Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii de cadastru si intabulare a imobilelor aflate in patrimoniul municipiului Bucuresti?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
13.584.500 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL & SC GEOTER PROIECT SRL & SC PRIMUL MERIDIAN SRL & SC GAUSS SRL & SC INFOTOP SRL
Anunt de atribuire numarul 141780/06.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137106
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MINCU, Tel. +4 0213055530, In atentia: Silvia BARBULESCU, director executiv, Dragos DIMITRIU, sef serviciu, Florina CHIVU, expert, Email: [email protected], Fax: +4 0213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Servicii de cadastru si intabulare a imobilelor aflate in patrimoniul municipiului Bucuresti?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Servicii de cadastru si intabulare a imobilelor aflate in patrimoniul municipiului Bucuresti?PMB detine in patrimoniu mai multe imobile (terenuri si cladiri). Lucrarile necesare in vederea intretinerii, reabilitarii, dezvoltarii si valorificarii acestor imobile presupun certificarea situatiei lor juridice prin inscrierea in Cartea Funciara.In acest sens, PMB doreste sa perfecteze un acord cadru cu un operator economic, prestator autorizat de servicii de cadastru si topografie, prin care sa se asigure realizarea documentatiilor cadastrale cerute de normativele in vigoare pentru imobilele pe care le detine in patrimoniu, precum si intabularea acestor imobile pe baza respectivelor documentatii cadastrale.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
13, 584, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S027-042005din07.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 249 Denumirea: Servicii de cadastru si intabulare a imobilelor aflate in patrimoniul Municipiului Bucuresti
V.1) Data atribuirii contractului 30.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL & SC GEOTER PROIECT SRL & SC PRIMUL MERIDIAN SRL & SC GAUSS SRL & SC INFOTOP SRL
Adresa postala: Str.Ceaicovski, Nr. 9, Ap.16, Sect.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 02061, Romania, Tel. 021-2204002, Email: [email protected], Fax: 021-2204002
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15107321.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13584500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 5
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
SC TOPOEXIM EXPERT SRL ? valoarea serviciilor executate va fi de 1% din valoarea serviciilor realizate de AsociereSC PROTELCO SA - valoarea serviciilor executate va fi de 1% din valoarea serviciilor ce se vor realiza de AsociereSC CARTOTOP SRL - valoarea serviciilor executate va fi de 3% din valoarea serviciilor ce se vor realiza de Asociere
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Punctajul final se va calcula dupa urmatoarea formula: Pfinal = Pfinanciar +Priscuri identificate, tratate si acoperite.unde: PFinal- punctajul final, PFinanciar- punctajul obtinut la propunerea financiaraPRiscuri identificate, tratate si acoperite- punctajul obtinut la propunerea tehnica;Modul de departajare a ofertelor: Daca ofertele vor avea punctaje egale, departajarea acestora se face in functie de cel mai mic pret. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Ofertantii care au preturi egale si care au primit invitatia de reofertare din partea autoritatii contractante vor depune noua propunere financiara in plic inchis, netransparent, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea si adresa operatorului economic si cu inscriptia ?Reofertare Propunere Financiara?. Noile propuneri financiare se vor depune in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea autoritatii contractante si se vor deschide in cadrul unei sedinte de deschidere la care vor participa reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au preturi egale si membrii comisiei de evaluare constituita prin Nota aprobata de conducatorul institutiei. Noua propunere financiara nu va influenta in niciun caz propunerea tehnica, aceasta ramanand neschimbata.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Proceduri Achizitie
Adresa postala: Splaiul independentei 291-293, sector 6, etaj 10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.06.2013 14:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer