Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE CONCESIUNE A PASUNILOR COMUNALE


Concesionare numarul 2179/29.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Ceanu Mare
Adresa postala: comuna: Ceanu Mare;judetul Cluj;str.Principala;nr.376, Localitatea: Ceanu Mare, Cod postal: 405100, Romania, Punct(e) de contact: Clement Pintilie, Tel. +40 264367715, Email: [email protected], Fax: +40 264367715, Adresa internet (URL): www.ceanu-mare.ro/ro/pages/anunturi/anunturi-de-achizitii-publice/procedua-licitatiei-deschise.html, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
SERVICII DE CONCESIUNE A PASUNILOR COMUNALE
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: localitatile comunei Ceanu Mare
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Servicii de concesiune a pasunilor din localitatile comunei Ceanu Mare, in supra- fata de: 506, 00 ha teren pasune
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
77314000-4 - Servicii de intretinere a terenurilor (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Servicii de concesiune a pasunilor din localitatile comunei Ceanu Mare, in supra- fata de: 506, 00 ha teren pasune
Valoarea estimata fara TVA: 70, 840 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
prezentare Declaratie de eligibilitate, prezentare Declaratie de neancadrare in art.181Pentru indeplinirea criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie (Anexa nr. 58) pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal ? prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire, insotita de o anexa cu mentiunea succinta si precisa a modului concret de indeplinire a cerintelor (inclusiv valori, cantitati).In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta / completa certificatele / documentele edificatoare la primirea unei solicitari din partea autoritatii contractante, in termen de 3 zile lucratoare. Persoane juridice: - dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor- dovada asigurarii unei incarcaturi minime de 0, 3 UVM/ha si maxime de 1 UVM/ha pentru suprafata solicitata- dovada detinerii efectivului de animale pe raza administrativ teritoriala unde se afla pasunea concesionata.Act constitutiv, statut ? copie conform cu originalulCertificat de inregistrare CUI ? copie conform cu originalul- Fisa cu informatii generale despre ofertant referitoare la activitatile ce le desfasoara si cele ce intentioneaza sa le desfasoare dupa si in legatura cu concesionarea ? Model propriu.- Autorizatie de functionare ? copie conform cu originalulPersoane fizice autorizate: - dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor- dovada asigurarii unei incarcaturi minime de 0, 3 UVM/ha si maxime de 1 UVM/ha pentru suprafata solicitata- dovada detinerii efectivului de animale pe raza administrativ teritoriala unde se afla pasunea concesionata- Autorizatie de functionare pentru PF, II, IFPersoane fizice : - dovada inregistrarii in Registrul National al Exploatatiilor;
- dovada asigurarii unei incarcaturi minime de 0, 3 UVM/ha si maxime de 1 UVM/ha pentru suprafata solicitata;
- dovada detinerii efectivului de animale pe raza administrativ teritoriala unde se afla pasunea concesionata;
- Certificat de producator
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii catre Bugetul general consolidat valabil la data deschiderii, in original sau copie legalizata (pentru persoane juridice/ fizice autorizate);Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre Directia de specialitate din cadrul Primariilor in a caror raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local valabil la data deschiderii, in original sau copie legalizata.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere referitoare la personalul de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant pentru asigurarea lucrarilor de intretinere a pasunilor - OriginalDeclaratie pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de munca si protectia muncii ? OriginalDeclaratie pe propria raspundere privind proportia in care contractul de servicii ur- meaza sa fie indeplinit de catre subcon- tractanti - OriginalInformatii privind asocierea -In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in executarea viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.Se va prezenta acord de asociere. In cazul in care oferta este declarata castigatoare, acordul de asociere va fi solicitat in forma autentica anterior incheierii contractului de concesionare, constituindu-se in anexa la acesta.Declaratie pe propria raspundere privind masurile de protectia mediului pe care operatorul economic / persoana fizica le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de concesiune ? Original
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 60.00Programul de pasunat 40.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 17.04.2012 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art 2562 din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Departamentul Achizitii Publice, Primaria Ceanu Mare
Adresa postala: str. Principala, nr. 376, Localitatea: Ceanu Mare, Cod postal: 407185, Romania, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.ceanu-mare.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.03.2012 12:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer