Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE COLECTARE , TRANSPORT SI INCINERARE A DESEURILOR MEDICALE PERICULOASE


Anunt de participare numarul 45309/05.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ
Adresa postala: STR. CLINICILOR NR. 3-5, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400006, Romania, Punct(e) de contact: IOANA-CRISTINA POJAR, Tel.0264/592771, Email: [email protected], Fax: 0264/590235
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE COLECTARE , TRANSPORT SI INCINERARE A DESEURILOR MEDICALE PERICULOASE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: LOCATIILE SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ SI CABINETE SCOLARE POTRIVIT PREVEDERILOR DIN SPECIFICATIILE TEHNICE.
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 709, 504RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: IN FUNCTIE DE FINANTARE SI NECESITATI
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONTRACT DE COLECTARE , TRANSPORT SI INCINERARE A DESEURILOR MEDICALE PERICULOASE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90122240-2 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII DE COLECTARE , TRANSPORT SI INCINERARE A DESEURILOR MEDICALE PERICULOASE
Valoarea estimata fara TVA: 2, 709, 504RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE 36000 LEI, GARANTIA DE BUNA EXECUTIE 5% DIN VAL. CONTRACTULUI.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
VENITURI PROPRII SPITAL, ASS SI ALTE SURSE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE SAU SUBCONTRACTARE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Documente care dovedesc eligibilitatea.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Autorizatie de mediu valabila, emisa de autoritatea competenta, dupa caz, Agentia Judeteana sau Regionala pentru protectia mediului conform Ordinului Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 876/2004, in baza HG nr. 128/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legislatiei aplicabile in vigoare, conforma cu prevederile din Strategia Nationala si Planul National de Gestionare a deseurilor. Autorizatia va privi activitatile de colectare, transport si incinerare deseuri medicale periculoase si va fi valabila cel putin un an de la data depunerii ofertei.2. Autorizatie sanitara de functionare pentru locatia in care se efectueaza incinararea deseurilor,
3. Certificat eliberat de ADR pentru conducatorii de autovehicule valabil atat pentru clasa respectiva de marfa periculoasa, cat si pentru tipul de vehicul rutier utilizat;4. Certificat de consilier de siguranta;5. Dovada calitatii de operator de transport deseuri periculoase in nume propriu, 6. Autorizatie sanitara pt. vehicolul de transport,
7. Autorizatie emisa de Primaria Mun. Cluj-Napoca privind dreptul de acces pentru transportul deseuri medicale, 8. Aviz favorabil pentru rutele de transport deseuri medicale emis e catre ASP din care sa reiasa ca este inclus si traseul pentru Spitalul ClinicJudetean de Urgenta Cluj, 9. Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea cu standardele relevante( ISO, TUV, BSI, etc.) sau documente care ateste implementarea acestora, 10. Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3ani - se vor specifica minim 3 contracte in unitati spitalicesti similare privind kg de deseuri ridicate (Formularul 4)
11. Declaratie pe proprie raspundere de indeplinire a conditiilor prevazute de legislatia in vigoare privind colectarea, transportul si eliminarea finala a deseurilor medicale periculoase.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.04.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: Caseria autoritatii contractante str. Clinicilor nr. 3-5, luni - joi ora 12.00-14.00 sau OP, in contul RO23TREZ2165041XXX007200 Trezoreria Cluj.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.04.2008 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.04.2008 10:00
Locul: Serviciul Achizitii, str. Clinicilor nr. 3-5, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104642, Email: [email protected], Fax: 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania, Tel.3195180, Email: [email protected], Fax: 3195180
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre actul autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ACHIZITII PUBLICE
Adresa postala: Str. Clinicilor nr. 3-5, ,Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400006, Romania, Tel.0264595271, Fax: 0264595271
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.03.2008 15:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer