Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de auditare ale Proiectului ?Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)"


Anunt de participare numarul 146719/21.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MINCU, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de auditare ale Proiectului ?Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, de audit si de gestionare a registrelor contabile
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il reprezinta asigurarea serviciilor de auditare a proiectului ?Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)?, respectiv verificarea implementarii proiectului de catre Auditor prin aplicarea deproceduri specifice de auditare, precum si transmiterea catre Achizitor a raportului constatarilor factuale cu privire la procedurile executate, platile efecutate in cadrul contractelor de achizitii publice si corectitudinea includerii acestora in cererile de rambursare. Verificarea consta in examinarea de catrea Auditor a informatiilor factuale ce rezulta din implementarea de catre Beneficiar a clauzelor Contractului de Finantare si compararea acestora cu termenii si conditiile contractului de finantare.
Proiectul cuprinde 6 contracte de lucrari, 1 contract de asistenta tehnica pentru managementul proiectului, 1 contract de asisten?a tehnica pentru supervizarea executiei lucrarilor si 1 contract de servicii de audit al proiectului (prezentul contract).
Auditorul va intocmi un numar de 9 rapoarte din care 4 sunt intermediare semestriale, 3 intermediare anuale si doua Rapoarte finale. In cadrul rapoartelor intocmite, Auditorul va formula o opinie cu privire la modul de implementare a Proiectului, in conformitate cu obiectivele prezentului Contract.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de audit al proiectului ?Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)
Valoarea estimata fara TVA: 1, 759, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
47 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 34.000 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 (1) din HG nr. 925/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare (model orientativ Formular nr.3 Instrument de garantare(scrisoare de garantie) pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, Sectiunea 2).Contul de Trezorerie al autoritatii contractante RO53TREZ7005006XXX000227 deschis la ATCPMB.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (Formular nr.4 -Declaratie privind incadrarea in categoria I.M.M., Sectiunea 2), garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conformart. 90 (3) din HG 925/2006 retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (in acest caz se vor avea in vedere prevederile H.G. nr. 1045/2011).In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004, garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POS Mediu- Fondul de coeziune- 62, 63 %, Bugetul de stat- 7, 70%, Bugetul local- 0, 71%, Alte surse legal constituite- 28, 96%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.Cerinta nr.1 - Declaratie privind eligibilitatea
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : - Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului (Formular nr. 6 - Declaratie privind privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, Sectiunea 2)
- Cazier judiciar al ofertantuluiIn cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.Cerinta nr.2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr.34/2006
Conditie de calificare : Neincadrarea ofertantului in oricare dintre situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006.
Modalitatea de indeplinire : - Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului (Formular nr. 7 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, Sectiunea 2)
- Prezentarea de Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, sanatate si fond de somaj, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident).
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de tipul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. In acest caz, ofertantul va prezenta toate documentele doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari/compensari in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractantaare obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Cerinta nr.3 - Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului (Formular nr.8 Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta, Sectiunea 2) care sa certifice participarea la procedura in conditiile regulilor de concurentaIn cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Cerinta nr.4 - Declaratie privind evitarea conflictului de interesene (neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din O.U.G. nr.34/2006)
Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului (Formular nr. 9 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG nr. 34/2006, Sectiunea 2)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: - Dl. Sorin Mircea Oprescu, Primar General ? ordonator principal de credite
- Dl. Costin Berevoianu, Consilier personal Primar General
- Dna. Daniela Mincu, Director General, Directia Generala Achizitii Publice
- Dna. Silvia Barbulescu, Director Executiv, Directia Proceduri Achizitii
- Dl. Ion Florea, Director Executiv, Directia Financiar Contabilitate
- Dl. Mircea Octavian Constantinescu, Director General, Directia Generala Economica
- Dl. Madalin Ionica Dumitru, Director General, Directia Generala Infrastructura si Servicii Publice
- Dl. Cosmin Flavius Gheorghiu, Director Executiv, Directia Utilitati Publice
- Dna. Magdalena Iuga, Director Executiv Adjunct Directia Utilitati Publice
- Dl. Adrian Iordache, Director Executiv, Directia Juridic
- Dl. Silviu Brinzan, Sef Serviciu, Unitatea de Implementare a Proiectului.Datele de identificare ale consilierilor generali se poate vizualiza pe site-ul PMB : www.pmb.ro ? pagina de start ? la rubrica Institutii / Consiului General al Mun.Bucuresti/Componenta/Consilieri.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.Cerinta nr.5 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
Ofertantul (operator economic, lider, asociat, subcontractant) trebuie sa completeze: Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular nr. 10 Declara?ie privind calitatea de participant la procedura , Sectiunea 2). Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original sau copie legalizata.
In cazul ofertei comune se accepta indeplinirea conditiei individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Pentru persoane juridice romane
Documente de confirmare: ?Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului - din document trebuie sa rezulte faptul ca domeniul de activitate principal sau secundar corespunde domeniului contractului
?Autorizatia pentru exercitarea profesiei de auditor emisa de CAFR, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertei.Pentru persoane fizice romaneDocumente de confirmare: ?Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, vizat cu mentiunea Activ pentru anul in curs.Pentru persoanele juridice straineDocumente de confirmare: ?Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.?Ofertantul trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar, probata prin autorizatia pentru exercitarea profesiei, eliberata de autoritatea competenta din tara de rezidenta a operatorului economic.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (Formular nr.4, Declaratie privind incadrarea in categoria I.M.M. Sectiunea 2) cuantumul cifrei de afaceri se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
Ofertantii pentru care anul financiar nu este an calendaristic vor depune documente aferente ultimilor 3 ani financiari. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor ? persoane juridice romane si persoane juridice straine ? prezentarea si altor documente in cazul in care cele prezentate la oferta nu sunt relevante.
Cifra de afaceri globala
Cifra medie de afaceri globala a ofertantului pentru ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie cel putin egala cu 3.500.000 lei- Se va prezenta Declaratie privind cifra de afaceri globala
Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR.
- Documente justificative: Se va prezenta pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) bilantul contabil inregistrate la organele competente/extrase de bilant/raport financiar/raport al cenzorilor/orice alte documente echivalente.Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare si care sa demonstreze indeplinirea cerintelor minime solicitate.Pentru anul 2010> 1 euro= 4, 2099 lei,
Pentru anul 2011> 1 euro= 4, 2379 lei,
Pentru anul 2012> 1 euro= 4, 4560 lei.Informatii privind tertii sustinatoriPersoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c1) si d) si art. 691 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
? In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Se va prezenta Formular nr.11 Declara?ie privind cifra de afaceri globala, Sectiunea 2Se vor prezenta Formular nr.12 Angajament tert sustinator financiar si Formular 12A - Declaratie tert sustinator economic si financiar, Sectiunea 2
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Cerinta nr. 1: Experienta similara
Operatorul economic trebuie sa dovedeasca ca in ultimii trei ani (inclusiv pana la data limita de depunere a ofertei) a implementat si prestat servicii de audit in cadrul a cel mult 3 contracte a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu valoarea contractului ce face obiectul prezentei proceduri.Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, inclusiv data limita de depunere a ofertelor din care sa reiasa indeplinirea criteriului (completare Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani (Formular nr.13, Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani si Lista principalelor contracte de prestari de servicii derulate in ultimii 3 ani (Anexa la Formular nr.13)Sectiunea 2).
Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul leu/euro mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro.entru anul 2010> 1 euro= 4, 2099 lei,
Pentru anul 2011> 1 euro= 4, 2379 lei,
Pentru anul 2012> 1 euro= 4, 4560 lei.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR.
- Fisa de experienta similara (Formular nr.13A - Fisa experienta similara, , Sectiunea 2)
- Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Din documentele prezentate trebuie sa reiasa: beneficiarul (autoritati contractante sau clienti privati), denumirea contractului, obiectul, valoarea, perioada (inclusiv data incheierii contractului).
Cerinta nr. 2:
Informatii referitoare la Persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului de serviciiInformatii referitoare lapersonalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.Personalul minim ?i obligatoriu solicitat: Experti principali pe termen lung1. Lider de echipa/Manager de proiect ? 1 persoanaCertificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de CAFR sau echivalent, in cazul persoanelor straine;carnet de membru vizat cu mentiunea ?activ? pentru anul in curs;2. Auditor financiar autorizat ? 1 persoana
Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de CAFR sau echivalent, in cazul persoanelor straine;carnet de membru vizat cu mentiunea ?activ? pentru anul in curs, 3. Expert contabil- 1 persoanaDovada atestarii CECCAR sau echivalent, in cazul persoanelor straine; carnet de membru vizat cu mentiunea ?activ? pentru anul in curs.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.Nota: La evaluarea capacitatii tehnice si/sau profesionale vor fi luate in considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati in oferta, exclusiv pentru partea lor de implicare in executarea contractului, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi
Informatii privind tertii sustinatori
Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c1) si d) si art .69-1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
?In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm.
In cazul ofertei comune se accepta indeplinirea conditiei individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu ISO 9001sau un document echivalent.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Se vor prezenta formularele: Formular nr.13, Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani si Lista principalelor contracte de prestari de servicii derulate in ultimii 3 ani (Anexa la Formular nr.13- Sectiunea 2.Formular nr.13A - Fisa experienta similara, Sectiunea 2Declaratie de disponibilitate din partea ofertantului cu privire la personalul de specialitate (Formular nr.14 Declaratie de disponibilitate din partea ofertantului cu privire la personalul/organismul tehnic de specialitate, Sectiunea 2)Pentru personalul minim solicitat se vor prezenta: a ) Declaratie de disponibilitate semnata in original (completare Anexa la Formular nr. 14 , Sectiunea 2)b) Copii ale diplomelor/certificatelor profesionale/ autorizatii/ alte documenteNota: Un expert poate fi propus pentru o singura pozitie din cele solicitate.Se va prezenta
Formular nr. 15 Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti,
Formular 15A - Lista subcontractantilor, Sectiunea 2Se vor prezentaFormular nr. 16- Angajament Ferm privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului ?i dupa caz, ? Formular 16A - Declaratie tert sustinator experienta similara si/sauFormular 16B - Declaratie tert sustinator personal/organism tehnic de specialitate , Sectiunea 2) al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.-
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
OUG nr.75/1999; HG nr.433/2011; Hotararea CAFR 274/2011; alte acte normative conexe
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.11.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.11.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.11.2013 13:00
Locul: Sediul Municipiului Bucuresti (M.B.), Splaiul Independentei, nr. 291-293, Sector 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor cu imputernicire si o copie a actului de identitate. Ofertele se depun la sediul M.B.-D.G.A.-pana pe data de 14.11.2013, ora 12.00
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU (2007-2013)
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (-)
VI.3) Alte informatii
Pt demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare solicitate, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste toate cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in D.A. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? daca au fost solicitate diverse valori/cantitati, sau alte asemenea. Se va completa (Formular nr.21 Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare si anexa, Sectiunea 2).In cazul in care uzeaza de ac. drept prevazut mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare, care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul precizat in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale>In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP oper econ treb sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).In situatia in care atasarea D.A. in SEAP nu este posibila din motive tehnice imputabile operatorului SEAP, autoritatea contractanta pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens, a unui exemplar din documentatia de atribuire, pe suport electronic (CD/DVD), pe care operatorul economic il poate ridica direct de la sediul autoritatii contractante.Clauza suspensiva Procedura de atribuire este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de incheierea contractului de finantare cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, directia AMPOS MEDIU (fonduri europene), semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor art. 94 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Avand in vedere dispozitiile OUG nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice. In cazul in care, indiferent de motive, contractul de finantare cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice nu se va semna, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 209 alin (1) lit. c) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa primirea notificarii din partea Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice cu privire la neacordarea finantarii, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta si/sau Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta si/sau Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256 2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Bucuresti, Directia Proceduri Achizitie
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, etaj 10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.09.2013 18:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer