Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de cadastru si intabulare


Anunt de participare (utilitati) numarul 146709/20.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS NR.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551025, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Iustin Taran, Tel. +40 269201020, Email: [email protected], Fax: +40 269846901, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de cadastru si intabulare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: SPEE Iernut, strada Energeticii nr.1, Iernut
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de cadastru si intabulare pentru bunul imobil , ,Depozit de deseuri nepericuloase inchis, , ecologizat in incinta SPEE Iernut.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Inchiderea depozitului de deseuri nepericuloase, cuprinde :
- determinarea si evidenta exacta a suprafetei imobilului
- inscrierea imobilului in Cartea FunciaraValoarea estimata 15000 lei fara TVA, echivalent a 3261 euro(1 euro=4, 6 lei)
Valoarea estimata fara TVA: 15, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
40 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de250 lei. Pentru echivalenta lei/alta valuta se va tine cont de cursul mediu lei/alta valuta comunicat de BNR in a cincea zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, precizata in Anuntul de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60zile calendaristice de la data limita pentru primirea ofertelor.In cazul ofertantilor din categoria IMM (facand dovada in acest sens prin prezentarea doc. prevazute in Legea nr.346/2004) GP se constituie in procent de 50 % din cuantumul precizat in DA.Modul de constituire a garantiei de participare conform art.86 alin.(1) din HG 925/2006.In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor.Contul IBAN in care se poate depune garantia : RO82 BTRL RONC RT02 0559 5501. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitata in documentatia de participare vor fi respinse.Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de prestare servicii va fi de 5% din valoarea fara TVA a contractului. Modalitatea de constituire este conform cu prevederile art.90 alin (1) din HG 925/2006.Autoritatea contractanta are obligatia de a restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la finalizarea contractului, daca nu a ridicat pana la aceea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea-declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul nr.6 din sectiunea III Formulare.
-Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 (aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic nu a fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotatare judecatoreasca definitiva pentru participare la activitati ale unei org. Criminale, coruptie, frauda sau spalare de bani.vor fi solicitate si vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006-completare Formular nr.7 din sectiunea III Formulare. Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a) c1), d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi solicitate si vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale.-certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general). Se prezinta situatia obligatiunilor din care sa reiasa lipsa datoriilor scadente la plata in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.
Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale). Se prezinta situatia obligatiunilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Certificat de participare la cerere de ofertecu oferta independenta-certificat de participare la cerere de oferte cu oferta independenta, din sectiunea III, completat, semnat si parafat de reprezentantul autorizat sa angajeze firma ofertanta in contract ?Formular 10
Declaratie privind calitatea de participant la procedura-declaratie privind calitatea de participant la procedura, conform Formular nr.8din sectiunea III - ?Formulare?.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1din OUG 34 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare -declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formular nr.9 din sectiunea III - ?Formulare?.Persoane cu functii de decizie din cadrulSNGN Romgaz SA : Director General SNGN Romgaz SA : ing.Metea Virgil Marius ; - Director SPEE : ing. Bircea Angela;
- Director Adj.Tehnic SPEE Iernut : ing.David Stefan; -Director adj. Economic SPEE Iernut : ec. VlassaRamona; Director adj. Comercial-Marketing SPEE Iernut: ing. Maria Oprea; inginer sef SPEE Iernut : Ocrainiciuc Mihail.Membri comisiei de evaluare : Oprea Maria-presedinte comisie; membrii comisiei : Balea Cristina, Santa Cristina, Detesan Horatiu, Havadi Istvan . Formularul se va completa si pentru tert/subcontractant daca e cazul. 1.Certificat constatator-certificat Constatator (original, copie legalizata sau copie lizibila, cu semnatura si stampila ofertantului si mentiunea ?in conformitate cu originalul?) emis de Oficiul Registrul Comertului de pe linga Tribunalul Teritorial, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului. Ofertantul clasat peprimul loc, inainte de transmiterea comunicariiprivind rezultatul procedurii de achizitie , va prezenta , pentru conformitate documentul in original / copie legalizata. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunereofertelor.2.Pentru persoane fizice romane/straine
Autorizatia de functionare-?Autorizatia de functionare? / altele echivalente (original, copie legalizata sau copie lizibila, cu semnatura si stampila ofertantului si mentiunea ?in conformitate cu originalul?), document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. (completata, semnata si parafata de autoritatile competente)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Persoana fizica sau juridica autorizata, posesoare a unui certificat de autorizare obtinut in conditiile , ,Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, ,aprobat prin Ordinul ministrului administratiei publice nr.538/2001 completat cu Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.687/2005 si cu respectarea cerintelor specifice in Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Geodezilor si de exercitarea profesiei de geodez.
Modalitatea de indeplinire
-Persoana fizica sau juridica autorizata, posesoare a unui certificat de autorizare obtinut in conditiile , ,Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, ,aprobat prin Ordinul ministrului administratiei publice nr.538/2001 completat cu Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.687/2005 si cu respectarea cerintelor specifice in Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Geodezilor si de exercitarea profesiei de geodez.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.10.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 06.12.2013
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.10.2013 12:00
Locul: Iernut, strada Energeticii nr.1, Sala de sedinte, etajul 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a Autoritatii Contractante si Reprezentantii legali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Se va mentiona modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale : - in acest caz Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac : termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.09.2013 14:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer