Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asigurari voluntare de sanatate de tip suplimentar pentru angajatii SNTGN Trasgaz SA


Anunt de participare (utilitati) numarul 148596/19.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala: Piata CI Motas, nr 1, Medias, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Punct(e) de contact: Laura Filipas, Tel. +40 269803202, Email: [email protected], Fax: +40 269844832, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SocietateNationala
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de asigurari voluntare de sanatate de tip suplimentar pentru angajatii SNTGN Trasgaz SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: SNTGN Transgaz SA
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 5, 000, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia 4 contracte subsecvente;.Valoarea estimata maximala a unui contract subsecvent ce urmeaza a fi atribuit este 1.250.000 euro.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asigurari voluntare de sanatate de tip suplimentar pentru angajatii SNTGN Trasgaz SA. Numarul estimat al angajatilor din Transgaz pentru care se vor incheia contractele subsecvente de asigurare voluntara de sanatate de tip suplimentar, este decca 5000/an. Contractele subsecvente se vor incheia pentru numarul de angajati existenti la data semnarii acestora. Compania va suporta cheltuielile cu privire la asigurarile voluntare de santate de tip suplimentar, in cuantumul deductibil fiscal prevazut prin lege pentru angajator in valoare de 250 euro/an/salariat.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66512210-7 - Servicii de asigurare voluntara de sanatate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Numarul( estimat )minim anual de pesoane asigurate 4.900 persoane /anual ;Numarul estimat minim de persoane asigurate pe 4 ani este 19.600 persoane /4 ani.
Numarul ( estimat )maximanual de pesoane asigurate 5.000 persoane /anual ;Numarul estimat maxim de persoane asigurate pe 4 ani este 20.000 persoane /4 ani.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie participare :25.000 euro , respectiv echivalentul in lei, Data la care se va face echivalenta leu/euro este 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor la cursul stabilit de BNR , Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta este 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor la cursul stabilit de BNR , valabila 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 86, alin 1 HG 925/2006 - Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, completata in conformitate cu Formular 14 - virament bancar, Ordin de plata vizat de banca in contul autoritatii contractante: IBAN RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la BCR Medias; - Depuneri la caseria Transgaz - Orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societatede asigurari Garantia de participare la licitatie, constituita in una din formele mentionate anterior, se va prezenta (in original), la deschiderea licitatiei. Neprezentarea atrage dupa sine respingerea ofertei. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine si de a incasa in nume propriu garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: ? revoca oferta in perioada de valabilitate a acesteia; ? fiind declarat castigatorul procedurii, refuza sa semneze contractul in termenul stabilit; ? fiind declarat castigatorul procedurii, nu constituie garantia de buna executie a contractului; ? ofertantul se incadreaza la prevederile art. 278^1 din OUG 34/2006, modificata. Garantie de buna executie 5 % din valoarea contractului fara TVA Modul de constituire a garantiei de buna executie : prevederile art. 90 alin. 1 din HG 925/2006 - scrisoare de garantie de buna executie, Formular 17, - sau retineri succesive din facturile partiale In cazul constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale : in conformitate cu Hotararea 1045/19.10.2011 contractantul are obligatia de a deschide la Unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante - Orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea : Se va completa Formularul 12A;Declaratie privind situatia personala (neincadrarea in prevederile art.181 din Ordonanta): Ofertantii vor completata o declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu Formularul nr. 12BOperatorii economici care se afla in una din situatiile prevazute la art 181 din OUG 34/2006, modificata vor fi exclusi de la procedura de atribure a contractului.Declaratie privind calitatea de participant la procedura: se va completa Formularul 12C cu toate datele de identificare ale operatorului economic;CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta, : se va completa Formularul 12 D;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69¹ din OUG nr 34/2006, modificata: Se solicita operatorilor economici sa completeze si sa depuna o declaratie pe proprie raspundere prin care sa mentioneze ca nu se incadreaza in situatiile prevazute de art 69¹ din OUG nr 34/2006, modificata, Formular 12 EPersoanele de decizie din cadrul SNTGN Transgaz SA sunt : PETRU ION VADIVA-Director General; GHEORGHE HATEGAN ? Director General Adjunct;;LUPEAN MARIUS VASILE-Director Directie;MATES ANGELA ANETA-Director Directie; TATARU ION-Director Departament , COMSA ADRIAN ? Director Directie, IDU OLGA-Director Directie;PINZAR ADELA-Director Directia Achizitii Publice si Contractari;FILIPAS LAURA-Sef Birou;Hadambas Ovidiu Gheorghe ? Sef Serviciu, Ion Andi Marian ?Sef Serviciu, Tatomir Mihaela ? Inginer, Hentea Mihaela Luminita ? Economist, Szabo Alexandra Expert Achizitii, Simescu Viorica ? Tehnician;BACIU ELENA MARIOARA-Sef Serviciu ;SUCIU NICOLAE-Consilier Juridic;Pintea Ana - Consilier Juridic, TARAN CRISTINA ? Economist ;HENTEA VALENTIN-Sef Birou. Formular 12 E.Aceasta declaratie se va completa si de catre tertii sustinatori ai capacitatii economico financiara si respectiv a capacitatii tehnico si/sau profesionala , daca este cazul.Certificate constatatoare scadente in luna anterioara a termenului limita de depunere ofertelelor(in original sau copie conform cu originalul ) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul /ofertantul este rezident. Din formulare trebuie sa reiasa ca ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut TERMENUL LIMITA de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Persoane juridice/ fizice romane: Pentru persoanele juridice romane : certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, sau alte documente echivalente, din care trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constator emis de ONRC.Persoane juridice /fizice strainePentru persoanele fizice / juridice straine : documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;
- Se va prezenta : Certificat de atestare a firmei pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractuluirespectiv se solicita sa se faca dovada existentei autorizatiei emise de CSA/ ASF, conform Legii 32/2000.In cazul ofertei comune: Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus(In acest caz se va completa Formularul 12, urmand ca legalizarea asocierii sa se faca doar daca oferta respectiva va fi declarata castigatoare).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In conformitate cu prevederile art. 186 din OUG nr.34/2006, capacitatea economica-financiara a ofertantului poate fi sustinuta ? in vederea indeplinirii contractului ? si de alta persoana ^. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica-financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, prin prezentarea unui angajament ferm.Persoana care asigura sustinerea economico-financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180si 181 lit a c^1 si d)
Modalitatea de indeplinire
Se va completaFormular 13 A.
Se solicita ca media anuala a cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie de minim 2.500.000 euro. Data la care se va face echivalenta euro/alta valuta este 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor la cursul stabilit de BNR .
In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens sau prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) cifra de afaceri este in procent de 50% din cuantumul mai sus precizat
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea formularului IV.3 - Informatii Generale completat si semnat din care sa rezulte media anuala a cifrei de afaceri globala de pe ultimii 3 ani, conform raportarilor transmise la CSA.Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta este 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor la cursul stabilit de BNR .
. Pentru persoanele juridice straine, toate actele doveditoare vor fi insotite de o traducere in limba romana, certificata pentru conformitate cu originalul la un Birou Notarial din Romania.
Rezultatele financiare aferente anilor 2011 si 2012Se solicita obligatoriu ca ofertantul sa prezinte copii dupaexercitiile financiare 2011 si 2012
Modalitatea de indeplinire
copie dupa situatiile financiare ale anilor 2011 si 2012, impreuna cu dovada depunerii acestora la Registrul Comertului/ANAF si CSA.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea listei conform Formular 12 I . - Se va prezenta o lista referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat , si al cadrelor de conducere, in ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Formular 12 I Personal
Se solicita ca ofertantul sa faca dovada existentei contractelor cu prestatorii de servicii medicale agreati si in acest sens Ofertantul trebuie sa faca dovadacontractelor incopie, incheiate cu furnizorii medicali agreati ? clinici medicale , spitalepublice si private , laboratoare, servicii de urgenta , farmacii si furnizori specializati pentru dispozitive auz , vaz - la nivel national acoperite in polita, precum si copiaa contractelor incheiate cu clinicile stomatologice la nivel national pentru serviciile medicale stomatologice acoperite in contractul de prestari servicii medicale ? OBLIGATORIU in MEDIAS si toate resedintele de judet si Bucuresti
Modalitatea de indeplinire
Pentru indeplinirea acestei cerinte Ofertantul va prezenta Achizitorului urmatoarele documente? lista tuturor furnizorilor agreati ce va contine : judet/localitate/denumire furnizor/specialitati medicale
? declaratie pe proprie raspundere, sub sanctiunea faptului de fals in acte publice, privind existenta acestor contracte. Declaratia va ficonfirmata prin prezentarea in copie a contractelor cu furnizorii agreati prima si ultima pagina semnate si stampilate conform cu originalul .
Ofertantul va prezenta lista principalelor servicii prestate in ultimii
3 ani, continand valori , perioade de prestare, beneficiari,
indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau
clienti privati, care sa confirme prestarea serviciilor similare.
Suma valorilor in lei a contractelor serviciilor mai sus mentionate, trebuie sa fie cel putin egala cu 1.250.000 EUR (in echivalent RON).Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta este 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor la cursul stabilit de BNR .
Contractele de servicii similare se confirma prin prezentarea unor certificari/ procese verbale de receptie/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Certificarile/ procesele verbale/ documentele trebuie sa fie semnate si inregistrate de catre beneficiarii respectivi si se vor prezenta obligatoriu in original sau in copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul. In cazul in care beneficiarul este client privat si, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea obtinerii unor certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se face printr-o declaratie a operatorului economic
Modalitatea de indeplinire
- Formular exp.similara 12 F
In conformitate cu prevederile art. 190 din OUG nr.34/2006, Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta ? in vederea indeplinirii contractului ? si de alta persoana ^. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, prin prezentarea unui angajament ferm.Persoana care asigura sustinerea tehnica si /sau profesioanla nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180si 181 lit a c^1 si d) .( Formular 13 B).
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formular 13 B .
Informatii privind subcontractantii Daca parti din contractul de achizitie publica se vor executa de catre unul sau mai multi subcontractanti, acestia vor fi prezentati prin completarea Formularului 12 G. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta, inainte de incheierea contractului de achizitie. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale
Modalitatea de indeplinire
Formular 12 G
Se solicita ca ofertantul sa faca dovada existentei asigurari calitatii serviciilor furnizatede Call Center - Se solicitaca ofertantul sa faca dovada procedurarii activitatii de call center certificata ISO 9001:2008cu domeniul de aplicare ? servicii medicale cuprinse in asigurarile de sanatate?
Modalitatea de indeplinire
Pentru indeplinirea acestei cerinte Ofertantul va prezenta copie legalizata a certificatului ISO 9001:2008
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Punctaj financiar- 1. Prima de asigurare ? pondere 20% adica punctaj maxim 8 puncte. 2. Suma asigurata pentru servicii medicale suplimentare ? pondere 80% adica punctaj maxim 32 puncte.A se vedea CS completare
2.
Punctaj tehnic valoarea limitei asigurate pentru medicamente
9%
Descriere: B Punctaj tehnic: 1. Pentru valoarea limitei asigurate pentru medicamente pondere 9 % adica punctaj maxim 9 puncte
3.
Punctaj tehnic valoarea procentului de coplata suportat de asigurator in locul Asigurartului pentrumedicamente compensate
9%
Descriere: Pentru valoarea procentului de coplata suportat de asigurator in locul Asigurartului pentrumedicamente compensate pondere 9% adica punctaj maxim 9 puncte.
4.
Punctaj tehnic cea mai extinsa retea de furnizori medicali
15%
Descriere: Pentrucea mai extinsa retea de furnizori medicali agreati de ofertant pondere 15 % adica punctaj maxim 15 puncte.
5.
Punctaj tehniccea mai extinsa retea de furnizori medicalistomatologici agreati de ofertant
9%
Descriere: Pentrucea mai extinsa retea de furnizori medicalistomatologici agreati de ofertant pondere 9 % adica punctaj maxim 9 puncte.
6.
Punctaj tehnic valoarea procentului din costurile de spitalizare regim privat suportat de asigurator pentru afectiuni pre existente si boli cronicemanifestare acuta, subacuta, cronic
6%
Descriere: 5.Pentru valoarea procentului din costurile de spitalizare regim privat suportat de asigurator pentru afectiuni pre existente si boli cronicemanifestare acuta, subacuta, cronic pondere 6% adica punctaj maxim 6 puncte.
7.
Punctaj tehnic Pentru servicii medicale stomatologice protetice decontate integral de Asigurator cufurnizorii medicali agreati
12%
Descriere: Pentru servicii medicale stomatologice protetice decontate integral de Asigurator cufurnizorii medicali agreatipondere 12% adica punctaj maxim de 12 puncte.
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va organiza faza finala de licitatie electronica;Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: Pretul. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una); Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact; Durata unei runde: 1 (una) zi, respectiv 24 ore
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.02.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.02.2014 10:00
Locul: SNTGN Transgaz SA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte situate pe primul loc au punctaje egale , va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut, daca si preturile sunt egale se va solicita reofertare in plic inchis in termen de 24 de ore de la solicitare.Se vor respecta si : exemplu: .-Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania , cu toate modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor , cu toate modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 503/2004 privind regresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare-Normele si ordinele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor , precum si orice alte acte normative aplicabile, -Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, complecta si modificata, -ORDINUL nr. 365 din 22 februarie 2007 al ministrului sanatatii publice si nr.1 din 22 februarie2007al Presedintelui Comisiei de supraveghere a asigurarilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind asigurarile voluntare de sanatate, etc ).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNTGN Transgaz SA
Adresa postala: P-ta Constantin I Motas nr. 1 , ,Localitatea: Medias, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 269803090, Fax: +40 269842565
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2013 14:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer