Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de comunicare, informare, publicitate si asistenta tehnica pentru imbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarului


Anunt de participare numarul 135162/01.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: Petru Deliu, Tel. +40 232218192, Email: [email protected], Fax: +40 232213884, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de comunicare, informare, publicitate si asistenta tehnica pentru imbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Judetele Botosani, Iasi, Vaslui, Galati
Codul NUTS: RO21 - Nord-Est
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prezentul contract are ca scop acordarea de catre Prestator de asistenta tehnica si sprijin managerial Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP) din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad atat pentru implementarea efectiva a Proiectului, pentru asigurarea serviciilor de instruire a personalului UIP in scopul consolidarii capacitatii de implementare a proiectului de investitii mentionat in toate fazele de realizare ale acestora, cat si pentru organizarea si derularea campaniilor de constientizare si informare cu privire la implementare/derularea/ impactul Proiectului.
Activitatile specifice detaliate in Caietul de sarcini sunt urmatoarele: Activitatea 1 - Intarirea capacitatii institutionale a Beneficiarului, Activitatea 2 - Campanie de publicitate si promovare a proiectului si Activitatea 3 - Puncte de instruire-informare-documentare-presa si punerea in evidenta a spatiilor destinate activitatilor din cadrul proiectului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
79342200-5-Servicii de promovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile, tipurile si caracteristicile tehnice ale serviciilor sunt prezentate in Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 713, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
34 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 17.132, 00 lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este 120 de zile de la data limita de primire a ofertelor.Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006. Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: - Ordin de plata emis in favoarea autoritatii contractante in contul pentru garantiile de participare nr. RO06TREZ4065005XXX012076 deschis la Trezoreria IASI. CIF 18296163, in original sau copie legalizata sau conform cu originalul. - Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Scrisoare de garantie bancara ? Formular prezentat in Sectiunea IV) sau de o societate de asigurari, in original. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentat cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va restitui in conformitate cu prevederile art. 88 din H.G. 925/2006. In cazul in care oferta nu este insotita de documentul ce face dovada constituirii garantiei de participare oferta respectiva va fi respinsa, conform art.33 alin (3) lit.b) din H.G.nr. 925/2006 (*actualizata*). Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in conformitate cu art. 87 din H.G. 925/2006. In cazul depunerii unei contestatii, daca CNSC respinge ca nefondata contestatia depusa, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare in conformitate cu art. 278^1 lit. b) din OUG. 34/2006, suma de 5.493, 19 lei. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din valoarea contractului (fara T.V.A.). Garantia de buna executie se constituie in conformitate cu art. 90 din HG 925/2006. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (3) si (4) din H.G. 925/2006. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Ofertantul care solicita reducerea conform art. 16 (2) din Legea nr. 346/2004 va prezenta, anexat Formularului pentru garantie (Formularul nr. 21), declaratia conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Perioada de garantie este de 24 luni, de la data procesului verbal la terminarea lucrarilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Structurale - POS Mediu Axa 5 si Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea conform art.180 din OUG 34/2006 (actualizata)(Formularul nr.1);
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 (actualizata)(Formularul nr.2);
-Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara in care se depun ofertele.-Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara in care se depun ofertele.Certificatele se vor prezenta in original sau in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Se vor prezenta toate actele doveditoare obtinute pentru inlesniri, esalonari, etc.- la plata si ordinele de plata cu care s-au efectuat platile pentru inlesnirile sau esalonarile la plata, pentru bugetul de stat din ultimele trei luni, comisia avand dreptul de a solicita originalele pentru confirmare.Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) pentru dovedirea eligibilitatii. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006.Documentele vor fi prezentate in original sau copie semnata ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana si legalizata.-Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formularul nr.3);
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, in baza Ordinului nr. 314/12.10.2010, emis de ANRMAP (Formularul nr. 4);
-Declaratie pe proprie raspundere ca nu are in cadrul autoritatii contractante, persoane care detin functii de decizie, respectiv sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv, conform art. 69^1/OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Cristian Nechifor ? Director A.B.A. Prut ? Barlad, Corneliu Cretu ? Director Tehnic A.B.A. Prut ? Barlad, Dorin Dutu ? Director Tehnic A.B.A. Prut ? Barlad, Olga Musteata ? Director Economic A.B.A. Prut - Barlad, Petru Deliu - Manager UIP, Mihaela Pavel - Comp. Juridic si Contencios, Ramona Balan - Responsabil Achizitii Publice (Formularul nr. 5).
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta F1, F2 si F5. -Certificatul constatator, emis cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii ofertei, de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? din care sa rezulte adresa actuala, ca acesta nu este in stare de faliment ori lichidare si ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Certificatul constatator trebuie sa fie valabil la data sedintei de deschidere a ofertelor. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata.Pentru persoane fizice sau juridice straine pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, op ec va prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea fisei de informatii generale si declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani care sa fie cel putin egala sau mai mare cu 3.426.400, 00 lei.
Lista cu obligatiile contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari, daca exista.
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstraza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind subcontractantii
Declaratia privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari.
Se solicita ca in ultimii 3 ani (cei 3 ani se vor calcula de la data depunerii ofertelor in urma) ofertantul sa fi incheiat si indeplinit:
- maxim 2 contracte cu o valoare insumata cel putin egala (sau mai mare) de 342.630, 00 lei (fara TVA), contracte ale caror obiect a fost prestarea unor servicii similare de tipul - servicii de asistenta tehnica pentru imbunatatirea capacitatii institutionale, respectiv, - maxim 4 contracte cu o valoare insumata cel putin egala (sau mai mare) de 1.370.570, 00 lei (fara TVA), contracte ale caror obiect a fost prestarea unor servicii similare de tipul - servicii de comunicare, informare si publicitate.
Pentru fiecare contract mentionat se vor atasa documente suport (copii dupa contracte sau copii dupa informatii relevante din contractele respective, recomandari si alte documente care sa ateste finalizarea contractului) care vor contine obligatoriu date referitoare la: -beneficiarul contractului;
-tipul serviciilor/activitatilor prestate;
-perioada in care s-a realizat contractul;
-valoarea contractului.
In cazul in care contractele contin clauze confidentiale, se vor depune copii dupa paginile din care sa rezulte obiectul contractului, beneficiarul, sursa de finantare, durata de prestare a serviciilor si semnaturile persoanelor autorizate. Recomandarile/certificarile vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta beneficiara a prestarilor de servicii ori de catre clientul privat beneficiar al prestarilor de servicii
Fisa de experienta similara, pentru contractele de servicii similare prestate in ultimii 3 ani (prezentate pentru dovedirea experientei similare).
Efectivelemediianualealepersoanelorangajate si al cadrelor de conducere
Se solicita: -un exemplu de pagina de web realizata in cadrul unui program/contract similar;
-un anunt publicitar publicat in cadrul unui program/contract similar (copie ziar, proiectul promovat);
-spot publicitar (inregistrare audio si video);
-un film de prezentare a proiectul realizat in campanii similare;
-brosura ?prezentare Proiect la final? (sau similare) realizata in contracte similare;
-modele de promotionale realizate;
-un exemplu de o campanie media similara realizata, in ultimii 3 ani( cu o selectie materialelor folosite in campanie ) ;
-un exemplu de o campanie de informare a publicului similara, realizata in ultimii 3 ani (cu o selectie materialelor folosite in campanie ).
Expert cheie/principal
1.Lider de echipa / Manager de proiect
Calificari si competente: ? Studii universitare de lunga durata de specialitate;
? Experienta specifica: minim un proiect in care a detinut functia de Lider de echipa / Lider de echipa adjunct / Coordonator / Manager de proiect sau echivalent.
Expert cheie/principal
2.Expert in gospodarirea apelorCalificari si competente: ? Studii universitare tehnice de lunga durata cu specializare in gospodarirea apelor, hidrologie sau similar;
? Experienta specifica: minim un proiect care a avut drept obiectiv aplicarea Directivelor Europene in domeniul protectiei mediului in cadrul caruia a ocupat pozitia de expert in gospodarirea apelor sau similar.
Expert cheie/principal
3.Expert institutional
Calificari si competente: ? Studii universitare de lunga durata;
? Experienta in proiecte in domeniul asistentei institutionale referitoare la: - Elaborare manuale de proceduri pentru organizatii; - Organizarea si realizarea instruirilor la locul de munca pentru organizatii.
Expert cheie/principal
4.Expert in relatii publice/comunicare
Calificari si competente: ? Studii universitare de lunga durata;
? Experienta in planificarea, organizarea si implementarea campaniilor de informare, promovare si constientizare publica; organizarea de evenimente publice ? conferinte de presa, training-uri, workshop-uri; coordonarea realizarii materialelor de promovare; realizarea si planificarea bugetelor de comunicare si promovare.
Operatorul economic va selecta ?personalul principal si secundar? in baza profilurilor identificate in Caietul de sarcini.Acesti experti trebuie sa fie independenti si sa nu se afle in conflict de interese in exercitarea activitatilor.
Se va prezenta o lista cu personalul secundar (model propriu in care se va detalia experienta similara).
A se avea in vedere ca nici un functionar public sau orice alt angajat al administratiei publice din tara beneficiara nu poate fi selectat ca expert.
Operatorul economic trebuie sa identifice numarul expertilor ce vor lucra pe perioada limitata si a caror experienta va acoperi domeniile de activitate descrise in acest Caiet de sarcini.
Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloace de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le foloseasca pentru indeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini.
Certificat ISO 9001 sau echivalent
In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de cel putin unul dintre membrii asocierii.
Certificat ISO 14001 sau echivalent
In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de cel putin unul dintre membrii asocierii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Gradul de intelegere a contextului, obiectivelor si rezultatelor asteptate ale proiectului
20%
Descriere: Prezentarea aspectelor considerate ca fiind esentiale pt obtinerea rezultatelor asteptate si atingerea obiectivelor contractului-8p; Prezentarea principalelor ipoteze si riscuri, cu comentarii si/sau recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate-12p.
3.
Metodologia de prestare a serviciilor
30%
Descriere: Prezentarea etapelor de derulare a contractului-15p; Descrierea facilitatilor suport (resurse tehnice, logistice, informatice) pe care ofertantul le pune la dispozitie, in scopul sustinerii indeplinirii contractului-15p.
4.
Planificarea in timp a activitatilor contractului
10%
Descriere: Planificarea, succesiunea si durata activitatilor si etapelor, luandu-se in considerare si timpul necesar pentru mobilizare; modul de alocare lunare a zilelor de lucru pe intreaga perioada de derulare a contractului.
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.06.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.06.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.06.2012 13:00
Locul: Sediul ABA Prut-Barlad, str. Th. Vascauteanu, nr. 10, Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire prezentata.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad". Finantarea se va realiza astfel: de la Bugetul de Stat, prin Bugetul Ministerului Mediului si din Grantul UE - Fondul de Coeziune in cadrul POS Mediu Axa Prioritara 5.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform anuntului de participare. Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: imputernicire scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului, copie act identitate. Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale. IMM-urile benef de o reducere de 50% pt criteriile legate de cifra de afaceri, de gar. de part. si de gar. de buna ex. Soc. ofertante care se incadreaza in categ IMM conf Lg 346/2004 vor prezenta o declaratie conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Sustinerea tehnica si/sau financiara: in conf cu art 186 si 190 din OUG, ofertantul isi poate demonstra situatia economica si/sau financiara si situatia tehnica si/sau profesionala prin prez unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert. In acest sens se va prez un angajament ferm, incheiat in forma autentica prin care tertul confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Pers care asig sustinerea tehnica si/sau financiara, va completa Formularul nr.1 (prev. art. 180) si Formularul nr.2 (pt art. 181 lit a, c^1, d). In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, daca aceasta este declarata castigatoare, se va prezenta Acordul de asociere legalizat la notariat inainte de semnarea contractului (Formularul nr.15).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256^2, termenul de exercitare a cailor de atac este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic ABA Prut-Barlad
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu, nr. 10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Tel. +40 232218192, Fax: +40 232213884
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.04.2012 15:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer