Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier la lucrarile de intretinere si reparare trotuare in sectoarele 1, 2, 3, 5 si 6 ale Municipiului Timisoara


Anunt de participare numarul 143513/09.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 256408478, In atentia: Lavinia Alexandrescu, Email: [email protected], Fax: +40 256408477, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: B-dul C.D-Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii - camera 12, In atentia: ghiseul 10 sau 11
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier la lucrarile de intretinere si reparare trotuare in sectoarele 1, 2, 3, 5 si 6 ale Municipiului Timisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 450, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Pt fiecare lot/sector se va incheia un acord cadru pe o per. de 4 ani, in val. de 90.000 lei fara TVA.Contractele subsecvente anuale, care se vor atribui in baza acordurilor cadru aferente fiecarui lot, vor avea valori identice, respectiv 22.500 lei fara TVA.Atat acordurile cadru cat si ctr.subsecvente vor inceta la expirarea duratei pt. care au fost incheiate si/sau la epuizarea valorii acestora.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier la lucrarile de intretinere si reparare strazi in sectoarele 1, 2, 3, 5 si 6 ale Municipiului Timisoara, conform cerintelor din caietul de sarcini. In baza acordului cadru se vor presta servicii de dirigentie de santier la acordul cadru de lucrari aferent e fiecaruia din sectoarele 1, 2, 3, 5 si 6 din Municipiul Timisoara, cf. cerintelor impuse in Caietul de sarcini. Acordul cadru produce efecte pana la receptia finala a lucrarilor executate, in baza acordului cadru de lucrari.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71311100-2 - Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord-cadru de servicii de asistenta tehnica de specialitate prin DIRIGINTI DE SANTIER la lucrarile de ?Intretinere si reparare trotuare pentru: lot 1- sector 1; lot 2- sector 2; lot 3- sector 3; lot 4- sector 5; lot 5 - sector 6, ale municipiului Timisoara?, astfel: Lot 1- sectorul 1, delimitat de strazile: Str. Garii - Bv. Republicii - C. Circumvalatiunii (exclusiv)- C. Aradului (din P-ta Europei in Str. Demetriade) (exclusiv) - Str. Demetriade (exclusiv)- Str. Avram Imbroane (din Str. Demetriade in Muzeul Satului) (exclusiv) - Canal Bega;Lot 2- sector 2, delimitat de strazile: C. Torontalului(exclusiv) - C. Aradului(inclusiv)(din P-ta Europei in Str. Demetriade) - Str. Demetriade(inclusiv);Lot 3- sector 3, delimitat de strazile: Str. Dunarea - Str. Nera - C. Circumvalatiunii(inclusiv) - C. Torontalului(inclusiv);Lot 4- sector 5, delimitat de strazile: Canal Bega - Str. Cluj(inclusiv) - Str. Aries(inclusiv) - C. Martirilor(inclusiv)- C.Buziasului(exclusiv)- giratie Buziasului(exclusiv)- Str. Vidrighin(exclusiv) - Str. Stefan cel Mare(exclusiv) - Str. Dacilor(exclusiv);Lot 5- sector 6, delimitat de strazile: Canal Bega - Str. Dacilor(inclusiv) - Str. Stefan cel Mare(inclusiv) - Str. Vidrighin(inclusiv) - giratie Buziasului- C. Buziasului(inclusiv).Estimari ale cantitatilor minime si maxime, ale serviciilor de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier care trebuiesc prestate pe durata intregului acord-cadru aferent fiecarui lot/sector: Supraveghere lucrari de intretinere trotuare: - cantitate minima = 2.000 mp trotuar;
- cantitate maxima = 200.000 mp trotuar.Valoare estimata acord-cadru , pt.fiecare lot in parte: 90.000 lei fara TVAEstimari ale cantitatilor minime si maxime, ale serviciilor de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier care trebuiesc prestate in baza unui singur contract subsecvent dintre cele 4 anuale, care urmeaza sa fie incheiate pe durata unui acordului-cadru aferent fiecarui lot/sector: Supraveghere lucrari de intretinere strazi: - cantitate minima = 500 mp trotuar/an;
- cantitate maxima = 50.000 mp trotuar/an.
Valoarea estimata fara TVA: 450, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum de 1.800 lei pentru fiecare lot in parte, perioada de valabilitate - 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: - virament bancar in contul RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, Beneficiar: Municipiul Timisoara, cod fiscal RO14756536 - se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta - copia documentului, sau - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Garantia trebuie sa fie irevocabila, conform art 86 din HG 925/2006.Garantia de participare poate fi depusa si in euro sau in alte monede, caz in care se va utiliza cursul stabilit de BNR din data de 15.04.2013.In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de participare, situatie in care acesta va depune toate actele legale care sa ateste calitatea de IMM. In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art 16, alin.(2), din Legea 346/2004. 5% din valoarea contractului subsecvent, fara T.V.A.(2, 5 % in cazul IMM). Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art.90 din HG 925/2006, cu ultimele completari si modificari.In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de buna executie, daca sunt depunse toate actele ref. la calitatea de IMM a ofertantului/asociatilor, in cadrul unei oferte comune
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 alin.1, din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12A.Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul;2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12B.Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul, numai pentru situatiile prevazute la art 181, litera a), c^1) si d)din OUG 34/2006;3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin 314/12.10.2010, completat in conformitate cu Formular 20;4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69ยน din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12D.Documentul va fi prezentat atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante (cf.art. 692 din OUG 34/2006) sunt urmatoarele: Primar?Nicolae Robu, Director Economic-Smaranda Haracicu, Sef Serv.Drumuri si Poduri-Ioan Ganciov, Sef Birou Infrastructura Transport-Vasile Olar;Consilieri locali: Birsasteanu Florica; Ciprian Bogdan; Dorel Boglut; George?Flavius Boncea; Vasile Caprea; Ovidiu Ciuhandu; Radu Dragos Dimeca; Nistor Pavel; Bogdan Radu Herzog; Ciprian-Corneliu Jichici; Romanita ?Adina ?Delia Jumanca; Simion Mosiu; Ramona-Isabela Olteanu; Adrian Romita Orza; Andrei?Romulus Petrisor; Octavian Mircea Purceld; Vasile Ruset; Constantin?Stefan Sandu; Maria Saracan; Alfred?Robert Simonis; Traian-Constantin Stoia; Lucian Taropa; Adelina-Larissa Tirziu; Radu-Daniel Toanca; Vasile-Teodor Vesa; Elena Wolf; site: www.primariatm.ro.Persoanele cu functie de decizie din cadrul AC, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Dan Aurel Diaconu; Viorica Ursan; Gina Pirsak; Steliana Stanciu; Corina Radu; Lavinia Alexandrescu; Adina Balogh; Chis Culita; Marius Ivascu; Georgeta Szabo; Ramona Radu; Maria Mezei; Crenguta Oprea; Teodora O. Gentimir; Pirvu Liliana; Dumitru Viola.
5.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat si catre bugetul local: a)Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele?in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul ?-semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;b)Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;Nota: - cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele a) si b), ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, Situatia personala - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, mai putin Formularul 20-Certificatul de participare cu oferta independenta, care va fi completat doar de catre liderul asocierii, ca reprezentant legal al acesteia.Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. 1.Persoane juridice/fizice romanea). Pentru persoane juridice se va prezenta: Certificatul constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic;Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC ? document in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;In cazul in care Certificatul constatator emis de ONRC este prezentat in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, acesta va fi solicitat ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, in original/copie legalizata pentru conformitate.b). Pentru persoane fizice (daca este cazul) se va prezenta: Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. Datele/informatiile precizate in aceste documente sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.2. Persoane juridice /fizice straine (daca este cazul)Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traducere autorizata in limba romana.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici-Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Resurse umane: Se va asigura in cf.cu L.10/1995 si O.1496/2011, cel putin un diriginte de santier (pt.fiecare lot in parte), atestat pt.lucrari de drumuri, pt.care se vor prez.: -certificat de atestare;
-CV cu nume in clar, semnatura pers. respective cu mentiunea"declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile Codului Penal, ca datele cuprinse in prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii";
-documente justificative din care sa rezulte forma de colaborare dintre ofertant si personalul nominalizat;
-declaratie de disponibilitate din partea pers.nominalizate pt.prestarea serviciului aferent lotului pentru care s-a prezentat oferta-Formular 9.(documentele se vor depune in original/copie legalizata/copie lizibila certificata?cf. cu riginalul?-semnata si stampilata de reprez.legal al ofertantului).Inainte de a lua o decizie privind incheierea acordului-cadru, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita, pt. conformitate, prezentarea oricarui document in original.
2.Experienta similara: Cerinta identica pentru fiecare lot in parte.
Se va prez.o declaratie privind lista principalelor prestari de serv.din ultimii 3 ani, raportat la data limita de depunere a ofertelor -Formular 12E + lista cf.Anexei la Formular 12E.Pt.una sau mai multe din serv.din lista, a caror valoare insumata este de min.22.500 lei fara TVA, se vor prez. certif./doc.emise sau contrasemnate de o autoritate, ori de catre clientul privat beneficiar (recomandari/certificate constatatoare), continand beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, valori, perioade, locul de prestare, modul de prestare a serv.si daca au fost duse la bun sfarsit..In cazul unei oferte comune, depusa de mai multi op.ec.cerinta se considera indeplinita prin luarea in consid.a resurselor tuturor membrilor grup.(cumulat pt.toti op.ec. semnatari ai acordului de asociere).Se poate opta pentru indeplinirea integrala a cerintei de catre un tert sustinator, cf.art 190 din OUG 34/2006.
3.Informatii privind subcontractantii/asociatii (daca este cazul): a)Declaratia si lista cuprinzand subcontractatii, conform Formular 12G, precum si acordurile de subcontractare Formular 15; Ofertantii sunt obligati sa precizeze: partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze; In cazul in care parti din acordul-cadru, urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti ofertantul castigator are obligatia de a prezenta, la incheierea acordului-cadru, contractele incheiate intre acesta si subcontr.nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica;b)Acordul de asociere (in cazul ofertei depuse in comun), incheiat in vederea participarii la procedura de incheiere a contractului - Formular 14.
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001/echivalent, pentru prestarea de servicii similare celor care fac obiectul principal al prezentei proceduri, valabile la data limita de depunere a ofertelor. Se va prezenta copia certificatului ISO 9001/echivalent. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, fiecare membru semnatar al acordului va prezenta certificatul mentionat, pentru partea din contract pe care o realizeaza
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Ofertantul va asigura cel putin un diriginte de santier (pt.fiecare lot in parte), atestat pentru lucrari de drumuri, pt. care se vor prezenta: -certificat de atestare;
-CV cu numele in clar, semnatura persoanei respective cu mentiunea "declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile Codului Penal, ca datele cuprinse in prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii";
-documente justificative din care sa rezulte forma de colaborare dintre ofertant si personalul nominalizat;
-declaratia de disponibilitate din partea persoanei/persoanelor nominalizate pentru prestarea serviciului aferent lotului pentru care s-a prezentat oferta-Formular 9 (documentele se vor depune in original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu riginalul?-semnata si stampilata de reprez. legal al ofertantului).2. Cerinta identica pentru fiecare lot in parte.Se va prezenta Declaratia conform Formular 12E, insotita de lista conform Anexei la Formular 12E.Pentru una sau mai multe din serviciile mentionate in lista, a caror valoare insumata este de min.22.500 lei fara TVA, se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate, ori de catre clientul privat beneficiar (recomandari/ certificate constatatoare), pentru serviciile mentionate in lista, pana la concurenta valorii impuse. Pentru indeplinirea cerintei valorice impuse, echivalenta in euro se va calcula la cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei http: //www.bnr.ro Se vor completa, daca este cazul si formular 34 + anexele aferente acestuia, pentru tertul sustinator, conform art 190 din OUG 34/20063.Se vor prezenta: a)Declaratia si lista cuprinzand subcontractatii(daca este cazul), conform Formular 12G, precum si acordurile de subcontractare Formular 15; Ofertantii sunt obligati sa precizeze: partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze; In cazul in care parti din acordul-cadru, urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti ofertantul castigator are obligatia de a prezenta, la incheierea acordului-cadru, contractele incheiate intre acesta si subcontr.nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica;b)Acordul de asociere (in cazul ofertei depuse in comun), incheiat in vederea participarii la procedura de incheiere a contractului - Formular 14.Se va prezenta copia certificatului ISO 9001/echivalent -document valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, fiecare membru semnatar al acordului va prezenta certificatul mentionat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.05.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.06.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.06.2013 11:30
Locul: Municipiul Timisoara, Bv. C.D.Loga nr.1, Sala de licitatie-parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Pentru vizualizare documente atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).2.In cazul in care doi sau mai multi operatori economici au aceeasi propunere financiara, situate pe pozitia cu cel mai mic pret ofertat, pentru departajare, se va solicita acestora o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care acordul-cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut 3. Toate cerintele se considera indeplinite, prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Timisoara -Serviciul Achizitii Publice ? cam.223
Adresa postala: Bv.C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Tel. +40 256408478, Email: [email protected], Fax: +40 256408477
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2013 09:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer