Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de audit intermediar si final pentru implementarea Sistemului National Dosarul Electronic de Sanatate?.


Anunt de participare numarul 144488/20.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 248 bloc S1 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030634, Romania, Punct(e) de contact: OCTAVIA IOSIF, Tel. +40 372309254, Email: [email protected], Fax: +40 372309163, Adresa internet (URL): www.cnas.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de audit intermediar si final pentru implementarea Sistemului NationalDosarul Electronic de Sanatate?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: Sediul CNAS
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de audit intermediar si final pentru implementarea Sistemului NationalDosarul Electronic de Sanatate?.conform caiet de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)
72810000-1-Servicii de audit informatic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Totalitatea servicii de audit intermediar si final pentru implementarea Sistemului NationalDosarul Electronic de Sanatate?.Nr. Crt. Servicii ce urmeaza a fi prestate Documente solicitate de la Auditor
ETAPA ? Lansare audit
A1 Elaborarea graficului de activitati privind auditarea proiectului, elaborarea pistei de audit, identificarea si mentionarea resurselor necesare derularii procesului de audit. Planificarea programului de audit global (plan de audit tehnic si financiar)
(in prima luna de derulare a contractului)
ETAPA - Audit intermediar
B1 Derularea procedurilor de verificare a inregistrarii corecte si a eligibilitatii cheltuielilor declarate de beneficiar in cererea de rambursare. Raport de audit intermediar de verificare a cheltuielilor (in perioada septembrie ? noiembrie 2013)
B2 Emiterea raportului intermediar de verificare a cheltuielilorB3 Evaluare initiala a sistemului informational al CNAS, Colectarea, centralizarea si actualizarea informatiilor privind:
- arhitectura de sistem,
- echipamente de comunicatii,
- acces Internet,
- servicii specifice de comunicatii,
- sisteme si platforme software,
- baze de date, aplicatii software.
- verificari si evaluari initiale
- evaluare infrastructura hardware
- evaluare a sistemului de comunicatii
- identificarea de potentiale vulnerabilitati ale sistemului IT
- verificarea politicilor si procedurilor operationale acolo unde este cazul Raport privind auditarea retelei informatice din cadrul DES.
Raportul va contine observatii legate de situatia existenta vis-à-vis de bunele practici si de prevederile standardelor in vigoare, va contine si recomandari de remediere.
B4 Evaluarea initiala aplicatiilor software.
- Evaluarea documentatiei de analiza
- Testarea aplicatiei in vederea identificarii vulnerabilitatilor de securitate
- Testarea componentelor sistemului IT necesare pentru functionarea aplicatiei din punct de vedere al securitatii informatiei
- Testarea sistemului integrat inclusiv a componentelor de comunicatii de date, stocare, back-up, restaurare.- Identificarea parametrilor de functionare nominali si minim acceptabili in functionarea curenta.Raport privind auditarea aplicatiei informatice din cadrul DES.
Raportul va evidentia vulnerabilitatile de securitate identificate atat pentru aplicatia software cat si pentru arhitectura IT necesara functionarii acesteia.Raportul va contine eventuale recomandari de remediere si/sau de diminuare a riscurilor precum si parametrii functionali obtinuti in urma evaluarii.ETAPA - Audit final
C1 Derularea procedurilor de verificare a conformitatii tehnice si financiare a proiectului cu prevederile contractului de finantare.Se vor asigura:
- Analiza functionalitatilorimplementate in sistem
- Compararea cu cerintele initiale privitoare la functionalitatile sistemului
- Analiza infrastructurii sistemului si a capacitatii acestuia pentru:
o asigurare a functionalitatilor implementate
o asigurare a functionalitatilor cerute initial si determinarea diferentelor fata de acestea
o identificarea si evaluarea riscurilor de sistem
o Verificarea si evaluarea administrarii sistemului informatic
o Verificarea si evaluarea aplicatiilor informatice
o Verificarea si evaluarea retelei de calculatoare si a sistemului informatic in contextul proiectului
o Verificarea si evaluarea procedurilor operationaleo Testarea integritatii datelor
o Verificarea integritatii, confidentialitatii si disponibilitatii datelor si informatiilor stocate
o Verificarea eficientei si eficacitatii serviciilor
o Verificarea gradului de risc prin controale si diminuarea lui prin propunerea de proceduri operationale.o Verificarea interoperabilitatii interne
o Verificarea gradului de instruire a utilizatorilor
o Recomandarea de actiuni pentru eliminarea diferentelor identificate in capitolele anterioareo Derularea procedurilor de verificare a inregistrarii corecte si a eligibilitatii cheltuielilor declarate de beneficiar in ultima cerere de rambursare (pentru perioada ulterioara cererii de rambursare anterioara). In total in scopul acestui contract de audit sunt doua cereri de rambursare.
o Evaluarea modului cum s-au realizat cheltuielile in cadrul proiectului, astfel:
o eligibilitate,
o exactitate, o legalitate. Raport de audit final (tehnic si financiar)
(in perioada ianuarie 2014 ? februarie 2014)
Raportul final de audit tehnic va fi intocmit un urma evaluarii functionale, a securitatii sistemului IT si a aplicatiei informatice. Acesta poate contine concluzii din rapoartele tehnice precedente, o analiza a riscurilor si vulnerabilitatilor identificate cat si recomandari de remediere sau diminuare a acestora.C2 Emiterea raportului final de verificare a proiectului (tehnic si financiar)
Valoarea estimata fara TVA: 854, 146RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 86 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr.34/2006, in cuantum de :17.000 lei Se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Valabilitatea garantiei este de minim 90 zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care un operator economic depune contestatie, iar aceasta este respinsa de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata a contractului, o suma conform Art. 278^1- (1) din OUG 34/2006 actualizata. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat leul, se va face la cursul leu/valuta al BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. 5% din valoarea fara TVA a contractului. Se constituie cf art. 89 alin 2, in oricare din formele de la art 90 alin 1-3 din H.G. nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Europene Nerambursabile POSCCE Axa 3
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Situatia personala a candidatului sau ofertantului: Declaratie privind eligibilitatea - Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Se completeaza FORMULAR F 3. Documentul se depune in original.
2. Neincadrarea in cazurile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 - In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Se completeaza FORMULAR F 4. Documentul se depune in original.
3. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele
4. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele5. Evitarea conflictului de interese: Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 ? Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Dr. Doru Badescu ? Presedinte CNAS, Ec.Karla NENU ? Director General CNAS, Ec.Leana STOEA ? Director General Adjunct CNAS, Dr.Rodica COSTINEA ? Medis Sef CNAS, Ec.Liliana LUKACS ? Director General Adjunct CNAS, C.j.Octavia Iosif ? Director Directia Juridic si Contencios Administrativ, Lucian MEDVES ? Director Directia Sisteme Informatice . In situatia in care din documentele solicitate reiesa ca ofertantul/subcontractantii/tertii sustinatori se incadrareaza intr-una din situatiile prevazute la Art. 69^1 din OUG 34/2004, cu toate completarile si modificarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Se completeaza FORMULAR F 5. Documentul se depune in original.
6. Evitarea conflictului de interese: Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Din care sa rezulte calitatea operatorilor economici (unic ofertant/asociat/subcontractant) la procedura. Se completeaza FORMULAR F 6. Documentul se depune in original.
7. Participarea cu oferta independenta: Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta - Completat in conformitate cu Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Se completeaza FORMULAR F 7. Documentul se depune in original. 1. Obiectul de activitate corespunzator obiectului procedurii: Certificat constatator emis de Oficiului National al Registrului Comertului, Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN al ofertantului din certificatul constatator emis de ORC. Documentul se va prezenta in original, in copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata , ,conform cu originalul??.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
2. Bilanturile contabile aferente anilor 2010, 2011 si 2012.
1. Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
2. Se vor prezenta Bilanturile contabile aferente anilor 2010, 2011 si 2012.In caz de asociere se prezinta de catre fiecare asociat. Documentele se vor prezenta copie legalizata sau copie conforma cu originalul. Documentele prezentate in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.1. Se va completa FORMULAR F8 Nu se solicita o anumita cifra pentru a fi calificat. Cursul de referinta pentru care se calculeaza echivalenta in lei a unei cifre de afaceri prezentate in alta moneda, este cursul mediu leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. In caz de asociere se completeaza de catre fiecare asociat. Documentul se va prezenta in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 5.
Personalul de specialitate propus in contract (experti cheie)
Cerinta 4.
informatii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Cerinta 3.
Informatii privind asociatii si /sau subcontractantii
Cerinta 2.
Acord de asociere
Cerinta 1.Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani
Cerinta 2.
Implementarea Sistemului de Management al Protectiei informatiilor in conformitate cu SR EN ISO 27001
Cerinta 1.
Implementarea Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
5. Se vor prezenta- FORMULAR F18 : Lista persoanelor propuse pentru implementarea contractului- FORMULARUL F16 ? CV-uri- FORMULAR F17 ? Declaratia de disponibilitate semnata de fiecare expert precizatOperatorul economic sau grupul de operatori trebuie sa dovedeasca ca dispune de personal (angajat , colaboratori sau cu angajament de participare) care cuprinde urmatorii experti cheie si care trebuie sa dovedeasca urmatoarele cerinte minime privind calificarileExperti cheie: 1.Manager de proiect (1persoana)- Calificari-Absolvent de studii superioare- Experienta profesionala generala de minim 5 ani- Experienta profesionala specifica de minm 3 ani2.Auditor financiar (2 persoane)- Calificari-Absolvent de studii superioare- Experienta profesionala generala de minim 5 ani- Experienta profesionala specifica de minm 3 ani3.Expert Sisteme informationale, de management si de securitate (1persoana)-Calificari-Absolvent de studii superioare- Experienta profesionala generala de minim 5 ani- Experienta profesionala specifica de minm 3 ani4.Expert evaluare securitate informatica aplicata (1persoana)- Calificari-Absolvent de studii superioare- Experienta profesionala generala de minim 5 ani- Experienta profesionala specifica de minm 3 ani5.Expert evaluare si management securitatea informatiei (1persoana)- Calificari-Absolvent de studii superioare- Experienta profesionala generala de minim 5 ani- Experienta profesionala specifica de minm 3 aniIn sustinerea experientei profesionale specifice ofertantii vor prezenta CV-urile completate de toti expertii precizati in oferta, si, dupa caz, se pot prezenta si recomandari/documente/ contracte de colaborare, contracte individuale de munca, contracte de prestari servicii4. Se va completa FORMULAR 15 -Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducereIn caz de asociere se completeaza de catre fiecare asociat care participa cu personal in cadrul asocierii. Documentul se va prezenta in original.3. Se va prezenta FORMULAR 10 - Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor, completata de ofertant sau liderul asocierii. Documentul se va prezenta in original, semnat si stampilat.2. Se va prezenta Acordul de asociereDocumentul se va prezenta in original, semnat si stampilat de catre toti asociatii.1. Se va completa FORMULAR F9 ? Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 aniSe va prezenta o lista a principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.In scopul sustinerii experientei similare se vor prezenta parti relevante de contract sau proces verbal de receptie (final/partial) sau document constatator sau orice alt certificat/document emis sau contrasemnat de beneficiar, in copie cu mentiunea ?Conform cu originalul? sau propria declaratie a operatorului economic.Nu se solicita o anumita valoare, perioada de prestare sau un anumit nr. de beneficiari pentru a fi calificat. In caz de asociere se completeaza de catre fiecare asociat. Documentul se va prezenta in original.Ofertantul va prezenta certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 27001: sau echivalent, un sistem de management al protectiei informatiilorIn caz de asociere cel putin unul dintre membri asocierii va prezenta documentele in copie legalizata sau copie semnata si stampilata ?conform cu originalul? pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineascaOfertantul va prezenta certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001: sau echivalent, un sistem de management al calitatii.In caz de asociere cel putin unul dintre membri asocierii va prezenta documentele in copie legalizata sau copie semnata si stampilata ?conform cu originalul? pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.08.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.08.2013 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.08.2013 10:00
Locul: Calea Calarasilor nr. 248 bloc S19 sector 3 Bucuresti - mezanin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POSCCE - Axa 3 Programul Sistemul National Dosarul Electronic de Sanatate
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
In cazul in care vor fi depuse oferte cu preturi egale, modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret, clasate pe primul loc, se va realiza prin solicitarea din partea autoritatii contractante a unei noi oferte de pret, care va fi depusa de operatorii economici in plic sigilat, la sediul autoritatii contractante, in termen de 48 ore.- Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.? Se va completa FORMULAR F13
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii publice
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 248 bl S19, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030064, Romania, Tel. +40 372309254, Email: [email protected], Fax: +40 372309163
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2013 08:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer