Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asigurare de raspundere civila fata de terti a activitatii R.A. ROMATSA


Anunt de participare (utilitati) numarul 148926/21.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN
Adresa postala: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, O.P. Box 18-90, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013813, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Cojoc, Tel. +40 212083528, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212083564, Adresa internet (URL): www.romatsa.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de asigurare de raspundere civila fata de terti a activitatii R.A. ROMATSA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: R.A. ROMATSA si subunitati
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asigurare de raspundere civila fata de terti a activitatii R.A. ROMATSA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66516400-4 - Servicii de asigurare de raspundere civila generala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform cerintelor caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 8, 473, 183RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 85.000 lei (sau echivalent in alta valuta, la cursul BNR afisat la data publicarii Anuntului de participare doar pentru Scrisori de garantie bancara).Garantia de participare se va constitui sub forma de scrisoare de garantie bancara (Formular 02), prin virament bancar in contul R.A. ROMATSA ? RO93 RNCB 0085 0441 8223 0013 ? BCR, Sucursala WTC sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate aofertei (90 de zile, de la data limita de primire a ofertelor).Garantia de participare se va anexa la plicul ce contine documentele ofertei, dar neinclusa in plic.Nota: In cazul operatorilor economici care se incadreaza, conform legii, in categoria IMM, va fi admisa o garantie de participare in cuantum de 50% fata de suma susmentionata, conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatarul renunta la contestatie, in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, R.A. ROMATSA are dreptul de a retine din garantia de participare, conform prevederilor art. 278¹ din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, suma de 8.407, 32 lei. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancara (Formular 3) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Conditii de constituire a garantiei de buna executie : conform art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.NOTA: In cazul operatorilor economici care se incadreaza, conform legii, in categoria IMM, va fi admisa o garantie de buna executie a contractului in cuantum de 50% fata de suma susmentionata, conform Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie cu oferta independenta? Formular 04 (conform Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010)2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular 05 (conform OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - conflictul de interese)
Persoanele cu functie de decizie din cadrul RA ROMATSA in legatura cu prezenta procedura de achizitie sunt: Aleodor Marian FRANCU ? Director General,
Silvia POPEANGA ? Director Economic
Comisia de evaluare a ofertelor compusa din:
Dragos TITEA ? Director Juridic si Administrativ ? Presedintele comisiei de evaluare,
Adrian COJOC, membru,
Florin PETRASCU, membru,
Andrei SURUGIU, membru,
Marian EPURESCU, membru
Florina BALTA, membru,
Gabriela ENACHE, membru-secretar
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular 06 (conform OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular 07 (conform OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Autorizare emisa de CSA pentru acest tip de asigurare. Legea 32/2000, Legea 136/1995 si Ordin CSA nr. 5/2010. Documentul va fi prezentat in copie, semnat si parafat de catre ofertant, purtand mentiunea "Conform cu originalul".
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie de minim echivalentul in lei a 1.900.000 euro. Conversia leu- alta valuta se face prin raportare la cursul mediu comunicat de BNR pentru fiecare an in parte (2011, 2012 si 2013)
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 08 - Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se solicita prezentarea a cel putin unui document/contract/Proces Verbal de receptie, care sa confirme prestarea de servicii in valoare de 900.000 euro (sau echivalentul in alta valuta). Conversia euro alta valuta se face prin raportare la cursul mediu comunicat de BNR pentru fiecare an in parte(2011, 2012, 2013) - Formular 12
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 12
Prezentarea Certificatului ISO 9001:2008 sau a oricarui alt document eliberat de o autoritate acreditata in domeniu, care sa ateste existenta sistemului de management al calitatii al operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 9001:2008 sau oricare alt document echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.03.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.03.2014 10:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.03.2014 11:00
Locul: Sediul RA ROMATSA, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, R.A. ROMATSA va solicita o noua ofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. In acest caz, contractul va fi atribuit operatorului economic a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.2. Data de deschidere a ofertelor depuse se va prelua din anuntul de participare si va avea locla sediul R.A. ROMATSA, Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr. 10, sector 1, Bucuresti.La sedinta de deschidere a ofertelor sunt admisi sa participe, pe langa membrii comisiei si reprezentantii ofertantilor, admiterea acestora urmand a se face pe baza de imputernicire scrisa din partea firmei pe care o reprezinta.3. Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei: - Modificarea si/sau retragerea ofertei se poate face inainte de data limita de depunere a ofertei. Dupa aceasta data nu se admite modificarea ofertei.- Ofertele care nu vor fi insotite de garantia de participare si cele declarate intarziate vor fi respinse ca fiind inacceptabile.Oferta este declarata intarziata daca: este depusa la alta adresa / este depusa dupa data/ora limita de depunere. Ofertele declarate intarziate se returneaza nedeschise.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al R.A. ROMATSA
Adresa postala: Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013813, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2014 14:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer