Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asigurare raspundere civila auto la Directia silvica Caras-Severin


Anunt de participare numarul 148374/05.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica caras-Severin
Adresa postala: Str. petru Maior, nr. 69A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Productie, Biroul Investitii, Tel. +40 255216533, In atentia: Mocanu Radu, Dan Campan, Fax: +40 255222645
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Documentatia de atribuire este atasata invitatiei de participare si este disponibila pe siteul www.e-licitatie.ro
Adresa postala: Str. Petru Maior, Nr. 69 A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Productie, Biroul Investitii, Tel. +40 255216533, In atentia: Mocanu Radu, Fax: +40 255222645
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SEAP
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Investitii, Biroul Productie, Tel. +40 255216533, In atentia: Mocanu Radu, dan Campan, Fax: +40 255222645
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asigurare raspundere civila auto la Directia silvica Caras-Severin
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Sediul Directiei Silvice Caras-Severin
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul consta in achizitia de servicii privind asigurarea parcului auto al Directiei Silvice Caras-Severin.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Parcul auto al Directiei Silvice Caras-Severin, conform Caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 100, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare, constituita conform prevederilor art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. Contul D.S. Caras-Severin este RO88BRDE110SV01383761100 deschis la BRD Resita. De asemenea, garantia de participare poate fi constituita si prin numerar la casieria unitatii pana la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante, cel mai tarziu la la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor si copie in SEAP. Garantia de participare depusa sub forma de OP se va depune atat in SEAP, cat si o copie dupa OPconfirmata de banca, la sediul autoritatii contractante. Perioada de valabilitate este cel putin perioada de valabilitate a ofertei. Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 87 din H.G.925/2006. Modul de restituire a garantiei de participare: in conditiile prevazute de art. 88, alin 1, 2, 3, din H.G. nr. 925/2006 in contul IBAN declarat in formularul INFORMATII GENERALE sau in situatia prevazuta de art. 88, alin 4 din H.G. nr. 925/2006 in contul IBAN declarat de ofertant in CEREREA DE RESTITUIRE A GARANTIEIDE PARTICIPARE. Cuantumul garantiei de participare este 1900 lei. Pentru operatorii economici care constituie garantia de participare in euro/alta valuta, echivalenta se va face la data publicarii invitatiei de participare, la cursul comunicat de BNR.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor completa urmatoarele formulare: Informatii generale, Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, Certificat de participare cu oferta independenta, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006.
Persoanele care semneaza documentele aferente procedurii sunt: Ing. Stanescu stefan, Ec. Monica Musa, Ing. Mocanu Radu, Ing. Dan Campan, Ing. Rotariu Stejarel, Jr. Zaberca Nicoleta.-Se va prezenta Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de catre Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat. Din certificatul fiscal trebuie
sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (Art. 36, alin (1) lit. b) din H.G.925/2006).Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata (amanari, esalonari, compensari, etc.) de catre organele competente in domeniu, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 1. in cazul persoanelor juridice/fizice romane: Se solicita prezentarea Certificatului constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator
trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Comisia de evaluare va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte, pentru conformitate, acest document in original/copie legalizata.
2.Autorizatie valabila emisa de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, care confirma autorizarea pentru prestarea serviciilor de asigurari auto pe teritoriul Romaniei pentru anul 2013, conform Legii 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.12.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In sit. in care mai multi ofertanti ale caror oferte au fost declarate admisibile de catre AC si sunt clasate pe primul loc se va declara castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut. In sit.in care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale A.C.va solicita clarificari prinintermediul SEAP in vederea incarcarii elecronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. In cazul in care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SEAP nu este posibila transmiterea in format electronic prin intermediul SEAP documentele respective se transmit AC in forma scrisa in plic sigilat . AC are dreptul de a solicita ofertantilor in circumstante exceptionale inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade.In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire. In sit. in care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate in scris cu justificari si inaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta isi rezerva dreptul de a le respinge informand ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va incadra oferta ca neconforma si o va respinge.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile ordonantei de urgenta 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Caras-Severin-Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Petru maior, Nr. 69A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Tel. +40 255216533, Fax: +40 255222645
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2013 16:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer