Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA)


Anunt de participare numarul 140855/29.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Neamt
Adresa postala: Str.V.A.Urechia, nr.24, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610100, Romania, Tel. +40 233211696, In atentia: Pahoni Florin, Email: [email protected], Fax: +40 233212736, Adresa internet (URL): www.silvant.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Neamt
Adresa postala: Str.V.A.Urechia, nr.24, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610100, Romania, Tel. +40 233211696, In atentia: Pahoni Florin, Email: offi[email protected], Fax: +40 233212736, Adresa internet (URL): www.silvant.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Neamt
Adresa postala: Str.V.A.Urechia, nr.24, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610100, Romania, Tel. +40 233211696, In atentia: Pahoni Florin, Email: [email protected], Fax: +40 233212736, Adresa internet (URL): www.silvant.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Directia Silvica Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Incheierea politelor RCA conform prevederilor legale in vigoare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform anexei la caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 75, 798RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este stabilit conform art.43^1, alin.2, lit.a din OUG nr.34 / 2006.Cuantumul garantiei de participare este de 1.515, 96 lei.In masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 757, 98 lei (conform art.278^1, alin.1, lit.a din OUG nr.34 / 2006).Perioada de valabilitate a garantiei departicipare este de 60 de zile de la data limita de primire a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: A) Virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se depune in original la sediul Directiei Silvice Neamt cel mai tarziu pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, conf.art.86 din HG 925 / 2006. Se vacompleta formularul nr.12 sau nr.13 functie de cum prevede daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat. B) Ordin de plata cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta mai tarziu pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, conf.art.86 din HG 925 / 2006. C) Plata in numerar la casieria directiei silvice mai tarziu pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, conf.art.86 din HG 925 / 2006. In situatia in care I.M.M.-urile beneficiaza de prevederile Legii nr.346 / 2004 ofertantii au obligatia de a depune dovada ca sunt I.M.M.(formular nr.3).Cont: RO 47 BRDE 280 SV 02378682800 ? BRD Piatra Neamt.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de productie ale directiei silvice.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare formulare: Declaratie privind eligibilitatea(se va prezenta atat de ofertanti cat si de ofertanti asociati; terti sustinatori daca este cazul);Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr.34 / 2006 - se va prezenta atat de ofertanti, cat si de ofertanti asociati, subcontractanti, terti sustinatori. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: lot nr.I - ing.Gherghel Doru ? director; ec.Matrescu Radu ? director economic; ing.Gorghiu Mircia ? director tehnic; Ing.Isciuc Dana ? comp. achizitii;ing.Pahoni Florin ? comp.achizitii; jr.Romaniuc Camelia? comp.juridic;jr.Chindea Iulian ? comp.juridic; ec.Pana Doina ? birou financiar contabil; ing.Garbea Ovidiu - comp.mecanizare; ing.Strugaru Carmen - birou investitii.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181(se va prezenta de ofertanti si daca este cazul de ofertanti asociati; terti sustinatori.Tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor
art.181, lit.a, c^1 si d din OUG nr.34 / 2006);
Prezentare: Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat;certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de primaria locala.Din certificate trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile
prevazute la art.181 din OUG nr.34 / 2006, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata ( amanari, esalonari, etc.) de catre organele competente, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu maximum 30 de zile inainte de data de depunere a ofertelor, din care sa reiasa faptul ca obiectul de activitate principal sau secundar contine obiectul procedurii. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea certificatului constatator in original / copie
legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus in oferta.
Documente emise de organisme acreditate (CSA), care confirma autorizarea pentru prestarea serviciilor de asigurari auto pe teritoriul Romaniei pentru anul 2013.
Persoane juridice/fizice straine - Respectarea prevederilor art.182 din OUG nr. 34 / 2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind subcontractarea. Completarea formularului "Declaratie privind partea / partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora". Ofertantul are obligatia de a preciza partea / partile din contract care urmeaza sa le subcontracteze, procentul de subcontractare si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Informatii privind asocierea. Completarea formularului ?Acord de asociere?. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare autoritatea contractanta solicita legalizarea asocierii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.12.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.12.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.12.2012 09:30
Locul: Sediul Directiei Silvice Neamt, str.Nordului, nr.4, Piatra Neamt.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilot.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Eventualele obiectiuni la modelul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, vor fi formulate in scris cu justificari si vor fi inaintate impreuna cu documentele de calificare. Daca ofertantul propune clauze contractuale noi sau modifica clauzele din modelul de contract, iar acestea sunt dezavantajoase pentru directia silvica, aceasta isi rezerva dreptul de a le respinge si areobligatia de a informa ofertantul cu privire la aceasta situatie.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere ( formular nr.4), semnata si stampilata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt solicitate. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succinct, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare si selectie, inclusiv valori (cf.art.11, alin.4 din HG 925 /2006).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected].ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiilor este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de contestatar despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Neamt
Adresa postala: Str.V.A.Urechia, nr.24, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610100, Romania, Tel. +40 233211696, Email: [email protected], Fax: +40 233212736, Adresa internet (URL): www.silvant.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2012 21:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer