Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de audit pentru proiectul ?Reabilitarea sitului poluat istoric ? Iaz Batal 30 ha ? Targu-Mures?


Anunt de participare numarul 148829/14.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN, Tel. +40 0265268330, Email: [email protected], Fax: +04 0365801856, Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de audit pentru proiectul ?Reabilitarea sitului poluat istoric ? Iaz Batal 30 ha ? Targu-Mures?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: Municipiul Tg.Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea de servicii de audit pentru proiectul ?Reabilitarea sitului poluat istoric ? Iaz Batal 30 ha ? Targu-Mures?
- conform caietului de sarcini.
Valoarea totala a contractului de servicii de audit de 603.258, 91 lei, fara TVA se defalca astfel:
- valoare eligibila 602.928, 46 lei, fara TVA;
- valoare neeligibila 330, 45 lei, fara TVANu exista diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)
79212100-4-Servicii de auditare financiara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de audit independent pentru proiectului ?Reabilitarea sitului poluat istoric ? Iaz Batal 30 ha ? Targu-Mures?, care vor viza in principal:
? Auditarea/Verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului, precum ?i a sumelor solicitate spre rambursare de catre Achizitor in baza contractului de finantare, in sensul ca acestea reflecta imaginea reala (?realitatea desfasurarii?), sunt legale (?legalitatea?), exacte (?exactitate?) si eligibile;
? Auditarea/Verificarea evidentelor contabile aferente proiectului;
? Auditarea/Verificarea procedurilor de achizi?ii publice derulate de Achizitor in cadrul proiectului
? Intocmirea rapoartelor de audit intermediare asupra cererile de rambursare ?i final prin intermediul carora Auditorul comunica Achizitorului constatarile verificarilor ?i concluziile.Intocmirea de catre auditor, cu o frecven?a cel pu?in anuala, a unui Raport privind Constatarile Factuale cu privire la Proiectul ?Reabilitarea sitului poluat istoric ? Iaz Batal 30 ha ? Targu-Mures? care sa sprijine Achizitorul in gestionarea Contractului de finantare incheiat cu AM ?i implementarea cu succes a Proiectului.
Valoarea estimata fara TVA: 603, 258.91RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participareva fi de: 12.000 lei. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prev. in doc. de atribuire.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf. cu contractul garantat; sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza decl. acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Conf.prev. art. 278?1 din OUG 34/2006 , in masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, aut.contr. va retine contestatorului din garantia de part. in rap. cu val. estimata a contr. suma de 4.383, 26 lei.Garantia de participare se va exprima in lei.Echivalenta pentru o garantie de part. depusa in euro sau alta valuta, se va face la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Instrumentul de garantare emis in conditiile legii este recomandabil a fi eliberat de o banca din Romania sau de o banca din strainatate cu corespondent in Romania. Instrumentul de garantare emis in conditiile legii este recomandabil a fi eliberat de o societate de asig. din Romania sau de o societate de asig. din strainatate cu corespondent in Romania.Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu per. de valab. a ofertei, resp.90 zile raportata la data limita de depunere a ofertelor. Daca ofertantul dovedeste ca este IMM atunci va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de participare conform Legii nr.346/2004. A se completa formularul 6.Contul de trezorerie de garantii de participare este: RO 92 TREZ 4765 069X XX00 0221 deschis la Trezoreria Tg. Mures Codul fiscal al institutiei este: 4322823 Garantia de buna executie :10% din val. tot.a contr.fara TVA si se va const.printr.instrument de garantare emis in cond.legii de o soc. bancara sau de o soc. de asig.(in original) sau prin ret.succesive din pl.intermediare. Mod. de const. a garantiei de buna executie va fi stabilita de comun acord.In cazul in care garan?ia de buna ex. se const. prin re?. succ. din sumele dat. pentru facturi part., contr. are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia aut.contr.la unitatea Trez.Statului din cadrul organului fiscal competent in admin.acestuia.Suma ini?iala care se depune de catre contr. in contul de disponibil astfel deschis este de 0, 5% din pre?ul contr.Pe parc.indepl.contr., aut.contr. urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil deschis prin ret.succ.din sumele datorate si cuvenite contr.pana la conc.sumei stab.drept garan?ie de buna execu?ie. Din contul de disponibil deschis la Trez.Statului pe numele contr. pot fi dispuse pla?i atat de catre contr., cu avizul scris al aut.contr.care se prez. unit. Trez.Statului, cat ?i de unit.Trez.Statului la solic.scrisa a aut.contr. in fav.careia este const.garantia de buna ex. in cazul in care contr. nu isi indepl.oblig.asumate prin contract, in limita prejudiciului creat. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in fav.contr.Dupa semnarea Contr.de catre ambele parti si dep.dovezii const.garantiei de buna executie, Aut contr. va restitui Contr Garantia de participare la procedura.Aut. contr are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna ex., oricand pe parc.indepl. contr., in limita prej.creat, in cazul in care contr. nu isi indeplineste oblig.asumate prin contract.Ant. emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, aut contr are obligatia de a notifica pretentia contr, precizand oblig. care nu au fost resp.Modul de rest. a garantiei de buna executie: Conf.art. 92, alin (2) din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fin.neramb.POS Mediu 2007-2013, Axa Priorit.2, Dom.maj.de int.2.Fin.se va realiz.din F.E.D.R., bug.de stat si bug.loc.prev.Contr.de fin.nr.128475/16.03.2012.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din ordonanta-Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea completata in conformitate cu modelul din sectiunea de Formulare ? Formular 8.
Persoanele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, conform Formularului 17, insotita de certificate constatatoare pentru indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor astfel: :
-Certificat de atestare fiscala emis de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, care sa ateste inexistenta de obligatii bugetare restante, in original, copie legalizata sau copie lizibilacu mentiunea ?conform cu originalul?;
-Certificat de atestare fiscala emis de catre organismele competente aleAdministratiei Publice Locale, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul administratiei publice locale, care sa ateste inexistenta de obligatii bugetare restante, in original, copie legalizata sau copie lizibilacu mentiunea ?conform cu originalul?;In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011?.
Autoritatea Contractanta solicita ca in cazul existentei unor datorii reesalonate, ofertantul sa depuna in oferta dovada platii la zi a datoriilor reesalonate si graficul de reesalonare.
Pentru persoane juridice straine:
Cerinta obligatorie: operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget, date in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competenta in acest sens. Documentele vor fi traduse in limba romana de catre persoane autorizate.
Persoanele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, a candidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 181, lit. a, c^1 si d, din OUG nr. 34/2006, conform Formularului 17.1 din Sectiunea Formulare. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie, conform Formularului 17, trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Se solicita completarea Formularului 7.
In caz de asociere, aceasta declaratie, conform sus mentionat, trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte.
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta -Se solicita completarea Formularului 22.In caz de asociere, aceasta declaratie, conform sus mentionat, trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte.
Declaratie la art. Art. 691 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului 23 din Sectiunea III Formulare.Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 trebuie demonstrata conform art 13 din Legea 279/2011 de catre ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul sau tertul sustinator.
In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte in original. Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Primarul Municipiului Targu-Mures ? Dorin Florea, Viceprimarii Municipiului Targu-Mures (Ionela Ciotlaus si Peti Andrei), Secretarul Municipiului Targu-Mures ? Cioban Maria, Membrii Consiliului Local ai Municipiului Targu-Mures (Benedek Istvan, Gombos Geza Csaba, ), Karacsony Erdei Etel, Bakos Levente Attila, Torzsok Sandor Laszlo, Kikeli Pal Istvan, Soos Zoltan, Somesan Cristina Ligia, Jozsa Tibor, Haller Bela, Maior Sergiu Claudiu, Roman Ioana Dana, Matei Dumitru, Puiac Ion Claudiu, Farcas Ioan, Urcan Gheorghe, Gujan Herman Cosmin Lucian, Pui Sebastian Alexandru, Sabau Pop Aurelian Olimpiu, Loghin Lucian Mircea, Sampalean Dan Stefan), Directorul Economic al Municipiului Targu-Mures ? Kiss Imola, Sef Serviciu Concesionari, Inchirieri, Vanzari si Respectarea Disciplinei Contractuale ? Damian Alina, Sef Serviciu Proiecte cu Finantare Internationala Ijac Dana, membrii comisiei de licitatie : Csegzi Sandor, Moldovan Codruta, Szanto Ibolya, Magyari Krisztina, Creta Nicoleta, Aprodu Mirela.
In caz de asociere, aceasta declaratie, conform formularului sus mentionat, trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. Acest formular se va depune inclusiv de catre tertul sustinator si/ sau de catre subcontractant ? daca este cazul. Persoane juridice / fizice romane-1.Persoane fizice romane :
Dovedirea formei de inregistrare ca persoana fizicasi atestarea din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania.
? Carnet de membru al camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu mentiunea ?activ pentru anul (in curs)? ? copie conforma cu originalul
? Certificat de atribuire a calitatii de auditor financiar? copie conforma cu originalul2. Persoane juridice romane :
Dovedirea formei de inregistrare ca persoana juridica si atestarea din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania.
? Carnet de membru al camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu mentiunea ?activ pentru anul (in curs)? ? copie conforma cu originalul
? Autorizatie emisa de CAFR ? copie conforma cu originalul
? Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) de pe langa Tribunalul judetului in care este inregistrat operatorului economic, in original, copie legalizata notarial sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care operatorul economic care a fost desemnat castigator a prezentat certificatul emis de ONRC in copie lizibila, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, la solicitarea in scris a autoritatii contractante, acesta va prezenta acest certificat si in original sau copie legalizata pentru confruntare.
3. Persoane fizice / juridice straine (daca e cazul)-Persoane juridice straine :
Dovedirea formei de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si atestarea din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care operatorul economic este inregistrat.
? Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident, in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul.
? Documente de atestare asupra urmatoarelor, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident: (i) denumirea completa, (ii) durata de functionare, (iii) sediul social, sedii secundare (iv) asociati/actionari, (v) persoane imputernicite/administratori, (vi) domenii de activitate, activitati autorizate (vii) faptul ca nu s-au inregistrat mentiuni referitoare la intrarea in faliment/insolventa sau lichidare, in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul..Documentele din oferta vor fi traduse in limba romana de catre persoane autorizate .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri - conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare. Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani cu o valoare cel putin egala cu 1.200.000 lei.
Dovada situatiei economice si financiare conform art. 185 din
O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile ulterioare Formularul 5 din Sectiunea Formulare. Echivalenta in alta valuta se va calcula la cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei http: //www.bnr.ro, In cazul asocierii criteriile de calificare privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnico-economica vor fi indeplinite conform Ordin ANRMAP 509/2011.
Operatorii economici sustinuti de o alta persoana juridica vor dovedi sustinerea prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective care pune la dispozitie resursele financiare pe durata derularii contractului, conform prevederilor legislatiei in vigoare. Se va completa in acest sens Formular 18 din sectiunea formulare.
Nota: In cazulofertantilor din categoria IMM-urilor, care fac dovada acestei calitati prin prezentarea documentelor prevazute de Legea 346/2004 - Formularul 6 ? Declaratie privind incadrarea in categoria IMM, valoarea pentru cifra medie globala de afaceri se accepta in procent de 50% din cuantumul precizat.
In situatia in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii ?i reducerea de 50%a cerintei privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani se va aplica numai daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM-urilor. In acest caz, fiecare membru al unei asocieri va completa Formularul 6.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dovada situatiei economice si financiare conform art. 185 dinO.U.G. nr. 34/2006 cu completarile ulterioare Formularul 5 din SectiuneaFormulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalele prestari de servicii din ultimii 3 ani :
Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima prestarea, in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, de servicii similare in valoare de cel putin 600.000 lei.
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unui sau unor certificate/documente justificative emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
Se va completasi prezenta Formularul 9 - Declaratia privind lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani cu anexele acestuia.
Cerin?e minime:
Pentru indeplinirea experientei similare cu privire la prestarea de servicii conform art. 188 alin.2 lit.a se va depune o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, raportat la data limita de depunere a ofertelor, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unui sau unor certificate/documente justificative emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei sau unor certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Pentru contractele exprimate in alte monede se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) pentru anul in care contractul pentru respectivul proiect a fost semnat.Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul asocierii criteriile de calificare privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnico-economica vor fi indeplinite conform Ordin ANRMAP 509/2011.Operatorii economici sustinuti de o alta persoana juridica vor dovedi sustinerea prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective care pune la dispozitie resursele tehnice si/sau profesionale pe durata derularii contractului, conform prevederilor legislatiei in vigoare.Se vor completa in acest sens Formular 19din sectiunea formulare.
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune in prezent de personal calificat si cu experienta in domeniul specific acestui contract. Ofertantul va avea la dispozitie o echipa suficienta pentru indeplinirea obiectului prezentului contract care sa cuprinda cel putin urmatorii 2 experti:
a) Auditor financiarCalificari si abilitati
Experienta profesionala specifica
Membru activ al CAFR in anul ?in curs?
Prestarea in calitate de Auditor financiar de activitati similare cu cele din prezentul proiect.
Avand in vedere complexitatea proiectului ?i faptul ca prin contractele de finan?are se impun reguli specifice cu privire la cheltuielile care se efectueaza in cadrul proiectelor este necesar ca expertul propus sa aiba experien?a relevanta in auditarea acestor proiecte.b) Expert contabil
Calificari si abilitati
Experienta profesionala specifica
Membru activ al CECCAR in anul ?in curs?
Prestarea in calitate de Expert contabil de activitati similare cu cele din prezentul proiectIn cadrul acestor proiecte se impun reguli specifice cu privire la inregistrarea contabila a operatiunilor, astfel este necesar ca expertul propus sa aiba experien?a relevanta in auditarea si verificarea inregistrarilor contabile pentru aceste proiecte.
Se va completa, ? Lista cu expertii principali si cei secundari (optional) propusi pentru Indeplinirea contractului.
Documente suport:
a) Auditor financiar
- Declaratie de disponibilitate semnate in original de fiecare expert principal propus in oferta (Formularul nr.11 din Sectiunea Formulare)- Autorizatie CAFR- in conformitate cu prevederile O.U.G. 75/1999 cu modif si compl ulterioare? copie certificata conform cu originalul-Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu mentiunea ?activ pentru anul ?in curs?? ? in copie certificata conform cu originalulb) Expert contabil
- Declaratie de disponibilitate semnate in original de fiecare expert principal propus in oferta (Formularul nr.11 din Sectiunea Formulare)- Autorizatie CECCAR? copie- in conformitate cu prevederile O.G.65/1994 cu modif si compl ulterioare- copie certificata conform cu originalul- Carnet de membru al CECCAR cu mentiunea ?activ pentru anul ?in curs?- in copie certificata conform cu originalulIn cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, vor fi indeplinite de fiecare asociat iar criteriile de calificare privind situatia economico- financiara si capacitatea tehnico-economica vor fi indeplinite conform Ordin ANRMAP 509/2011.
Declaratie privind partea / partile din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Se solicita completarea formularului 21 din sectiunea Formulare, insotita de acordul / acordurile de subcontractare ? daca este cazul.Inainte de incheierea contractului, ofertantului castigator va prezenta contractele incheiate cu subcontractantii, cu specificarea partilor subcontractate, in cazul in care parti din prezentul contract de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti.
Standardede asigurare a calitatiiSe vor prezenta certificate sau echivalente ale acestora care atesta Implementarea Sistemului de Management Calitate ISO 9001 sau echivalentul acestuia in domeniul obiectului contractului.Certificatul sau echivalentul acestuia se va prezenta in copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?
Daca exista o asociere atunci standardele sau echivalentele acestora trebuie sa fie indeplinite de catre fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completasi prezenta Formularul 9 - Declaratia privind lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani cu anexele acestuia.Se va completa, ? Lista cu expertii principali si cei secundari (optional) propusi pentru Indeplinirea contractului.Se solicita completarea formularului 21 din sectiunea Formulare, insotita de acordul / acordurile de subcontractare ? daca este cazul.Se vor prezenta certificate sau echivalente ale acestora care atesta Implementarea Sistemului de Management Calitate ISO 9001 sau echivalentul acestuia in domeniul obiectului contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.02.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.02.2014 11:00
Locul: Municipiul Targu Mures, P-ta Victoriei nr.3, cam.45, Targu Mures, Jud.Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de licitatie, reprezentatii imputerniciti ai ofertantilor, observatori UCVAP, dupa caz.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritara. 2 ? Dezvoltareasistemelorde managementintegratal deseurilor si reabilitareasiturilorcontaminate istoric, Domeniulmajor de interventie 2. ? Reabilitareazonelor poluate istoric.Contract de finantare nr. 128475/16.03.2012.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Nu exista diverse si neprevazute.Informatii privind asociatii : Acord de asociere prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, impreuna si individual pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului, inclusiv partile vor fi responsabilitatea partenerului conducator (liderului).Un ofertant participa pentru acelasi contract cu o singura oferta fie in mod individual, fie ca subcontractant sau ca partener al unui consortiu /asociere /societate mixta, in caz contrar ofertele respective vor fi respinse.Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna fara a fi obligati sa-si legalizeze asocierea decat daca oferta comuna este declarata castigatoare. Oferta comuna trebuie sa contina toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul societatii mixte /consortiu /asociere precum si categoriile de servicii prestate de acestia. Oferta trebuie semnata intr-un mod in care obliga legal toti partenerii. Unul dintre membrii trebuie numit ca lider responsabil de contract iar aceasta numire trebuie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte. Oferta trebuie sa includa un acord de asociere (Formularul 13) prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, impreuna si individual pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului, inclusiv partile vor fi responsabilitatea partenerului conducator (liderului).Toti partenerii din cadrul consortiului trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa, pe toata durata de realizare a contactului.Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii (Formularul 21- Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractantilor), va fi completata de liderul Asocierii.In cazul in care in cadrul prezentei proceduri offline se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Daca egalitatea persista se va repeta acelasi procedeu pana cand un singur ofertant se va situa pe primul loc, conform criteriului de atribuire mentionat .Durata contractului de servicii: 16 de luni de la data semnarii contractului de servicii de catre ambele parti cu posibilitatea prelungirii, in aceleasi costuri, pana la aprobarea de catre Autoritatea de Management a Raportului final al proiectului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 3, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel. +40 265268330, Email: [email protected], Fax: +40 365801856, Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2014 13:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer