Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de cercetare pentru elaborarea "Planurilor de management/planurilor integrate de management, incluzand realizarea studiilor suport (de evaluare a biodiversitatii, de evaluare a impactului antropic, cartografierea)", in cadrul proiectului ?Partene


Anunt de participare numarul 147605/31.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov
Adresa postala: Strada AleeaLacul Morii, nr. 1, sector 6;, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060841, Romania, Punct(e) de contact: Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, Tel. +40 214301523, In atentia: Gabriela DOROJAN, Email: [email protected], Fax: +40 214301402, Adresa internet (URL): http: //apmif.anpm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de cercetare pentru elaborarea "Planurilor de management/planurilor integrate de management, incluzand realizarea studiilor suport (de evaluare a biodiversitatii, de evaluare a impactului antropic, cartografierea)", in cadrul proiectului ?Parteneriat in vederea elaborarii planurilor de management/planurilor integrate de management pentru arii protejate apartinand complexelor de ecosisteme din bazinul Dunarii Inferioare si raurile tributare Ialomita si Calmatui (PARTMAP)?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: Ariile naturale protejate de importanta nationala si rezervatiile naturale care apartin complexului de ecosisteme din bazinul Dunarii Inferioare si raurile tributareIalomita si Calmatui;
Codul NUTS: RO31 - Sud - Muntenia
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop realizarea urmatoarelor activitati in cadrul proiectului:
A1.1 Realizarea studiilor de evaluare detaliata a speciilor si habitatelor de interes national si comunitar, pentru ariile protejate si realizarea cartografierii GIS a speciilor si habitatelor pentru care au fost desemnate acestea, ce vor sta la baza elaborarii planurilor de management;
A1.2 Realizarea studiilor de evaluare detaliata a speciilor de pasari de interes comunitar si national, din cadrul siturilor vizate de acest proiect, si cartografierea GIS, a speciilor de pasari pentru care care acestea au fost desemnatesit-uri Natura 2000, ce vor sta la baza elaborarii planurilor de management integrate;A1.3 Realizarea unor studii de evaluare detaliata a impactului antropic asupra celor 9 arii naturale protejate si situri Natura 2000, si cartografierea GIS a impactului antropic pentru aceste sit-uri, care sa stea la baza elaborarii planurilor de management/planurilor integrate de management;A1.4 Elaborarea planurilor de management/planurilor integrate de management in concordanta cu standardele si legislatia in vigoare si avizarea acestora de autoritatile de mediu competente;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73110000-6 - Servicii de cercetare (Rev.2)
71354100-5-Servicii de cartografie digitala (Rev.2)
79311200-9-Servicii de realizare de studii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini din cadrul documentatiei de atribuire se solicita urmatoarele servicii:
1.Realizarea studiilor de evaluare detaliata a habitatelor si speciilor de interes comunitar, pentru siturile si ariile naturale protejate vizate de acest proiect, sicartografieriea GIS, a speciilor si habitatelor pentru care acestea au fost desemnatesit-uri Natura 2000 sau arii protejate, care vor sta la baza elaborarii planurilor de management/planurilor integrate de management;2.Realizarea studiilor de evaluare detaliata speciillor de pasari de interes comunitar, din cadrul siturilor vizate de acest proiect, si cartografierea GIS, a speciilor de pasari pentru care care acestea au fost desemnatesit-uri Natura 2000, ce vor sta la baza elaborarii planurilor de management/planurilor integrate de management;3.Realizarea unor studii de evaluare detaliata a impactului antropic asupra ariilor naturale protejate si cartografierea GIS a impactului antropic pentru aceste arii, care sa stea la baza elaborarii planurilor de management/planurilor de management integrat;4.Elaborarea planurilor de management/planurilor integrate de management in concordanta cu standardele si legislatia in vigoare si avizarea acestora de autoritatile de mediu competente;
Valoarea estimata fara TVA: 6, 007, 300.88RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul: 120.146 Lei.Perioada de valabilitate: 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor;Sunt acceptate toate modalitatile de constituire conform art.86 alin.(1)din H.G.925/2006: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Viramentul prin ordin de plata se face in contul numarul RO48TREZ4215005XXX007383 deschis la Trezoreria Ilfov, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Scrisoarea de garantie bancara, eliberata, de regula, de o banca din Romania, sau, dupa caz, de o banca din strainatate, de preferinta cu corespondent in Romania, se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada solicitata(Formular nr.18).Scrisoarea de garantie bancara, eliberata de o banca din strainatate va fi prezentata insotita de traducere legalizata si autorizata in limba romana.Echivalenta pentru valute se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Autoritatea contractanta va putea retine sume din garantia de participare conform art.278^1 din OUG 34/2006.Pentru un ofertant din categoria IMM, in conditiile Legii346/2004, se reduce cu 50% garantia de participare.Pentru o asociere, garantia de participare poate fi constituita de oricare dintre membrii asocierii, in cuantum corespunzator Legii346/2004, numai in cazul in care toti membrii asocierii indeplinesc conditiile de aplicare a prevederilor acesteia.Dovada constituirii garantiei de participare se face prin prezentarea acesteia in ORIGINAL la sediul autoritatii contractante, cu scrisoare de inaintare, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, dar si atasata SCANATA in SEAP si semnata cu semnatura electronica, odata cu documentele de calificare.Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate, vor fi respinse conform art.33 alin(3)lit.b)din HG 925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie, exprimata procentual, este de 10 % din pretul fara TVA al contractului (5% pentru ofertantii din categoria IMM, in conditiile Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare); Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare, conform art. 90 alin.(1)din HG 925/2006, caz in careofertantul castigator va utiliza pentru completare Formularul nr. 22 din sectiunea Formulare si modele, sauart. 90 alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 0, 5% din pretul contractului. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi egala cu perioada de valabilitate a contractului.. Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte furnizari de bunuri si/sau servicii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat din FEDR 90% (POS Mediu, Axa Prioritara 4) si Bugetul de Stat 10%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Precizari generale:
(1)Documentele vor fi completate si prezentate in conformitate cu modelele din Sectiunea Formulare si modele, cu mentionarea datei completarii, a prenumelui si numelui in clar al semnatarului, semnate si stampilate de reprezentantul legal/imputernicit al operatorului economic. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire notariala. In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze ofertantul lider, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor. Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant, in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinatori cu semnatura si stampila operatorului economic / liderului asocierii / tertului sustinator, dupa caz, se vor depune in format electronic (scanate) obligatoriu in SEAP.(2)Certificatele fiscale, in original, se vor depune in format electronic (scanate) obligatoriu in SEAP.
(3)Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana si se vor depune impreuna, in format electronic (scanate), obligatoriu in SEAP.
(4)In situatia in care valorile prezentate in documentele ofertantului sunt exprimate in valuta, pentru conversia in lei se va utiliza in mod obligatoriu cursul leu/valuta mediu, pentru anul respectiv, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.(5)Nu se vor folosi prescurtari in cadrul ofertei.
(6)Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.
Prin intreprindere afiliata se intelege orice subiect de drept:
- asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau
- care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau
- care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept.
Documente solicitate:
1.Neincadrarea in dispozitiile art.180 din O.U.G. nr. 34/2006. Completare si prezentare Formularul nr.1. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta formularul mentionat. Acest document trebuie prezentat si de catre tertul sustinator declarat prin oferta (daca este cazul). In situatia in care din documentul solicitat reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 180 din O.U.G. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii.2.Neincadrarea in dispozitiile art.181 din O.U.G. nr. 34/2006.Completare si prezentare Formularul nr. 2. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. Acest documenttrebuie prezentat si de catre tertul sustinator, prin referire doar la literele a, c1 si d ale art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 (daca este cazul). In situatia in care din documentul solicitat reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii.
3.Cazierul fiscal pentru ofertant, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente conform art.182 din O.U.G. 34/2006.
4.Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Completare si prezentare Formularul nr. 3. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mai sus mentionat. Acest document trebuie prezentat si de catre subcontractant/tert sustinator declarat prin oferta. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
- Gabriela Dorojan - Director executiv- Gica Tanase - Sef birou Buget ? Finante-Administrativ
- Eliza Bodea ? Manager Proiect
- Benescu Mariana Mirela ? Consilier superior- Stoica Mihai ? Consilier superior
- Rusu Georgeta -Expert contabil
- Nedelcu Mihaela ? Expert tehnic
- Stroe Cristina ? Expert biodiversitate
- Ion Tereza ? Asistent proiect
- Puscas Bogdan? Expert achizitii externalizat
- Puscas Maria Magdalena ? Expert achizitii externalizat
5.Certificat de participare cu oferta independent. Completare si prezentare Formularul nr. 4. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va semna documentul mentionat mai sus.
6.Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Completare si prezentare Formularul nr. 5.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus. Ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri, sub sanctiunea respingerii ofertei:
a)sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;c)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;
7.Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent.8.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale (datorii la bugetele locale).Din certificatele fiscale prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) pentru demonstrarea indeplinirii obligatiilor de plata catre bugetul de stat si cel local, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine.
Nota: (1) Ofertantul clasat pe primul loc are obligatia de a prezenta pentru conformitate documentele in original inainte de transmitertea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, la solicitarea scrisa a autoritatii contractante. 1.Pentru persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC, transmis scanat in SEAP, in original, copie legalizata sau copie lizibila marcata ?conform cu originalul? semnata de reprezentantul/imputernicitul operatorului economic, cu nr de inregistrare la organul fiscal teritorial. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus. Solicitarea este in conformitate cu art. 183 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
2.Persoane juridice/fizice straine: Prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident ? traducere legalizata. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
Nota:
(1)Pentru unitatile de cercetare-dezvoltare organizate ca institute nationale sau ca institutii publice (de drept public) se vor prezenta documente edificatoare, conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002.
(2)Ofertantul clasat pe primul loc are obligatia de a prezenta pentru conformitate documentul/documentele in original/copie legalizata/ copie lizibila marcata ?conform cu originalul?, inainte de transmitertea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, la solicitarea scrisa a autoritatii contractante.
(3) Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale si de actualitate la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie.
Se solicita ca media cifrei de afaceri globale din ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), sa fie minim de: 10.000.000 lei. Ramane la latitudinea operatorului economic care vor fi documentele prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare in conformitate cuart. 185 din O.U.G. nr. 34/2006.
Sustinerea economico-financiara din partea unui tert (daca este cazul).
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 186 dinO.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d), respectiv art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va completa Formularul nr. 6 - Informatii generale.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus, iar cerintaminima se va considera indeplinita in mod cumulativ. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valute comunicat de BNR, pentru fiecare an in parte. Ofertantii nerezidenti vor prezenta documente echivalente, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat, documente valabile la data sedintei de deschidere a ofertei.Atentie! Cifra de afaceri a operatorilor economici din categoria intreprinderilor mici si mijlocii va fi admisa in cuantum de 50% din valoarea impusa. Asocierea formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, care depun oferta comuna, beneficiaza de aceeasi reducere a cifrei de afaceri. Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri la 50% va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.- urilor.Se vor competa si prezenta Formularele nr: 1, 2T, 3, 4, 6 si 16, daca este cazul sau se mentioneaza in formularul 2T ?Nu este cazul? cu stampila si semnatura autorizata a operatorului economictert sustinator.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1- obligatorie.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani, in cadrul a maxim 6 (sase) contracte similare, servicii de natura celor mentionate in caietul de sarcini, in valoare cumulativa de minim 6.000.000 lei, fara TVA.Contractele prezentate trebuie sa acopere prin obiectul lor, in ansamblu, toate serviciile (unul sau mai multe servicii pe contract) de tipul: Elaborarea unuia sau mai multor planuri de management pentru arii naturale protejate/ Situri Natura 2000; Inventarierea si cartarea unor specii si habitate de interes comunitar; Realizarea de seturi de date geospatiale (GIS) asociate elementelor de biodiversitate, impact antropic si masurilor de conservare; Evaluarea impactului antropicin arii naturale protejate/ Situri Natura 2000; Evaluarea starii de conservare pentru specii si habitate de interes comunitar. Prestarile de servicii se prezinta in conformitate cuart 188(2)a) din O.U.G.34/2006. La prezentarea unui acord-cadru se va/vor lua in considerare si contracte subsecvente care indeplinesc conditiile impuse. Serviciile trebuie sa fie ?duse la bun sfarsit?, astfel: -servicii receptionate partial; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii;
Cerinta nr. 2- obligatorie.
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii si lista acestora, conform art.188(2)g) din O.U.G. 34/2006.
Cerinta nr. 3- obligatorie.
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere, in ultimii 3 ani, conform art.188(2)e) din O.U.G. 34/2006.
Cerinta nr. 4- obligatorie.Informatii despre persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului de servicii, conform art. 188(2)d) din O.U.G. 34/2006 si Instructiunilor A.N.R.M.A.P. nr.1/18.06.2013 emise in aplicarea prevederilor art.188(2)d) din O.U.G. 34/2006. Operatorul economic va desemna minim 64 de experti cheie pentru realizarea activitatilor din contract, cu competente si experienta dovedite, avand calificarea si experienta detaliate, conform cerintelor mentionate in continuare. Fiecare membru al grupului de experti trebuie sa prezinte CV-ul si documente-suport relevante care atesta, experienta generala: copie dupa fisa de post, copie dupa contractul de munca, recomandare sau orice ale documente similare, si experienta specifica: copie dupa fisa de post, copie dupa contractul de munca, copia contractului de colaborare/prestari servicii, recomandare, copie de pe Revisal sau orice ale documente similare.In cazul in care nu se prezinta documentele mentionate anterior in forma solicitata si/sau din documentele solicitate nu reiese indeplinirea cerintelor minime obligatorii, ofertantul va fi exclus.
4.1. Completare la cerinta nr.4.Team leader/coordonator proiect a) Cerinte privind studiile si experienta generala in domeniul studiilor: - Studii superioare finalizate prin diploma de licenta (se prezinta copie).b) Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - experienta specifica de minim 3 ani in activitati similare celor care fac obiectul prezentei proceduri. Se vor prezenta documente-suport relevante care atesta experienta specifica (prezentate la cerinta nr.4);
4.2. Completare la cerinta nr.4 Experti habitate acvatice ? 6 persoane a) Cerinte privind studiile si experienta generala in domeniul studiilor: - Studii superioare in domeniul biologie/ecologie, finalizate prin diploma de licenta (se prezinta copie), cu o experienta generala de cel putin 5 ani. Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati pe baza unor documente-suport relevante (prezentate la cerinta nr.4);b) Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - experienta specifica de minim 3 ani in servicii/activitati de teren, similare, aferente realizarii de studii/rapoarte/planuri specifice pregatirii profesionale/pozitiei (specializarii) pentru care este propus. Se vor prezenta documente-suport relevante care atesta experienta specifica (prezentate la cerinta nr.4);
4.3. Completare la cerinta nr.4.Experti habitate forestiere ? 4 persoanea) Cerinte privind studiile si experienta generala in domeniul studiilor: - Studii superioare in domeniul biologie/ecologie/silvicultura finalizate prin diploma de licenta (se prezinta copie), cu o experienta generala de cel putin 5 ani. Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati pe baza unor documente-suport relevante (prezentate la cerinta nr.4);b) Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - experienta specifica de minim 3 ani in servicii/activitati de teren, similare, aferente realizarii de studii/rapoarte/planuri specifice pregatirii profesionale/pozitiei (specializarii) pentru care este propus. Se vor prezenta documente-suport relevante care atesta experienta specifica (prezentate la cerinta nr.4);
4.4. Completare la cerinta nr.4. Experti habitate pajisti ? 4 persoanea) Cerinte privind studiile si experienta generala in domeniul studiilor: - Studii superioare in domeniul biologie/ecologie finalizate prin diploma de licenta (se prezinta copie), cu o experienta generala de cel putin 5 ani. Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati pe baza unor documente-suport relevante (prezentate la cerinta nr.4);b) Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - experienta specifica de minim 3 ani in servicii/activitati de teren, similare, aferente realizarii de studii/rapoarte/planuri specifice pregatirii profesionale/pozitiei (specializarii) pentru care este propus. Se vor prezenta documente-suport relevante care atesta experienta specifica (prezentate la cerinta nr.4);
4.5. Completare la cerinta nr.4.Experti ornitologi ? 16 persoanea) Cerinte privind studiile si experienta generala in domeniul studiilor: - Studii superioare in domeniul biologiei, ecologiei, finalizate prin diploma de licenta (se prezinta copie), cu o experienta generala de cel putin 5 ani. Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati pe baza unor documente-suport relevante (prezentate la cerinta nr.4);b) Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - experienta specifica de minim 3 ani in servicii/activitati de teren, similare, aferente realizarii de studii/rapoarte/planuri specifice pregatirii profesionale/pozitiei (specializarii) pentru care este propus. Se vor prezenta documente-suport relevante care atesta experienta specifica (prezentate la cerinta nr.4);
4.6. Completare la cerinta nr.4.Experti ihtiologi ? 4 persoane a) Cerinte privind studiile si experienta generala in domeniul studiilor: - Studii superioare in domeniul biologiei, ecologiei, finalizate prin diploma de licenta (se prezinta copie), cu o experienta generala de cel putin 5 ani. Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati pe baza unor documente-suport relevante (prezentate la cerinta nr.4);b) Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - experienta specifica de minim 3 ani in servicii/activitati de teren, similare, aferente realizarii de studii/rapoarte/planuri specifice pregatirii profesionale/pozitiei (specializarii) pentru care este propus. Se vor prezenta documente-suport relevante care atesta experienta specifica (prezentate la cerinta nr.4);
4.7. Completare la cerinta nr.4.Experti herpetologi ? 6 persoanea) Cerinte privind studiile si experienta generala in domeniul studiilor: - Studii superioare in domeniul biologiei, ecologiei, finalizate prin diploma de licenta (se prezinta copie), cu o experienta generala de cel putin 5 ani. Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati pe baza unor documente-suport relevante (prezentate la cerinta nr.4);b) Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - experienta specifica de minim 3 ani in servicii/activitati de teren, similare, aferente realizarii de studii/rapoarte/planuri specifice pregatirii profesionale/pozitiei (specializarii) pentru care este propus. Se vor prezenta documente-suport relevante care atesta experienta specifica (prezentate la cerinta nr.4);
4.8. Completare la cerinta nr.4.Experti entomologi ? 2 persoanea) Cerinte privind studiile si experienta generala in domeniul studiilor: - Studii superioare in domeniul biologiei, ecologiei, finalizate prin diploma de licenta (se prezinta copie), cu o experienta generala de cel putin 5 ani. Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati pe baza unor documente-suport relevante (prezentate la cerinta nr.4);b) Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - experienta specifica de minim 3 ani in servicii/activitati de teren, similare, aferente realizarii de studii/rapoarte/planuri specifice pregatirii profesionale/pozitiei (specializarii) pentru care este propus. Se vor prezenta documente-suport relevante care atesta experienta specifica (prezentate la cerinta nr.4);
4.9. Completare la cerinta nr.4.Experti mamologi ? 2 persoanea) Cerinte privind studiile si experienta generala in domeniul studiilor: - Studii superioare in domeniul biologiei, ecologiei, finalizate prin diploma de licenta (se prezinta copie), cu o experienta generala de cel putin 5 ani. Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati pe baza unor documente-suport relevante (prezentate la cerinta nr.4);b) Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - experienta specifica de minim 3 ani in servicii/activitati de teren, similare, aferente realizarii de studii/rapoarte/planuri specifice pregatirii profesionale/pozitiei (specializarii) pentru care este propus. Se vor prezenta documente-suport relevante care atesta experienta specifica (prezentate la cerinta nr.4);
4.10. Completare la cerinta nr.4.Expert in GIS & baze de date ? 4 pers.a) Cerinte privind studiile si experienta generala in domeniul studiilor: - Studii superioare in domeniile geografie/ biologie/ecologie/ protectia mediului/ silvicultura finalizate prin diploma de licenta (se prezinta copie), cu o experienta generala de cel putin 5 ani. Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati pe baza unor documente-suport relevante (prezentate la cerinta nr.4);b) Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - experienta specifica de minim 3 ani in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice, similare, de culegere a datelor si masuratarilor realizate de echipele de teren in vederea prelucrarii si realizarii lucrarilor specifice topografice, GIS si a bazelor de date din domeniul biodiversitatii sau domenii inrudite;Se vor prezenta documente-suport relevante care atesta experienta specifica (prezentate la cerinta nr.4);
4.11. Completare la cerinta nr.4.Expert in evaluarea impactului antropic ? 6 persoane.a) Cerinte privind studiile si experienta generala in domeniul studiilor: - Studii superioare in domeniul biologiei / stiintei protectiei mediului / ecologiei/ stiinte sociale, finalizate prin diploma de licenta (se prezinta copie), cu o experienta generala de cel putin 5 ani. Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati pe baza unor documente-suport relevante (prezentate la cerinta nr.4);b) Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului: - Implicarea in coordonarea cel putin a unui contract/proiect similar care a vizat evaluarea impactului antropic intr-o arie naturala protejata/ sit Natura 2000.Se vor prezenta documente-suport relevante care atesta experienta specifica (prezentate la cerinta nr.4);
4.12. Completare la cerinta nr.4.
Expert in elaborarea masurilor de conservare si integrare a Planurilor de management ? 6 persoane.
a) Cerinte privind studiile si experienta generala in domeniul studiilor:
- Studii superioare in domeniul domeniul biologiei / stiintei protectiei mediului / ecologiei/ stiinte sociale, finalizate prin diploma de licenta (se prezinta copie), cu o experienta generala de cel putin 5 ani. Anii solicitati in vederea dovedirii experientei generale vor fi calculati pe baza unor documente-suport relevante (prezentate la cerinta nr.4);
b) Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Participarea in cel putin un contract/proiect in cadrul caruia au fost prestate/desfasurate servicii/activitati de teren, similare, aferente realizarii de studii/rapoarte/planuri specifice pregatirii profesionale/pozitiei (specializarii) pentru care este propus.
Se vor prezenta documente-suport relevante care atesta experienta specifica (prezentate la cerinta nr.4);
4.13. Completare la cerinta nr.4.
Expert in evaluare de mediu (SEA) ? 3 persoane.
Cerinta nr. 5- obligatorie
Declaratie de disponibilitate.
Fiecare expert nominalizat va prezenta o declaratie de disponibilitate, pentru indeplinirea contractului.
Cerinta nr. 6.
Informatii privind subcontractantii /asociatii (daca este cazul).
Cerinta nr. 7.
Acord de asociere (daca este cazul)
Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va completa si prezenta un acord de asociere (conform art.44 din O.U.G.34/2006).
Cerinta nr. 8.Sustinerea tehnica si profesionala din partea unui tert (daca este cazul).
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, in conformitate cu prevederile alin. (2) al art.190 din O.U.G. 34/2006, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia
ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c^1) si d), respectiv art. 69^1 din O.U.G.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr. 10- obligatorie
Informatii privind sistemul de management al calitatii, prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001:2008 sau echivalent).
In cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), aceasta cerinta se va indeplini de catre fiecare asociat in parte pentru partile din contract pe care actesta/acestia le realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor competa si prezenta: Formularul nr. 7 ? Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similar in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, etc.indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente (cum ar fi procese verbale de receptie etc) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.Formularul nr. 8 ? Experienta similara, lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani. Conversia in lei a valorilor contractelor in valuta se va face la cursul mediu lei/valuta comunicat de BNR, aferent anului/anilor in care au fost prestate serviciile.Completare si prezentare Formularul nr. 9 si anexa.Completare si prezentare Formularul nr. 10Ofertantul va completa si prezenta:
Formularul nr. 11 si anexa ? Angajamentul ofertantului privind resursele umane si lista cu expertii implicati in derularea contractului.
Formularul nr. 12 -Model CV (cu informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii). Se pot prezenta CV-urile expertilor propusi si in alt format, cu conditia includerii obligatorii a punctelor mentionate in Formularul nr. 12. CV-ul trebuie semnat in original pe fiecare pagina. Copiile dupa documentele-suportrelevante, care atesta experienta in domeniul in care a fost nominalizat ca expert, vor avea mentiunea ?conform cu originalul?, stampila si semnatura reprezentantului legal al operatorului economic sau un reprezentant imputernicit al acestuia.Formularul nr. 12 -Model CV (cu informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanei responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii).Formularul nr. 12 -Model CV (cu informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii).Formularul nr. 12 -Model CV (cu informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii).Formularul nr. 12 -Model CV (cu informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii).Formularul nr. 12 -Model CV (cu informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii).Formularul nr. 12 -Model CV (cu informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii).Formularul nr. 12 -Model CV (cu informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii).Formularul nr. 12 -Model CV (cu informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii).Formularul nr. 12 -Model CV (cu informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii).Formularul nr. 12 -Model CV (cu informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii).Formularul nr. 12 -Model CV (cu informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii).Formularul nr. 12 -Model CV (cu informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii).Certificat de atestare ca evaluator (evaluare de mediu) din partea autoritatii centrale de protectie a mediului (conform art 21, alin (1), din OUG 195/2005).Se va completa si prezenta Formularulnr.13.In cazul in care expertul nominalizat este angajat permanent al ofertantului, declaratia de disponibilitate nu se prezinta.Ofertantul va completa si prezenta Formularul nr.14: daca este cazul sau va mentiona ?Nu este cazul?, cu stampila si semnatura autorizata a operatorului economic.Ofertantul va completa si prezenta Formularul nr.15: daca este cazul sau va mentiona ?Nu este cazul? cu stampila si semnatura autorizata a operatorului economic.Se vor completa si prezenta Formularele nr :1, 2T, 3, 11 si 17 daca este cazul, sau se va mentiona in formularul 2T ?Nu este cazul? cu stampila si semnatura autorizata a operatorului economictert sustinator.Se va prezenta: Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001:2008 sau certificate echivalente/documente emise inconditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la termenul limita de primire a ofertelor(emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).Prezentarea certificatelor se accepta in original/copie legalizata /copie conforma cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
60%
60
Descriere: Componenta financiara
2.
Identificarea si descrierea riscurilor considerate relevante care pot sa apara in implementarea proiectului si care pot afecta executia contractului.
15%
15
Descriere: Se vor specifica si fundamenta riscurile privind executia contractului si implicit indeplinirea obiectivelor si atingerea rezultatelor proiectului, analizate si prezentate de fiecare ofertant in propunerea tehnica.
3.
Metodele de prevenire, minimizare si/sau eliminare (contracarare) a riscurilor identificate, fara a afecta cerintele caietului de sarcini, privind executia contractului.
15%
15
Descriere: Pentru fiecare risc identificat, se vor specifica, descrie si argumenta metode de prevenire, minimizare si/sau eliminare a acestora, analizate si prezentate de fiecare ofertant in propunerea tehnica.
4.
Impactul economic estimat al masurilor de contracarare a riscurilor identificate asupra propunerii financiare.
10%
10
Descriere: Pentru fiecare masura de contracarare a riscurilor identificate se va aprecia/estima in procente impactul economic asupra propunerii financiare.
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
Pondere componenta tehnica: 40 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1-E-SMIS-43280
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.12.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect: ?Parteneriat in vederea elaborarii planurilor de management/ planurilor integrate de management pentruarii protejate apartinand complexelor de ecosisteme din bazinul Dunarii Inferioare si raurile tributare Ialomitasi Calmatui(PARTMAP)?, nr de inregistrare in SMIS-CSNR 43280.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
1. Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile care guverneaza acest contract ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt conditiile proprii ofertantului.2. Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie documentatia de atribuire si de a pregati oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si cerintelor caietului de sarcini continute in aceasta documentatie, inclusiv clarificarile si alte documente emise de Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii.3. Nu se va tine cont de nicio exprimare a unei rezerve in oferta sau presupunere cu privire la cerintele din documentatia de atribuire.4. Modalitatea de departajare a ofertantilor va tine cont de continutul ofertei, respectiv al propunerii financiare si al propunerii tehnice, si nu de cerinte de calificare/selectie.5. Pentru departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu punctaj egal, Comisia de evaluare va declara castigatoare oferta financiara cu pretul cel mai scazut. In cazul mentinerii egalitatii se vor solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.6. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la articolul 256^2 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov
Adresa postala: Strada AleeaLacul Morii, nr. 1, sector 6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060841, Romania, Tel. +40 214301523, Email: [email protected], Fax: +40 214301402, Adresa internet (URL): http: //apmif.anpm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2013 16:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer