Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de asistenta tehnica pentru monitorizare in cadrul proiectului ?Evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor din Parcul Natural Bucegi si constientizarea publicului si a factorilor de interes pentru un management protectiv al acestu


Anunt de participare numarul 142658/22.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Dambovita
Adresa postala: Piata Tricolorului, Nr 1, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130060, Romania, Punct(e) de contact: Directia achizitii publice, Tel. +40 245207623, In atentia: Radu Sorin, Email: [email protected], Fax: +40 245207668, Adresa internet (URL): www.cjd.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asistenta tehnica pentru monitorizare in cadrul proiectului ?Evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor din Parcul Natural Bucegi si constientizarea publicului si a factorilor de interespentru un management protectiv al acestuia?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Parcul National Bucegi
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asistenta tehnica pentru monitorizare in cadrul proiectului ?Evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor din Parcul Natural Bucegi si constientizarea publicului si a factorilor de interespentru un management protectiv al acestuia?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90711500-9 - Monitorizare de mediu, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
73110000-6-Servicii de cercetare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de asistenta tehnica pentru monitorizare in cadrul proiectului ?Evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor din Parcul Natural Bucegi si constientizarea publicului si a factorilor de interespentru un management protectiv al acestuia? - conform specificatiilor din cadrul Capitolul II - Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Valoarea garantiei de participare este de 10.000 lei, din care cuantumul sumei corespunzatoare prevederilor art. 278 indice 1 este 4.380 lei. Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul din data de 15.04.2013.2. Termenul de valabilitate al garantiei de participare va fi de cel putin 90 zile de la data limita de primire a ofertelor.3. Garantia de participare se va constitui in conformitate cu art. 86 alin. (1), (2) si (3) din H.G. nr. 925/2006;4. In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, contul in care se va vira garantia de participare este RO15TREZ2715006XXX000252 ? Trezoreria Targoviste cu conditia confirmarii viramentului de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor;5. In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari se va folosi Formular nr. 25 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular;6. Garantia de participare se va completa si se va depune in original la sediul Autoritatii contractante: Registratura, Consiliul Judetean Dambovita, Piata Tricolorului, nr. 1, cod postal: 130060, Targoviste, pana la termenul limita de primire a ofertelor.Aceasta va fi scanata si incarcata in S.E.AP;7. Ofertantii straini vor prezenta garantia de participare in original si traducerea autorizata in limba romana;8. Ofertantii care vor constitui garantia de participare in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea IMM au obligatia de a face dovada ca reprezinta o intreprindere mica sau mijlocie prin atasarea Formularului nr. 24 - Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM. a) Garantia de buna executie se va constitui in procent de 10 % din valoarea contractului, exclusiv T.V.A.b) Modul de constituire: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari;
- prin retineri succesive din situatiile de lucrari prezentate la plata cu respectarea prevederilor H.G. 1045/2011 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Buget local- Buget de stat- FEDR -Programul Operational Sectorial ?Mediu?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta:
Formularul nr. 1 - Declaratie privind eligibilitateaCerinta nr. 2
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se vor prezenta: 1) Formularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUGnr. 34/2006
2) Persoanele juridice romane vor atasa certificate/documente, eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat si taxele locale, in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania.
- Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
3) Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente eliberate de autoritatile legale competente din tara in care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si taxele locale, in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in conformitate cu prevederile legale in vigoare din tara in care este stabilit.
- Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Cerinta nr. 3
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatie pentru a participa la procedura.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta:
Formularul nr. 3 - Declaratie privind calitatea de participant la proceduraCerinta nr. 4
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa respecte regulile de concurenta.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta:
Formularul nr. 4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaCerinta nr. 5
Operatorii economici nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta:
Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.
Observatie - persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante care vor fi luate in calcul pentru completarea declaratiei: lector. univ. dr. Adrian Tutuianu ? presedinte Consiliul Judetean Dambovita, GrozavuIon Gabriel - vicepresedinte Consiliul Judetean Dambovita, MarinescuIoan - vicepresedinte Consiliul Judetean Dambovita, IvanoffIvan Vasile ? secretarul judetului Dambovita, ec. Carmen Igescu ? director Directia economica, contabilitate, control financiar, ing. Dorel Bondila - director Directia investiti si dezvoltare regionala, ing. Radu Sorin ? director Directia achizitii publice ? servicii, lucrari, produse, jr. Stoica Dorina ? director Directia juridica precum si urmatorii consilierii judeteni: Ana George Bogdan, Antonescu Marin, Antoniu Florin Silviu, Banila Alexandru, Buta Teodor, Chitescu Adrian, Cristea Maria, Georgeta Dinca, Dumitru Adrian, Ferariu Ioan, HermeneanIoan, Ion Neli, Ion Sorin, Ivan Gheorghe, Lupoiu Mihail Marius, Fulga Valeriu, Vasile Claudiu Ionut, Mocanu Adrian, Moise Vasile, Moldoveanu Mihaita Dragos, Neculaescu Sache, Olaru Luminita, Elena Olteanu, Catalin Cosmin, Petre Marin, Popescu Claudiu Cezar, Popescu Jean, Stoica Liviu Cozmin, Stefan Cornel, Tingirica Marin, Trifan Mihai, Vasiliu Teodor Emilian, Vladescu Niculae. Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti sa aiba un domeniu de activitate corespunzator cu obiectul procedurii.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Persoane juridice/fizice romane
1) Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, emis de Oficiul Registrului Comertului sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Ofertantii au obligatia sa depuna numai certificate constatatoare care cuprind informatii valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Persoane juridice/fizice straine
1) Se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si traducere certificata in limba romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
2) Se vor atasa documentele relevante, in original sau copie legalizata si traducere certificata in limba romana, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic, din care sa rezulte:
a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;
b) codul unic de inregistrare;
c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);
d) structura actionariatului;
e) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;
f) domeniul de activitate principal;
g) domeniile de activitate secundare;
h) situatia societatii (ex: daca este in stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, faliment sau suspendare temporara a activitatii).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri anuala globala medie pe ultimii 3 ani (2012, 2011, 2010) sa fie de minim 300.000 lei
Tert sustinator financiar
In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (la notariat), prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire1) Se va prezenta Formularul nr. 6 - Informatii generale2.1) Persoanele juridice romane vor atasa copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani sau alte documente din care sa reiasa informatiile solicitate.2.2) Persoanele juridice straine vor atasa copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotita de traducere autorizata in limba romana dupa documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri.Pentru prezentarea cifrei de afaceri echivalenta lei-euro este urmatoarea: Anul EUR/RON2010- 4, 20992011- 4, 23792012- 4, 4560Se va atasa de catre tertul sustinator Formularul 7 -Angajament tert sustinator financiar, Formularului 1 - Declaratie privind eligibilitatea, Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 si o Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, lit a, c^1, d din OUG 34/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 2
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat si dus la bun sfarsit, in ultimii trei ani, servicii similare cu o valoare cumulata de minim 200.000 lei fara T.V.A.
Cerinta nr. 3
Certificare de buna executie din partea beneficiarilor fiecarui contract prezentat ca experienta similara in scopul indeplinirii cerintei nr. 2.
Cerinta nr. 4
Operatorul economic, impreuna cu ofertantul asociat si subcontractantii, dupa caz, trebuie sa dispuna cel putin de urmatoarele utilaje si echipamente:
Echipamente de teren (minim): - detector de ultrasunete mobil - 1 buc
- reportofon (pentru inregistrarea sunetelor de chiroptere) - 2 buc- GPS Data Logger- 2 buc.;
- aparat foto - 4 buc- luneta - 2 buc.;
- plase chiropterologice - 2 buc.;
- aparat de masurat distante ? 1 buc;
- camere cu senzori de miscare - 12 buc.;
- monitor de miscare pe timp de noapte ? 1buc - detectorde ultrasunete fix, care sa permita inregistrarea sunetelor de lilieci - 1 buc.;
- binoclu - 2 bucati.;
- generator ? 1 buc, Echipamente de birou si software necesare pentru prelucrarea datelor colectate:
-2 laptopuri
-1 imprimanta
Cerinta nr. 5
Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane considerate de autoritatea contractanta ca fiind strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului (personal de specialitate si experti care vor avea roluri esentiale in indeplinirea contractului): Expert cheie nr. 1 ? Expert carnivore
Cerinte minime:
- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta in silvicultura/biologie/ecologie;
-Experienta in cel putin un proiect similar in ceea ce priveste studierea si/sau monitorizarea carnivorelor;Expert cheie nr. 2 - Expert chiroptere
Cerinte minime:
- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta in silvicultura/biologie/ecologie;
-Experienta in cel putin un proiect similar in ceea ce priveste studierea si/sau monitorizarea chiropterelor;Expert cheie nr. 3- TehnicianCerinte minime:
-Experienta in cel putin un proiect in care a avut ca atributii realizarea de harti GIS (Sistem Informatic Geografic);Expert cheie nr. 4 - Coordonator echipa
Cerinte minime:
- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta in silvicultura/biologie/ecologie;
-Experienta pe o pozitie similara (coordonator, team leader)in cel putin un proiect;
-Experienta in cel putin un proiect de cercetare similar;Observatie:
1) Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare pozitie.
Tert sustinator tehnic si profesional
In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (la notariat), prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele invocate.
Informatii privind subcontractantiiCompletarea si prezentarea Formularului 16- Declaratie privind partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora si a Formularului 16.1 - Acordul de subcontractare.Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta Formularul 16.1.In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, ofertantii nu vor mai prezenta formularele 16 si 16.1.
Informatii privind asociatii
In cazul in care oferta este depusa de o asociere se vor prezenta:
1) Formularul nr. 17 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora
2) Formularului nr. 17.1 - Acordul de asociere, care va contine: sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea integrala a contractului, la termen si in conditiile asumate prin acesta; -nominalizarea liderului asociatiei, a membrilor asociatiei, impreuna cu datele de identificare ale acestora; -comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asociatiei cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asociatiei; -in cazul in care oferta asociatiei este declarata castigatoare, platile efectuate in baza contractului de achizitie publica se vor face in contul indicat de catre liderul asociatiei; -partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte.Daca exista si subcontractanti legati de o asociere, se va face precizarea in acordul de asociere care este valoarea /procentul subcontractat, si de catre cine dintre asociati, respectiv, din partea cui se va face plata catre subcontractant.
3) Formularul nr. 18 ?Declaratie privind legalizarea asocierii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire1) Se va atasa Formularul nr. 8 - Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii dinultimii 3 ani2) Se va atasa Formularul 8a ? Experienta similara pentru fiecare contract prezentat ca experienta similara in scopul indeplinirii cerintei nr. 2.Obervatie: prin contracte similare se inteleg avand drept obiect monitorizarea si/sau cercetarea si/sau studiul mamiferelor.Modalitate de indeplinireSe va atasa, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar din care sa reiasa prestarea serviciilor.Modalitate de indeplinire1) Se va completa Formularul nr. 9 ? Declaratieprivind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.2) Se va face dovada detinerii utilajelor/echipamentelor solicitate: a) Pentru echipamentele proprii se va atasa copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa Lista de inventar a obiectelor din dotare sau facturi, in care vor fi marcate echipamentele minime solicitate.b) Pentru echipamentele care nu sunt in proprietatea ofertantului se vor atasa precontractele de inchiriere /contractele de inchiriere/acorduri de inchiriere/angajament de punere la dispozitie in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Modalitate de indeplinireSe vor atasa: 1 ) Formularul nr. 10 - Informatii generale privind angajatii2) Formularul nr. 11 - Personal ce va fi angajat in contract3) Formularul nr. 12 - Angajamentul ofertantului privind resursele umane4) Formularul nr. 13 - Curriculum Vitae pentru specialistii angajati in contract conform Formularului 11, din care trebuie sa reiasa pozitia propusa si indeplinirea cerintelor precizate.5) Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa diplomele detinute de specialistii angajati in contract conform Formularului 11 pentru indeplinirea cerintelor minime.6) Formularul nr. 14 - Angajament in nume personal se va completa pentru fiecare dintre specialistii propusi de ofertant pentru participarea la indeplinirea contractului conform Formularului 11, in cazul in care nu sunt angajati ai ofertantului.Se va atasa de catre tertul sustinator Formularul nr. 15 - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala, Formularului 1 - Declaratie privind eligibilitatea, Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 si o Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, lit a, c^1, d din OUG 34/2006.In cazul in care se va acorda sustinere tehnica se va prezenta si Formularul nr. 15.1 - Declaratie tert sustinator privind utilajele, iar in cazul in care se va acorda sustinere profesionala se va prezenta si Formularul nr. 15.2 - Declaratie tert sustinator privind personalul.Modalitatea de indeplinire1) Se va atasa Formularul nr. 16 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.1) Se va atasa Formularul nr. 16.1 - Acordul de subcontractare.Informatii privind asociatiiIn cazul in care oferta este depusa de o asociere se vor prezenta: 1) Formularul nr. 17 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora2) Formularului nr. 17.1 - Acordul de asociere3) Formularul nr. 18 ?Declaratie privind legalizarea asocieriiIn cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara asocierea, ofertantii nu vor mai prezenta formularele 17, 17.1 si 18.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.05.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.05.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEDR -Programul Operational Sectorial ?Mediu?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egaleIn cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre ofertantii clasati pe primul loc de documente care contin noi preturi, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului al carei pret este cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Dambovita, Directia achizitii publice ? servicii, lucrari, produse
Adresa postala: Piata Tricolorului, nr. 1, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130060, Romania, Tel. +40 245207629, Email: [email protected], Fax: +40 245616827, Adresa internet (URL): www.cjd.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2013 14:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer