Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de colectare, transport si eliminare finala deseuri spitalicesti


Anunt de participare numarul 137309/11.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA
Adresa postala: STR. ALEEA BASMULUI NR. 2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420082, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel. +40 0263218232, In atentia: HALAS CATALIN, Email: [email protected], Fax: +40 0263231108, Adresa internet (URL): www.spital.bistrita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital Judetean de Urgenta
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de colectare, transport si eliminare finala deseuri spitalicesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita, str. G-ral grigore Balan nr. 43.
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 780, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: cantitatea minima contractata 72000 kg, cantitate maxima contractata 216000 kg. valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 260000
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de colectare, transport si eliminare finala deseuri
spitalicesti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Ofertantul declarat castigator trebuie sa asigure lunar, cu titlu gratuit urmatoarele:
Sac galben deseuri periculoase inscriptionat conform legii (dimensiune 800x400 mm - 60 Litri )- 3000 buc;Sac galben deseuri periculoase inscriptionat conform legii (dimensiune 1100x700x0.02 mm - 100 Litri) - 1000 buc;
Cutie plastic deseuri periculoase taietoare, intepatoare 3 Litri - 400 buc;
Cutie plastic deseuri periculoase taietoare, intepatoare 5 Litri - 300 buc;
Cutie carton deseuri periculoase 10.5 Litrii - 1000 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 780, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 15600 lei. Perioada de valabilitate: 90 zile. Se va constitui conform art. 86 din HG 925/2006 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se va prezenta in original. In cazul in care ofertantul va depune o contestatie la CNSC iar aceasta va fi respinsa, autoritatea contractanta va retine suma de 7800 lei reprezentand 1% din valoarea acordului cadru conform art. 278 din OUG 34/2006. Cuantumul garantiei de de buna executie este de 13000 lei. Se va constitui conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din sumele datorate. In care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale contractantul are obligatia de a deschide la unitgatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil dostinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu Hotararea nr. 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii realizate in urma contractului cu Casa Judetean de Asigurari de Sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate (formular 1), Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 (formular 2); In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit operatorul economic nu exista prevederi legale la declaratia pe proprie raspundere, atunci acesta va prezenta o declaratie autentica data in fata unui notar din care sa reiasa ca nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art 180 si 181 din OUG 34/2006; Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului/subcontractantului privind neincadrarea la prevederile art69?1 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (formular 4); Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (formular 8).
Persoane responsabile din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Prof. Dr. Mirecea Gelu Buta - manager, Ec. Halas Catalin Nicolae - sef birou achizitii publice. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului nu mai vechi de 30 de zile de la data termenului limita de deschidere a ofertelor. In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta un formular copie conform cu originalul, autoritatea contractanta ii va solicita acestuia sa prezinte documentul in original/copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala pe ultimi 3 ani trebuie sa reprezinte minimum de 2 ori valoarea totalaa contractului si anume ? 1.560.000lei
Informatii privindsituatia economico-financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani
Certificat ADR de formare a conducatorilor de autovehicule care transporta marfuri periculoase.
Autorizatia de mediu in termen de valabilitate
Autorizatia sanitara de functionare
Autorizatia sanitar- veterinara
ISO 14001:2005
Dovada inregistrarii la Autoritatea Rutiera Romana-A.R.R. la categoria de transport "marfuri si deseuri periculoase"
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
02
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.09.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.09.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.09.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale se vor solicita clarificari prin intermediul SEAP in vedeerea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiu Juridic
Adresa postala: G-ral Grigore Balan nr. 43, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420020, Romania, Tel. +40 0263231404, Fax: +40 0263231404
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2012 10:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer