Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de audit pentru proiectele implementate in cadrul Programului Operational Comun ?Bazinul Marii Negre 2007-2013?


Anunt de participare numarul 148837/14.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Anca Udristeoiu, Tel. +40 372111432, In atentia: Mihaela Voinea, Email: [email protected], Fax: +40 0372111445, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de audit pentru proiectele implementate in cadrul Programului Operational Comun ?Bazinul Marii Negre 2007-2013?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, Romania, Ucraina
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: 2, 268, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui, de regula, anual. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 1.431.000 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de audit pentru proiectele implementate in cadrul Programului Operational Comun ?Bazinul Marii Negre 2007-2013?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Estimari ale cantitatilor minime si maxime pe durata acordului-cadru: - Cantitate minima estimata: 54 cereri de plata necesar a fi auditate- Cantitate maxima estimata: 84 cereri de plata necesar a fi auditateEstimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui contract subsecvent dintre cele care urmeaza a fi atribuite pe durata acordului cadru: - Cantitate minima estimata: 6 cereri de plata necesar a fi auditate- Cantitate maxima estimata: 53 cereri de plata necesar a fi auditate
Valoarea estimata fara TVA: 2, 268, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 45.000 lei. Perioada de valabilitate a ofertei este de 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP. Garantia de participare se poate constitui in oricare din formele indicate de art. 86 din HG 925/2006 Autoritatea contractanta poate retine o parte din garantia de participare in conditiile prevazute de art. 278^1 din OUG 34/2006 Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Se poate constitui in oricare din formele prevazute de art. 90 din HG 925/2006, se vor avea in vedere prevederile HG nr.1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
componenta de Asistenta tehnica a Programului Operational de Cooperare Bazinul Marii Negre 2007-2013; pozitia 10 din PAAP 2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul 1 se va completa si in cazul tertului sustinator);b) Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Daca este cazul, tertul sustinator va prezenta Formularul 1A cu referire doar la lit. a, c1, d);c) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? Formularul 1B;d) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69-1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formularul 1C. Persoanele cu rol de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: -Liviu Nicolae Dragnea, ministru
-Shhaideh Sevil, secretar de stat
-Matache Iulian Ghiocel, secretar de stat
-Irimia Horia Ion, secretar de stat
-Niculescu Marian, secretar general
-Dinca Mihaela, secretar general adjunct
-Boldea Cristian Robert, secretar general adjunct
-Rusnac Melania, director general, Directia Generala management financiar, resurse umane si achizitii
-Vasile Ionela, direcor general, directia generala avizare, contencios, relatia cu Parlamentul si dialog social
-Voinea Mihaela, director, Directia Achizitii Publice
-Sachelari Oana, Sef serviciu, Serviciul Buget, Directia buget, financiar, contabilitate
-Zarnoianu Eugenia, sef serviciu, Serviciul financiar contabil, Directia buget, financiar, contabilitate
-Mitroi Jana, director, directia resurse umane
-Dobre Mihai Alexandru, manager public, directia resurse umane
-Dontu Cristinel Stefan, sef serviciu, Serviciul resurse umane
-Tudor Petre, sef serviciu, Serviciul administrativ si logistica
-Chirca Alexandru, sef birou, Biroul logistica si suport achizitii
-Nica Valeriu Catalin, sef serviciu, Serviciul IT
-Gheorghe Marius, Sef serviciu, Serviciul contencios
-Balan Catalin, Sef serviciu, Serviciul avizare
-Ciomag Atanase Dorin, Sef serviciu, Serviciul dialog social si relatia cu parlamentul,
-Cucos Elena Ramona, Sef birou, Biroul relatia cu Parlamentul
-Friptu Gabriel Laurentiu, Director general, Directia Generala Programe Europene
-Coporan Iuliana Camelia, Director general adjunct, Directia Generala Programe Europene
-Surcel Cornelia Doina, Director general adjunct, Directia Generala Programe Europene
-Surdeanu Catalin Virgiliu, Director, Directia AM POR
-Idu Pompilia, Sef birou, Biroul evaluare program
-Caprian Laurentiu, Sef serviciu, Serviciul contractare axe prioritare
-Tigau Bogdan, Sef serviciu, Serviciul asistenta tehnica si relatia cu organismele intermediare
-Radu Luiza Nicoleta, Sef serviciu, Serviciul planificare
-Hertzog lulia Stela, Director, Directia AM Programe Cooperare Teritoriala Europeana
-Glavan loana Cristina, Sef serviciu, Serviciul AM RO-BG
-Cristea Oana Veronica, Sef serviciu, Serviciul AM RO-SE
-Popescu Daniela Antoaneta, Sef serviciu, Serviciul AM RO-UAMD
-Dobrota Carmen Elena Director, Directia pentru dezvoltarea capacitatii administrative-Vladoi Janina Mirela Sef birou, Biroul verificare la fata locului-Baly Roxana Elena Sef serviciu, Serviciul management financiar-Zezeanu Luminita Director, Directia autorizare programe-Voicu Gina Adela Sef serviciu, Serviciul autorizare programul operational regional-Enescu-Florica Gheorghe-Leonard Sef serviciu, Serviciul verificare achizitii publice si conflict de interese POR-Muresan Irina Oana Sef serviciu, Serviciul autorizare programe de cooperare teritoriala europeana-Costea Corina Director, Directia plati si contabilitate-Voicu Daniel Sef serviciu, Serviciul plati programe-Epure luliana, Sef serviciu, Serviciul contabilitate programe-Chiriacescu Cristina, Sef serviciu, Serviciul gestionarea sistemului unic de management al informatiilor pentru programul operational-Paraschivescu Nicoleta, Sef birou, Biroul Control Financiar Preventiv Programe-Stoica Roxana, Sef serviciu, Serviciul Urmarire si Recuperare Creante Nereguli-Tudorache Diana Gabriela, Director, Directia control prim nivel-Muceanu Theodora, Sef serviciu, Serviciui verificare cheltuieli FEDR si IPA-Enache Marieta Sef serviciu, Serviciul verificare cheltuieli ENPl-Baicoianu Lucia loana - Director, Directia monitorizare-Nicolaescu Daniel Valentin Sef serviciu, Serviciul monitorizare POR-Calotita Gina Alexandra Sef serviciu, Serviciul monitorizare Programe de Cooperare Teritoriala Europeana-Teodorovici Bogdanel Madalin Director, Directia constatare si stabilire nereguli-Vasiliu Marius Mihai Sef serviciu, Serviciul Constatare si Stabilire Nereguli ? POR-Radutiu Mihai Sef serviciu Serviciul Constatare si Stabilire Nereguli ? Programe Cooperare TeritorialaEuropeana si Programe PHARE-Tanasoff George Valeria sef serviciu, Serviciul constatare si stabilire nereguli PODCA-Racovita Jalova Voinea Maria Magdalena $ef serviciu, Unitatea autoritati Nationale pentru programe europene-Ghergut Mihaela Tamara, sef serviciu, Unitatea gestionare nereguli fonduri europene-Bobarnac Laura Liliana, sef serviciu, Serviciul Autoritatea Comuna de Management pentru ProgramulDocumentul se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca e cazul;e) Certificatul privind impozitele si taxele locale si Certificatul de atestare fiscala pentru obligatiile de plata catre buget din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Certificatele se vor prezenta in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;f) Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Formular 2. a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata.
b) Ofertantul individual/ ofertantul asociat trebuie sa indeplineasca cel putin una dintre urmatoarele conditii:
- sa fie membru al unui organism sau institutie de contabilitate sau audit la nivel national care, la randul sau, este membru al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC);
- sa fie membru al unui organism sau institutie de contabilitate sau audit la nivel national. Desi aceasta institutie nu este membru al IFAC, auditorul se angajeaza sa duca la indeplinire acest acord in conformitate cu standardele si normele de etica IFAC prevazute in Caietul de sarcini;
- sa fie inregistrat ca auditor statutar in registrul public al unui organism public de supraveghere intr-un stat membru al UE, in conformitate cu principiile supravegherii publice stabilite in Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului (aceasta se aplica auditorilor si firmelor de audit infiintate intr-un stat membru UE).
c) Conform art. 21 din Regulamentul (CE) No. 1638/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispozitiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinatate si parteneriat, ofertantii trebuie sa aiba cetatenia unuia dintre urmatoarele state:
- statele membre ale Uniunii Europene;
- tarile membre ale SpatiuluiEconomic European (Islanda, Liechtenstein, Norvegia);
- tarile sau teritoriile care sunt eligibile in cadrul Instrumentului European de Vecinatate si Parteneriat (Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Moldova, Maroc, Autoritatea Palestiniana a West Bank si Fasiei Gaza, Federatia Rusa, Siria, Tunisia, Ucraina);
- tarile care sunt beneficiare ale Instrumentului de Asistenta pentru Preaderare (Albania, Bosnia, Croatia, Fosta Republica a Macedoniei, Muntenegru, Serbia inclusiv Kosovo, Turcia)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri. Se solicita ca media cifrei de afaceri globale pe cel mult ultimii 3 ani sa fie de minim 2.862.000 RON.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular 3 si prezentarea de documente care sa sustina cifra de afaceri (ex: bilant contabil/extras bilant/balanta/etc)Pentru echivalenta leu/alta valuta se va lua in calcul cursul mediu valutar anual publicat de BNR pentru anii 2011, 2012 si 2013
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita experienta societatii de audit, dovedita prin prestarea in ultimii 3 ani a unor servicii similare la nivelul a cel putin unui contract.
Declaratie privind intentia de a subcontracta si a listei asociatilor si subcontractantilor
C. Cel putin 3 experti pentru fiecare tara vizata de programul operational comun (Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, Romania, Ucraina) ? cerinte minime:
?diploma de licenta
?minim 3 ani de experienta profesionala in domeniul auditului
?cunoasterea limbii engleze, demonstrata prin studiile si/sau activitatile derulate anterior
B. Expert senior, responsabil pentru gestionarea zilnica a misiunii ? cerinte minime:
?Diploma de licenta
?minim 3 ani de experienta profesionala in domeniul auditului financiar
?cunoasterea limbii engleze, demonstrata prin studiile si/sau activitatile derulate anterior
Echipa de audit:
A. Coordonatorul auditului, responsabil pentru misiune - Cerinte minime:
?auditor statutar autorizat avand dreptul de a semna rapoartele de audit (acreditat ACCA/CAFR sau echivalent);
?cunoasterea limbii engleze, demonstrata prin studiile si/sau activitatile derulate anterior
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
recomandare/ certificat/ document emise sau contrasemnate de o autoritatea ori de catre clientul privat beneficiar din ultimii 3 ani pentru dovedirea experientei societatii de auditcompletare formulare 6, 7formular CV pentru fiecare membru al echipei - formular 5formular CV pentru fiecare membru al echipei - formular 5formular CV pentru fiecare membru al echipei - formular 5
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare - pretul total al ofertei, calculat la cantitatea maxima estimata a acordului-cadru.Nu exista limite pana la care pretul ofertei poate fi imbunatatit. informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice - pozitia in clasament. Numarul de runde al licitatiei electronice - 1. Licitatia electronica va incepe in termen de 1 zi de la data transmiterii invitatiei de participare catre ofertantii selectati. Nu se utilizeaza pasul de licitatie. Pentru a putea licita ofertantul trebuie sa fie inregistrat in SEAP
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.03.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana, Engleza
Altele
Ofertele vor fi depuse in limba engleza sau in limba romana.
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.03.2014 14:00
Locul: sediu MDRAP, str. Apolodor 17 - parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Cu imputernicire din partea reprezentantului operatorului economic, insotita de copia actului de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Comun ?Bazinul Marii Negre 2007-2013?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele situate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.Clarificarile la documentatia de atribuire vor fi publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasate la anuntul de participare.Societatile ofertante care se incadreaza in categoria IMM, conform Legii 346/2004, vor face dovada, pe proprie raspundere, indeplinirii cumulative a conditiilor privind numarul mediu anual de salariati si a cifrei de afaceri anuale - se va completa Formularul 03.1 sau 03.2, dupa caz. In conformitate cu prevederile art. 186 si 190 din OUG 34/2006, ofertantul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert. Contul in care se poate vira garantia de participare este RO03TREZ7005005XXX004475 deschis la TMB, CUI 26369185
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC-ul in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Avizare, Contencios, Relatia cu Parlamentul si Dialog Social
Adresa postala: Str. Apolodor 17 latura Nord Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +03 72111473
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2014 12:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer