Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de colectare, transport si incinerare deseuri medicale


Anunt de participare numarul 143327/26.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ
Adresa postala: STR. CLINICILOR NR. 3-5, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400006, Romania, Punct(e) de contact: IOANA-CRISTINA POJAR, Tel. +40 0264/592771, Email: [email protected], Fax: +40 0264/590235, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de colectare, transport si incinerare deseuri medicale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3-5
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 13, 000 si 1, 395, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Lunar, semestrial sau anual (in functie de alocatiile bugetare). Cantitate minima contract subsecvent-10kg; cantitate maxima contract subsecvent 100000kg;Cantitate minima acord cadru 10000kg; cantitate maxima acord cadru 450000kg.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de colectare, transport si incinerare deseuri medicale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet de sarcini - Specificatii tehnice publicat in SEAP.
Valoarea estimata fara TVA: intre 13, 000 si 1, 395, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum garantie de participare: 13950 lei sau echival. in euro la cursul BNR stabilit cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate: va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei Mod de constituire: Instrument de garantare emis de o societate bancara sau virament bancar cu viza bancii, in contul autoritatii contractante (RO22TREZ2165005XXX006884) deschis la Trezoreria Cluj, iar in cazul scrisorii de garantie bancara se precizeaza completarea conform formularului B. Se poate constitui si printr-un instrument de garantare ce poate fi emis de o societate de asigurari, instrument de garantare irevocabil, care va fi prezentat in original, va avea perioada de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a ofertei si va mentiona dreptul autoritatii contractante de a retine garantia de participare in cazurile prevazute la art..87 alin.1 din HG 925/2006, conform dispozitilor art. 86 alin.3 din HG 925/2006. Garantia de participare va fi postata obligatoriu pe SEAP(scanata) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata si in ORIGINALl a sediu autoritatii contractante - Registratura generala, pana la data limita de depunere a ofertelor. In cazul de fata se poate depunere si in numerar la casieria autoritatii contrcatante, cladirea Directiei, et.1, Str. Clinicilor nr. 3-5 (orar L-V: 12-14 si V: 11-12) In cazul in care, contestatia depusa la CNSC este respinsa, se va retine din garantia de participare, conf. Art.278 indice 1 din OUG nr.34/2006). Nota: Ofertantii din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346 / 2004), beneficiaza de reduceri cu 50% pentru garantia de participare si pentru garantia de buna executie din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Neconstituirea garantiei de participare si neprezentarea acesteia impreuna cu oferta, atrage dupa sine respingerea ofertei. Cuantum: 5% din valoarea contractului fara TVA. Mod de constituire: - scrisoare de garantie bancara prezentata la incheierea contractului ; - Instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii Spital ( ASS si alte surse ).
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subcontractare conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea .
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Personal cu functii de raspundere: Manager Dr. Cristiana Ciortea, Ec. Delia Dragomir, Sef.Serv.Achizitii-Ec. Ioana Pojar, Dir. Ingrijiri Monica Costin, Jr. Livia Maier, Asist Sef Rodica Lupu.5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010. 1. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, din care sa reiasa capacitatea de exercitare a activitatii in raport cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
2. Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata in limba romana.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.3.Autorizatie de mediu valabila in procedura completa emisa in baza HG nr.128/2002 de autoritatea competenta , dupa caz agentia Judeteana sau Regionala pentru protectia mediului, valabila la data limita de depunere a ofertelor, cu privire la colectare, transport si incinerare deseuri medicale periculoase. Ofertantul va prezenta autorizatie de mediu din care sa reiasa in mod explicit fiecare activitate prevazuta in obiectul contractului, iar in cazul existentei subcontractantilor, acestia vor prezenta autorizatia de mediu pentru partea din contract pe care o executa. In cazul unei asocieri, autorizatia de mediu din care sa reiasa in mod explicit fiecare activitate prevazuta in obiectul contractului trebuie prezentata de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza.
4.Autorizatie/Aviz/Notificari sanitare de functionare conform Ordinului nr. 1226/03.12.2012 (atat pentru transportator cat si eliminatorul final ) emise de DSP de pe raza careia isi desfasoara activitatea, valabila la data limita de depunere a ofertelor. Din aceste documente sa rezulte in mod explicit ca operatorii economici sunt autorizati sa desfasoare activitatea de colectare, transport si incinerare (eliminare) deseuri medicale pentru partea din contract pe care o realizeaza.
5.Dovada inregistrarii la autoritatea rutiera Romana-ARR , din care sa rezulte calitatea de operator de transport deseuri periculoase conform OG 27/2011 privind transportul rutier , copie lizibila conforma cu originalul, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala (informatii generale ).Cursul mediu leu/euro este precizat in Formularul 6 .Curs mediu BNR leu /euro 2010-1 euro =4, 2848lei , 2011-1 euro=4, 3197lei , 2012- 1 euro =4, 4287lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Autorizatie/Aviz/Notificarisanitare de functionare emise de DSP conform Ordinului nr. 1226/03.12.2012 pentru toate mijloacele de transport cu care se va face colectarea si transportul deseurilor de la autoritatea contractanta.
-Certificate de atestare profesionala pentru conducatorii auto care transporta marfuri periculoase si pentru consilier de siguranta eliberate de ADR, valabile la data limita de depunere a ofertelor
-Certificat de etalonare valabil, eliberat de Biroul Roman de Metrologie Legala conform Ordonantei Guvernului nr. 20/1992, pentru mijloacele de masurare folosite la cantarirea deseurilor valabil la data limita de depunere a ofertelor.
-Documente doveditoare privind eliminarea finala a deseurilor medicale periculoase. Ex. Un contract/acord incheiat cu eliminatorul final.
- Documente din care sa reiasa rutele de transport aprobate de organisme abilitate conform legii. Transportul deseurilor se va realiza, conform Legii 211/2011, la stabilirea destinatarului si a traseului de transport al deseurilor periculoase, expeditorul va avea in vedere, pe cat posibil, respectarea principiului proximitatii, care presupune ca deseurile sa fie valorificate si eliminate cat mai aproape de locul de generare. Aprobarile rutelor de transport ale operatorului economic selectat fiind, prin urmare, ulterioare procedurii de achizitie. Se va prezenta o declaratie din partea ofertantului privind indeplinirea cerintelor solicitate.
Declaratie privind echipamentele tehnice, utilajele, echipamentele si instalatiile (inclusiv cele pentru eliminarea finala a deseurilor), disponibile pentru indeplinirea corespunzatoare a contactului.
Listaprivind principalele prestari de servicii in ultimii 3 ani (lista de contracte trebuie sa cuprinda contractele de servicii similare obiectului contractului). In acest sens se vor prezenta documente justificative in vederea demonstrarii cerintei de calificare, la latitudinea operatorilor economici, cum ar fi : documente constatatoare, recomandari, proces-verbal de receptie din care sa reiasa faptul ca prestarea serviciilor a fost realizata conform prevederilor contractuale.
Documente emise de un organism independent care atesta ca ofertantul are implementat si mentine un sistem de management de mediu in conformitate cu ISO 14001 /2005, sau echivalent .
Documente emise de un organism independent care atesta ca ofertantul are imolementat si mentine un sistem de management al calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Autorizatie/Aviz/Notificarisanitare de functionare emise de DSPCertificate de atestareCertificat de etalonare valabil la data limita de depunere a ofertelorDeclaratie ofertant si documente doveditoare privind eliminarea finala a deseurilor medicale periculoase Ex. Contract/acord incheiat cu eliminatorul final.Declaratie ofertant sustinuta cu documente din care sa reiasa rutele de transport propuse care urmeaza sa fie aprobate de organisme abilitate conform legii.Declaratie ofertant.Formular 10Certificat ISO 14001 /2005, sau echivalent .Certificat 9001/2008sau echivalent .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.06.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.06.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.07.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doi sau mai multi ofertanti depun oferte financiare cu pretul cel mai scazut , atunci autoritatea contractanta va recurge la solicitarea de reofertare a pretului, prin intermediul facilitatilor SEAP, in conditii ce vor fi comunicate in timp util .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Tremenul limita de depunere al contestatiei este de 10 zileincepand cu ziua urmatoare luarii la cunostintade catre contestator despre actul autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca
Adresa postala: Str. Clinicilor nr. 3-5 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400006 , Romania , Tel.+40 0264595271 , Email: [email protected] , Fax: +40 0264595271, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400006, Romania, Tel. +40 0264595271, Email: [email protected], Fax: +40 0264595271
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.04.2013 14:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer