Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asistenta tehnica -dirigentie de santier-pentru lucrarea : Modernizarea infrastructurii de acces in zona turistica Rachitele-Prislop - Ic Ponor


Anunt de participare numarul 71474/03.02.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 58, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Punct(e) de contact: Alin Tise, Tel.0264503300, In atentia: Alexandru Cretu, Email: [email protected], Fax: 0264503300, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asistenta tehnica -dirigentie de santier-pentru lucrarea : Modernizarea infrastructurii de acces in zona turistica Rachitele-Prislop - Ic Ponor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Rachitele-Prislop - Ic PonorDJ 108 C km 61+830-78+400; DJ 763 km 35+130-39+060
judetul Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asistenta tehnica -dirigentie de santier-pentru lucrarea : Modernizarea infrastructurii de acces in zona turistica Rachitele-Prislop - Ic Ponor. Serviciilededirigentie desantier sevordesfasurape toata duratadeexecutiealucrarilor, inclusiv cu:
- participarealareceptiilelaterminarealucrarilor- participarea lareceptiafinala- participarea la expirarea perioadei de garantie- participare insituatiilespecialecerute de beneficiarpentruverificareasiinsusireadocumentatiei tehnice deexecutie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71521000-6 - Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de asistenta tehnica -dirigentie de santier-pentru lucrarea : Modernizarea infrastructurii de acces in zona turistica Rachitele-Prislop - Ic Ponor. Serviciilededirigentie desantier sevordesfasurape toata duratadeexecutiealucrarilor, inclusiv cu:
- participarealareceptiilelaterminarealucrarilor- participarea lareceptiafinala- participarea la expirarea perioadei de garantie- participare insituatiilespecialecerute de beneficiarpentruverificareasiinsusireadocumentatiei tehnice deexecutie.
Valoarea estimata fara TVA: 129, 876RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
29 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de Buna Executie-5% din valoarea contractului care se va constitui prin deduceri succesive din facturile de plata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea prin POR : Fondul European de Dezvoltare Regionala85, 0%, bugetul central de stat 13%, buget propriu 2%. Costurile neeligibile vor fi acoperite de catre Autoritatea Contractanta.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta, Certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului ;Certificatul de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre stat; Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale;Pentru persoanele fizice - autorizatie emisa de catre Inspectoratul de stat in Constructii Diriginte de Santier conform ORD. 595/2007, ;Pentru persoanele juridice Dovada unui contract de munca /colaborare cu persoane autorizate, emisa de catre Inspectoratul de stat in Constructiidiriginte de santier conform ORD. 595/2007;Persoane juridice straine-se vor depune actele echivalente emise de organele abilitate din tara de origine;declaratie privind studiile pregatirea profesionala si calificarepersonalulului de conducere precum si a persoanelor responsabile de indeplinirea contractului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2007, 2006, 2005);Formularul Nr 3 : informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principale prestatii in ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
3 contracte de servicii care sa reprezinte 50% din volumul valoric al viitorului contractOfertantul trebuie sa faca dovada cu 3 recomandari sau3 contracte, din ultimii 3 ani, similare cu obiectivul supus licitatiei, respectiv servicii dirigentie de santier drumuri cu o valoare cumulata de 64938 lei fara tva
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1547 /30-01-2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.02.2009 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.02.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.02.2009 11:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii sau imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Regional Axa prioritara 2 Domeniul de interventie 2.1. cu nr. NV/4/2/2.1/1/05.12.2007
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Piata Stefan cel Mare, nr.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264/434057, Email: [email protected], Fax: 0264/596110, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Cluj-Serviciul de Achizitii Publice
Adresa postala: B-dul 1 Decembrie 1989 nr. 58, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Tel.0264-503360, Email: [email protected], Fax: 0264-503360, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2009 21:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer