Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de colectare ,de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti


Anunt de participare numarul 72397/19.02.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia
Adresa postala: Jud.Ialomita, Loc.Slobozia, Str.Decebal, nr.1, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920013, Romania, Punct(e) de contact: Maria Savu, Tel.0243233116, Email: [email protected], Fax: 0243234657, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
servicii de colectare , de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Spitalul Judetean de Urgenta , Loc.Slobozia, jud.Ialomita Str.Decebal, nr.1 , Cod postal: 920013 , Romania ,
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 480, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de colectare , de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1.deseuri periculoase (infectioase, intepatoare , taietoare, anatomice)
cantitate minima 24 luni 55.200 kg.
cantitate maxima 24 luni 96.000 kg.
2.deseuri chimicecantitate minima 24 luni4.800 litri
cantitate maxima 24 luni 24.000 litri
Valoarea estimata fara TVA: 480, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare in cuantum de 4800 lei si garantia de buna executie 5 % din valoarea fara tva a fiecarui contract subsecvent incheiat
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Au obligatia de a-si legaliza formal asocierea, printr-un contract scris semnat de partile asociate, care va fi prezentat autoritatii contractante inainte de semnarea contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34 / 2006;Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului valabil la data deschiderii ofertelor
9002-Colectarea si tratarea altor reziduuri
9003-Salubritate si alte activitati similare
6024-Transporturi rutiere de marfuri
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale si declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii:
1. Autorizatia integrata de mediu, emisa de organismele teritoriale de mediu de pe raza pe care ofertantul si/sau subcontractantii acestuia isi desfasoara activitatea pentru codurile CAEN sus-mentionate
2. Autorizatie sanitara emisa de Autoritatea de Sanatate Publica teritoriala de pe raza pe care ofertantul isi desfasoara activitatea
3. Licenta transport/ executie pentru vehiculele care transporta materiale periculoase
4. Autorizatie sanitara de functionare pentru vehiculele care transporta materiale periculoase emisa de ASP Judeteana.
5. Certificate de atestare profesionala pentru sofer (ADR) conf OMT nr 82/1992 Avizul de functionare emis de primaria de pe raza caruia ofertantul isi desfasoara activitatea.
6. Dovada inregistrarii in Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor
7. Dovada detinerii instalatiei de neutralizare (descriere +fisa tehnica)
8. Autorizare privind activitateade neutralizare a deseurilor periculoase , chimice si farmaceutice
9. Mostre de ambalaje pentru deseuri infectioase si chimice certificate ADR10.Certificat de acreditare pentru sistemul de managemental calitatii ISO 9001/2001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
24
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.03.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.03.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.03.2009 11:00
Locul: Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, Jud.Ialomita, Str.Decebal, Nr.1, etaj I.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Operatori economici prin reprezentanti legali sau persoane imputernicita
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC Bucuresti
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile da la data luarii la cunostinta, cf art 67/OUG 94/2007
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta
Adresa postala: Str.Decebal, nr.1, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920013, Romania, Tel.0243-212130 int 211, Email: [email protected], Fax: 0243-236100
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.02.2009 11:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer