Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE COLECTARE, MANIPULARE, TRANSPORT / ELIMINAR EDESEURI MEDICALE PERICULOASE, SERVICII DE COLECTARE TRANSPORT SI DEPOZITARE DESURI MENAJERE


Anunt de participare numarul 142901/03.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
Adresa postala: BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022104, Romania, Punct(e) de contact: EC. MARIAN DANIEL BINA COMANESCU, Tel. +40 213243312, Email: [email protected], Fax: +40 213241175, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE COLECTARE, MANIPULARE, TRANSPORT / ELIMINAR EDESEURI MEDICALE PERICULOASE, SERVICII DE COLECTARE TRANSPORT SI DEPOZITARE DESURI MENAJERE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 989, 262 si 1, 088, 188.2RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia contracte subsecvente trimestriale sau semestriale in functie de necesitati si finantare in conformitate cu cantitatile minime si maxime din caietul de sarcini
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACORD CADRU PENTRU SERVICII DE COLECTARE, MANIPULARE, TRANSPORT / ELIMINAR EDESEURI MEDICALE PERICULOASE, SERVICII DE COLECTARE TRANSPORT SI DEPOZITARE DESURI MENAJERE
Servciile se vor presta cu respectarea prevederilor Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice.
Operatorul economic isi asuma riscurile pe care le implica transportul materialelor utilizand mijloace de transport proprii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90524400-0-Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-Servicii de colectare, manipulare si transport deseuri menajere (MC)cantitate min A.C. 4356 max 4792
-Servicii de colectare, manipulare, transport si eliminare finala deseuri medicale periculoase (taietoare intepatoare infectioase; chimico-farmaceutice, anatomopatologice) (KG) Cantitate minima A.C. 125388 max. 137927
Valoarea estimata fara TVA: intre 989, 262 si 1, 088, 188.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Perioada de valabilitate: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei pentru participare: printr-un instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante in conditiile legii, de catre o societate bancara (formularul nr. 1) sau de osocietate de asigurari, virament bancar (contul: RO50TREZ4215006XXX006715, deschis la Trezoreria Ilfov, cod fiscal: 14989140) sau plata cu chitanta prin casieria unitatii contractante.Lipsa dovezii constituirii garantiei de participare, la data si ora limita pentru depunerea ofertelorva conduce la eliminarea ofertantului. Documentul ce constituie dovada constituirii garantiei se va scana si se va depune in S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare, iar in cazul garantiilor constituite prin instrumente de garantare, originalul acestora se va transmite la sediul autoritatii contractante din Bd.Basarabia, nr. 49-51, sector 2 , Biroul Achizitii Publice, pana cel tarziu la data limita de depunere a ofertei, Cuantumul garantiei de participare: 10.881, 88 leiIn cazul in care la procedura de atribuire se prezinta un operator economic strain cursun BNR pentru echivalenta lei/valuta, va fi cel din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului, fara T.V.A., doar pentru contractele subsecvente a caror valoare depaseste pragul de 125.000 de euro fara TVA, valoare calculata la cursul de schimb afisat de BNR la data semnarii contractului.Garantia se constituie in perioada premergatoare semnarii contractului subsecvent printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara (conf. form. nr. 8) sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile Art.86 Alin.2 ? 4 din HG925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare se aplica in mod corespunzator.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea, neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 ? copie scanata a originalului semnata electronic
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 - copie scanata a originalului semnata electronic- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - copie scanata a originalului semnata electronic
- Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat - sanatate, pensii, somaj (copie scanata a originalului semnata electronic)
- Certificat fiscal privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de autoritatea locala competenta (copie scanata a originalului semnata electronic)
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura - copie scanata a originalului semnata electronic
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69ยน din OUG 34/2006 - copie scanata a originalului semnata electronic, persoanele cu functie de decizie:
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
* Completarea si prezentarea Formularuluispecific ? din Sectiunea III.
* Completarea si prezentarea Formularuluispecific ? din Sectiunea III.
* Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, intocmit conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010, M.Of. nr. 701/ 20.10.2010 - original. In cazul unei asocieri, acest certificat trebuie sa fie prezentat de fiecare asociat.-
* Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Financiara, care sa prezinte situatia datoriilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele (copie scanata a originalului).
* Certificat fiscal privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de Directia Taxe si Impozite Locale, care sa prezinte situatia datoriilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele (copie scanata a originalului).
* Declaratie privind calitatea de participant la procedura conf. Formularului specific ? din Sectiunea III ? copie scanata a originalului.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul se a solicita informatii direct de la autoritatile competente.
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul, care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante suntexclusi din procedura de atribuire."
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derulareasi finalizarea procedurii de atribuire: Dr. Eduard Armeanu ? Manager, Ec. Iacob Cristina ? Dir. financiar contabil, Dr. Elena Popescu ? Director medical, As. Balea Geanina ? Director ingrijiri, As.Nina Petcu- Asistent Medical Igiena , Ec. Bina Comanescu Marian Daniel ? Sef birou achizitii publice, Ec. Ilea Adriana Lucia ? Economistbirou achizitii publice, Ec. Andrei Vasilica Cristina - Economistbirou achizitii publice, Jr. Andrei Ioana ? Consilier Juridic Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, informatiile cuprinse in acest certificat sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal prestarea de servicii solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. (copie scanata a originalului semnata electronic).
- Persoanele fizice autorizate vor prezenta Autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract (copie scanata a originalului semnata electronic).
- Persoanele juridice sau fizice straine vor prezentadocumente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/ ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, precum si documente care dovedesc dreptul (autorizatia) de a practica profesia.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute anterior, atunci va fi acceptata:
- fie o declaratie pe proprie raspundere,
- fie o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens (daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere) - (copie scanata a originalului semnata electronic).
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
* Certificat constatator emis de Oficiul RegistruluiComertului cu inscrierea domeniului de activitate corespunzator procedurii de achizitie (copie scanata a originalului) valabil la data limita de depunere a ofertelor aferenta procedurii, din care sa rezulte:
- codurile CAEN(3811, 3812, 3821, 3822 etc.) corespunzatoare cu obiectul proceduriicare fac obiectul acordului-cadru :
- adresa actuala, - obiectul de activitate al societatii,
- numele asociatilor,
Ofertantul clasat pe primul loc, inaite de atribuirea procedurii va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, sau copie conform cu originalul.
* Autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a furniza serviciile care fac obiectul prezentului contract(copie scanata a originalului).
* Licenta de operare clasa I eliberata de ANRSC (deseuri menajere) valabila la data limita de depunere a ofertei ? copie conform cu originalul - copie scanata a originalului semnata electronic.
* Autorizatie integrata de mediu rampa ecologica de depozitare (deseuri menajere) ? copie scanata a originalului semnata electronic
* Autorizatie de mediu in procedura completa emisa in baza H.G. nr. 128/2002 de autoritatea competenta , dupa caz Agentia Judeteana sau Regionala pentru Protectia Mediului ?, cu privire la:
-colectare, transport si incinerare deseuri medicale periculoase pentru urmatoarele coduri CAEN, actualizate conform Ordinului INS nr. 337/2007:3812, 3822, 4941 - copie scanata a originalului semnat electronic
* Persoanele juridice sau fizice straine vor prezenta setul complet de documente solicitate prin prezenta fisa de date. In plus, se vor prezenta si documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/ ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, precum si documente care dovedesc dreptul (autorizatia) de a practica profesia.
Nota : Informatii generale cu privire la modelele certificatelor emise de institutiile din statele membre UE, se pot obtine accesand link :
www.ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/2004_18
/index_en.htm.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute anterior, atunci va fi acceptata:
- fie o declaratie pe proprie raspundere,
- fie o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens (daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere). (copie scanata a originalului).
Nota: autentificarea reprezinta acea activitate de constatare, facuta de notarul public, care presupune exercitarea a doua actiuni: conformitatea si legalitatea.
Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/ consortiu, sustinator, daca este cazul.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul se a solicita informatii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Se solicita formularul , ,Fisa de informatii generale? completat din care sa reiasa cifra de afaceri globala. Informatiile cuprinse in fisa vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile
* Ultimul bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente pe care ofertantul are obligatia sa il depuna conform legii
Nota
- Pentru operatorii economici care nu au depus bilantul anului 2012 se permite prezentarea si a altor documente in vederea demonstrarii cerintei privind bilantul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Se completeaza formularul din sectiunea , ,FORMULARE"- copie scanata a originalului semnata electronic-Se prezinta in copie scanata a originalului semnata electronic
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
. Prezentarea Listei privind principalele prestari de servicii in ultimii 3 ani -(in lista de contracte trebuie mentionate mai multe contracte de servicii similare obiectului contractului - Servicii de colectare, manipulare, transport si neutralizare deseuri medicale periculoase;
- Se vor prezenta certificate/documente emise de catre beneficiari anteriori din care sa reiasa indeplinirea contractelor.
Dovada dispunerii unei rampe ecologice de depozitare deseuri menajere, (precontracte/contracte de inchiriere/de colaborare, angajament de punere la dispozitie, etc.) valabil la data limita de depunere a ofertelor ? copie scanata a originalului semnata electronic
Rute de transport aprobate de organismele abilitate conform legii. Transportul deseurilor se va realiza pe traseele cele mai scurte si/sau cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei (art. 23 lit. f dinO.U.G. nr. 78/2000); eliminarea deseurilor cat mai aproape de locul de generare (art. 4 lit. 6 din H.G. nr. 1061/2008)
Referate tehnice emise de catre Institutul de Sanatate Publica pentru mijloacele de transport a deseurilor medicale
O declaratie prin care ofertantul clasat pe primul loc, va prezenta inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii de atribuire - Dovada eliminarii finale a deseurilor medicale periculoase: - contract cu eliminatorul final (incinerator ecologic)
Dovada monitorizarii emisiilor de la incinerator de catre institutii autorizate
Certificat de formare profesionala pentru:
- conducatorii auto care transporta marfuri periculoase ADR
- certificat pentru consilier de siguranta
- certificat persoana desemnata pentru autovehicule care depasesc 3, 5 tone.
Declaratie din care sa reiasa ca daca sunt declarati castigatoriisi vor obtine Licenta de transport deseuri medicale pentru autovehiculele cu masa peste 3, 5 tone
ISO 14001/2005 sau echivalent
ISO 9001/2008 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Se completeaza formularul din sectiunea , ,FORMULARE"- copie scanata a originalului semnata electronicDocumente relevante? copie scanata a originalului semnata electronicDocumente relevante? copie scanata a originalului semnata electronic- copie scanata a originalului semnata electronicDeclaratie ? copie scanata a originalului semnata electronic.Dovada monitorizarii emisiilor de la incinerator de catre institutii autorizate - copie scanata a originalului semnata electronic.- Se prezinta in copie scanata a originalului semnata electronicPentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare/atestare/avizare.- Completare declaratie scanata a originalului semnata electronicPrezentarea unor certificate emise de organisme independente acreditate (nationale sau internationale), conforme cu seriile de standarde europene relevante ce confirma certificarea candidatului ca areimplementat: - un sistem de management de mediu in conformitate cu ISO 14001/2005 sau echivalent ? copie scanata a originalului semnata electronic.Prezentarea unor certificate emise de organisme independente acreditate (nationale sau internationale), conforme cu seriile de standarde europene relevante ce confirma certificarea candidatului ca areimplementat: -un sistem de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001/2008 echivalent?copie scanata a originalului semnata electronic.Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta toate certificatele /documentele relevante insotite de traduceri in limba romana autorizate si legalizateIn conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, vor fi acceptate certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Autorizatiile, avizele si certificatele depuse in faza de ofertare trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor.Nota: In cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privind standardele de asigurare a calitatii vor trebui sa fie indeplinite conform Anexei nr. 2 din Ordinul 509/2011 ANRMAP.Nota: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) a) Elementul ofertei care va face obiectul procesului de reofertare: pretul unitar, fara TVA, exprimat in lei/unitate de masura b) Informatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice: 1) Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste oferta: DA - Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta DA - Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: DA - Licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului: NU - Se va utiliza pasul de licitatie: NU c) Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: -licitatia electronica 1 runda; 2 -licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de participare; -durata rundei este de 1 zi;
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.05.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.05.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256.2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
Adresa postala: BD. BASARABIA, NR. 49-51, SECTOR 2, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 022104, Romania, Tel. +40 213243312, Email: [email protected], Fax: +40 213241175
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2013 15:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer