Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de audit financiar pentru proiectul " Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in jud. Teleorman " CON CCI 2007RO161PR001 , COD SMIS - CSNR 1342


Anunt de participare (utilitati) numarul 144927/13.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC APA SERV SA
Adresa postala: str. Vedea nr. 31, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140052, Romania, Punct(e) de contact: FLORICICA CHIVU, Tel. +40 247311272, Email: [email protected], Fax: +40 247313218, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de audit financiar pentru proiectul " Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in jud. Teleorman " CON CCI 2007RO161PR001 , COD SMIS - CSNR 1342
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: Municipiul Alexandria , jud. Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul achizitiei serviciilorprivind Auditul Proiectului Major? Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in jud. Teleorman ?, codCCI 2007RO161PR001 , COD SMIS -CSNR 1342 , este verificarea de catre auditorul financiar a cheltuielilor si documentelor justificative privind decontarile aferente implementarii proiectului prin proceduri specifice , precum si transmiterea catre Beneficiar a Rapoartelor intermediare si anuale si un Raport final , odata cu ultima cerere de rambursareprivind constatarile factuale . Verificarea consta in examinarea de catre Auditor a informatiilor factuale privind platile efectuate catre contractori in conformitate cu clauzele contractelor de achizitii publice si a modului de includere a a cestora in cererile de rambursare , conform clauzelor Contractului de Finantare .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Verificarea consta in examinarea de catre Auditor a informatiilor factuale ce rezulta din implementarea de catre Beneficiar a clauzelor Contractului de Finantare si compararea acestora cu termeniisi conditiile Contractului de Finantare , conform Caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 517, 578RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
25 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 10.352 Lei(2% din valoarea estimata ) .Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006, in limba romana. Garantia emisa in alta limbava fi prezentata in original , tradusa in limba romana autorizata si legalizata.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 dezile de la data limita de depunere a ofertelor .Se poate constitui siprin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia trebuie sa fie irevocabila si va cuprinde cerintele minime prevazute in Formularul nr. 1 , in caz contrar Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a respinge garantia de participare .In cazul in careofertantul alege sa constituie garantia prin virament, plata se va face in contul AUTORITATATII CONTRACTANTEnr. RO TREZ 6065 069X XX00 4259, deschis la Trezoreria Municipiului Alexandria. Dovada constituirii garantiei de participare prin virament bancar , cu confirmarea bancii, va fi prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. In aceasta situatie ofertantul va prezenta sio declaratie pe propria raspundere , semnata de reprezentantul legal al ofertantului , din care sa reeasa ca plata garantiei se va executa : conditionat , respectiv dupa constituirea culpei persoanei garantate , in conformitate cu contractul garantat; neconditionat , respectiv la prima cerere a beneficiarului , pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate .In cazul ofertelor in asociere garantia va fi constituita in numele asocierii cu mentiunea ca acopera in mod solidar toti asociatii.Garantia depusa in alta moneda decat RON ( lei ) : echivalenta se va face la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data de .01.05.2013 , acoperitoare pentru suma de 10.352 lei Garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari , care devine anexa la contract , conform prevederilor art. 89 si 90din HG 925/2006 . Prevederile art.86 alin(2)-(4) se aplica in mod corespunzator .Daca partile convin se pot aplica si prevederile art 90 alin (3) din HG 925/2006 modificat prinHG 1045/2011Se completeaza Formularul 2
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fonduri Europene- 81%- Co-finantare nationala - 19%Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ??Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareFormularul 3 si 4
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180Ofertantul, asociatii, sustinatorii nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitatii criminale.
Modalitatea de indeplinire: declaratie pe propria raspundere(Formular nr. 4), Cazier judiciar al operatorului economic, al administratorului, al directorului general ( Pentru toti asociatii , in caz de asociere si pentru terta persoana in caz de sustinere)2 Declaratie privind nancadrarea in prevederile art. 181 ? conformFormular nr. 4A
Autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local - documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Ofertantul va prezenta si: III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor1 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180Ofertantul, asociatii, sustinatorii nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitatii criminale.
Modalitatea de indeplinire: declaratie pe propria raspundere(Formular nr. 4), Cazier judiciar al operatorului economic, al administratorului, al directorului general ( Pentru toti asociatii , in caz de asociere si pentru terta persoana in caz de sustinere)2 Declaratie privind nancadrarea in prevederile art. 181 ? conformFormular nr. 4A
Autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local - documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Ofertantul va prezenta si: certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala competent, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la bugetul consolidat general, in luna anterioara celei in care se depunofertele. Pt. statele in care autoritatile fiscale nu colecteza si CAS se prezinta certificat pt. plata CAS care sa ateste indeplinirea obligatiilor respective fata de bugetul de stat.
certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente catre bugetele locale in luna anterioara celei in care se depun ofertele.In cazul persoanelor juridice straine data la care expira termenul de achitare a datoriilor se va corela cu termenul de scadenta prevazut de legislatia nationala a tarii de origine. In acest caz se va prezenta si o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte temeiul legal al scadentei de plata pentruobligatiile de plata mentionate.
cazier fiscal al persoanei juridicecazier judiciar al persoanei juridice
Precizari:
In cazul depunerii unei oferte in asociere fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 4 si 4A, precum sicertificatele de atestare fiscala solicitate
In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinute de catre terti, fiecare sustinator are obligatia de a completa Formularul nr. 4A -Declaratie privind nancadrarea in prevederile art. 181 lit a), lit c) indice 1si litera d) din OUG 34/20063 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr. 5
Se va completa de fiecare ofertant, asociat, subcontractor, sustinator.
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt: AGA- TudorMihaela Simona , Tabacitu Stefan, Stoian Paulus , Badescu Iulica Gratiela, Dinca Gheaorghe, Enache IulianCONSILIU DE ADMINISTRATIE- Dumitrescu Mircea, Gurban Marius Ciprian , Carstea Viorel, Toma Ilie, Belu Valeriu, Cocea Dumitru Ion, Dobanda Marian
CONDUCERE- Gurban Marius Ciprian , Slabescu Constantin, Sandu Veronica Tatiana , Cosma Theodor ,
UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR : Chivu Floricica , Preda Caludiu Ionut4.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"Ofertantul va prezenta un certificat de participare cu oferta independenta potrivit Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 - Formularul nr. 6
Precizari:
- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 6
- Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni( valabile la data deschiderii ofertelor )pot fi depuse/prezentate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata , in cazul documentelor in alta limba decat romana . Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentelevor fi insotite si de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane
Prezentarea certificatului constatator emis de O R C de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte codul CAEN , care trebuie sa fie corespondent cu obiectul contractului , numele complet , sediul , starea societatii , persoane imputernicite , administratorsi mentiuni referitoare la insolventa .Forma de inregistrarePentru persoanele juridice straineDocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
Ofertantul va avea calitatea de auditor financiar , membru activ al CAFR sau al unei institutii echivalente . Se va depune autorizatia pentru exercitarea acestei profesii eliberata de autoritatea competenta dintara de origine ( conform OUG 75/1999 cu modificarile si completarile ulterioare sau echivalentul din tara de origine ). In cazul unei asocieri , fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Media/ Cifra de afaceri globala, pe ultimii 3 ani financiari (2010, 2011, 2012 ) , sa aiba o valoare de minim: 550.000lei.Ofertantii care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii , facand dovada in acest sens prin acte doveditoare conform Legii 346/2004, vor face dovada cifrei de afaceri cu o diminuare de 50 % din nivelul acesteia .
Documente suport : orice document care demonstreaza indeplinireacerintei
Poate fi sustinut economico-financiarde o terta persoana
Modalitatea de indeplinire
Formularul nr. 7 (declaratie privind cifra de afaceri globala)Pentruoferte depuse in asociere, fiecare asociatdepune Formularul nr. 7In cazul asocierii se iau in considerare cumulativ resursele tuturor asociatilorDaca este sustinut de o terta persoana va prezenta un angajament ferm? Formular 7APersoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c1) si d) si art. 691 din OUG 34/2006 -Formular 7B , 5 , 4 si 4APentru persoanele juridice straine se va utiliza cursul de referinta dintre leu si moneda tarii de origine a ofertantului publicat de Banca Central Europeana pentru anul respectiv.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentelevor fi insotite si de traducere autorizata si legalizata.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1Servicii de audit duse la bun sfarsit in ultimii trei ani in cadrul a cel mult 2 contracte cu o valoare cumulata de cel putin 500.000 lei , fara tvaSe va prezenta lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani , continand valori , perioade de prestare , beneficiari , indiferent daca sunt autoritati contractante sau persoane privateOfertantul va prezenta certificate/documente contrasemnate de beneficiar din care sa rezulte: obiectul serviciilor , valoarea, durata , rolul indeplinit , modul de indeplinire a serviciilor .
Servicii duse la bun sfarsit se inteleg : servicii receptionate partial sau servicii receptionate la sfarsitul prestarii .Cerinta 2Informatii referitoare la persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii .
Cerinta 3
Ofertantul va face dovada detinerii de utilaje, instalatii, echipamente tehnice de care poate dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluiCerinta 4
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze
Modalitatea de indeplinire
Completare Formularul nr. 8 (lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani )Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii, asociatii, tertul sustinator) trebuie sa prezinte Formularul 8Daca este sustinut de o terta persoana va prezenta un angajament ferm? Formular8A
Persoana ce asigura sustinerea tehnicanu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c1) si d) si art. 691 din OUG 34/2006 -Formular 8B , 5 , 4 si 4ALista personal propusLista utilaje , instalatii, echipamente tehniceDeclaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora- Formular 13Subcontractantii declarati vor completa ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Formular 14
ehniceDocumentele solicitate in cadrul acestei sectiuni ( valabile la data limita de depunere a ofertelor)pot fi depuse/prezentate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata , in cazul documentelor in alta limba decat romana .
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni ( valabile la data limita de depunere a ofertelor)pot fi depuse/prezentate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata , in cazul documentelor in alta limba decat romana .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.09.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.09.2013 12:00
Locul: Sediul SC APA SERV SA , Alexandria , str. Vedea nr. 31 , cod 140052 , jud. Teleorman
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII OFERTANTILOR, CU IMPUTERNICIRE , COMISIA DE EVALUARE SI REPREZENTANTII UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): AXA 1 - ?Extindere si modernizare a sistemelorde apa si apa uzataTipul de finantare : Fonduri europene
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
1.Ofertantul va respecta conditiile de munca si de protectie a muncii pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari. In acest sens va depune : Declaratie privind faptul ca ofertantul a tinut cont la elaborarea ofertei de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii Formular 12 ? Securitate si sanatatea in munca. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site : http: //www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html2.In cazul in care doua sau mai multe oferte se claseaza pe primulloc avand preturi egale, Autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.3.Functie de calitatea de participant la procedura (in nume propriu, asociati, subcontractanti, sustinatori) documentele solicitate la cap.III.2Conditii de participare, vor fi completate de participanti, conform Ordin ANRMAP 509/2011 ? Anexa 2.4.In cazul in care ofertantii vor uza de dreptul prevazut la art.11 alin.4 din HG 925/2006 ? vor prezenta, la data deschideriiCertificat de Prticipare la licitatie cu oferta independenta si Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA SERV SA
Adresa postala: Str. Vedea nr. 31 , jud Teleorman, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140052, Romania, Tel. +40 247311272, Email: [email protected], Fax: +40 247313218
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.07.2013 14:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer