Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asistenta tehnica-Dirigentie de santier aferente proiectului ?Modernizare infrastructura rutiera Piata Sudului?


Anunt de participare numarul 145823/14.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MINCU, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asistenta tehnica-Dirigentie de santier aferente proiectului?Modernizare infrastructura rutiera Piata Sudului?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asistenta tehnica-Dirigentie de santier aferente proiectului?Modernizare infrastructura rutiera Piata Sudului?. Procentul si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este 0 (zero).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71311100-2 - Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?Servicii de asistenta tehnica-Dirigentie de santier aferente proiectului ?Modernizare infrastructura rutiera Piata Sudului? conform caiet de sarcini.Procentul si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este 0 (zero).
Valoarea estimata fara TVA: 2, 450, 983.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi constituita de ofertanti in conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006, respectiv: virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. In cazul in care emitentul este o societate.bancara/societate de asigurari din strainatate, se va prezenta si traducerea autorizata/ legalizata a acesteia. -Instrument de garantare /scrisoare de garantie bancara Formularului nr.20, care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in prezenta documentatie / ordin de plata / fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca beneficiarului pana la data deschiderii ofertelor.Contul in care se depune: RO53TREZ7005006XXX000227 la ATCPMB, CUI 4267117.Cuantumul garantiei este de 49.000 lei. Valabilitate 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. - In cazul unei asocieri, instrumentul de garantare /scrisoarea de garantie bancara trebuie emisa in numele asocierii. - In situatia in care ofertantul este IMM (asoc de IMM-uri)conform legii nr. 346/2004, va depune Formularul nr.21, cuantumul garantiei fiind redus la 50%. - Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR cu 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor - Garantia de participare se va depune in S.E.A.P. (scanata) si se va prezenta in original, la sediul autoritatii contractante (mentionat la punctul I.1) din Fisa de date) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual este de 10% din pretul contractului, fara T.V.A. si se constituie in termen de 10 zile de la data semnarii si inregistrarii contractului in Registrul Unic de Contracte existent la Directia Generala Achizitii.Garantia de buna executie va fi depusa, in original, la Directia Generala Economica, in copie la directia initiatoare a procedurii si la Directia Proceduri Achizitie, in vederea deblocarii garantiei de participare. Modul de constituire conform art. 90 din HG 925/2006 cu mod. si comp. ulerioare. Modul de restituire conform art. 92, alin (2) din H.G. nr. 925/2006, cu modificari si completari ulterioare Se va prezenta Formularul nr. 24 cu optiunea cu privire la modul de constituire a garantiei de buna executie. In situatia in care executantul este IMM (asoc. de IMM-uri), cuantumul garantiei de buna executie va fi 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local, buget national si Asistenta financiara nerambursabila din cadrul P.O.R. 2007-2013, Modalitati de plata: cf art. 18 din modelul de contract, parte a Documentatiei de atribuire
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr. 1. Nota In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul nr. 1) trebuie completata si de tertul sustinator- Cazier fiscal eliberat de autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Pentru persoane juridice, se va prezenta atat cazierul fiscal al administratorului (administratorii)societatii cat si cel al persoanei juridice.- Certificat de cazier judiciar pentru administratorul firmei sau dupa caz pentru toti administratorii firmei , valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.- Certificat de cazier judiciar pentru firma/companie, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului, Formular nr. 2, in temeiul art.181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.Declaratia se completeaza obligatoriu si de catre tertul sustinator, numai raportat la prev.art. 181 lit a), c)indice 1 si d)din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Ofertantul va prezenta urmatoarele: Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota: 1. Din certificatele depuse trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. Acestea se vor prezenta pentru toate punctele de lucru si sediile principale si secundare2. Certificatele se vor prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.3. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.4. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora. Documentele in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.5. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica- Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Formular nr. 3. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.- ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" ? Formularul nr. 4. In cazul in care ofertantul este o asociere, se va completa un singur formular pe asociere.- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului, Formularul nr. 5, privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese)din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Acest document va fi prezentat de catre Ofertant/Ofertant asociat/ Subcontractant/Tert sustinator.Persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: SORIN MIRCEA OPRESCU ? PRIMAR GENERALMADALIN DUMITRU ? DIRECTOR GENERAL ? DIRECTIA GENERALA INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICEDANIELA MINCU ? DIRECTOR GENERAL - DIRECTIA GENERALA ACHIZITIIION DEDU ? DIRECTOR EXECUTIV ? DIRECTIA TRANSPORTURI, DRUMURI SI SISTEMATIZAREA CIRCULATIEIFLORIN LEGEA ? DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT - DIRECTIA TRANSPORTURI, DRUMURI SI SISTEMATIZAREA CIRCULATIEIMIRCEA OCTAVIAN CONSTANTINESCU ? DIRECTOR GENERAL ? DIRECTIA GENERALA ECONOMICAION FLOREA ? DIRECTOR EXECUTIV ? DIRECTIA FINANCIAR CONTABILITATEADRIAN IORDACHE ? DIRECTOR EXECUTIV - DIRECTIA JURIDICSILVIA BARBULESCU ? DIRECTOR EXECUTIV ? DIRECTIA PROCEDURI ACHIZITIICosmin Flavius GHEORGHIU, Director Executiv, Directia Utilitati PubliceMagdalena IUGA, Direct Executiv Adj. Directia Utilitati PubliceCarmen FRASINEANU, Expert Directia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea CirculatieiMirela MARICA, Sef Serviciu, Directia Financiar ContabilitateJulieta JOITA, expert Directia Financiar ContabilitateMaria BALACI, expert Directia Financiar ContabilitateMitana STOIANOV, Directia Financiar ContabilitateCarmen CIMPEANU, Expert, Directia Achizitii PubliceFlorina CHIVU, Expert, Directia Achizitii PubliceNicoleta POPA, Expert, Directia Achizitii PubliceCristina POP, Sef Serviciu, Directia Utilitati PubliceAndrei MIRCEA, inspector Directia Utilitati PublicePaul Gabriel IRIMIA, Inspector, Directia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea CirculatieiCristian ISTRATE, Expert, Directia Management Proiecte si Finantari ExterneAnca ANGELESCU - BOLDOR, Expert, Directia Management Proiecte si Finantari ExterneConsiliul General al Municipiului Bucuresti aproba bugetul Municipiului Bucuresti. Numele consilierilor generali se poate vizualiza pe site-ul PMB : www.pmb.ro ? pagina de start ? la rubrica Institutii / Consiului General al Mun.Bucuresti/Componenta/Consilieri : Alexandre-Fontoura Lacramioara, Angelescu Ramiro-Robert-Eduard, Boaja Minica, Bologa Catalin ? Gheorghe, Campeanu Remus ? Catalin, Comanescu Mihai, Comanici Ancuta ? Sorina, Comsa Cornel ? George, Cretu Simona, Darabont Alexandru ? Dan, Deaconescu Ionel ? Cristinel, Dinu Maria ? Mirela, Draghici Aurelia ? Gratiela, Florescu Dragos, Georgescu Bogdan ? Cristian, Ghita Richard ? Vicentiu, Giugula Mihai ? Doru, Iliescu Catalin ?Lucian, Ilina Ion ? Cosmin, Manolache Valeriu ? Marian, Margarit Nicolae ? Sorin, Marin Stefanel ? Dan, Mustaciosu Vlad, Naghi Gabriel, Neacsu Adrian, Nicolae Andrei, Nicolaescu Marcel ? Octavian, Nicolescu Cristina ? Elena, Olteanu Cristian ? Marian, Orzata Radu ? Paul, Peptan Mihai, Pieptea Cornel, Pirvu Cosmin Gabriel, Popa Maria, Popescu Dorin, Popescu Eugenia Ana ? Maria, Popescu Manuela Violeta, Poterasu Cornel ? Constantin, Radulescu Stefan ? Cristian, Raicu Mircea ? Cristian, Rizoiu Mircea, Sava Ioan ? Razvan, Stan Ion, Stetco Ioan, Tache Felix Mihai, Talau Mihnea ? Stefan, Tanase Ion ? Gabriel, Tapardel Ana ? Claudia, Tugurel Marius ? Cristian, Vaduva Silviu, Voicu Mihai, Zorkoczy Julia.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante- Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? corespunzator obiectului supus procedurii de achizitie.
Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata/legalizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare si atestare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.
Nota 3: Autoritatea Contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale - Media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie in valoare de minim 4.900.000 Lei. Se vor prezenta certificate/ documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare -Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an. Pentru persoanele juridice romane raportul de audit aferent fiecarui an (2010, 2011, 2012) va fi prezentat numai de acei operatori economici care au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 si OMFP 3055/2009.
Pentru persoanele juridice straine raportul de audit pentru fiecare an (2010, 2011, 2012) va fi prezentat numai de catre acei operatori economici care au obligativitatea auditarii situatiilor financiare anuale in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Daca din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara prin prezentarea altor documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte respectarea cerintei minime privind cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului supus procedurii de achizitie publica.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata/legalizata in limba romana a documentelor solicitate mai sus.
Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original /copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele
edificatoare in original /copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata/legalizata.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare
membru al asocierii, cerinta demonstreandu-se prin luarea in considerare aresurselor tuturor membrilor grupului.
Nota 3:
a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul
respectiv (2010, 2011, 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro (2010 - 1 Euro = 4.2099 lei, 2011 = 4.2379 lei, 2012 = 4.4560 lei).
b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul
http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a).
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului , va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte instrumente/mijloace financiare suficiente pentru a asigura cash ? flow in valoare de minim 490.196, 70 Lei pentru o perioada de 3 luni, suma suficienta pentru a acoperi cheltuielile cu prestarea serviciului in cadrul contractului. Aceasta valoare va fi exclusiv alocata pentru acest contract, independent de angajamentele pentru alte contracte, Nota: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Suma solicitata poate fi imobilizata pentru realizarea contractului in cazul in care oferta depusa este desemnata castigatoare
Lichiditate generala
Ofertantul trebuie sa inregistreze o valoare a indicatorului Lichiditate Generala (LG) pentru exercitiul financiar aferent anului 2012 de minim 98%.
Ofertantul va prezenta Certificate/ documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume - Bilantul contabil aferent anului 2012 inregistrat la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si insotit de Raportul de Audit(daca bilantul nu a fost depus pe anul 2012 se vor prezenta orice alte documente justificative echivalente). Pentru calcularea indicatorului Lichiditate Generala (LG) pentru exercitiul financiar aferent anului 2012 se utilizeaza formula: LG = Active circulante / Datorii curente x 100.
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte.
Informatii privind asocierea - Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Nota 1: In conditiile in care ofertantul este contractant unic acesta are totusi obligatia de a prezenta Formularul nr. 17 si Formularul nr. 17/1 mentionandu -se ?Nu este cazul?.
Nota 2: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Informatii privind tert sustinator economic si financiar.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana fizica/juridical (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 69 ind 1, art. 180 si ale art.181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006 modificata si completata.
Capacitatea economica si financiara a asocierii poate fi sustinuta, in
conformitate cu prevederile art. 186, alin. (3) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul nr. 6 din sectiunea Formulare.Scrisoare/declaratie bancara corespunzatoare sau orice alte documente din care sa rezulte cash-flow.Se va completa Formularul nr. 7.Se vor prezenta Formularul nr. 17 si Formularul nr. 17/1.Se vor prezenta Formularele nr. 1, 5, 27 si 29.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani(calculati anterior datei limita de depunere a ofertelor) care vor contine valori, perioada si locul realizarii serviciilor, modul de indeplinire a obligatiilor (daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit), beneficiarii lucrarilor personae fizice /juridice, calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, procentul indeplinit de ofertant.
Experienta similara:
Ofertantul (operatorul economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa dovedeasca prestarea, in ultimii 3 ani (calculati anterior datei limita de depunere a ofertelor)cel putin a unui contract de servicii de dirigentie de santier in domeniul infrastructurii de transport care sa includa: devieri si/ sau protejari retele edilitare si/sau modernizare si/sau constructie sistem rutier(inclusiv linii de tramvai) in valoare de minim 2.450.000 lei fara T.V.A.Se vor prezenta certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume:
- certificate/documente/procese verbale de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar care sa indice valoarea, perioada si locul desfasurarii serviciilor si sa mentioneze daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit;
- ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Data finalizarii serviciilor trebuiesa se incadreze in acest interval. Se vor lua in considerare numai serviciilerealizate si duse la bun sfarsit in aceasta perioada. Prin serviciiduse la bun sfarsit se intelege: servicii receptionate partial; servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).Documentele vor fi prezentate de catre ofertant in original/copie
legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata/legalizata in limba romana a documentelor solicitate mai sus.Pentru echivalenta lei/valuta se va tine cont de cursul mediu anual publicat de BNR.
- Experienta similara solicitata ca cerinta minima va fi indeplinita conform
prevederilor Ordinului ANRMAP 509/2011.
- Formularul nr. 9 va fi completat pentru fiecare contract prezentat in
vederea demonstrarii experientei similare.
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Aceasta declaratie nu coincide cu personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, personalul angajat/cadrele de conducere in ultimii 3 ani nefiind in mod obligatoriu persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii.Conditie de calificare: Prezentarea de catre ofertant a personalului autorizat responsabil pentru indeplinirea contractului de servicii.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de coordonator al echipei de diriginti de santier- o persoana si personal de specialitate cu Autorizatie diriginte de santier emisa de catreISC (in conformitate cu Ordinele MDRT 1496/2011 cu completarile si modificarile ulterioare) pentru domeniile:
-Domeniul 2 ? constructii civile, industrial, si agricole ? minim 2 persoane;
-Domeniul 3 -drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu ? minim 2 persoane;
-Domeniul 4 - cai ferate, metrou, tramvai ? minim o persoana;
-Domeniul 8.1- instalatii electrice - minim o persoana;
-Domeniul 8.2 ? instalatii sanitare, termoventilatii - minim o persoana;
-Domeniul 9.1 ? retele electrice - minim o persoana
-Domeniul 9.2 ? retele termice si sanitare - minim o persoana;
Coordonator echipa diriginti de santier:
- Studii: superioare- Experienta generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani.
- experienta intr-un proiect/contract similardindomeniulinfrastructurii detransport rutier-lucraride constructie nouasi/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau largireaferentedrumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazilor si/sau strazilor in localitati urbane si/sau pasaje supraterane si/sau/subterane pe pozitia de Coordonator echipa diriginti de santier.
Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care se obliga sa faca demersurile prevazute de lege in vederea reinnoirii autorizatiei/autorizatiilor care expira pe parcursul derularii contractului de prestari servicii, fara a fi necesara o notificare din partea autoritatii contractante in acest sens.
Lista personalului cheie Formularul nr. 11 completat si semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului. Pentru dirigintii de santier nominalizati ca persoane ce vor fi angajate in contract, ofertantul va depune autorizatie emisa de ISC, certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare; Nota: nu se permite nominalizarea unui diriginte de santier pentru doua sau mai multe pozitii; Pentru coordonatorul echipei de diriginti de santier, ofertantul va depune urmatoarele: a) CV (Formularul nr. 14) completat in conformitate cu modelul prezentat, in original si semnat de catre persoana propusa; b) copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizarilor - autorizatie emisa in conditiile legii de catre entitatea juridica competenta a statului in care ofertantul este rezident, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor; c) Persoana propusa trebuie sa prezinte documente justificative pentru demonstrarea experientei profesionale generale si specifice si anume: c1) o declaratie pe propria raspundere a acesteia in original/ carnetul de munca/contract individual de munca sau documente echivalente din care sa reiasa perioadele mentionate in ?Curriculum Vitae? c2) numai ofertantului declarat pe locul I i se vor solicita documente relevante/recomandari emise de Beneficiar/Angajator pentru proiectele/contractele care demonstreaza indeplinirea criteriilor care sa sustina experienta specificaNota: Toate documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata/ legalizata in limba romana pentru persoanele nerezidente.
Declaratie de disponibilitate a ofertantului cu privire la persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii. Ofertantul va prezenta o declaratie de disponibilitate prin care reprezentantul legal al acestuia declara ca persoana propusa este este capabila si va lucra pentru perioada (perioadele) prevazuta pe pozitia pentru care a fost propus in contract in situatia in care aceasta oferta este castigatoare.
Va fi prezentata cate o declaratie pentru fiecare diriginte de santier propus. Inlocuirea acestor persoane, daca este cazul, se va face numai cu acordul prealabil al AC. Acordul Autoritatii contractante pentru modificarea propusa va fi conditionat de prezentarea de catre ofertant a documentelor care sa ateste ca pregatirea profesionala a persoanelor propuse este echivalenta cu cea a celor inlocuite, care a stat la baza evaluarii ofertelor si ca persoanele propuse au pregatirea si experienta necesare si detin atestatele specificate, valabile la data inlocuirii.
In cazul ofertantului declarat castigator autoritatea contractanta solicita ca pentru derularea contractului de achizitie publica acesta sa incheie contract/contracte individuale de munca cu expertul/expertii propusi.
Declaratie/angajament pe propria raspundere: in cazul in care ofertantul este declarat castigator va face dovada inainte de semnarea contractului prin prezentarea graficului privind activitatile si timpul necesar, ca persoanele propuse, chiar daca sunt implicate in alte proiecte/contracte, pot aloca timpul si resursele necesare ducerii la indeplinire a contractului in cauza.a) angajamentele de participare ale dirigintilor de santier, daca, ofertantul nu are angajate astfel de persoane ? Formularul nr. 13, semnat de catre dirigintele de santier si de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.
b)Pentru dirigintii de santier care sunt angajati al ofertantului, va fi completat Formularul nr. 12 pentru fiecare persoana propusa, formular semnat de reprezentantul legal al operatorului economic.
Lista cu echipamente tehnice, soft-uri, instalatii si mijloace de transport de care dispune operatorul economic (in dotare proprie, prin inchiriere, leasing, contract de comodat sau servicii, sau alte forme de punere la dispozitie), a necesarului minim de utilaje, echipamente, instalatii si mijloace de transport pe care urmeaza a le utiliza pentru prestarea serviciilor de dirigentie de santier aferente, in vederea indeplinirii corespunzatoare a contractului de servicii. Se solicita ca ofertantul sa dispuna de urmatoarele echipamente, utilaje, mijloace fixe si alte dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de servicii (calculatoare, imprimante, copiatoare, soft-uri minime cu licenta, consumabilele aferente echipamentelor si dotarilor, echipament topo (teodolit complet cu trepied cu picioare reglabile, nivela automata complet cu trepied cu picioare reglabile, stadii 5.00 m lungime, metrice, citire verticala, complete cu placi de sustinere si nivela cu bula (sferica); balize/jaloane), echipament protectie (in conformitate cu specifiicatiile particulare).
Nota: Pentru a se dovedi detinerea in dotare proprie, prin contract de inchiriere, leasing, contract prestari servicii sau comodat a echipamentelor tehnice, soft-uri si a mijloacelor de transport, se va prezenta copie xerox dupa contractul de vanzare-cumparare, contractul de comodat, contractul de inchiriere sau alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana fizica/juridica (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si ale art.181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari ulterioare.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006 modificata si completata.
Informatii privind subcontractantii - In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Nota 1: Cerintele privind situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, capacitatea economica si financiara, standarde privind asigurarea calitatii si standarde privind protectia mediului nu pot fi indeplinite prin intermediul unui sau unor subcontractori.
Nota 2: Cerintele privind capacitatea profesionala se iau in considerare numai pentru partea de implicare a subcontractantului
Nota 3: a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
c) Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice si financiare initiale.
d) Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in
considerare numai pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
STANDARDE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001:2008 sau echivalent in domeniul aferent obiectului prezentului contract. Va/vor fi prezentat/e certificat/e emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001:2008 sau echivalente, valabile la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, vor fi acceptate certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale UE. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte, fiecare membru va prezenta certificarea pentru partea din contract pe care o realizeaza. Nota: Cerinta privind certificarea ISO 9001:2008 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul tertului sustinator.
STANDARDE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de protectie a mediului, respectiv detine certificare ISO 14001:2005 sau echivalent in domeniul aferent obiectului prezentului contract. Va/vor fi prezentat/e certificat/e emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului, respectiv ISO 14001:2005 sau echivalente, valabile la data limita de depunere a ofertelor , in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de respectare a standardelor privind protectia mediului asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului. Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, vor fi acceptate certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale UE. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte, fiecare membru va prezenta certificarea pentru partea din contract pe care o realizeaza. Nota: Cerinta privind certificarea ISO 14001:2005 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul tertului sustinator.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr. 8.Se va completa Formularul nr. 9.Se va completa Formularul nr. 10.-Se vor completa, dupa caz, Formularele nr.11, 14 si 15Se vor completa, dupa caz, Formularele nr. 12 si 13.Documentul/documentele/angajamente - care atesta dispunerea(dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) pe perioada de utilizare a acestora in cadrul contractului a utilajelor si echipamentelor tehnice solicitate si implicate in realizarea contractului cat si capacitatile si/sau caracteristicile tehnice ale utilajelor /echipamentelor / instalatiilor. Se va completa Formularul nr. 26.Se vor completa formularele nr. 1, 5, 28 si 29.Ofertantul va prezenta Formularele nr. 16 si 5 si intelegerile preliminare de subcontractare.ISO 9001:2008 sau echivalent.ISO 14001:2005 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.09.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.10.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 2 ?Imbunatatirea infrastructuriide transport regionale si locale?, Domeniul Major de Interventie 2.1 ?Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane ?inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Completare punctul II.3 -Durata contractului sau termenul limita pentru finalizare15luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor si 120 luni pe perioada de garantie a lucrarilor.Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel: Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, pentru desemnarea ofertantului castigator, autoritatea contractanta va solicita acestora prin clarificare in SEAP, o noua propunere financiara. Noua propunere financiara nu va influenta in niciun caz propunerea tehnica, aceasta ramanand neschimbata. Oferta declarata castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2013 14:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer