Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de calibrare si verificare


Anunt de participare numarul 147492/25.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS NR.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551025, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Iustin Taran, Tel. +40 269201020, Email: [email protected], Fax: +40 269846901, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SNGN ROMGAZ SA - SUCURSALA DE PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA IERNUT
Adresa postala: Strada Energeticii nr.1, Localitatea: Iernut, Cod postal: 545100, Romania, Punct(e) de contact: SPEE Iernut - Serviciul Achizitii, Tel. +40 265471333, Email: [email protected], Fax: +40 265471494
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SNGN ROMGAZ SA - SUCURSALA DE PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA IERNUT
Adresa postala: Strada Energeticii nr.1, Localitatea: Iernut, Cod postal: 545100, Romania, Punct(e) de contact: SPEE Iernut - Serviciul Achizitii, Tel. +40 265471333, Email: [email protected], Fax: +40 265471494
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SNGN ROMGAZ SA - SUCURSALA DE PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA IERNUT
Adresa postala: Strada Energeticii nr.1, Localitatea: Iernut, Cod postal: 545100, Romania, Punct(e) de contact: SPEE Iernut - Serviciul Achizitii, Tel. +40 265471333, Email: [email protected], Fax: +40 265471494
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Prospectare si extragere a gazului si petrolului
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de calibrare si verificare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Locul principal de prestare
-pentru lotul nr: 3la sediul SPEE Iernut
-pentru loturile cu nr.1, 2, 4 pana la15la sediul prestatorului
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- LOT nr.1-servicii de etalonare mijloace de masurare etalon ? trusa cale plan paralele, micrometru digital de interior, rigla pentru controlul planeitatii, conform c.s. nr.190
- LOT nr.2-servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? barometru, conform c.s. nr.191
- LOT nr.3 - servicii de calibrare si verificare cantare medicale-balanta romana pentru persoane, conform c.s. nr.76
- LOT nr.4- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? defectoscop cu ultrasunete, conform c.s. nr.62
- LOT nr.5- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? tahometru electronic, conform c.s. nr.80
-LOT nr.6- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? audiometru clinic, conform c.s. nr.70
-LOT nr.7- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? electrocardiograf, conform c.s. nr.69
-LOT nr.8- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? rezistor megohmic, conform c.s. nr.67
-LOT nr.9- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? debitmetru cu ultrasunete, conform c.s. nr.66
-LOT nr.10- servicii verificare avertizor de radiatii RRG ? avertizor radiatii RRG, conform c.s.nr.74
-LOT nr.11- servicii de verificare casete fotodozimetrice tip FD-III-B ? caseta fotodozimetrica tip FD-III-B, conform c.s. nr.75
-LOT nr.12- servicii de calibrare si verificare tensiometre ? aparat mecanic cu manometru pentru masurarea tensiunii arteriale, conform c.s. nr.77
-LOT nr.13- servicii de calibrare si verificare (etalonare) analizoare de gaze arse (detectoare cu gaze) ? analizator portabil de gaze, conform c.s. nr.185
-LOT nr.14- servicii de calibrare si verificare (etalonare) analizoare de gaze (detectoare cu gaze)? analizator portabil de gaze arse, conform c.s. nr.186
-LOT nr.15- servicii de calibrare si verificare (etalonare) analizoare de gaze arse (detectoare cu gaze) ? analizator portabil de gaze, conform c.s. nr.187
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50433000-9 - Servicii de calibrare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- LOT nr.1-servicii de etalonare mijloace de masurare etalon ? trusa cale plan paralele, micrometru digital de interior, rigla pentru controlul planeitatii, valoare estimata 600 lei fara TVA
- LOT nr.2-servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? barometru, valoare estimata 430 lei fara TVA
- LOT nr.3 - servicii de calibrare si verificare cantare medicale ? balanta romana pentru persoane, valoare estimata 500 lei fara TVA
- LOT nr.4- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? defectoscop cu ultrasunete, valoare estimata 210 lei fara TVA
- LOT nr.5- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? tahometru electronic, valoare estimata 100 lei fara TVA
-LOT nr.6- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? audiometru clinic, valoare estimata 550 lei fara TVA
-LOT nr.7- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? electrocardiograf, valoare estimata 600 lei fara TVA
-LOT nr.8- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? rezistor megohmic, valoare estimata 241 lei fara TVA
-LOT nr.9- servicii de etalonare mijloace de masura etalon ? debitmetru cu ultrasunete, valoare estimata 300 lei fara TVA
-LOT nr.10- servicii verificare avertizor de radiatii RRG ? avertizor radiatii RRG, valoare estimata 400 lei fara TVA
-LOT nr.11- servicii de verificare casete fotodozimetrice tip FD-III-B ? caseta fotodozimetrica tip FD-III-B, valoare estimata 400 lei fara TVA
-LOT nr.12- servicii de calibrare si verificare tensiometre ? aparat mecanic cu manometru pentru masurarea tensiunii arteriale, valoare estimata 150 lei fara TVA
-LOT nr.13- servicii de calibrare si verificare (etalonare) analizoare de gaze arse (detectoare cu gaze) ? analizator portabil de gaze, valoare estimata 3500 lei fara TVA
-LOT nr.14- servicii de calibrare si verificare (etalonare) analizoare de gaze (detectoare cu gaze)? analizator portabil de gaze arse, valoare estimata 630 lei fara TVA
-LOT nr.15- servicii de calibrare si verificare (etalonare) analizoare de gaze arse (detectoare cu gaze) ? analizator portabil de gaze, valoare estimata 350 lei fara TVAValoarea totala estimata fara TVA - 8961 RON echivalentul a2008 EURO (1 Euro = 4, 4631lei curs BNR la data de 10.10.2013)
Valoarea estimata fara TVA: 8, 961RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este : LOT 1 = 10 lei, LOT 2= 8 lei, LOT 3= 9 lei, LOT 4 = 4 lei, LOT 5=1 leu, LOT 6= 10 lei, LOT 7= 11 lei, LOT 8= 4 lei, LOT 9= 5 lei, LOT 10=7 lei, LOT 11= 7 lei, LOT 12=2 lei, LOT 13= 60 lei, LOT 14=12 lei, LOT 15=6 lei.Data de referinta la care se face echivalentul in lei a GP depuse constituite in alte valute (daca e cazul) este cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor la cursul comunicat de BNR.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60zile calendaristice de la data limita pentru primirea ofertelor.In cazul ofertantilor din categoria IMM (facand dovada in acest sens prin prezentarea doc. prevazute in Legea nr.346/2004) GP se constituie in procent de 50 % din cuantumul precizat in DA.Modul de constituire a garantiei de participare (conform art.86 din HG 925/2006, republicata): printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatiicontractante-conform Formular 11 din sectiunea ?Formulare?) sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in DA.prin virament de plata in contul BCR ? Agentia Iernut : RO90 RNCB 0189 1313 8610 0001. In acest caz ordinul de plata sau fila CEC trebuie sa fie confirmate de banca emitentaDepunerea la caseria unitatii a sumei in numerar .Documentul care dovedeste constituirea GP se va prezenta cel mai tarziula data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Nerespectarea termenului de depunere (data si ora), a cuantumului si formei de prezentare a garantiei de participare duce la respingerea ofertei in conformitate cu art.33 alin.(3) lit.b din HG 925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de servicii: 5 % din pretul contractului fara TVA .Garantia de buna executie se poate constitui in una din formele prevazute in art. 90 din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garantiei de buna executie este obligatorie pentru contractant odata cu prezentarea ofertei.Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu art. 92 din HG 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea - Declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu Formularul nr.6 din sectiunea III Formulare. Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi solicitate si vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006 - Completare Formular nr.7 din sectiunea III Formulare. Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a) c1) , d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi solicitate si vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
3.Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale :
- Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) Se solicita ca ofertantul/candidatul sa nu aiba datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
- Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale ) Se solicita ca ofertantul/candidatul sa nu aiba datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
Se va permite depunerea documentelor solicitate in oricare din formele ? original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul, ,
4.Certificat de participare la cerere de ofertecu oferta independenta - Certificat de participare la cerere de oferte cu oferta independenta, din sectiunea III, completat, semnat si parafat de reprezentantul autorizat sa angajeze firma ofertanta in contract ? Formular 10.
5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Declaratie privind calitatea de participant la procedura, conform Formular nr.8din sectiunea III - ?Formulare?, in original.
6.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691din OUG 34 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formular nr.9 din sectiunea III - ?Formulare?.Persoane cu functii de decizie din cadrulSNGN Romgaz SA : Director General SNGN Romgaz SA : ing. Metea Virgil Marius ; - Director SPEE Iernut: ing. Bircea Angela ;
- Director Adj.Tehnic SPEE Iernut : ing.David Stefan; -Director adj. Economic SPEE Iernut : ec. VlassaRamona; Director adj. Comercial-Marketing SPEE Iernut: ing. Maria Oprea;inginer sef SPEE Iernut : Ocrainiciuc Mihail.Membrii comisiei de evaluare : Oprea Maria-presedinte ; membrii: Balea Cristina, Moldovan Ioan, Detesan Horatiu, Havadi Istvan. Formularul se va completa si pentru tert/subcontractant daca e cazul.
Se va permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie, legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, respectiv declaratiile (180/181/Oferta independenta/69^1 din OUG 34/2006)se depun in original iar certificatele fiscale in oricare din forme-original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. 1.Certificat constatator - Certificat Constatator (original, copie legalizata sau copie lizibila, cu semnatura si stampila ofertantului si mentiunea ?in conformitate cu originalul?) emis de Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului. Ofertantul clasat peprimul loc, inainte de transmiterea comunicariiprivind rezultatul procedurii de achizitie , va prezenta, pentru conformitate documentul in original / copie legalizata. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.2.Pentru persoane fizice romane ? Autorizatia de functionare - ?Autorizatia de functionare? / altele echivalente (original, copie legalizata sau copie lizibila, cu semnatura si stampila ofertantului si mentiunea ?in conformitate cu originalul?), document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. (completata, semnata si parafata de autoritatile competente).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autorizari - Laboratorul trebuie sa fie autorizat de BRML, conform Ordonantei nr.20/1992, art.3 si art. 20.Conform articolului 5 alin.1/Ordin 509/2011-respectiv se va accepta depunerea autorizatiei in oricare din formele-original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Standarde de asigurarea calitatiiISO 9001/2008Ofertantul va prezenta obligatoriu documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii : Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent, valabil la data limita pentru depunerea ofertelor.
Modalitate de indeplinire : Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Autorizari - Laboratorul trebuie sa fie autorizat de BRML, conform Ordonantei nr.20/1992, art.3 si art. 20.Conform articolului 5 alin.1/Ordin 509/2011-respectiv se va accepta depunerea autorizatiei in oricare din formele-original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Standarde de asigurarea calitatiiISO 9001/2008Ofertantul va prezenta obligatoriu documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii : Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent, valabil la data limita pentru depunerea ofertelor.Modalitate de indeplinire : Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.11.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.11.2013 12:00
Locul: Sediul SPEE Iernut, strada Energeticii nr.1, Iernut
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Daca ofertantul alege sa uzeze de dreptul prevazut la art.11, alin. (4) din HG 925/2006, atunci va prezenta toate documentele in termen de 3 zile lucratoare de la data deschiderii ofertelor (art. 11, alin. (5) din HG 925/2006).In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac : termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA - SPEE IERNUT, Biroul Juridic
Adresa postala: strada Energeticii nr.1, Localitatea: Iernut, Cod postal: 545100, Romania, Tel. +40 265471333, Email: [email protected], Fax: +40 265471388
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.10.2013 10:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer