Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII de CADASTRU


Anunt de participare numarul 143012/09.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"
Adresa postala: B-dul Marasti, nr. 61, sector1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011464, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Patrimoniu, Investitii, Achizitii, Administrativ, Tel. +40 213184450, In atentia: Manguta Daniel - Alberto, Email: [email protected], Fax: +40 213184478, Adresa internet (URL): www.asas.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: CERCETARE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII de CADASTRU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Comuna Lovrin Judetul Timis si Comuna Motatei judetul Dolj
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Identificarea terenurilor si constructiilor aferente, masurarea acestora, intocmirea documentatiilor cadastrale, depunerea la Primariile Lovrin din Judetul Timis ?i Motatei din judetul Dolj in vederea obtinerii Titlurilor de Proprietate si apoi inscrierea titlurilor de proprietate in Cartea Funciara la OCPI Timis, respectiv OCPI Dolj.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Suprafata totala de tere, inclusiv constructiile aferente este de 1.236, 8655 Ha, din care:
- pe raza comunei LOvrin din Judetul Timis 1.079, 00 Ha;
- pe raza Comunei Motatei din Judetul Dolj 157, 8655 Ha.
Valoarea estimata fara TVA: 123, 700RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
365 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 2.474, 00 lei.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Garantia de participare se va depune in , ,LEI?.Scrisorea de garantie bancara ? se solicita inoriginal.Data de referinta de echivalenta leu/alta valuta, poate fi oricand incepand cu data publicarii invitatiei de participare, pentru ca suma in lei sa fie pe cat posibil corelata cu cea in alta valuta, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de buna executie va fi de 5% din valoarea totala fara TVA a contractului de servicii de cadastru.Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta, sau prin depunere la casieri A.S.A.S. in numerar, imediat dupa semnarea contractului si oricum inainte de inceperea prestarilor de servicii.Scrisoarea de garantie de buna executie devine anexa la contract.Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este egala cu perioada de derulare a contractului.Se solicita in original - FORMULAR nr. 14
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Din venituri Proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita urmatoarele documente: - Declaratie de eligibilitate deneincadrare in situatiile prevazute la art. 180;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, Se solicita in original - FORMULAR nr. 1 si FORMULARnr. 2;
- Certificat fiscaleliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat cu domiciliul / sediul persoana fizica sau juridica? in original sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
- Certificat de atestare fiscalaprivind impozitele si taxele locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila;
- Cazier judiciar al societatii asa cum este precizat in Certificatul constatator emis de oficiul Registrului Comertului/certificat echivalent pentru persoane juridice straine, va fi valabil la data limita de depunere a ofertelor - in original sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila;
-DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 ind 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Se solicita FORMULAR nr. 3 in original (se va prezenta inclusiv de tertul sustinator, asociati/ subcontractanti).In ceea ce prive?te aprobarea, organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire, persoanele ce detin functii de decizie, respectiv toate persoanele care aproba/ semneaza bugetul aferent achizi?iei in cauza ?i documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire in cadrul A.S.A.S. sunt: Prof. Dr. Gheorghe SIN - Presedinte, Prof Dr. Dumitru SIMIONESCU Vicepresedinte, Prof Dr. Mihai I. NICOLESCU - Vicepresedinte, Prof. Dr. Ioan JELEV - Secretar General, Dr. Ec. Mircea TOMA - Director Economic, Dr. Ec. Aurel MIHAI, Ileana POPESCU -Consilier Juridic, Ing. Gheorghe CRACIUN - Sef Serviciu Patrimoniu, Investitii, Achizitii, Administrativ, Dr. Ing. Mihai C. NICOLESCU, Alexandru-Irinel POPESCU, Constantin POTOP, Daniel-Alberto MANGUTA - Membrii in Comisia Permanta pentru selectia si negocierea ofertelor pentru achizitii publice de bunuri, materiale si servicii la nivelul A.S.A.S., Dr.Ing. Mihail PISARGEAC - Membru de rezerva;
- ?Certificatul de participare cu oferta independenta? FORMULAR nr. 5 in original, NOTA !!! In cazul in care candidatura este depusa de un consortiu /asociere, fiecare membru al consortiului /asocierii va prezenta declaratia mentionata mai sus. De asemenea, acest document trebuie prezentat si de catre fiecare subcontractant declarat prin oferta, dupa caz); Se solicita urmatoarele documente:
- Certificat constatatoremis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor - in original, copie legalizata saucopie lizibila cu mentiunea conform cu originalul din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC? alofertantului (dupa caz, consortiu /asociere/tert sustinator). Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor;
- Certificate de autorizare categoria , ,D? emise de A.N.C.P.I. pentru persoanele fizice sau juridice din care sa rezulte ca pot realiza si verifica lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe tot teritoriul Romaniei conform Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7 / 1996 cu modificarile si completarile ulterioare - in copie ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila.ATENTIE !!!In cazul consortiului/asocierii documentele de mai sus vor fi prezentate de toti membrii consortiului/asocierii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceriSolicitat¦
Cifra de afaceri in domeniul aferent obiectului contractului pe ultimii 3 (trei) ani trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu valoarea estimata a prezentului contract. Se solicita in original FORMULARUL NR. 7
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri in domeniul aferent obiectului contractului pe ultimii 3 (trei) ani trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu valoarea estimata a prezentului contract. Se solicita in original FORMULARUL NR. 7
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3.a)1. Experienta lucrari similare
Solicitat¦
Ofertantii trebuie sa faca dovada experientei prin prezentarea de certificate/documente emise de catre beneficiari din care sa reiasa prestarea de servicii de cadastru.
Se va atasa in original FORMULAR nr. 8.
III.2.3.a) 2. Utilaje/Dotari
Solicitat:
Se va atasa in original FORMULAR nr. 9 DECLARATIE privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice insotit de cele mai relevante Copii scanate ale contractelor de vanzare ? cumparare / inchiriere /comodat cu mentiunea , ,conform cu originalul cu semnatura si stampila?
La justificarea cerintei privind dotarea cu utilaje si echipamente, precum si tipul acestora, ofertantii trebuie sa tina cont de prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7 / 1996 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de cerintele A.N.C.P.I.
III.2.3.a) 3. Personal
Solicitat¦In cadrul Informatiei referitoare la personalul de conducere si persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului, ofertan?ii trebuie sa faca referire la personalul tehnic de specialitate pe care il de?in angajat sub diferite forme contractuale. Acesta trebuie sa de?ina Certificat de autorizare emis de A.N.C.P.I. in termen de valabilitate din care sa rezulte ca poate realiza lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei. Se va atasa in original FORMULAR nr. 10 si FORMULARUL nr. 11 insotit de:
1.Copiile scanate ale documentelor de angajare/colaborare de munca sau asociere pentru persoanele fizice sau juridice cu mentiunea , ,conform cu originalul cu semnatura si stampila?.
2. Copiile scanate ale Certificatelor de autorizare pentru realizare si verificare lucrari de specialitatein domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei inemise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) cu mentiunea , ,conform cu originalul cu semnatura si stampila?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
III.2.3.a)1. Experienta lucrari similareSolicitat¦Ofertantii trebuie sa faca dovada experientei prin prezentarea de certificate/documente emise de catre beneficiari din care sa reiasa prestarea de servicii de cadastru.Se va atasa in original FORMULAR nr. 8.III.2.3.a) 2. Utilaje/DotariSolicitat: Se va atasa in original FORMULAR nr. 9 DECLARATIE privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice insotit de cele mai relevante Copii scanate ale contractelor de vanzare ? cumparare / inchiriere /comodat cu mentiunea , ,conform cu originalul cu semnatura si stampila?La justificarea cerintei, privind dotarea cu utilaje si echipamente, precum si tipul acestora, ofertantii trebuie sa tina cont de prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7 / 1996 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de cerintele A.N.C.P.I.III.2.3.a) 3. PersonalSolicitat¦In cadrul Informatiei referitoare la personalul de conducere si persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului, ofertan?ii trebuie sa faca referire la personalul tehnic de specialitate pe care il de?in angajat sub diferite forme contractuale. Acesta trebuie sa de?ina Certificat de autorizare emis de A.N.C.P.I. in termen de valabilitate din care sa rezulte ca poate realiza lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei. Se va atasa in original FORMULAR nr. 10 si FORMULARUL nr. 11 insotit de: 1.Copiile scanate ale documentelor de angajare/colaborare de munca sau asociere pentru persoanele fizice sau juridice cu mentiunea , ,conform cu originalul cu semnatura si stampila?.2. Copiile scanate ale Certificatelor de autorizare pentru realizare si verificare lucrari de specialitatein domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei inemise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) cu mentiunea , ,conform cu originalul cu semnatura si stampila?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Procedura este: CERERE DE OFERTE CU FAZA FINALA DE LICITATIE ELECTRONICAEste o procedura care se desfasoara Online, se desfasoara in intregime in sistemul electronic.Criteriul de atribuire este: pretul cel mai scazut.Dupa incarcarea tuturor documentelor si formularelor in original sau copie pe S.E.A.P., ofertele vor fi evaluate timp de 6 (sase) zile (inclusiv clarificari daca este cazul), dupa care se va trece la faza finala de licitatie electronica pentru ofertantii calificati.1. Elementul ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare va fi pretul ofertei, care va fi exprimat in cifre;2. Numarul de repetari va fi de 3 (trei);3. Limita valorii pana la care pretul poate fi imbunatatit este nelimitata;4. Se va adjudeca oferta cu pretul cel mai mic;5. Prima runda incepe in a treia zi lucratoare de la publicarea anuntului;6. Durata unei runde este de o zi lucratoare;7. Durata dintre runde este tot de o zi lucratoare;7. In timpul rundelor ofertantii isi vor sti in orice moment pozitia pe care o va ocupa in clasament, dar si numarul de participanti, precum si pretul prezentat de ceilalti ofertanti;8. In cazul in care vor fi doi sau nai multi ofertanti cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noile preturi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.04.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.05.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca se constata ca dupa cea de a treia runda de licitatie electronica, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiilor este de 5(cinci) zile, incepand cu data luarii la cunostinta.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Academia de Stiinte Agricole si Silvice , ,Gheorghe Ionescu - SiIsesti?
Adresa postala: B-dul Marasti, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011464, Romania, Tel. +40 213192715, Email: [email protected], Fax: +40 213104923
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.04.2013 18:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer