Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de autorizari ISCIR macarale PORTAL ? Intretinere , revizie, service macara Portal 12,5 to, 20,5 to, pod rulant 12,5 to cu firma autorizata ISCIR.


Anunt de participare (utilitati) numarul 138441/28.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERE BERBESTI
Adresa postala: STR. PRINCIPALA, NR.1, LOC. BERBESTI, JUD. VALCEA, Localitatea: BERBESTI, Cod postal: 247030, Romania, Punct(e) de contact: DEPARTAMENT ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 374173097/+40 250869340, In atentia: BUSI OVIDIU, Email: [email protected], Fax: +40 250869338/+40 250869338
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERE BERBESTI
Adresa postala: STR. PRINCIPALA, NR.1, LOC. BERBESTI, JUD. VALCEA, Localitatea: BERBESTI, Cod postal: 247030, Romania, Punct(e) de contact: DEPARTAMENT ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 374173097/+40 250869340, In atentia: BUSI OVIDIU, Email: [email protected], Fax: +40 250869338/+40 250869338
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERE BERBESTI
Adresa postala: STR. PRINCIPALA, NR.1, LOC. BERBESTI, JUD. VALCEA, Localitatea: BERBESTI, Cod postal: 247030, Romania, Punct(e) de contact: DEPARTAMENT ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 374173097/+40 250869340, In atentia: BUSI OVIDIU, Email: [email protected], Fax: +40 250869338/+40 250869338
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI CU CAPITAL MAJORITAR DE STAT
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de autorizari ISCIRmacarale PORTAL ? Intretinere , revizie, service macara Portal 12, 5 to, 20, 5 to, pod rulant 12, 5 to cu firma autorizata ISCIR.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERE BERBESTI-DEPOZIT CENTRAL SI ATELIER ELECTROMECANIC
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de intretinere , verificare, service pentru functionare in conditii de maxima siguranta precum si prelungirea duratei de viata prin repararea mecanismelor , a instalatiei electrice, dispozitivelor de siguranta, a constructiei metalice pentru macara PORTAL 12, 5 to, 20, 5 to si POD RULANT 12, 5 to, aflate in dotarea Exploatarii de Cariera Berbesti .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71630000-3 - Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Macara Portal 12, 5 to-1BUC., macara portal 20, 5 to-1BUC., pod rulant 12, 5 to-1BUC.
Valoarea alocata pana la 31.12.2012 este de 12652 lei si reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se vor elabora si evalua ofertele.Valoarea maxima de 15812 lei reprezinta valoarea esttimata globala, ce cuprinde si valoarea suplimentarilor.
Valoarea estimata fara TVA: intre 12, 652 si 15, 812RON
II.2.2) Optiuni
Da
Respect. prevederi art.6, alin.(3), din HG 925/2006. Val.estimata cu suplimentarea - 15812 RON.
1 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 200 lei, iar perioada de valabilitate a acesteia este de 90 zile de la data limita pentru depunerea ofertei .Garantia de participare e irevocabila si se va constitui in lei, astfel : a) Prin virament bancar(RO31RZBR0000060012479370-la Raiffeisen Bank, filiala Horezu) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in doc. de atribuire ?formular nr. 11 ; b) Aut. contractanta este de acord si cu constituirea gar. de participare prin depunere la casieria unitatiia unui ordin de plata sau a unei file CEC, cu conditia confirm. de catre banca pana la data deschiderii ofertelor sau depunerea sumeinumerar.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii gar. de participare vor fi respinse si returnateconf.art.33, alin.3 lit.b din HG925/2006. Dovada constit. gar. de particip. se va atasa pe plic, alaturi de scrisoarea de inaintare, originalul fiind inclus in plic sau putand fi prezentat de catre repr. imputerniciti ai op. ec. la desch. sedintei. Este de 6% din valoarea contractului , fara TVA.; Garantia de buna executie se poate constitui : printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o soc.de asigurari, care devine anexa la contract ? formular nr.19 ; Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale( art.90, alin 3 din HG925/2006 actualizata prin HG1045/2011) sau prin depunere la casierie a unor sume in numerar .Nota : Ofertantii cu statut de IMM-uri vor prezenta toate documentele legale care certifica acest lucru, acestia beneficiind de legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea ifiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii ; daca oferta este prezentata de catre o asociatie cu lider desemnat, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate IMM-urilor numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt IMM-uri .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Plata in termen de 90zile de la emit.facturii, prin compens.cu energ.electr.conf.HG 685/1999 sau alte modalit.legale, in functtie de disponibilit.achizit.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere sau alte documente echivalente din care sa rezulte ca operatorul economic ofertant nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art..180 din OUG 34/2006 ? formular nr.12A. 2. Declaratie pe propria raspundere sau alte documente echivalente din care sa rezulte ca operatorul economic ofertant nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006, ?formular model 12B. 3.Operatorul economic ofertant va completa certificatul de participare la procedura de atribuire cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta ?formular model 2 B. 4.Declaratie pe propria raspundere privind neinvadrarea in prevederile art. 69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG nr.34/2006- Formular modelPersoanele din cadrul autoritatii contractante, cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea , derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Boldor Flitan Corneliu-director, Ilinca Dumitru ? director economic, Betivu Marin - sef dep.achizitii, Balasoiu Ion ? director tehnic, Ghinea Adrian? ing. Sef mentenanta. 5.Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura.Toate informatiile prezentate in oferta, vor fi confirmate de conducatorul(directorul, administratorul)operatorului economic ofertant, prin semnarea Declaratiei privind calitatea de participant la procedura de achizitie-formular model nr.12C. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate(emis cu maxim 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor) care poate fi depus in oricare dintre formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ?semnata si stampilata.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC .In etapa evaluarii ofertelor, ofertantului clasat pa primul i se va solicita , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii sa prezinte pentru conformitate Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului in original/copie legalizata, daca acesta a prezentat respectivul document in copie.
2. Se vor prezenta in oricare din formele : original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea «conform cu originalul », autorizatiile eliberate de ISCIR pe numele operatorului economic, pentru efectuarea serviciilor ofertate, conform Legii nr.64/2008 si Prescriptii tehnice ISCIR.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii privind situatia economico ? financiara. Media cifreide afaceri globala din cel mult ultimii trei ani sa fie cel putin 24000 lei.Echivalenta leu/alta moneda luata in calcul de catre ofertant la calcularea nivelului pentru cifra de afaceri, va fi cea stabilita pentru cursul mediu leu/euroa fiecarui an comunicat de catre BNR/BCE.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Resurse umane : Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabilpentru indeplinirea contractului.
Se vor prezenta CV-uri ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului, precum si copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? de pe diploma de inginer/subinginer, studii superioare, calificari profesionale.
2.Rsurse tehnice : Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului.
3.Informatii privind experienta similara .Se solicita: prezentarea unei liste cuprincipalele servicii prestate in ultimii trei ani raportate la data lim.de depunere a ofertelor, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clientiprivati; se va prezenta cel putin undocument/contract sau parti relevante din contract/proces verbal de receptie care sa confirme prestarea integrala de servicii similare celor ofertate, in val. de min.12000 lei.Pentru echivalenta leu/alta moneda se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR/BCE. Cursul leu/euro pt.echivalenta com.de BNR: 4, 2335 leu/euro/2011;4, 2099 leu/euro/2010;4, 2373 leu/euro/2009.
4.Informatiiprivind subcontractantii( daca e cazul): informatii privind specializarea acestora, partile dincontract ce vor fi subcontractate si acordul de subcontractare
1.Informatii privind standardede asigurare a calitatii. Se va prezenta dovadacertificarii sistemului calitatii ISO 9001 sau echivalent .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.09.2012 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.09.2012 10:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.09.2012 11:00
Locul: E.M.C. Berbesti - Dep. Achizitii Publice - Sala de licitatii - str. Principala, nr. 1, loc. Berbesti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti din partea operatorilor economici ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Daca criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este , , pretul cel mai scazut? si doua sau mai multe oferte de pe primul loc contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2. Eventualele obiectiuni la Proiectul de Contract se vor depune odata cu oferta , respectiv la data desfasurarii sedintei de deschidere , ulterior acestei date obiectiunile formulate nu vor fi luate in considerare. 3. Fiecare ofertant are obligatia de a preciza in cadrul ofertei financiare modul de constituire agarantiei de buna executie. 4. Ofertantii cu statut de IMM ? uri vor prezenta toate documentele legale care certifica acest lucru, acestia beneficiind de legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta( OUG34/2006 ), despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Legislatie din cadrul E.M.C. Berbesti
Adresa postala: Str. Principala, nr.1, Localitatea: Berbesti, Cod postal: 247030, Romania, Tel. +40 250869340/+40 374173006, Fax: +40 250869323
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2012 12:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer