Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de auditare financiara a proiectului Consolidare, restaurare Palatul Jean Mihail-Muzeul de Arta Craiova


Anunt de participare numarul 101164/28.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Adresa postala:  Str. UNIRII Nr. 19, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200585, Romania, Punct(e) de contact:  TOMA VERONICA, Tel. 0251408214, In atentia:  TOMA VERONICA, Email:  [email protected], Fax:  0251466126, Adresa internet (URL):  www.cjdolj.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de auditare financiara a proiectului Consolidare, restaurare Palatul Jean Mihail-Muzeul de Arta Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: mun. Craiova sediul C.J.Dolj, str. Unirii nr.19
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de auditare financiara a proiectului Consolidare, restaurare Palatul Jean Mihail-Muzeul de Arta Craiova
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de auditare financiara a proiectului Consolidare, restaurare Palatul Jean Mihail-Muzeul de Arta Craiova
Valoarea estimata fara TVA: 232, 552RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 465 lei, conform art.86 din H.G.nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POR 2007-2013, Axa PRIORITARA 5, Domeniul major de interventie 5.1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie eligibilitatea art.180, art.181, conform OUG nr.34/2006, Certif. constatatoare priv. indeplin. obligatiilor fiscale catre bugetul de stat si local, Declar. priv. calit. de particip. Certificat emis de ORC, C.U.I Certif. de atestare auditor financiar eliberat de CAFR, copie legalizata. Declaratie pe propria raspundere a reprez. legal din care sa rezulte ca firma nu a fost sanctionata in ultimii 3 ani de CAFR. Carnet de membru CAFR cu mentiune activ ptr. persoanele propuse in echipa. Declaratie pe propria raspundere a fiecarui membru al echipei propuse ca nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de CAFR, Autoriz. PFA dupa caz.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil pozitiv pe anul 2009 - cerinta minima, vizat si inregistrat, Cifra medie de afaceri 2007-2009 - 350.000 RON - cerinta minima
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele servicii pe ultimii 3 ani, respectiv 2007, 2008, 2009.Cerinta minima: Experienta similara: incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani (2007-2009) a maxim 3 contracte de prestari servicii de auditare financiara ptr. proiecte cu finantare internationala in valoare totala cumulata de cel putin 59.000 lei, cu recomandare. Informatii privind personalul si subcontractantii. Cerificat ISO 9001:2000 sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Punctaj tehnic
60%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.06.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.06.2010 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.06.2010 12:00
Locul: sediul CJDOLJ, str. UNIRII , nr. 19, Craiova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatori UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5, Domeniul de interventie 5.1
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Documentatia se poate accesa direct si integral din SEAP
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS, Nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala:  B.dul N.TITULESCU, nr.4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200188, Romania, Tel. 0251/415600, Fax:  0251/415600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala:  Str. Unirii, nr.19, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200565, Romania, Tel. 0251/408216, Fax:  0251/408216
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2010 15:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer