificatului constatator pentru fiecare contract in parte. Se va completa Formular F ? sectiunea FORMULARE! Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Daca este cazul se va completa Formularul G, cu subcontractantii si specializarea acestora. In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, se solicita datele de identificare a subcontractantilor si partile din contract care se vor indeplini de catre subcontractanti. Contractantul va prezenta, la incheierea contractului de achizitie publica contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul prealabil, scris al autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.11.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.11.2013 12:00
Locul: Lipscani nr.16, sector3, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite in acest sens. Imputernicirea va contine mandatul acordat reprezentantului ofertantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Nota: In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are cel mai mic pret;Pentru orice referire la standarde sau la alte referinte de natura tehnica a se intelege ?sau echivalente? Reprezntantii imputerniciti ai ofertantii pot asista la deschiderea ofertelor ? maximum 1 reprez pentru fiecare of.Imputernicirea va mentiona nivelul de delegareal reprezentantului.Persoanele fara imputernicire scrisa si semnata de persersoanele competente si B.I. sau C.I. nu vor putea participa la sedinta de deschidere.Atentie: Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa mentioneze: 1.modul in care se va putea executa garantia: cfonform art. 86 alin. 3 din HG 925/20062. situatiile in careB.N.R. va putea solicita executarea garantiei, respectiv ofertantul: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie in perioada de valabilitate a ofertei;d) contestatia depusa de ofertant a fost respinsa de CNSC, conform prevederilor art. 278¹ din OUG 34/2006.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor, iar toate situatiile de executare a garantiei (a, b, c, d), mai sus mentionate, trebuie sa se regaseasca obligatoriu in continutul instrumentului de garantare.Pentru clauzele contractuale ofertantul are dreptul de a formula amendamente prin solicitare de clarificari.Solicitarile de clarificare cu privire la documentatia de atribuire se vor face numai in scris. ? fax: +40 213158294 si email: [email protected] Raspunsul la clarificari se vor publica in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform dispozitiilor art. 256² din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Banca Nationala a Romaniei, Directia Juridica
Adresa postala: str. Doamnei, nr.8, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Tel. +40 213127174
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2013 11:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer