Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asigurare RCA si CASCO pentru parcul auto al DS Brasov


Anunt de participare numarul 148074/19.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Brasov
Adresa postala: strada Closca, nr. 31, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500040, Romania, Punct(e) de contact: Ing. Iosif Preda, Tel. +40 268415770, In atentia: Ing. Iosif Preda, Email: [email protected], Fax: +40 268475678, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Brasov
Adresa postala: strada Closca, nr. 31, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500040, Romania, Punct(e) de contact: Ing. Iosif Preda, Tel. +40 268415770, In atentia: Ing. Iosif Preda, Email: [email protected], Fax: +40 268475678, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Brasov
Adresa postala: strada Closca, nr. 31, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500040, Romania, Punct(e) de contact: Ing. Iosif Preda, Tel. +40 268415770, In atentia: Ing. Iosif Preda, Email: [email protected], Fax: +40 268475678, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asigurare RCA si CASCO pentru parcul auto al DS Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Sediul Directiei Silvice Brasov, str. Closca, nr. 31
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asigurare de raspundere civila (RCA) si servicii de asigurare facultativa (CASCO), pentru autoturismele Directiei Silvice Brasov si a celor 4 subunitati din cadrul acesteia.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
66514110-0-Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Oferta se va depune pentru intreaga cantitate solicitata in Anexa 1 (servicii de asigurare obligatorie - RCA) si Anexa II (servicii de asigurare facultativa - CASCO), anexe care se regasesc in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 49, 983RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare 700 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare : minim 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: conform Art. 86 din HG 925/2006. In conformitate cu prevederile art. 87, din HG nr. 925/2006, Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: - ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia ;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata pana cel mai tarziu la deschiderea ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta, se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 4 zile.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea - Se va completa formularul nr. 1 din Modelele de formulare atasate.-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 si 69^1 din O.U.G. nr.34/2006 - Se vor completa formularele nr. 2 si 3 din Modelele de formulare atasate. Persoane cu functie de decizie in cadrul Directia Silvica Brasov: Runceanu Danut - Director, Vira Corina - Director economic, Dragan Cosmin-sef herghelie, Boanta Viorel-ing. agronom, Blaj-Voinescu Vlad-ing. paza si protectie, Curtu Alina-ing. cultura refacere, Iosif Preda-responsabil achizitii, Dorel Vilcu-consilier juridic, Stoian Cristina-ing. resurse umane si organizare, Petrescu Stefan-responsabil productie.-Declaratie privind calitatea de participant - Se va completa formularul nr. 4 din Modelele de formulare atasate.-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Se va completa formularul nr. 5 din Modelele de formulare atasate.
-Certificat fiscal eliberat de catre Compartimentul Taxe si Impozite Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia ofertantul isi are sediul si Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administratie fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia ofertantul isi are sediul. Din acestea trebuie sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului.
Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Autorizatia de functionare emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, conformOrdinul nr. 16 din 24 august 2012 pentru punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea asiguratorilor, publicat in Monitorul Oficial nr. 631 din 03 septembrie 2013.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin 90.000 lei. Se va completat cifra medie de afaceri in formularul nr. 6: Informatii generale. Se va declara cifra de afaceri pe anii 2010, 2011 si 2012. Convertirea in lei/alta valuta se va realiza la cursul mediu stabilit de BNR pentru anul respectiv. Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani se va lua in calcul proportional, in functie de anul cand a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala operatorul economic care a depus oferta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completat cifra medie de afaceri in formularul nr. 6: Informatii generale. Se va declara cifra de afaceri pe anii 2010, 2011 si 2012. Convertirea in lei/alta valuta se va realiza la cursul mediu stabilit de BNR pentru anul respectiv. Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani se va lua in calcul proportional, in functie de anul cand a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala operatorul economic care a depus oferta.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat in ultimii trei ani servicii similare. Demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic, dupa modelul din formularele 7 si 8 - Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii trei ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor completa si depune formularele 7 si 8 - Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii trei ani.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3539 / 11.11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.12.2013 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.12.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.12.2013 12:30
Locul: Sediul Directiei Silvice Brasov, din localitatea Brasov, str. Closca, nr. 31
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de licitatie si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca doua oferte admisibile au preturi egale si sunt clasate pe primul loc, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi, ca la o data si o ora ce vor fi stabilite ulterior, o noua propunere de pret, in care pretul nu poate fi mai mare decat cel initial. Va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in termen de 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Directiei Silvice Brasov
Adresa postala: strada Closca, nr. 31, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500040, Romania, Tel. +40 268415770, Email: [email protected], Fax: +40 268475678, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.11.2013 15:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer