Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asigurari obligatorii auto - RCA pentru anul 2014


Anunt de participare (utilitati) numarul 147952/13.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
C.N.POSTA ROMANA S.A.
Adresa postala: B-dul Dacia, nr. 140, Parter, ET 3-11, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Punct(e) de contact: Antonio Robert Lorentz, Tel. +40 212009313/ +40 212009330, In atentia: Bogdan Pana, Email: [email protected], Fax: +40 212007411, Adresa internet (URL): www.posta-romana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
intreprindere publica cu activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Servicii po?tale
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de asigurari obligatorii auto - RCA pentru anul 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: la sediile prestatorului de servicii (asiguratorului) si ale achizitorului (asiguratului), dupa caz
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, pentru anul 2014, pentru parcul auto al autoritatii contractante format din 209 autovehicule. Structura parcului auto al C.N. Posta Romana S.A. este prezentata sintetic in Anexa nr. 1 a caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, pentru anul 2014, pentru parcul auto al autoritatii contractante format din 209 autovehicule. Structura parcului auto al C.N. Posta Romana S.A. este prezentata sintetic in Anexa nr. 1 a caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 169, 969RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare=3300 lei.Daca op. ec. se incadreaza in IMM, cf Lege 346/2004, au dreptul de a constitui garantia in cuantum de 50% din valoare, dar nu mai mica decat cuantumul mentionat la art278^1, alin(1), respectiv 1669, 69 lei. In cazul constituirii garantiei de participare in valuta, cursul de referinta leu/valuta este cel comunicat de BNR pentru data publicarii anuntului de participare. Cuantumul ce se retine cf.art.278^1 din OUG 34/2006 = 1669, 69 lei. Modalitatea de constituire a garantiei de participare este cf. art.86 alin(1) din HG.nr 925/2006. In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, contul in lei este RO23BPOS85002717790ROL02 deschis la BancPost Reprezentanta. Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor). Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Ofertantul are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea de catre autoritatea contractanta a garantiei de participare pana la data stabilita pentru deschiderea ofertelor (cf. art. 86, alin(6) din HG 925/2006), direct sau pe cale postala, la Registratura, parter din sediul C.N. POSTA ROMANA S.A. din Bucuresti, Bd-ul Dacia, nr. 140, sect.2, cod postal 020065. In cazul constituirii garantiei de participare prin instrument de garantare acesta va fi prezentat in original.Nota: a.In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa respectand modelul prevazut in Sectiunea Formulare. b.In cazul unei oferte comune, garantia de participare va fi constituita pe numele operatorului economic desemnat liderul asocierii. In cazul incadrarii in prevederile art.278^1, alin.(4)din OUG nr.34/2006 CNPR va returna contestatorului suma retinuta. a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de prestari servicii: 5% din valoarea de atribuire a contractului, fara TVA. b) Garantia de buna executie se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (cf. art. 90 alin(1) din HG. nr925/2006). Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii CN Posta Romana SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 - completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006- completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006- completata in conformitate cu Formularul din Sectiunea FormularePersoane cu functii de decizie in cadrul CN Posta Romana SA in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ion SMEEIANU - Director General, Alexandru PETRESCU -Director Executiv Directia Strategie si Dezvoltare, Gabriel Eugen DUMITRU ? Director Directia Logistica, Gabriela Isabela MANTU ? Director Directia Economica si Dezvoltare, Bogdan Pana - Sef Serviciu
Transport, Alexandru NEATA- Expert Serviciul Transport, Cornelia BUSCU -Sef Departament Bugete, Analize Economice si Controlling, Rosita ALEXE - Sef Departament Juridic si Reglementari Nationale, Comunitare si Internationale, Antonio Robert LORENTZ - Sef Serviciu Achizitii;
Fiecare operator economic care participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinator are obligatia de a depune declaratia privind art. 69^1 din OUG nr. 34/2006.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj)- eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat, in original/copie legalizata/copie cf cu originalul, din care sa rezulta ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale- eliberat de Primaria locala, in original/copie legalizata/copie cf cu originalul, din care sa rezulta ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;In masura in care procedura de emitere a celor doua certificate de mai sus nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura - completata in conformitate cu Formularul B1 din Sectiunea Formulare.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - completat in conformitate cu Formularul B1a din Sectiunea Formulare.Nota: a. Existenta datoriilor privind obligatiile de plata la bugetul consolidat sau bugetul local vor conduce la descalificarea ofertantului.b. Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata (amanari, esalonari, compensari, etc.) de catre organele competente in domeniu, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor, ofertantul anexand documente justificative in acest sens.c. Operatorii economici nerezidenti (straini): au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate
de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013.d. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. 1) Documente care dovedesc forma de inregistrarePentru persoane fizice/juridice romane: Cerificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte informatiile reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, respectiv:
- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
Pentru persoane fizice/juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/ atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana.Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se vor depune in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
In etapa evaluarii ofertelor, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate, certificatul constatator in original/copie legalizata.2)Documente emise de organisme acreditate (CSA), care confirma autorizarea pentru prestarea serviciilor de asigurari auto pe teritoriul Romaniei, valabila la data limita de depunere a ofertelor, conform art. 3 din Ordinul 14/2011 al Presedintelui C.S.A - Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Declaratie pe propria raspundere ca isi va reinnoi aceasta autorizatie astfel incat aceasta sa fie valabila pe toata durata derularii contractului (anul 2014).
Nota: In cazul asocierii unui grup de operatori economici in scopul depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nota:
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Modalitatea de indeplinire
-
b)declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani.
Modalitatea de indeplinire
1. Se va completa si depune Formularul B2 din Sectiunea Formulare.
2.Media cifrei de afaceri se calculeaza ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri globale anuale pentru ultimii trei ani, la cursul leu/valuta mediu comunicat de BNR aferent anilor de referinta (2010, 2011, 2012).
a)bilantul contabil la 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente. Nota: Operatorii economici nerezidenti (straini): In masura in care pentru operatorii economici nerezidenti, publicarea bilantului
contabil nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este
stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Modalitatea de indeplinire
-
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
continuare Nota: Angajamentul este ferm si prin acesta sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantantului resursele tehnice si profesionale invocate. Angajamentul din partea sustinatorului trebuie sa contina cele solicitate in art. 11^1, alin (3) sau (4), dupa caz, din HG nr.
925/2006, precum si prevederea???????. (se completeaza cu denumirea sustinatorului) raspunde pentru prejudiciile cauzate CN Posta Romana SA ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament,
aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva ?????? (se completeaza cu denumirea sustinatorului).?
Modalitatea de indeplinire
-
Nota: a)In cf. cu art.190 din OUG nr34/2006 si art.11^1 din HG nr 925/2006, daca ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, cf. preved. art.180, art.181 lit.a), c^1) si d) si art69^1 din OUG nr34/2006." b) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna,
capac.tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului.ln cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehn. si profesionala a unei/unor terte persoane, capac. tehn. si
profesionala se demonstreaza in cond lit.a
Modalitatea de indeplinire
-
b) declaratie pe propria raspundere privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Nota: A se avea in vedere prevederile art. 96 din HG nr 925/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune Formularul D din Sectiunea Formulare.
a) lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (calculati pana
la data limita de depunere oferta), continand valori, perioade de prestare,
beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau
clienti privati;
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune Formularul C2 din Sectiunea Formulare.
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu leu/valuta comunicat de BNR, pentru fiecare din anii mentionati (2010,
2011, 2012). Pentru anul 2013 cursul de schimb mediu se calculeaza ca medie aritmetica simpla a cursurilor valutare medii lunare afisate pe site-ul BNR.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Facilitati cuantificabile: Asigurarea de avarii si furt Casco, gratuita, pentru toate autovehiculele asigurate RCA, in valoare maxima de despagubire de........................lei
20%
Descriere: Facilitati cuantificabile: Asigurarea de avarii si furt Casco, gratuita, pentru toate autovehiculele asigurate RCA, in valoare maxima de despagubire de........................lei
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
Procedura CNPR nr.62/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.12.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.12.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.12.2013 12:00
Locul: sediul C.N. POSTA ROMANA S.A. din Bucuresti, Bd-ul Dacia, nr.140, sect. 2, cod postal 020065
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret. Daca si preturile sunt egale se va solicita ofertantilor respectivi, pentru departajare, prezentarea in plic inchis a unei noi propuneri financiare. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In situatia in care egalitatea persista, comisia de evaluare va proceda la solicitarea prezentarii in plic inchis a unei noi propuneri financiare pana la diferentiereaofertantilor.a) documentatia de atribuire se poate obtine accesand SEAP (www.e-licitatie.ro), prin descarcarea fisierelor electronice din cadrul sectiunii "Documentatie, clarificari si decizii? din anuntul de participare;b) orice clarificare transmisa de autoritatea contractanta din initiativa proprie sau la solicitarea operatorilor economici interesati a depune o oferta poate fi obtinuta in conditiile mentionate la punctul a).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic si Reglementari Nationale, Comunitare si Internationale
Adresa postala: B-dul Dacia nr. 140, parter, etaj 3-11, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Tel. +40 212009258, Fax: +40 212009260
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 15:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer