Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de colectare, manipulare, transport si eliminare deseuri periculoase si deseuri nepericuloase rezultate din activitatea ANB


Anunt de participare (utilitati) numarul 148700/25.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA NOVA BUCURESTI
Adresa postala: Str. Academiei nr. 39-41, etaj 4, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010136, Romania, Punct(e) de contact: Simona Popescu, Tel. +40 213140110, Email: [email protected], Fax: +40 213143095, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de colectare, manipulare, transport si eliminare deseuri periculoase si deseuri nepericuloase rezultate din activitatea ANB
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti si zonele limitrofe
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 200, 000 si 2, 300, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor atribui contracte subsecvente anuale a caror val.estimata este de minim 10.000, 00 lei fara T.V.A si max. 575.000, 00 lei fara T.V.A. Cantitatile estimate min. si max. ale acordului cadru si ale unui ctr. subsecvent sunt cele din Anexa nr. 1 de la Documentatia descriptiva
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de colectare, manipulare, transport si eliminare deseuri periculoase si deseuri nepericuloase rezultate din activitatea ANB
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90000000-7 - Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul (Rev.2)
90520000-8-Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de colectare, manipulare, transport si eliminare deseuri periculoase si deseuri nepericuloase rezultate din activitatea ANB
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 200, 000 si 2, 300, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare?46000 lei.In cazul in care garantia de participare este constituita in alta moneda, pentru echivalenta se va lua in considerare cursul lei/alta valuta comunicat de BNR in data de 30.11.2013.Perioada de valabilitate?120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de constituire-prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari Cuantumul ce se va retine in conditiile art.278^1 din OUG nr34/2006 este de 6080 lei.Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice Scrisoarea de garantie de participare se prezinta in original.Neprezentarea aceasteia in cuantumul si perioada de valabilitate solicitata atrage respingerea ofertei.Garantia este irevocabila.Aceasta va insoti candidatura impreuna cu scrisoarea de inaintare.In cazul unei asocieri Garantia de participare va fi emisa integral pentru Liderul Asocierii sau pentru unul din membrii asocierii in numele asocierii.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr.681/29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra minima de afaceri si a garantiei de participare. In aceste situatii ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM.In cazul in care ofertantul este o asociere, numai daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, se va aplica reducerea cu 50% a criteriului privind cifra de afaceri si garantia de participare.NOTA Garantia de participare se va prezenta in etapa a 1 a procedurii de catre candidatii. Cuantumul garantiei de buna executie se va constitui in cuantum de 5% din valoarea contractului subsecvent.Garantia de buna executie va fi constituita printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau daca partile convin dintr-o suma initiala in valoare de min 0, 5% din pretul contractului subsecvent, ce va fi depusa de Prestator in contul deschis de catre acesta, iar diferenta prin retineri succesive de 4, 5 % din valoarea facturilor emise pentru serviciile prestate, in contul deschis de operatorul economic la dispozitia Autoritatii Contractante pana ce aceasta va atinge 5% din pretul Contractului subsecvent. Scrisoarea de Garantie Bancara se va constitui ca anexa la contractul subsecvent in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data incheierii acestuia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse de finatare?surse proprii S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010) - se completeaza formularul 1; Formularul trebuie completat in original de catre Candidat si fiecare membru al asocierii.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - se completeaza formularul 2; Formularul trebuie completat in original de catre Candidat, fiecare membru al asocierii, fiecare subcontractant si fiecare tert sustinator.
Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: - Laurent LALAGÜE
- Irina MUNTEANU
- Petru TOMA
- Mihai SAVIN
- Epsica CHIRU3.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - se completeaza formularul 3; Formularul trebuie completat in original de catre Candidat si fiecare membru al asocierii.
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? formularul 4; Formularul trebuie completat in original de catre Candidat, fiecare membru al asocierii si fiecare tert sustinator.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit candidatul/ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
5.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? se completeaza formularul 5; Formularul trebuie completat in original de catre Candidat, fiecare membru al asocieriisi fiecare tert sustinator, daca este cazul, privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, litera a), c1), d) din OUG nr. 34/2006.Confirmarea cu privire la plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, prin prezentarea Certificatului de atestare fiscala, eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturilor.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Documentele vor fi prezentate in original, copii legalizate sau copii ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Confirmarea cu privire la plata taxelor si impozitelor la bugetul local, prin prezentareaCertificatului fiscal cu privire la impozitele si taxele locale, eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturilor.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. 1. Documente care dovedesc, in cazul persoanelor juridice romane, o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional:
a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii, in original, copie legalizata sau copie ?conform cu originalul?. Informatiile cupinse inCertificatul constatator sa fie reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.sauDocumente care dovedesc, in cazul persoanelor juridice straine, o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident, care sa ateste ca, candidatul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii: -fie o declaratie pe propria raspundere, -fie o declaratie data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens (daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere) ? original sau copie legalizata).
Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie ?conform cu originalul?insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Candidatul trebuie sa faca dovada detinerii:
2. Autorizatiei de mediu emisa de catre organismele teritoriale de mediu de pe raza de activitate a aacestuia, atat pentru transportator cat si pentru eliminatorul final. Autorizatia se solicita in baza OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu Legea 265/2006 si va fi valabila la data limita de depunere a candidaturilor. In cadrul Autorizatiei de mediu se vor regasi toate codurile de deseuri specificate in prezenta Documentatie descriptiva.
3. Autorizatiei sanitar-veterinara pentru prelucrarea subproduselor de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman in scopul neutralizarii prin incinerare. Autorizatia se solicita in baza OG 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea 215/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 1774/2002/CE care stabileste reguli de sanatate privind subprodusele de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare si ale normelor si masurilor sanitar-veterinare in vigoare. Autorizatia va fi valabila la data limita de depunere a candidaturilor.
4. Autorizatiei de evacuare si transportul deseurilor spitalicesti, emisa in baza prevederilor art. 9, alin (2) si alin (3), Anexa a din H.C.G.M.B nr. 119/2010, privind « Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare in Municipiul Bucuresti »
5. Se solicita dovada Inregistrarii la Inspectoratul Teritorial de Munca, cu privire la regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase si toxice, in conformitate cu Legea nr. 360/2003 cu completarile si modificarile Legii 263/2005.Persoanele juridice sau fizice straine vor prezenta setul complet de documente solicitate prin prezenta fisa de date.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute anterior, atunci va fi acceptata:
- fie o declaratie pe proprie raspundere,
- fie o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens (daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere). (copie scanata a originalului).
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Un operator economic participa pentru acelasi contract cu o singura candidatura/oferta fie in mod individual, fie ca partener al unui consortiu/asociere/societate mixta, in caz contrar ofertele respective vor fi respinse. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna fara a fi obligati sa-si legalizeze asocierea decat daca oferta comuna este declarata castigatoare. Candidatura comuna trebuie sa contina toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul societatii mixte / consortiu / asociere precum si categoriile de servicii prestate de acestia. Candidatura trebuie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii. Unul dintre membrii trebuie numit ca lider responsabil de contract, iar aceasta numire trebuie sa fie prezentata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte. Candidatura trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului, inclusiv platile vor fi in responsabilitatea partenerului conducator (liderului). Toti partenerii din cadrul consortiului trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa, pe toata durata de realizare a contractului. Structura societatii mixte/consortiu/asociere nu va fi modificata pe durata contractului decat cu aprobarea prealabila a autoritatii contractante si numai in situatii exceptionale astfel incat noul consortiu/asociere/societate mixta trebuie sa indeplineasca aceleasi criterii de calificare ca si cel/cea initial/initiala. In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale vor fi indeplinite in mod obligatoriu de fiecare asociat in parte, iar criteriile de calificare privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si profesionala vor fi indeplinite prin cumul.
In situatiile in care candidatii/ofertantii beneficiaza de sustinerea unor terti, aceasta sustinere se va dovedi prin prezentarea unor angajamente ferme incheiate de tertul sustinator. Angajamentul ferm trebuie sa prevada care sunt resursele pentru care se acorda sustinerea si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va face neconditionat in vederea indeplinirii contractului - se va completa, dupa caz, formularul 6 si/sau formularul 7. In cazul in care candidatul/ofertantul beneficiaza de sustinere in vederea indeplinirii cerintelor de calificare referitoare la cifra de afaceri sau experienta similara, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, este suficient ca operatorul economic sa prezinte angajamentul ferm din partea persoanei care sustine, astfel cum este prevazut la art. 111 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006. Totodata, angajamentul trebuie insotit de documente care sa dovedeasca ca persoana sustinatoare indeplineste cerintele de calificare referitoare la cifra de afaceri sau experienta similara. Persoana care asigura sustinerea financiara/tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d), respectiv conform prevederilor art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va preciza media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani ? formularul 8. Media cifrei de afaceri globale a candidatului pe ultimii 3 ani financiari trebuie sa fie cel putin egala cu suma de 1.150.000, 00 lei (fara TVA).
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei dupa cum urmeaza: - 2010:1 euro = 4, 2099 lei;
- 2011:1 euro = 4, 2379 lei;
- 2012:1 euro = 4, 4287 lei;Candidatii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta formularul 8. Media cifrei de afaceri globale a candidatului pe ultimii 3 ani ? formularul 8. Media cifrei de afaceri globale a candidatului pe ultimii 3 ani financiari trebuie sa fie cel putin egala cu suma de 1.150.000, 00 lei (fara TVA).
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei dupa cum urmeaza: - 2010:1 euro = 4, 2099 lei;
- 2011:1 euro = 4, 2379 lei;
- 2012:1 euro = 4, 4287 lei;Candidatii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Se va dovedi experienta similara (formularul 9) prin prezentarea : Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (calculate la data limita de depunere a candidaturilor) din care sa rezulte ca au fost duse la bun sfarsit servicii similare in baza a maxim 3 contracte a caror valoare cumulata sa fie cel putin 575.000, 00 lei.Lista va fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar si care sa indice valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. In cazul in care contractele sunt incheiate in alta moneda se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.Candidatii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie lizibila ?conform cu originalul? semnata de catre reprezentantul legal al Operatorului Economic.
Modalitatea de indeplinire
1. Se va dovedi experienta similara (formularul 9) prin prezentarea : Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (calculate la data limita de depunere a candidaturilor) din care sa rezulte ca au fost duse la bun sfarsit servicii similare in baza a maxim 3 contracte a caror valoare cumulata sa fie cel putin 575.000, 00 lei.Lista va fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar si care sa indice valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. In cazul in care contractele sunt incheiate in alta moneda se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.Candidatii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie lizibila ?conform cu originalul? semnata de catre reprezentantul legal al Operatorului Economic.
2. Se solicita prezentarea Notificarii privind asistenta de specialitate de sanatate publica emisa de catre Directia de Sanatate Publica de pe raza functionarii Operatorului economic, in baza Legii 95/2006, a Ord. Ministerului Sanatatii nr. 1030/2009 modificat si completat cu ord. Ministerului Sanatatii nr. 251/2012.
Modalitatea de indeplinire
2. Se solicita prezentarea Notificarii privind asistenta de specialitate de sanatate publica emisa de catre Directia de Sanatate Publica de pe raza functionarii Operatorului economic, in baza Legii 95/2006, a Ord. Ministerului Sanatatii nr. 1030/2009 modificat si completat cu ord. Ministerului Sanatatii nr. 251/2012.
3. Se solicita detinerea Referatului tehnic pentru autovehiculele de transport deseuri periculoase (cu potential infectios) ce vor fi implicate in prestarea serviciilor. Referatul tehnic pentru autovehiculele de transport deseuri periculoase va fi valabil la data limita de depunere a candidaturilor. Referatul tehnic se solicita in baza Hotararii de Guvern nr. 1.061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei. Referatul tehnic va prezenta caracteristicile autovehiculului dupa cum urmeaza :
a) Compartimentul destinat depozitarii recipientelor sa fie separat de cabina soferului si realizat din materiale lavabile si rezistente la agentii chimici folositi la dezinfectie ;
b) Sa fie prevazut cu dispozitivede fixare a recipientelor in timpul transportului ;
c) Sa fie utilat cu sisteme etanse de inchidere a usilor compartimentului destinat depozitarii recipientelor ;
d) Sa fie dotat cu sisteme de asigurare impotriva raspandirii deseurilor periculoase in mediu, in caz de accident.
Modalitatea de indeplinire
3. Se solicita detinerea Referatului tehnic pentru autovehiculele de transport deseuri periculoase (cu potential infectios) ce vor fi implicate in prestarea serviciilor. Referatul tehnic pentru autovehiculele de transport deseuri periculoase va fi valabil la data limita de depunere a candidaturilor. Referatul tehnic se solicita in baza Hotararii de Guvern nr. 1.061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei. Referatul tehnic va prezenta caracteristicile autovehiculului dupa cum urmeaza :
a) Compartimentul destinat depozitarii recipientelor sa fie separat de cabina soferului si realizat din materiale lavabile si rezistente la agentii chimici folositi la dezinfectie ;
b) Sa fie prevazut cu dispozitivede fixare a recipientelor in timpul transportului ;
c) Sa fie utilat cu sisteme etanse de inchidere a usilor compartimentului destinat depozitarii recipientelor ;
d) Sa fie dotat cu sisteme de asigurare impotriva raspandirii deseurilor periculoase in mediu, in caz de accident.
4. Autorizatiei sanitar-veterinara pentru mijloace de transportsubproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, in baza art.18, alin 1 dinOG. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea 215/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Autorizatia va fi valabila la data limita de depunere a candidaturilor.
Modalitatea de indeplinire
4. Autorizatiei sanitar-veterinara pentru mijloace de transportsubproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, in baza art.18, alin 1 dinOG. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea 215/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Autorizatia va fi valabila la data limita de depunere a candidaturilor.
5. SubcontractantiDupa caz, lista cuprinzand subcontractantii (formularul 10), insotita si de acordurile de subcontractare pentru toti subcontractantii
Modalitatea de indeplinire
5. SubcontractantiDupa caz, lista cuprinzand subcontractantii (formularul 10), insotita si de acordurile de subcontractare pentru toti subcontractantii
Resurse tehniceDeclaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic si alte mijloace fixe pe care Operatorul economic se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului. Candidatii vor completa formularul 11.Candidatii trebuie:
?sa faca dovada detinetrii a minim 2 mijloace de transport dotate cu trusa ADR si mijloace de interventie in caz de poluare accidentala. Autovehiculul cu care se va efectua transportul deseurilor care se incadreaza in regimul deseurilor spitalicesti, va fi prevazut cu termoizolatie interioara si agregat frigorific, omolagat si verificat conform legislatiei in vigoare. Mijloacele de transport pentru care vor fi prezentate documente vor fi utilizate la prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. In acest sens Operatorul economic va prezenta o declaratie pe propria raspundere. In cazul in care mijloacele de transport vor necesita inlocuire pe parcursul derularii contractului, Operatorul economic le va inlocui cu mijloace de trasnport similare si cu aceleasi caracteristici si dotari declarate in prezenta procedura de achizitie publica. Inlocuirea se va realiza cu acordul ANB.
?acolo unde legislatia impune, sa faca dovada detinerii licentei de transport pentru deseuri periculoase valabila, sa prezinte copii ale acesteia cu mentiunea "Conform cu originalul", semnate si stampilate lizibil si sa actualizeze atunci cand este cazul licenta pentru mijloacele de transport utilizate pentru indeplinirea prezentului contract;
?sa faca dovada detinerii unui cantar electronic (etalonat si verificat metrologic de catre Biroul Roman de Metrologie BRML) pentru cantarirea deseurilor chimice periculoase care vor fi preluate in cadrul colectarilor. Cantarul detinut va fi atestat si certificat dupa normele emise de INM, conform cerintelor Directivei 90/384/CEE si H.G. 617/2003.De asemenea, candidatii au obligatia ca pentru fiecare mijloc de transport solicitat sa prezinte documente din care sa rezulte dreptul de proprietate sau de folosinta (factura fiscala si/sau contracte/angajamente etc.).
Modalitatea de indeplinire
Resurse tehniceDeclaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic si alte mijloace fixe pe care Operatorul economic se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului. Candidatii vor completa formularul 11.Candidatii trebuie:
?sa faca dovada detinetrii a minim 2 mijloace de transport dotate cu trusa ADR si mijloace de interventie in caz de poluare accidentala. Autovehiculul cu care se va efectua transportul deseurilor care se incadreaza in regimul deseurilor spitalicesti, va fi prevazut cu termoizolatie interioara si agregat frigorific, omolagat si verificat conform legislatiei in vigoare. Mijloacele de transport pentru care vor fi prezentate documente vor fi utilizate la prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. In acest sens Operatorul economic va prezenta o declaratie pe propria raspundere. In cazul in care mijloacele de transport vor necesita inlocuire pe parcursul derularii contractului, Operatorul economic le va inlocui cu mijloace de trasnport similare si cu aceleasi caracteristici si dotari declarate in prezenta procedura de achizitie publica. Inlocuirea se va realiza cu acordul ANB.
?acolo unde legislatia impune, sa faca dovada detinerii licentei de transport pentru deseuri periculoase valabila, sa prezinte copii ale acesteia cu mentiunea "Conform cu originalul", semnate si stampilate lizibil si sa actualizeze atunci cand este cazul licenta pentru mijloacele de transport utilizate pentru indeplinirea prezentului contract;
?sa faca dovada detinerii unui cantar electronic (etalonat si verificat metrologic de catre Biroul Roman de Metrologie BRML) pentru cantarirea deseurilor chimice periculoase care vor fi preluate in cadrul colectarilor. Cantarul detinut va fi atestat si certificat dupa normele emise de INM, conform cerintelor Directivei 90/384/CEE si H.G. 617/2003.De asemenea, candidatii au obligatia ca pentru fiecare mijloc de transport solicitat sa prezinte documente din care sa rezulte dreptul de proprietate sau de folosinta (factura fiscala si/sau contracte/angajamente etc.).
4. Resurse umane
Candidatii vor completa formularul 12 conform sectiunii Model Formulare atasata prezentei documentatii de atribuire.Candidatii trebuie sa asigure personalul de specialitate considerat necesar si acoperitor pentru indeplinirea contractului in mod corespunzator, respectiv, sa faca dovada asigurarii de personal pregatit pentru manipularea cu substante periculoase si anume:
o minim un conducator auto posesor al:
? Certificat ADR pentru conducatori auto si respectiv Certificat de competenta profesionala pentru transportul rutier national si international de marfa in conformitate cu dispozitiile Ord. Ministerului Transportului nr. 761/1999, in termen de valabilitate la data limita de depunere a candidaturilor.In cazul in care pentru prestarea serviciilor se va utiliza un autovehicul cu masa mai mare de 3.5 tone, Conducatorul auto va poseda: Certificat de atestare profesionala, Certificat de analize medicale si psihologice, aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a candidaturilor. Documentele se vor prezenta in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? stampilata si semnata de catre reprezentantul legal al Operatorului economic;
o minim un consilier de siguranta care sa detina:
? Certificat de pregatire pentru consilieri de siguranta in conformitate cu H.G. nr. 1.175/26.09.2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania. Documentul se va prezenta in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? stampilata si semnata de catre reprezentantul legal al Operatorului economic;
o minim un responsabil de mediu cu experienta specifica de cel putin 3 ani;
o minim doi specialisti in chimie cu experienta generala de minim 5 ani in domeniul studiilor.Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor Candidatul va prezenta pentru fiecare resursa umana documente din care sa rezulte competele declarate (Certificate, atestate diplome de absolvire si/sau alte documente echivalente).
Pentru fiecare resursa umana se va prezenta Declaratie de disponibilitate pentru toata durata Acordului Cadru. Candidatii vor completa formularul 13- conform sectiunii Model Formulare atasata prezentei documentatii.
Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare/atestare/avizare.
Modalitatea de indeplinire
4. Resurse umane
Candidatii vor completa formularul 12 conform sectiunii Model Formulare atasata prezentei documentatii de atribuire.Candidatii trebuie sa asigure personalul de specialitate considerat necesar si acoperitor pentru indeplinirea contractului in mod corespunzator, respectiv, sa faca dovada asigurarii de personal pregatit pentru manipularea cu substante periculoase si anume:
o minim un conducator auto posesor al:
? Certificat ADR pentru conducatori auto si respectiv Certificat de competenta profesionala pentru transportul rutier national si international de marfa in conformitate cu dispozitiile Ord. Ministerului Transportului nr. 761/1999, in termen de valabilitate la data limita de depunere a candidaturilor.In cazul in care pentru prestarea serviciilor se va utiliza un autovehicul cu masa mai mare de 3.5 tone, Conducatorul auto va poseda: Certificat de atestare profesionala, Certificat de analize medicale si psihologice, aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a candidaturilor. Documentele se vor prezenta in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? stampilata si semnata de catre reprezentantul legal al Operatorului economic;
o minim un consilier de siguranta care sa detina:
? Certificat de pregatire pentru consilieri de siguranta in conformitate cu H.G. nr. 1.175/26.09.2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania. Documentul se va prezenta in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? stampilata si semnata de catre reprezentantul legal al Operatorului economic;
o minim un responsabil de mediu cu experienta specifica de cel putin 3 ani;
o minim doi specialisti in chimie cu experienta generala de minim 5 ani in domeniul studiilor.Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor Candidatul va prezenta pentru fiecare resursa umana documente din care sa rezulte competele declarate (Certificate, atestate diplome de absolvire si/sau alte documente echivalente).
Pentru fiecare resursa umana se va prezenta Declaratie de disponibilitate pentru toata durata Acordului Cadru. Candidatii vor completa formularul 13- conform sectiunii Model Formulare atasata prezentei documentatii.
Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare/atestare/avizare.
1.Candidatii trebuie sa prezinte documentele emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management al calitatii, respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent pentru domeniul care face obiectul achizitiei, in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a candidaturilor.
2.Candidatii trebuie sa prezinte documentele emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management de mediu, respectiv SR EN ISO 14001:2008 sau echivalent pentru domeniul care face obiectul achizitiei, in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a candidaturilor.
Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta toate certificatele/documentele relevante insotite de traduceri in limba romana autorizate si legalizate.
In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, vor fi acceptate certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
Autorizatiile, avizele si certificatele depuse in faza de ofertare trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a candidaturilor.
Nota:
In cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privind standardele de asigurare a calitatii vor trebui sa fie indeplinite conform Anexei nr. 2 din Ordinul 509/2011 ANRMAP.Nota: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare.
Modalitatea de indeplinire
1.Candidatii trebuie sa prezinte documentele emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management al calitatii, respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent pentru domeniul care face obiectul achizitiei, in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a candidaturilor.
2.Candidatii trebuie sa prezinte documentele emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management de mediu, respectiv SR EN ISO 14001:2008 sau echivalent pentru domeniul care face obiectul achizitiei, in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a candidaturilor.
Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta toate certificatele/documentele relevante insotite de traduceri in limba romana autorizate si legalizate.
In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, vor fi acceptate certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
Autorizatiile, avizele si certificatele depuse in faza de ofertare trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a candidaturilor.
Nota:
In cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerintele privind standardele de asigurare a calitatii vor trebui sa fie indeplinite conform Anexei nr. 2 din Ordinul 509/2011 ANRMAP.Nota: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare nu se accepta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.01.2014 10:30
Locul: Compartimentul Operational Contractari -Str. Academiei nr. 39-41, etaj 4, Sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Cate un reprezentant din partea operatorilor economici care au depus oferta, cu imputernicire scrisa si semnata corespunzator si copie dupa Cartea de Identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de 120 de zile de la data limita de primire a ofertelor.Toti candid. care indep. crit de calif. vor fi select. fara a imp. un anumit nr. de candid.Se va prec. cifra de af. pt. 2012-100 puncte.Se va aplicacrit.de pres.si vor fi calif. doar primii 5 candid.Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu un singur operator economic. In cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret si sunt clasate pe acelasi loc, in vederea departajarii, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita noi propuneri financiare acestora, fara afectarea ofertantilor aflati pe pozitii mai bune.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Ev.cont.se pot dep.la CNSC si vor fi solut.pot.Cap.IX din OUG34/2006 cu modif.si compl.ult.term. de ex. caii de atac este de 10 zile incep.cu ziua urm.luarii la cunost.de catre contest.dsp.actul pe care ac.il cons.nelegal, in conf.cu art.256^2.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica a S.S. APA NOVA BUCUREST S.A.
Adresa postala: Str. Banului nr. 3A, etaj 2, Ap. 7, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 213155241, Fax: +40 213155241
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2013 14:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer