Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de auditare a situatiilor financiare pentru perioada 31.12.2013-31.12.2014


Anunt de participare (utilitati) numarul 148410/09.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: ION MIHALACHE, NR. 15-17, SECTOR1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Punct(e) de contact: Relenschi Mircea, Tel. +40 213032503, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213032545, Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de auditare a situatiilor financiare pentru perioada 31.12.2013-31.12.2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: Prestarea se va face la Sediul Hidroelectrica SA, conform caietelului de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 191, 420.8RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa contractelor :12 luni. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent :662.394 Lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de servicii, conform Caietului de Sarcini al achizitiei, dupa cum urmeaza:
? Auditarea situatiilor financiare individuale, precum si consolidate intocmite la data de 31.12.2013;
? Revizia limitata a situatiilor financiare consolidate intocmite la data de 30.06.2014;
? Efectuarea unor proceduri agreate de ambele parti in vederea indeplinirii conditiilor financiare specificate in contractele de imprumut pentru perioada incheiata la 31.12.2013 si pentru perioada incheiata la 30.06.2014;
? Auditarea situatiilor financiare individuale, precum si consolidate intocmite la data de 31.12.2014;
? Efectuarea unor proceduri agreate de ambele parti in vederea indeplinirii conditiilor financiare specificate in contractele de imprumut pentru perioada incheiata la 31.12.2014.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati minime acord cadru:
- Auditarea situatiilor financiare individuale, precum si consolidate intocmite la data de 31.12.2013;
- Revizia limitata a situatiilor financiare consolidate intocmite la data de 30.06.2014;
- Efectuarea unor proceduri agreate de ambele parti in vederea indeplinirii conditiilor financiare specificate in contractele de imprumut pentru perioada incheiata la 31.12.2013 si pentru perioada incheiata la 30.06.2014;Cantitati maxime acord cadru:
- Auditarea situatiilor financiare individuale, precum si consolidate intocmite la data de 31.12.2013;
- Revizia limitata a situatiilor financiare consolidate intocmite la data de 30.06.2014;
- Efectuarea unor proceduri agreate de ambele parti in vederea indeplinirii conditiilor financiare specificate in contractele de imprumut pentru perioada incheiata la 31.12.2013 si pentru perioada incheiata la 30.06.2014;
-Auditarea situatiilor financiare individuale, precum si consolidate intocmite la data de 31.12.2014;
-Efectuarea unor proceduri agreate de ambele parti in vederea indeplinirii conditiilor financiare specificate in contractele de imprumut pentru perioada incheiata la 31.12.2014.
- Asistenta pentru pregatirea situatiilor financiare consolidate aleHidroelectrica SA intocmite la 31 decembrie 2013 si 2014 in conformitate cu SIRF,
-Asistenta pentru pregatirea situatiilor financiare consolidate aleHidroelectrica SA intocmite la 30 iunie 2014 in conformitate cu SIRF,
-Asistenta pentru pregatirea situatiilor financiare cuprinse in prezentarea societatii in vederea actualizarii anuale a ratingului companiei de catre agentiile de evaluare financiara.
Cantitati minime a unui contract subsecvent :
- Auditarea situatiilor financiare individuale, precum si consolidate intocmite la data de 31.12.2013;
- Revizia limitata a situatiilor financiare consolidate intocmite la data de 30.06.2014;
- Efectuarea unor proceduri agreate de ambele parti in vederea indeplinirii conditiilor financiare specificate in contractele de imprumut pentru perioada incheiata la 31.12.2013 si pentru perioada incheiata la 30.06.2014.
- Cantitati maxime a unui contract subsecvent :
- Auditarea situatiilor financiare individuale, precum si consolidate intocmite la data de 31.12.2013;
- Revizia limitata a situatiilor financiare consolidate intocmite la data de 30.06.2014;
- Efectuarea unor proceduri agreate de ambele parti in vederea indeplinirii conditiilor financiare specificate in contractele de imprumut pentru perioada incheiata la 31.12.2013 si pentru perioada incheiata la 30.06.2014;
- Asistenta pentru pregatirea situatiilor financiare consolidate aleHidroelectrica SA intocmite la 31 decembrie 2013in conformitate cu SIRF,
-Asistenta pentru pregatirea situatiilor financiare consolidate aleHidroelectrica SA intocmite la 30 iunie 2014 in conformitate cu SIRF,
-Asistenta pentru pregatirea situatiilor financiare cuprinse in prezentarea societatii in vederea actualizarii anuale a ratingului companiei de catre agentiile de evaluare financiara.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 191, 420.8RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul total al garantiei de participare este de 5.000 RON.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv, 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor: conform anunt de participareModul de constituire a garantiei pentru participare: a) scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, care se va prezenta in original Se va utiliza drept model Formularul 15 din sectiunea formulare a documentatiei de atribuire.b)OP in favoarea autoritatii contractante, vizat de banca in contul: RO15 RNCB 0072 0183 3187 0001, deschis la BCR, Sucursala sector 1;c)Sunt acceptate si alte modalitati de constituire a garantiei de participare prevazute in HG nr. 925/2006, art 86, cu modificarile si completarile in vigoare(instrumente de garantare emise de o banca ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada mentionate mai sus, prezentate in ORIGINAL). Instrumentele de garantare vor fi irevocabile iar plata garantiei de participare se va executa conform art. 86, alin.3 din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile in vigoare, In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul mai sus precizat. Echivalenta leu/valuta pentru situatia in care se va depune si in valuta se va face la cursul de schimb publicat de BNR cu 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie se stabileste la cota de 5 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Ofertantul invitat sa semneze contractul are OBLIGATIA de a constitui Garantia de buna executie a contractului in termen de 30 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti contractante. Garantia de buna executie se poate constitui prin : a)scrisoare de garantie bancara emisa in favoarea autoritatii contractante .Se va completa in conformitate cu Formularul nr.2a din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire.b)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari ; Se va prezenta in original si va deveni anexa la contract . Instrumentele de garantare vor fi irevocabile iar plata garantiei de buna executie se va executa conform art. 86, alin.3 din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile in vigoare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii Hidroelectrica
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1.Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.a) Se va completa Formularul nr.2 din Sectiunea FORMULARE , DECLARATIE privind situatia personala a operatorului economic (original).Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 si/sau la art. 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 2.Declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 69?1 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Se va completa Formularul nr.3 din Sectiunea FORMULARE in original.
Personalul cu putere de decizie la nivel executiv Hidroelectrica este urmatorul: Mihail Stanculescu, Presedinte Directorat; Aurel Cocos, Membru Directorat;Mihai Teleanu, Membru Directorat, Gabriel ViorelManager Departament Contabilitate, Control si Planificare , Gheorghe Goran, Manager Departament Achizitii si Logistica; Andreea Stanescu, Sef Serviciu Contabilitate, Sandra Damian, Sef Serviciu Financiar; Relenschi Constantin Mircea, Inginer Serviciul Contracte Dulau Mihaela Lucretia, Economist Serviciul Contracte; Tarnoveanu Emanuela, Consilier Juridic;Bogatoniu Sorin Gheorghe, Sef Birou Achizitii.Persoanele juridice straine vor prezenta declaratii pe propria raspundere in original insotite daca este cazul de traducerea in limba romana autorizata.
Cerinta nr. 3-Declaratia privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul nr.4 din Sectiunea FORMULARE in original.
Cerinta nr. 4-Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta.Se va completa Formularul nr.5 din Sectiunea FORMULARE in original.
Cerinta nr. 5- Certificate constatatoare care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata. Se vor prezenta pentru fiecare din elementele de la punctele a) si b) de mai jos, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. Documentele vor contine informatii din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11, alin.4 din HG 925/2006.
Forma de prezentare: in copie insotite de traduceri autorizate in limba romana/copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?.
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc, in urma finalizarii evaluarii ofertelor, a depus documente in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta va solicita ofertantului depunerea certificatului in original sau copie lizibila semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea , ,conform cu originalul? inainte de stabilirea castigatorului.
a)se solicita confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, trebuie sa fie prezentata situatia obligatiilor, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, prin prezentarea formularului tip, eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Ministerul Finantelor Publice, autoritatea competenta din Romania sau documentul echivalent emis de autoritati competente din tara de origine sau din tara in care ofertantul este stabilit(original sau copie xerox cu mentiunea ?conform cu originalul?. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11, alin.4 din HG 925/2006.
b) se solicita confirmarea privind plata taxelor si impozitelor catre bugetele locale, trebuie sa fie prezentata situatia obligatiilor, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, prin prezentarea de documente emise de autoritatea administrativa locala(original sau copie xerox cu mentiunea?conform cu originalul?).In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11, alin.4 din HG 925/2006.In cazul in care este inregistrat cu datorii privind plata taxelor si impozitelor operatorul economic va fi exclus din procedura, exceptand situatiile in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, conform art.9, alin.1 din Ordinul ANRMAP 509/2011Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, in original sau copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul, insotite de o traducere in limba romana autorizata. Cerinta nr. 1-Forma de inregistrare ca persoana juridica.Persoane juridice/fizice romane
Certificat constatator, care sa contina date corecte si actuale la data limita pentru depunerea ofertelor(original /copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul).
Din documentele prezentate trebuie sa reiasa faptul ca operatorul economic are inscris obiectul de activitate in concordanta cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Persoane juridice /fizice straine
Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Din documentele prezentate trebuie sa reiasa faptul ca operatorul economic are inscris obiectul de activitate in concordanta cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 2- Sustinere capacitate economica si financiara(daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna - in asociere - situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor asociatilor.
Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare sustinerea prezentata pentru verificarea cerintei minime prevazute.
In cazul in care Ofertantul beneficiaza de sustinerea financiara pentru indeplinirea contractului a unei terte persoane indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si persoana respectiva, situatia economica si financiara se demonstreaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective conform Formularului 14a din sectiunea , ,Formulare?prin care tertul confirma faptul ca va pune la dispozitia grupului resursele financiare necesare indeplinirii integrale a contractului.
In baza acestor angajamente sustinatorul si/sau asociatiiraspund pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a nerespectarii obligatiilor asumate in angajament.
Cerinta nr. 1-Informatii privind situatia economico-financiara.Cifra medie globala anuala de afaceri pe ultimii trei ani trebuie sa fie cel putin egala cu de doua ori valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, respectiv :1.324.788 Lei.
Modalitatea de indeplinire
a) Informatii privind situatia financiara: ? Se va completa Formularul nr. 7din Sectiunea FORMULARE, in original;
Nota 1- Pentru Conversia cifrei globale de afaceri din Lei in Euro, se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv: pentru pentru anii 2011, 2012 si 2013 .
Pentru alte monede decat euro, valorile CA se vor exprima in lei/alta valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.6 Informa?ii privind sustinerea capacitatii tehnice si profesionale
Modalitatea de indeplinire
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna - in asociere sau ofertantul subcontracteaza o parte din contract - situatia capacitatii tehnice si profesionale se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor asociatilor si/sau a subcontractantilor.
Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare sustinerea prezentata pentru verificarea cerintelor minime prevazute.
In cazul in care Ofertantul beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnice si profesionale pentru indeplinirea contractului a unei/unor terte persoane indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si persoana respectiva, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective conform Formularului 14b din Sectiunea Formulare si anexele la acesta prin care acestia confirma faptul ca vor pune la dispozi?ie resursele tehnice si profesionale necesare indeplinirii integrale a contractului.
La solicitarea autoritatii contractante, termenul pentru completarea cerintelor de calificare este de maxim3 zilelucratoarea de la data primirii solicitarii.In baza acestor angajamente sustinatorul si/sau asociatiiraspund pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a nerespectarii obligatiilor asumate in angajament.
Cerinta nr. 5-nformatii privind subcontractantii/ asociatii.
Modalitatea de indeplinire
a). Completare Formular 11 din Sectiunea Formulare cu subcontractantii/ asociatii de catreOfertant sau liderul asocierii, cu precizarea partii/ partilor din contract pe care acestia urmeaza sa le realizeze. In cazul participarii la procedura de atribuire intr-un grup de operatori economici ca asociati toti asociatii vor prezenta documentele solicitate, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
b). Fiecare asociatva completa cu propriile date, Formularul 4 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
c). Fiecare subcontractant/ asociat va prezenta angajamente ferme privind resursele tehnice si profesionale pe care se obliga sa le puna la dispozitie pentru indeplinirea contractului, daca este cazul ? Formularul 11 din Sectiunea Formulare cu anexe.
d). In cazul asocierii oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.e). In cazul in care oferta este declarata castigatoare contractul de asociere va fi prezentat in forma autentica (autentificat notarial) la semnarea contractului.
f). In cazul in care parti din contractul de achizitie urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, la semnarea contractului, contractantul va prezenta contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta.
Cerinta nr. 4
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului-cadru de servicii
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul 10 din Sectiunea Formulare si anexa la aceasta.
Cerinta nr. 3-
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii .
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul 9 din Sectiunea Formulare .
Cerinta nr. 2-Prezentarea a minim un Certificat/Document/Recomandare din partea altor beneficiari/clienti, aplicabil numai pentru contractede servicii similare prestate .
Modalitatea de indeplinire
Documentul trebuie contrasemnat de o autoritate, ori de catre clientul beneficiar din care sa reiasa ?valoarea, perioada de prestare, beneficiari?. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Se ca completa Formularul 8a din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 1-Declaratie privind lista principalelor prestari de serviciisimilare efectuate in cel mult ultimii 3 ani. Suma valorilor contractului/ contractelor sus mentionate trebuie sa fie cel putin egalacu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, respectiv :662.394 Lei.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezentaFormular 8 din sectiunea Formulare, in original.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea a cel putin unui certificat/ document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientulbeneficiar din care sa reiasa valoarea , perioada de prestare, beneficiari.
Pentru alte valute, valorile CA se vor exprima in lei/alta valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR, pentru anii 2011, 2012 si 2013
Cerinta nr. 1
Certificarea de catre organisme acreditate a sistemului de management al calitatii (SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent)
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul? a documentelor emise de organisme acreditate, care certifica implementarea sistemelor de management in domeniile:
? calitatii conform SR EN ISO 9001:2008
sau echivalente conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea emise de organisme, stabilite in alte tari ale Uniunii Europene sau orice alte probe/ dovezi care sa confirme un nivel corespunzator al managementului in domeniile respective.In cazul participarii la procedura de atribuire intr-un grup de operatori economici ca asociati toti asociatii vor prezenta documentele solicitate pentru partea din contract pe care fiecare asociat o realizeaza.In cazul subcontractantilor, acestia nu sunt obligati sa prezinte documentele solicitate mai sus.Documente, in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, trebuie sa fie emise de organisme acreditate, pe care sa fie mentionat termenul de valabilitate.
Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.01.2014 11:00
Locul: B-dul Ion Mihalache, Nr. 15-17, sector 1, Cladirea Tower Center, etajele 11-14
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor(se va completa Formularul 16 din sectiunea Formulare)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
A)Posibilitatea retragerii/modificarii ofertei: a)Orice ofertant poate modifica/retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa.b)In cazul in care ofertantul doreste sa faca modif in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modif respective de catre aut.contractanta pana la data limita de dep. a ofertelor.Pe plicul exterior se va marca inscript.?MODIFICARI?.c)Ofertantul nu poate retrage/modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura si a pierderii garantiei de participare.d).Se considera oferta intarziata oferta depusa la alta adresa decat cea indicata in anuntul de participare si in docum. de atribuire ori care este primita de catre aut.contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere.B) Deschiderea ofertelor: Data, ora si locul deschiderii ofertelor: Bucuresti, B-dul Ion Mihalache, Nr. 15-17, sector1, Tower Center, et. 11-14.La sedinta de deschidere au dreptul sa participe membrii comisiei de evaluare si reprezentantii ofertantilor.C) CONDITII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT Plata facturilor se va face prin OP la 60 zile emiterea facturilor.D)Obiectiuni privind proiectul de contract: Ofertantul este obligat sa prezinte, eventualele obiectiuni la propunerea de contract, aut. contractanta rezervandusi dreptul de a respinge oferta ca neconforma, conf art.36 alin.2 din HGR 925/2006, daca obiectiunile la clauzele contractuale sunt inacceptabile fiind in mod evident dezavantajoase iar ofertantul desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la acestea.Nu se vor negocia clauze contractuale in privinta carora nu s-au facut obiectiuni prin oferta depusa.E)MENTIUNI PRIV.INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALIFICARE: conf. art.11, alin.4 din HG 925/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare solicitate. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte.(Formular9a- sectiunea Formulare).Atunci cand un ofertant uzeaza de acest drept, el are obligatia de a prezenta/completa certif./doc.edificatoare care confirma indeplinirea cerintelor de calificare in cel mult 3 zile lucratoare, de la primirea unei cereri din partea aut.contractante.Situatia ec.-financiara(cap III.2.2) si/sau Cap. tehnica si profesionala(capIII.2.3)a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana , indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economico-financiara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata, atunci are obligatia de a dovedi aceasta sustinere prin prezentarea unui angajament ferm prin care se confirma punerea la dispozitia ofertantului a resurselor invocate(Formularul 14).Persoana care asigura sustinerea conform celor mentionate mai sus nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura, conf. art.180 din OUG 34/2006, prezentand o declaratie pe proprie raspundere (Formularul2), Declaratie pe pr. raspundere priv. neincadrarea in prev. art 181, lit a, c^1 si ddin OUG 34/2006, Declaratie pe pr. raspundere priv. neincadrarea in prev. 69^1 din OUG 34/2006-Formularul 3 .In cazul asocierii mai multor operatori economici cu scopul de a depune oferta comuna, cerintele priv. sit. personala a ofertantului, cap. de exercitare a activitatii profesionale si standarde de asigurare a calitatii trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, situatia ec. si financiara trebuie indeplinite prin cumul de asociati pt partea din contact pe care o realizeaza.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic
Adresa postala: HIDROELECTRICA SA, , B-dul Ion Mihalache, Nr. 15-17, sector 1, Cladirea Tower Center, et. 11-14, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011171, Romania, Tel. +40 213032565, Email: [email protected], Fax: +40 213032545
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.12.2013 11:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer