Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de audit


Anunt de participare (utilitati) numarul 148489/12.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani
Adresa postala: Bulevardul Mihai Eminescu nr. 34, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710030, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Orasanu, Tel. +40 0374106800, In atentia: Daniela Orasanu, Email: [email protected], Fax: +40 0374106803, Adresa internet (URL): www.apabotosani.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C.NOVA APASERV S.A.BOTOSANI
Adresa postala: str. Octav Onicescu nr.3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710117, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 331711807/+40 374106807/ +40 331711800/+40 374106800, In atentia: ec.Daniela Orasanu, Email: [email protected], Fax: +40 331711807/+40 374106807/+40 331711803/+40 374106803, Adresa internet (URL): www.apabotosani.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.C.NOVA APASERV S.A.BOTOSANI
Adresa postala: str. Octav Onicescu nr.3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710117, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, ,Tel. +40 331711807/+40 374106807/ +40 331711800/+40 374106800, In atentia: ec. Daniela Orasanu, Email: [email protected], Fax: +40 331711807/+40 374106807/ +40 331711803/+40 374106803, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C.NOVA APASERV S.A.BOTOSANI
Adresa postala: str. Octav Onicescu nr.3, Botosani, Registratura, etaj 3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710117, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 331711807/+40 374106807/ +40 331711800/+40 374106800, In atentia: ec. Daniela Orasanu, Email: [email protected], Fax: +40 331711807/+40 374106807/ +40 331711803/+40 374106803, Adresa internet (URL): www.apabotosani.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de audit
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: Botosani, judetul Botosani, sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il reprezinta intocmirea de catre auditor, semestrial si anual, a unui Raport privind Constatarile Factuale (RCF) pentru toate contractele de lucrari, servicii, furnizare implementate in cadrul proiectului ?Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurarea apelor uzate in judetul Botosani?, cu codul CCI 2010RO161PR023, prin verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului, precum si a unui Raport Final de Audit.
Verificarea consta in examinarea de catre Auditor a informatiilor factuale privind platile efectuate catre contractori in conformitate cu clauzele contractelor de achizitii publice, si a modului de includere a acestora in cererile de rambursare, conform clauzelor Contractului de finantare.
Ofertele se vor intocmi cu incadrarea in valoarea estimata a contractului*, fara TVA, respectiv suma de: 207.832 lei*) Valoarea estimata a contractului, fara TVA, in lei, reprezinta valoarea maxima care poate fi acceptata de autoritatea contractanta, iar orice oferta care va depasi aceasta valoare va fi respinsa ca inacceptabila.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul include: Emiterea rapoartelor de auditare financiara semestrial si anual pe toata perioada de desfasurare a Proiectului ?Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurarea apelor uzate in judetul Botosani?, precum si a unui Raport Final de Audit.
Valoarea estimata fara TVA: 207, 832RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
22 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 4.000 lei.GP va fi constituita in favoarea AC conf.art.86 din HG 925/2006, cu modif. si complet.ulterioare si Formular 3 din Documentatia de atribuire.Perioada de valabilitate a GP: 90 zile de la data limita de primire a ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici, insotita de Acordul de asociere intocmit conform Formularului 19A.GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Se constituie: fie prin virament bancar in contul AC (RO79RNCB0041113050010001), fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a)conditionat, b)neconditonat.Situatiile de retinere a GP sunt cele prevazute de art.87 din HG 925/2006 si de art.278^1 din OUG 34/2006, cu modif.si complet. ulterioare si trebuie mentionate toate in instrumentul de garantare.In situatia respingerii pe fond a contestatiei de catre CNSC se va retine contestatorului din GP suma de 2078, 32 lei, calculata in conf. cu art.278^1 din OUG 34/2006.Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor si se va prezenta in original.Toate documentele referitoare la constituirea GP se vor prezenta ca documente insotitoare ale ofertei. Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei.In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a GP va fi prelungita corespunzator.Pentru valori exprimate in alta moneda, se va considera cursul de schimb comunicat de BCE la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie in lei, conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform model din vol.3, sectiunea 2, care devine anexa la contract.Perioada de constituire: in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data semnarii contractuluiPerioada de valabilitate: este cel putin egala cu durata contractului.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr346/2004 (facand dovada in acest sens), garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Operatorii economici ? persoane juridice straine ? pot beneficia de reducerea nivelului minim al garantiei solicitate prin documentatia de atribuire, numai daca vor prezenta documente edificatoare emise de autoritati competente in tara de resedinta din care sa reiasa faptul ca au un statut similar celui de IMM din Romania.Garantia de buna executie va face referire expresa la contractul incheiat cu Autoritatea Contractanta, va contine numele in clar al Autoritatii Contractante si va contine parafa lizibila a institutiei emitente si / sau semnatura autorizata.Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte contracte.In cazul unei asocieri, garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POS MEDIU ? Axa prioritara 1 ? Fondul de Coeziune, Buget de stat, Buget local, surse proprii.Platile vor fi facute de catre Autoritatea Contractanta, in LEI , in contul prestatorului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atentie:
Ofertantii trebuie sa furnizeze informatiile cerute folosind Formularele si Modelele din Documentatia de Atribuire si sa ataseze documentele relevante.
Formularele vor fi semnate de catre reprezentantul legal asa cum este desemnat in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial unde este inregistrat, sau, pentru ofertanti persoane juridice straine, in documentele care dovedesc forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul isi are resedinta, sau de catre o persoana imputernicita de acesta. In acest caz se va atasa Imputernicirea.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.Documentele solicitate vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, cu exceptia documentelor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de lucrari, care se vor prezenta in original. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens.
Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original.
Autoritatea contractanta poate solicita pe parcursul evaluarii prezentarea documentelor originale pentru confruntare.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana. In cazul in care exista discrepante intre versiuni, traducerea in limba romana va prevala.
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Completarea anexei se va face astfel incat informatiile sa fie complete si fara echivoc pentru a permite verificarea concordantei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autoritatii contractante.
Atunci cand ofertantul uzeaza de dreptul susmentionat, acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul depunerii ofertei individuale/ofertei comune/sustinerii/subcontractarii, cerintele de calificare vor fi indeplinite conform prevederilor din Anexa 2*) din Ordinul nr.509/14.09.2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie.1. Eligibilitatea operatorului economic, conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii, tertul sustinator) trebuie sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006 si sa completeze: Formularul nr. 4 Declaratie privind eligibilitatea
2. Eligibilitatea operatorului economic, conform prevederilor art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de indeplinire : Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderulasocieri siasociatii, tertul sustinator ? numai pentru literele a), c^1) si d)) trebuie sa nu se afle in niciuna din situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 si sa prezinte : Formularul nr. 5 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Certificat de atestare fiscala (privind plata contributiilor la Bugetul consolidat general) eliberat de ANAF sau echivalent, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, conf Ordin 509/2011, Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul/operatorii economici isi are/au sediul sau echivalent, din care sa reiasaca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor-conf Ordin 509/2011, Certificat privind plata contributiilor de asigurari sociale (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si contributiile de asigurari sociale) sau document echivalent emis de autoritatea competenta din tara respectiva din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru datoriile esalonate, ofertantii vor prezenta obligatoriu conventiile de esalonare insotite de documente de plata (OP) sau documente echivalente din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
3. Neincadrarea operatorului economic in prevederile art. 69^1 din ordonanta OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii, subcontractantii, tertul sustinator) trebuie sa nu fie intr-o situatie de conflict de interese si/sau concurenta neloiala si trebuie sa prezinte:
Formularul nr. 6Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006, Extras din Registrul Actionarilor certificat de administratorul societatii, pentru societatile pe actiuni.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante, referitor la aceasta procedura sunt:
Dan Constantin Deleanu, Constantin Grigoroscuta, Cristina Elena Anton, Gheorghe Epuras, Gabriel Cirlan, Neculai Gheorghinca, Ady Petrusca, Ioana Cristina Panait, Marcela Daniela Jitarasu, Catalin Petru Fetcu, Marilena Liliana Amos, Maria Sauciuc, Daniela Orasanu, Mihaela Daniela Scutelnicu, Aurora Borsan, Romeo Richard, Felix Ciobanu.4. Participarea la licitatie cu oferta independenta
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii ) trebuie sa completeze: Formularul nr.7 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
5. Declaratie privind calitatea de participant la proceduraOfertantul nu are dreptul: -sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
-sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant/tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Ofertantul (operator economic, lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) trebuie sa completeze Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formularul nr.16)
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoane fizice/juridice romaneOfertantul trebuie sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica /juridica si de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Documente de confirmare:
? Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau echivalent - din document trebuie sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii sifaptul ca domeniul de activitate principal sau secundar corespunde obiectului contractului . Informatiilecuprinse in Certificatul constatator/document echivalenttrebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.
? Autorizatia pentru exercitarea profesiei de auditor emisa de CAFR(Camera Auditorilor Financiari din Romania)/ Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, (conform OUG 75/1999, cu modificarile si completarile ulterioare), in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertei. Ofertantul trebuie sa fie membru activ al CAFR pentru anul 2013.
Pentru persoanele fizice/juridice straineOfertantul trebuie sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica /juridica si de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional conform legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
Documente de confirmare: ? Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana fizica /juridica si de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legiitarii de rezidenta a operatorului economic.? Ofertantul trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar, probata prin autorizatia pentru exercitarea profesiei, valabila la data limita de depunere a ofertei, eliberata de autoritatea competenta din tara de rezidenta a operatorului economic.
? Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic 2014.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere fiecare membru al asocierii, inclusiv liderul, va prezenta documentele solicitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012)sa fie cel putinegala cu 415.000 Lei
Documente relevante:
Bilanturile contabile pentru anii 2010, 2011 si 2012, sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, inregistrate la organele competente/rapoarte de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Daca, din motive obiective, justificate corespunzator printr-o nota justificativa anexata, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.
Modalitatea de indeplinire
Formularul nr. 8Declaratie financiara recapitulativa: Informatii privind bilantul contabilPentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anul respectiv.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele solicitate.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 20, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr.8 si documentele relevante, Formular nr.4, Formular nr.6 si Formular nr.16.
In conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011 ? Anexa 2, in cazul unei oferte individuale care beneficiaza de sustinere pentru cifra de afaceri cerinta trebuie indeplinita ori de ofertant ori de sustinator, iar in cazul unei oferte comune care beneficiaza de sustinere pentru cifra de afaceri, cerinta solicitata trebuie indeplinita in intregime de catre un singur sustinator
In situatia in care ofertantul este o asociere formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM-urilor, persoane fizice sau juridice romane si/sau straine, care depun oferta comuna, aceasta asociere beneficiaza de aceeasi reducere a mediei cifrei de afaceri, respectiv 50% din valoarea solicitata.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani din care sa rezulte:
Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca in ultimii trei ani impliniti la data limita de depunere a ofertei a prestat si a dus la bun sfarsit servicii de audit financiar la nivelula cel putin 1 contract de servicii a carorvaloare este cel putin egala cu valoarea estimata a contractului ce face obiectul prezentei proceduri, 207.832 lei, fara TVA.Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:
- lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani impliniti la data limita de depunere a ofertei, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca sunt autoritati contractante sau persoane private
- certificate/ documente contrasemnate de beneficiar din care sa rezulte: obiectul serviciilor, valoarea, perioade de prestare, rolul indeplinit, modul de indeplinire a serviciilor.
Servicii duse la bun sfarsit se inteleg: servicii receptionate partial sau servicii receptionate la sfarsitul prestarii .
Modalitatea de indeplinire
Formularul nr. 9 Experienta similara;
Formularul nr. 10 Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani;
Operatorul economic (participantul in nume propriu/ liderul asocieri/, asociatul/, tertul sustinator) trebuie sa prezinte Formularele9, 10si documentele doveditoare.Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru fiecare an in parte.
An Curs de schimb LEI/EUR
2011= 4, 2391;
2012= 4, 4593.
Pentru anul 2013, se va considera cursul leu/valuta ce urmeaza a fi comunicat de Banca Centrala Europeana.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 20 al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art.69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr.9, Formular nr.10, Formular nr.4, Formular nr.6 si Formular nr.16.
Cerinta nr.2
Studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor.Lista cuprinzand personalul principal implicat in contract (Formular 11).
Expertii cheie implicati in contract sunt:
1. Auditor Financiar Lider de Echipa;
2. Auditor financiar pozitia 2;
3. Auditor financiar pozitia 3.Pentru fiecare expert cheie se va prezenta:
-Angajament de participare(Formular 13);
- Certificat de atestare a calitatii de auditor finananciar emis de CAFR (Camera Auditorilor Financiari din Romania) sauinstitutia similara din tara respectiva;
- Carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea ?Activ? pentru anul 2013 sau document echivalent emis de institutia similara din tara de origine.
Modalitatea de indeplinire
Formularul nr.11 Personalul principal (cheie) angajat in contract;
Formularul nr.13 Angajament de participare;
Copii ale certificatelor profesionale, autorizatii, alte documente.Operatorul economic (participantul in nume propriu/ liderul asocieri, asociatul, tertul sustinator) trebuie sa prezinte Formularele11, 13 si documentele doveditoare.
Cerinta nr. 3
Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Formularul nr. 14 Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si acordul acestora. Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
Se vor indica partile din contract pe care subcontractantul/subcontractantii urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si dupa caz, acordul acestuia/acestora.
Se va prezenta Formular nr.14 si Formular nr.6.
Cerinta nr. 1:
Informatii privind standarde de asigurare a calitatii - Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza
Modalitatea de indeplinire
Documentele solicitate trebuie sa fievalabile la data limita de depunere a ofertelorsi pot fi depuse/prezentate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
In cazul documentelor in alta limba decat romana, acestea vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
OUG nr. 75/1999, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea CAFR 274/2011; alte acte normative conexe
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
BT- CS-03
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.02.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.02.2014 11:00
Locul: SC NOVA APASERV SA Botosani, str.Octav Onicescu nr.3, Sala de sedinte, etaj 3, Botosani, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.Atunci cand este cazul, asista si observatorii UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIUFonduri europene¦Proiectul ?Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurarea apelor uzate in judetul Botosani? finantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara 1 ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari aferente documentatiei de atribuire vor fi publicate intr-un fisier electronic in SEAP atasat Anuntului de participare, la ?Documentatie si clarificari? la adresa de internet www.e-licitatie.ro.In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze ofertantul lider, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate in original de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.Criteriul de atribuire se va aplica numai ofertelor admisibile!In cazul in care pe primul loc se vor clasa doua sau mai multe oferte cecontin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara , modalitate de depunere in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Acest proces de reofertare pret se poate repeta de cate ori considera necesar comisia de evaluare. In cazul in care nu este posibila o departajare a ofertelor, fiind imposibila incheierea contractului, atunci procedura de achizitie publica se va anula.Ofertantii care vor depune o noua oferta financiara vor fi invitati sa participe la sedinta in cadrul careia vor fi deschise plicurile cu noile oferte financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal, in conf.cu art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C.NOVA APASERV S.A.BOTOSANI, UIP -Cs. Jr. Teodora Hutanu
Adresa postala: str. Octav Onicescu nr.3, Localitatea: BOTOSANI, Cod postal: 710117, Romania, Tel. +40 374106800, Email: [email protected], Fax: +40 374106803, Adresa internet (URL): www.apabotosani.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 15:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer