Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asigurare CASCO a autovehiculelor si asigurarea imobilelor si anexelor ale Directiei Silvice Caras-Severin


Anunt de participare numarul 144674/01.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Caras-Severin
Adresa postala: Str.Petru Maior, Nr.69A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: Birou Investitii, Tel. +40 255216533, In atentia: Mocanu Radu, Campan Dan, Email: [email protected]
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Caras-Severin
Adresa postala: Str.Petru Maior, Nr.69A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Investitie, Birou Productie, Tel. +40 255216533, In atentia: Mocanu Radu, Campan Dan, Email: [email protected]
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Caras-Severin
Adresa postala: Str.Petru Maior, Nr.69A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: Secretariatul Unitatii, Tel. +40 732850895, In atentia: Manciu Florica, Mocanu Radu, Email: [email protected], Fax: +40 255222645
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asigurare CASCO a autovehiculelor si asigurarea imobilelor si anexelor ale Directiei Silvice Caras-Severin
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Directia Silvica Caras-Severin, Str. Petru Maior, Nr.69A
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asigurare CASCO a autovehiculelor si asigurarea imobilelor si anexelor ale Directiei Silvice Caras-Severin
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66514110-0 - Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)
66513200-1-Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 71, 956RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare, in cuantum de 689.1 lei, astfel lot 1-600 lei, lot 2-89, 01 lei , constituita prin scrisoare de garantie bancara, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, prin ordin de plata cu viza bancii emitente sau numerar la casieria unitatii pana la data deschiderii ofertelor. Garantia de participare se retine in urmatoarele situatii: a) ofertantul si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 60 zile de la termenul limita de depunere al ofertelor. De asemenea, se va retine 689.1 lei, astfel lot 1 - 600 lei, lot 2 - 89, 01 lei, daca Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie depusa la aceasta procedura, in conformitate cu art 278^1alin(1) din O.U.G. nr. 34/2006.Echivalenta leu/alta valuta este cea publicata de BNR in ziua publicarii invitatiei de participare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse propii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor completa urmatoarele formulare: Informatii generale, Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, Certificat de participare cu oferta independenta, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006. Persoanele care semneaza documentele aferente procedurii sunt: Ing. Stanescu stefan, Ec. Monica Musa, Ing. Mocanu Radu, Ing. Dan Campan, Ing. Rotariu Stejarel, Jr. Zaberca Nicoleta.-Se va prezenta Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de catre Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat.Din certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantulnu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (Art. 36, alin (1) lit. b) din H.G.925/2006).Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata (amanari, esalonari, compensari, etc.) de catre organele competente in domeniu, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. La deschiderea ofertelor se vor anexa documente justificative. 1.Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate si care trebuie sa aiba corespondent cu obiectul contractului - copie stampilata si semnata "Conform cu originalul";
2.Autorizatie valabila emisa de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, care confirma autorizarea pentru prestarea serviciilor de asigurari auto pe teritoriul Romaniei pentru anul 2013, conform Legii 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.07.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.07.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.07.2013 10:00
Locul: Directia Ssilvica Caras-severin, Str. Petru Maior, Nr. 69 A, loc. Resita, Jud. Caras-severin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care procedura de atribuire este offline (cu sau fara etapa finala de licitatie electronica) si se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.06.2013 13:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer