Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de comunicare, informare, publicitate si asistenta tehnica pentru imbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarului pentru proiectul ?Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad?


Anunt de participare numarul 141925/12.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: dr. ing. Tudor Blidaru, Tel. +40 232218192, In atentia: dr. ing. Tudor Blidaru, Email: [email protected], Fax: +40 232213884, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de comunicare, informare, publicitate si asistenta tehnica pentru imbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarului pentru proiectul ?Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: judetele Botosani, Iasi, Vaslui, Galati
Codul NUTS: RO21 - Nord-Est
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul este acordarea de catre Prestator de asistenta tehnica si sprijin managerial Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP) din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad atat pentru implementarea efectiva a Proiectului, pentru asigurarea serviciilor de instruire a personalului UIP in scopul consolidarii capacitatii de implementare a proiectului de investitii mentionat in toate fazele de realizare ale acestora, cat si pentru organizarea si derularea campaniilor de constientizare si informare cu privire la implementare/derularea/ impactul Proiectului.Activitatile specifice detaliate in Caietul de sarcini sunt urmatoarele: Lotul 1: Activitatea 1 - Intarirea capacitatii institutionale a Beneficiarului, Lotul 2: Activitatea 2 - Servicii de comunicare, informare si publicitate2.1- Campanie de publicitate si promovare a proiectului (campanie media si campanie de informare a publicului) si2.2 - Puncte de instruire, informare si documentare (amenajarea spatiilor destinate activitatilor din cadrul proiectului).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
22462000-6-Materiale publicitare (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
79342200-5-Servicii de promovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile, tipurile si caracteristicile tehnice ale Serviciilor de comunicare, informare, publicitate si asistenta tehnica pentru imbunatatirea capacitatii institutionale ale beneficiarului sunt prezentate in Caietul de sarcini, defalcate pe loturi - conform Anexei B.
Conform Documentatiei de atribuire Lotul 1 reprezinta Activitatea 1: Intarirea capacitatii institutionale a Beneficiarului, iar Lotul 2 reprezinta Activitatea 2: Servicii de comunicare, informare si publicitate ce cuprinde Campanie de publicitate si promovare a proiectului (campanie media si campanie de informare a publicului) si Puncte de instruire, informare si documentare (amenajarea spatiilor destinate activitatilor din cadrul proiectului).
Valoarea estimata fara TVA: 1, 713, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
22 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valorile se regasesc la sectiunea loturi din Anexa B. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este 120 de zile de la data limita de primire a ofertelor.Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 86 alin.(1) din HG 925/2006. Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: - Ordin de plata emis in favoarea autoritatii contractante in contul pentru garantiile de participare nr. RO06TREZ4065005XXX012076 deschis la Trezoreria IASI. CIF 18296163, in original sau copie legalizata sau conform cu originalul.- Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Scrisoare de garantie bancara ? Formular nr. 15 prezentat in Sectiunea III) sau de o societate de asigurari, in original.In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va restitui in conformitate cu prevederile art. 88 din H.G. 925/2006. In cazul in care oferta nu este insotita de documentul ce face dovada constituirii garantiei de participare oferta respectiva va fi respinsa, conform art.33 alin (3) lit.b) din H.G.nr. 925/2006 (*actualizata*). Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in conformitate cu art. 87 din H.G. 925/2006. In cazul depunerii unei contestatii, daca CNSC respinge pe fond contestatia depusa, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare in conformitate cu art. 278^1 lit. b) din OUG. 34/2006, suma de 3.426, 3lei pentru Lot 1 si 5.150, 569 lei pentru Lot 2. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din valoarea contractului (fara T.V.A.). Garantia de buna executie se constituie in conformitate cu art. 90 alin. (1)-(3) din HG 925/2006. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (2) din H.G. 925/2006. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Ofertantul care solicita reducerea conform art. 16 (2) din Legea nr. 346/2004 va prezenta, anexat Formularului pentru garantie (Formularul nr. 19), declaratia conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Structurale - POS Mediu Axa 5 si Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea conform art.180 din OUG 34/2006 (actualizata)(Formularul nr.1);
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 (actualizata)(Formularul nr.2);
-Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa lipsa obligatiilor exigibile in luna anterioara in care se depun ofertele.-Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa obligatiilor exigibile in luna anterioara in care se depun ofertele.Certificatele se vor prezenta in original sau in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate a fi indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri de plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) pentru dovedirea eligibilitatii. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006.Documentele vor fi prezentate in original sau copie semnata ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana si legalizata.-Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formularul nr.3);
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, in baza Ordinului nr. 314/12.10.2010, emis de ANRMAP (Formularul nr. 4);
- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie din cadrulautoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Cretu Corneliu? Director A.B.A. Prut ? Barlad, Besleaga Gabriel ? Director Tehnic A.B.A. Prut ? Barlad, Dutu Dorin ? Director Tehnic A.B.A. Prut ? Barlad, Musteata Gabi -Director Tehnic A.B.A. Prut - Barlad, Musteata Olga ? Director Economic A.B.A. Prut - Barlad, Blidaru Tudor - Manager UIP, Pavel Mihaela - Comp. Juridic, Condurat Mihaela ? sef Birou Contabilitate, Popoiu Loredana - Responsabil Achizitii Publice (Formularul nr. 5) ?Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006? ? F5 va fi prezentata si de catre subcontractantul nominalizat in oferta.
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta F1, F2 si F5.
In cazul tertului sustinator se vor prezenta: Declaratie privind eligibilitatea conform art 180 din OUG nr. 34/2006 (actualizata)-F1, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din OUG 34/2006 (actualizata)-F2 si ?Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006?-F5. -Certificatul constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? din care sa rezulte adresa actuala, ca acesta nu este in stare de faliment ori lichidare si ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata.Pentru persoane fizice sau juridice straine pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, op ec va prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea fisei de informatii generale si declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani care sa fie cel putin egala cu:
- 685.260, 00 lei pentru Lot 1 "Activitatea 1 Intarirea capacitatii institutionale a Beneficiarului" si- 2.741.140, 00 lei pentru Lot 2 "Activitatea 2 Servicii de comunicare, informare si publicitate".
-Bilanturile sau documentele edificatoare (pentru ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a ofertelor) pentru demonstrarea situatiei economice si financiare se vor prezenta in original sau copie, semnata de reprezentantul legal si stampilata pe fiecare pagina si avand mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta minima poate fi indeplinita de oricare dintre asociati sau prin cumularea resurselor detinute de toti asociatii. Valoarea in euro se va determina pe baza cursului mediu leu/euro comunicat de BNR pentru anii prezentati. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr.6.Se va completa Formularul nr.6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari.
Cerinta minima de calificare: in ultimii 3 ani (cei 3 ani se vor calcula pana la data limita de depunere a ofertelor) ofertantul a dus la bun sfarsit:
- contracte al caror obiect a fost prestarea unor servicii similare de tipul - servicii de asistenta tehnica pentru imbunatatirea capacitatii institutionale, iar suma serviciilor prestate incluse in contractele prezentate ca dovada a experientei similare sa fie cel putin egala cu valoarea de 342.630, 00 lei (fara TVA);
- contracte al caror obiect a fost prestarea unor servicii similare de tipul - servicii de comunicare, informare si publicitate, iar suma serviciilor prestate incluse in contractele prezentate ca dovada a experientei sa fie cel putin egala cu valoarea de 1.370.570, 00 lei (fara TVA).
Prestarile de servicii mentionate in lista se confirma prin prezentarea unor certificate/documente/ procese verbale de receptie emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta respectiva sau de catre clientul privat beneficiar.
In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Fisa de experienta similara, pentru contractele de servicii similare prestate in ultimii 3 ani (prezentate pentru dovedirea experientei similare).
Efectivele medii anuale ale persoanelor angajate si al cadrelor de conducere.
Se vor solicita dovezi privind realizari similare cu cele solicitate in cadrul prezentului contract, cum ar fi:
-un exemplu de pagina de web realizata in cadrul unui program/contract similar;
-un anunt publicitar publicat in cadrul unui program/contract similar (copie ziar, proiectul promovat);
-spot publicitar (inregistrare audio si video);
-un film de prezentare a proiectul realizat in campanii similare;
-brosura ?prezentare Proiect la final? (sau similare) realizata in contracte similare;
-un exemplu de o campanie media similara realizata, in ultimii 3 ani (cu o selectie materialelor folosite in campanie) ;
-un exemplu de o campanie de informare a publicului similara, realizata in ultimii 3 ani (cu o selectie a materialelor folosite in campanie ), cu aplicarea prevederilor art. 7 lit. b coroborat cu art. 188 alin. 1 lit. e din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Expert cheie/principal (Atat pentru Lotul 1 cat si pentru Lotul 2)
1.Lider de echipa / Manager de proiectCalificari si competente: ? Studii universitare? Experienta specifica: demonstrarea experientei in contract/contracte in care a detinut functia de Lider de echipa / Lider de echipa adjunct / Coordonator / Manager de proiect sau echivalent.
Se vor prezenta in mod obligatoriu:
-Curriculum vitae. Este recomandabil ca fiecare CV sa contina maxim 4 pagini si trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele identificate in Caietului de sarcini.
-Declaratii de disponibilitate semnate in original de fiecare expert principal.
- Copii ale documentelor de absolvire si/sau
specializare/atestare/autorizare obtinute mentionate in CV;
-Operatorului economic clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta prezentata in CV.
Expert cheie/principal (Atat pentru Lotul 1 cat si pentru Lotul 2)
2.Expert in amenajari si constructii hidrotehniceCalificari si competente: ? Studii universitare tehnice cu specializare in domeniul amenajari si constructii hidrotehnice sau similar;? Experienta specifica: demonstrarea experientei in contract/contracte cu obiect similar domeniului de activitate a autoritatii contractante, respectiv in domeniul amenajari si constructii hidrotehnice sau similar.Se vor prezenta in mod obligatoriu:
-Curriculum vitae. Este recomandabil ca fiecare CV sa contina maxim 4 pagini si trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele identificate in Caietului de sarcini.
-Declaratii de disponibilitate semnate in original de fiecare expert principal.
- Copii ale documentelor de absolvire si/sau
specializare/atestare/autorizare obtinute mentionate in CV;
-Operatorului economic clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta prezentata in CV.
Expert cheie/principal (Pentru Lotul1)
3.Expert institutionalCalificari si competente: ? Studii universitare;? Experienta: demonstrarea experientei in contract/contracte cu obiect similarobiectului achizitiei, in domeniul intaririi capacitatii institutionale.
Se vor prezenta in mod obligatoriu:
-Curriculum vitae. Este recomandabil ca fiecare CV sa contina maxim 4 pagini si trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele identificate in Caietului de sarcini.
-Declaratii de disponibilitate semnate in original de fiecare expert principal.
- Copii ale documentelor de absolvire si/sau
specializare/atestare/autorizare obtinute mentionate in CV;
-Operatorului economic clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta prezentata in CV.
Expert cheie/principal (Pentru Lotul 2)
4.Expert in relatii publice/comunicareCalificari si competente: ? Studii universitare;? Experienta in planificarea, organizarea si implementarea campaniilor de informare, promovare si constientizare publica; organizarea de evenimente publice ? conferinte de presa, training-uri, workshop-uri; coordonarea realizarii materialelor de promovare; realizarea si planificarea bugetelor de comunicare si promovare.
Se vor prezenta in mod obligatoriu: -Curriculum vitae. Este recomandabil ca fiecare CV sa contina maxim 4 pagini si trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele identificate in Caietului de sarcini.
-Declaratii de disponibilitate semnate in original de fiecare expert principal.
- Copii ale documentelor de absolvire si/sau
specializare/atestare/autorizare obtinute mentionate in CV;
-Operatorului economic clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta prezentata in CV.
Operatorul economic va selecta ?personalul principal si secundar? in baza profilurilor identificate in Caietul de sarcini.Acesti experti trebuie sa fie independenti si sa nu se afle in conflict de interese in exercitarea activitatilor.Se va prezenta o lista cu personalul secundar ? pentru Lotul 2 (model propriu in care se va detalia experienta similara).Operatorul economic trebuie sa identifice numarul expertilor ce vor lucra pe perioada limitata si a caror experienta va acoperi domeniile de activitate descrise in acest Caiet de sarcini.
Documente suport pentru fiecare expert secundar propus:
-Curriculum vitae. Este recomandabil ca fiecare CV sa contina maxim 4 pagini si trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele identificate in Caietului de sarcini.
-Copii ale documentelor de absolvire si/sau
specializare/atestare/autorizare obtinute mentionate in CV;
-Declaratii de disponibilitate semnate in original.
Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloace de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le foloseasca pentru indeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini.
Informatii privind subcontractantii
Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere, conf art. 69^1 din OUG 34/2006 (F5).Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Certificat ISO 9001 sau echivalentIn cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Certificat ISO 14001 sau echivalentIn cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr. 7Se va completa Formularul nr. 7Se va completa Formularul nr. 8Se va completa Formularul nr. 9Se vor prezenta modele sau fotografii ale dovezilor solicitate.Se va completa Formularul nr. 10.Se va completa Formularul nr. 11.Se va completa Formularul nr. 10.Se va completa Formularul nr. 11.Se va completa Formularul nr. 10.Se va completa Formularul nr. 11.Se va completa Formularul nr. 10.Se va completa Formularul nr. 11.Se va completa Formularul nr. 10.Se va completa Formularul nr. 11.Se va completa Formularul nr. 12.Se va completa Formularul nr. 13.Se va completa Formularul nr. 5.Se va prezenta certificatul a carei valabilitate se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.Se va prezenta certificatul a carei valabilitate se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1333
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.04.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.04.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.04.2013 13:00
Locul: Sediul ABA Prut - Barlad, str. Th. Vascauteanu, nr. 10, Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire prezentata.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect - "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut - Barlad"
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform anuntului de participare.Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: imputernicire scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului, copie act identitate.Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale.IMM-urile benef de o reducere de 50% pt criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia de participare si de garantia de buna executie. Societatile ofertante care se incadreaza in categoria IMM conform Lg 346/2004 vor prezenta o declaratie conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.Sustinerea tehnica si/sau financiara: in conformitate cu art 186 si 190 din OUG, ofertantul isi poate demonstra situatia economica si/sau financiara si situatia tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert. In acest sens se va prezenta un angajament ferm, incheiat in forma autentica prin care tertul confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Pers care asig sustinerea tehnica si/sau financiara, va completa Formularul nr.1 (prev. art. 180) , Formularul nr.2 (pt art. 181 lit a, c^1, d) si Formularul nr. 5 (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1).In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, daca aceasta este declarata castigatoare, se va prezenta Acordul de asociere legalizat la notariat inainte de semnarea contractului (Formularul nr.14).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conformitate cu art. 256^2, termenul de exercitare a cailor de atac este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic al ABA Prut - Barlad
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu, nr. 10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Tel. +40 232218192, Fax: +40 232213884
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2013 08:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer