Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de audit financiar pentru proiectul " Modernizarea infrastructurii de acces in zona turistica Rachitele-Prislop - Ic Ponor


Anunt de participare numarul 80808/23.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: 21 DECEMBRIE 1989 NR 58, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Punct(e) de contact: ALIN TISE, Tel.0264503300, In atentia: Alexandru Cretu, Email: [email protected], Fax: 0264503300, Adresa internet (URL): WWW.CJCLUJ.RO, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de audit financiar pentru proiectul " Modernizareainfrastructurii de acces in zona turistica Rachitele-Prislop - Ic Ponor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, audit financiar, consultanta in domeniul fiscal
Locul principal de prestare: La sediul autoritatii contractante: B-dul 21 Decembrie 1989 nr.58 Cluj-Napoca, jud. Cluj cod.400094
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului Modernizareainfrastructurii de acces in zona turistica Rachitele-Prislop - Ic Ponor, sub aspectul:
Realitatii, se verifica daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost platite
Eligibilitatii, se verifica daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost efectuate in conformitate cu prevederile contractului de finantare, legislatiei nationale si comunitare in vigoare si sunt insotite de documente justificative
Regularitatii cheltuielilor, se verifica daca cheltuielile prevazute in cererile de finantare sunt corecte si procedural solicitate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului Modernizareainfrastructurii de acces in zona turistica Rachitele-Prislop - Ic Ponor, sub aspectul:
Realitatii, se verifica daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost platite
Eligibilitatii, se verifica daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost efectuate in conformitate cu prevederile contractului de finantare, legislatiei nationale si comunitare in vigoare si sunt insotite de documente justificative
Regularitatii cheltuielilor, se verifica daca cheltuielile prevazute in cererile de finantare sunt corecte si procedural solicitate.
Valoarea estimata fara TVA: 56, 687RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
22 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare-solicitata, 1000 lei; Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit : Fonduri Europene (Fondul European de Dezvoltare Regionala): 85 %Guvernul Romaniei: 13%Bugetul Local :2 %
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 actualizata;documente privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local si bugetul consolidat;Cerinta obligatorie :
Persoane juridice romane trebuie sa prezinte:
a) certificate de atestare fiscala privindindeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, alte venituri ale bugetului local ;
b) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul consolidat (Agentia Nationala de
Administrare Fiscala Directia Generala a Finantelor Publice).;Declaratie privind calitatea de participant;Capacitatea de exercitare a activitatiiprofesionale;Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original ;
- Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului in copie;
-Autorizatie emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania in copie
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii privindcifra de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Valoarea cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani sa fie de minim: 100.000 lei;bilant contabil vizat de administratia financiara insotit de contul de profit si pierdere la data de 31.12.2006, 31.12.2007 si 31.12.2008;
-Ofertantul, prin prezentarea bilantului contabil, trebuie sa ateste faptul ca firma nu a inregistrat pierderi la datele mentionate.-Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata a documentelor solicitate mai sus;
-In cazul asocierii cerinta obligatorie privindvalorea cifrei de afaceri medii anuale se calculeaza prin insumarea mediilor anuale fiecarui asociat;In cazul unei asocieri, fiecare ofertant este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii privindcapacitatea profesionala
2.Informatii privind programarea serviciilor
3.Informatii privind asociatii /
subcontractantii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere;studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de servicii. Formularul B1- Prezentare CV-uri, diplome, atestate, certificate;
-Personal minim: a)Un auditor financiar autorizat ;Un economist ;CV-urile membrilor echipei propuse completate in format European.Studiile personalului trebuie sa corespunda cerintelor Caietului de sarcini.Copii dupa diploma/ diplome2.graficul de timp pentru prestarea serviciilor.In cazul unei asocieri se va prezenta de catre liderul de asociatie3.lista cuprinzand asociatii / subcontractantii si acordurile de asociere / subcontractare cu partea subcontractata in exprimare valorica
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8897/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.07.2009 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.07.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.07.2009 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant sau imputernicit al acestuia are dreptul de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional-Axa prioritara 2 - Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport; Domeniul major de interventie 2.1. - " Modernizareainfrstructurii de acces in zona turistica Rachitele-Prislop - Ic PonorDJ 108 C km 61+830-78+400; DJ 763 km 35+130-39+060"
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Piata Stefan cel Mare, NR.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264/434057, Email: [email protected], Fax: 0264/596110, Adresa internet (URL): www.curteadeapelcluj.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Cluj
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 58, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Tel.0264-503360, Email: [email protected], Fax: 0264-503360, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.06.2009 14:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer