Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE COLECTARE ,TRANSPORT SI ELIMINARE DESEURI MEDICALE SPITALICESTI


Anunt de participare numarul 8387/02.04.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU
Adresa postala: Strada Spiru Haret, nr. 2 - 4, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600114, Romania, Punct(e) de contact: SJU Bacau- Birou Achizitii, Tel.0234536836, In atentia: Ec. Teofil Rosu, Email: [email protected], Fax: 0234517424, Adresa internet (URL): www.spitaljudbc.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE COLECTARE , TRANSPORT SI ELIMINARE DESEURI MEDICALE SPITALICESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: SJU Bacau, strada Spiru Haret , nr. 2-4.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Colectare, transport si eliminare deseuri medicale periculoase , provenite din activitatea medicala
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90122210-3 - Servicii de colectare a deseurilor spitalicesti (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
45000 kg deseuri
Valoarea estimata fara TVA: intre 140, 000 si 265, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare - 2100 lei Ron
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii. Plata cu OP prin trezorerie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie: completare Formularelor F 1 si F 2 din Sectiunea IV
Cerinta obligatorie: 1.Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor catre stat eliberat de D.G.F.P.( in original)
2.Certificat constatator privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de autoritatea locala ( in original)
Cerinta obligatorie: 1.Certificat constatator emis de oficiul registrului comertuluiCerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional ( copie legalizata )
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Scrisosre de bonitate financiara , Bilant contabil la 31.12.2006 sau extrase de bilant/balanta de verificare, Cifra medie de afacrei pentru ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Recomandare, -Declaratie privind Resursele tehnice si de personal (numarul de mijloace auto acreditate, numarul de ambulantieri care deservesc mijloacele auto respective
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.04.2007 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.05.2007 15:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.05.2007 10:00
Locul: SJU Bacau, str. Spiru Haret nr 2-4
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor si alte persoane( reprezentanti ai presei )
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: : Bdul.Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Tel.0213104641, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform dispozitiiloe OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SJU Bacau, Compartimentul juridic,
Adresa postala: Str. Spiru Haret, nr. 2-4, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600114, Tel.0234534000, Fax: 234517424, Adresa internet (URL): www.spitaljudbc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2007 08:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer