Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de colectare,manipulare,transport si incinerare deseuri medicale periculoase.


Anunt de participare numarul 115377/12.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU
Adresa postala:  Str.Stadionului nr.7, Buzau, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  5100, Romania, Punct(e) de contact:  Laurean Bogdan Ion Stanciu, Tel. 0238.720.223, Email:  [email protected], Fax:  0238.720.223, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de colectare, manipulare, transport si incinerare deseuri medicale periculoase.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, Str.Stadionului nr.7, Buzau si sectiile exterioare.
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 710, 400RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente urmeaza sa fie incheiate in functie de necesitatile autoritatii contractante si a fondurilor disponibile cu aceasta destinatie.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Spitalul Judetean de Urgenta Buzau doreste sa achizitioneze Servicii de colectare, manipulare, transport si incinerare deseuri medicale periculoase (taietoare, intepatoare, anatomo-patologice, infectioase si chimici-farmaceutice)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de colectare , manipulare, transport si incinerare deseuri medicale periculoase.
Cantitatea maxima estimata de autoritatea contractanta este de 192000 kg deseuri colectate, transportate si incinerate, iar cantitatea minima estimata este de 68000 kg.
Valoarea estimata fara TVA: 710, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in suma fixa de 4500 lei.Garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea va fi facuta din fonduri de la Casa Nationala de asigurari de Sanatate.Plata se va face cu Ordin de Plata prin Trezorerie la maxim 90 zile de la data emiterii facturii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea-in original.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181-in original.
Certificat privind plata taxelor si impozilelor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat(sanatate, pensii, somaj)eliberat de DGFPublice-original sau copie legalizata.
Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale emis de Primarie-original sau copie legalizata.
Certificatul constatator emis de ORC din care sa rezulte domeniul de activitate al ofertantului-original sau copie legalizata.-valabil la data licitatiei si emis cu maxim 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor.
Pentru persoanele juridice straine-documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale-Formularul C.
Bilantul contabil la data de 31.12.2009-vizat de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari similare in ultimii trei ani-Formular D.
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere-Formular E.
Declaratie privind asigurarea de echipament , utilaje si mijloace fixe necesare pentru indeplinirea contractului-in original.
Autorizatia de mediu in procedura completa-copie
Licenta de transport eliberata de ARR-copie
Aviz ISU pentru rutele de transport deseuri periculoase-copie.
Aviz sanitar pentru vehiculul care transporta deseuri periculoase-copie.
Contract de eliminare finala a deseurilor-copie.
Autorizatie integrata de mediu pentru eliminatorul final-copie.
Referatul tehnic emis de Institutul de Sanatate Publica Bucuresti pentru mijloacele de transport deseuri medicale periculoase-copie
Certificate care sa ateste respectarea standardelor de calitate ISO 9001-2008 sau echivalent (copie), standardelor de protectie a mediului 14001-2005 sau echivalent (copie), standardelor OHSAS 18001-2007 sau echivalent (copie).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2217/09.02.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S219-336042 din 11.11.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.03.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.03.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.03.2011 11:00
Locul: Spitalul Judetean de Urgenta Buzau-Str.Stadionului nr.7, Buzau-Biroul tehnic.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot participa la deschiderea ofertelor reprezentantii autorizati ai operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Depunerea ofertelor se va face la sediul autoritatii contractante-Spitalul Judetean de Urgenta Buzau din Strada Stadionului, Nr.7, Buzau-registratura.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos, Nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau
Adresa postala:  Strada Stadionului, Nr.7, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  124724, Romania, Tel. 0238720223, Email:  [email protected], Fax:  0238720223
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2011 16:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer