Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta financiara si fiscala pentru reorganizarea RADET Bucuresti in societate si fuziunea acesteia cu societatea rezultata din divizarea ELCEN


Anunt de participare (utilitati) numarul 147499/24.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala: Str.Cavafii Vechi nr.15 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030254, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 372148000, In atentia: Violeta Badea, Email: [email protected], Fax: +40 213126203 / +40 213108132, Adresa internet (URL): www.radet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de consultanta financiara si fiscala pentru reorganizarea RADET Bucuresti in societate si fuziunea acesteia cu societatea rezultata din divizarea ELCEN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Sediul autoritatii contractante RADET Bucuresti, Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In sedinta Guvernului din data de 27 martie 2013 a fost aprobat Memorandum-ul cu tema Realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica prin sistem de alimentare centralizata cu energie termica integrat (SACET) in Municipiul Bucuresti si Municipiul Constanta.
Solutia retinuta pentru ca serviciul public de producere, transport, distributie ti furnizare a energiei termice sa se realizeze prin intermediul unui SACET integrat din punctul de vedere al proprietatii asupra bunurilor care il compun si, totodata pentru a crea premizele delegarii de catre Municipiul Bucuresti a gestiunii serviciului public catre un operator cu experienta profesionala si capabilitate financiara care sa realizeze investitii in SACET in scopul cresterii calitatii serviciului la un tarif suportabil pentru populatie si un efort rezonabil al bugetului local, impune, conform Memorandum-ului, implementarea unei serii de masuri, astfel:
a) divizarea ELCEN in trei societati, din care una, ELCEN Bucuresti va detine cele 4 CET-uri care deservesc Municipiul Bucuresti (CET Sud, CET Vest, CET Progresu, CET Grozavesti);
b)reorganizarea RADET Bucure?ti in societate avand Municipiul Bucuresti ca unic actionar, prin Hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti si incheierea de catre Municipiul Bucuresti cu societatea astfel creata a unui contract de delegare a gestiunii serviciului public;
c)transferul actiunilor ELCEN Bucuresti din proprietatea privata a Statului Roman in proprietatea privata a Municipiului Bucuresti prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului;d) fuziunea dintre societatea rezultata din divizarea ELCEN ? ?ELCEN Bucuresti? si societatea rezultata din reorganizarea RADET Bucuresti;
e) trecerea cu plata a activelor publice, din patrimoniul societatii rezultate prin fuziune in domeniul public al Municipiului Bucuresti, pe baza unui Raport de evaluare, prin Hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;f) selectarea in regim concurential a unui operator care sa realizeze investitii in SACET prin privatizarea societatii rezultate prin fuziune sau prin privatizarea serviciului public (respectiv delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public).
Operatiile cu impact decisiv asupra rezultatului punerii in aplicare a Solutiei retinute, sunt reorganizarea RADET Bucuresti in societate si fuziunea acesteia cu societatea rezultata din divizarea ELCEN. Ambele operatii imbraca aspecte de natura juridica cu caracter special, nerecurent, guvernate de reglementari specifice, pentru care personalul operational al RADET Bucuresti nu detine expertiza necesara pentru tratarea lor adecvata.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66171000-9 - Servicii de consultanta financiara (Rev.2)
79221000-9-Servicii de consultanta fiscala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Activitatile care fac obiectul contractului sunt evidentiate in Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 857, 338RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 17.000 lei.Cont de evidenta a garantiilor de participare RADET Bucuresti: cont RO42 RNCB 0074 0064 2303 0326 -BCR Sector 3.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile incepand cu data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta sau prin ordin de plata ori fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor.In baza prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de participare a operatorilor economici incadrati in categoria intreprinderilor mici si mijlocii va fi admisa in cuantum de 50% din valoarea impusa. In acest caz, operatorii economici au obligatia de a prezenta documentele prevazute la art. 7 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Suma ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 2781 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei = 4.200 + 0, 1% (857.338 lei ? 420.001 lei) =4.637, 33 lei.Retinerea garantiei de participare se va face potrivit dispozitiilor art. 87 alin. (1) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Echivalenta pentru garantia de participare depusa in euro/orice alta valuta se va face la cursul BNR din data pulbicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului, fara TVA.Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.Documentul privind constituirea garantiei de buna executie va fi prezentat in forma originala.In baza prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de buna executie a operatorilor economici incadrati in categoria intreprinderilor mici si mijlocii va fi admisa in cuantum de 50% din valoarea impusa. In acest caz, operatorii economici au obligatia de a prezenta documentele prevazute la art. 7 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii RADET Bucuresti.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (formular nr. 2).
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica, data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.Persoana care asigura sustinerea financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala va prezenta declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 (formular nr. 2).Cerinta nr. 2
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (formular nr. 3).
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica, data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
-a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
-nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului
general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
-in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
-a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
-prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare.Persoana care asigura sustinerea financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala va prezenta declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, lit a), c) ind. 1 si d) (formular nr. 3).Cerinta nr. 3
Indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si catre bugetul local.
Se vor prezenta urmatoarele documente: -certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul general consolidat);
-certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut ?termenul limita de depunere a ofertelor ?, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit operatorul economic.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.Cerinta nr. 4
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 ind.1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (formular nr. 4). Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69 ind. 1 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului. Atat tertii sustinatori, cat si subcontractantii, vor prezenta declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 ind. 1(evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 (formular nr. 4). In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica, data in fata unui notar,
a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire sunt: I. Comisia de evaluare:
-Vasile Oltean ? Director Directia Economica ? presedinte cu drept de vot;
-Virgil Untea ? Director General Adjunct Interimar ? membru;
-Ioana Balan ? Directia Economica ? membru;
-Monica Calin ? Sef Serviciu Financiar?Contabilitate - membru;
- Violeta Badea ? Serviciul Achizitii Publice ? membru;
-Elena Tambrescu? Serviciul Achizitii Publice ? sercretar;
-Doinita Botez ? Serviciul Achizitii Publice ? membru de rezerva;
-Stefana Cristea ? Sef Serviciu Patrimoniu, Taxe si Impozite ? membru de rezerva;
-Lucica Gheorghe ? Serviciul Achizitii Publice ? membru de rezerva.II. Compartimentul intern specializat: Sef Serviciu Achizitii Publice - Cozmin Iulian Spiridon, Valeria Lupusor ? Consilier juridic Serviciul Achizitii Publice.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: I. Persoana care aproba documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire: Marian Agiu ? Director General Interimar.
II. Persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica: Marian Agiu ? Director General Interimar, Vasile Oltean ? Director Economic.Cerinta nr. 5
Prezentarea certificatului de participare cu oferta independenta, conform Ordinului nr. 314/2010 al presedintelui ANRMAP privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta (formular nr. 5).
Prezentarea documentelor:
Autoritatea contractanta permite depunerea documentelor in oricare dintre formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".
Sunt solicitate in forma originala acele acte emise de societati de asigurari, societati bancare sau alte institutii financiare acreditate, acte ce nu pot fi emise, si implicit, folosite decat in scopul demonstrarii anumitor cerinte legate de procedura de atribuire pentru care au fost solicitate;
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant, cu scopul participarii la prezenta procedura initiata in vederea atribuirii contractului de achizitie publica/incheierii contractului de achizitie publica, se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i). Cerinta nr. 1
Demonstarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale se va realiza prin prezentarea urmatoarelor documente: -Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului ;
Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit (art. 183 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare).
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Se solicita prezentarea bilanturilor contabile aferente anilor 2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate la organele competente.In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul
economic nu are posibilitatea de a prezenta documentul solicitat de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care
autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a
ofertantului.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea documentelor:
-bilanturile contabile aferente anilor 2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate la organele competente;
-dupa caz, alte documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
Cerinta nr. 2Media cifrei de afaceri globala, pentru o perioada anterioara care vizeaza
ultimii 3 ani ? nivel minim anual necesar pentru evaluarea respectarii cerintei: 860.000 lei.
Cursul mediu de referinta ce va fi avut in vedere pentru echivalenta: cursul mediu anual comunicat de BNR aferent ultimilor 3 ani financiar incheiati.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea documentului:
-formular nr. 6;
-formular nr. 17, daca este cazul.
Cursul mediu de referinta ce va fi avut in vedere pentru echivalenta: cursul mediu anual comunicat de BNR aferent ultimilor 3 ani financiar incheiati.
Cerinta nr. 3
Se solicita prezentarea unei declaratii din care sa rezulte faptul ca in cazul in care oferta va fi declarata castigatoare se va incheia se va incheia o polita de asigurare pentru raspundere profesionala in termen de 5 zile de la semnarea contractului.(Conform OG nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, expertii contabili si contabilii autorizati garanteaza raspunderea civila privind activitatea desfasurata, prin subscrierea unei polite de asigurare sau prin varsarea unei contributii la fondul de garantii.
In conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, auditorii financiari, in exercitarea independenta a profesiei, aplica si respecta normele(din 23.03.2005) privind asigurarea pentru risc profesional. Membrii Camerei garanteaza raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin exercitarea calitatii de auditor financiar, prin incheierea contractului de asigurare de raspundere civila. profesionala in conditiile precizate de prezentele norme.
O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara.
)
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea documentului:
- declaratie privind asigurarea pentru raspundere profesionala.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Lista principalelor servicii prestate continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati sau clienti privati.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar; in cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei se va
calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Cursul mediu de referinta ce va fi avut in vedere pentru echivalenta: cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea documentelor:
-formular nr. 7;
-certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar; in cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu
are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea
acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr
-o declaratie a operatorului economic.
Cursul mediu de referinta ce va fi avut in vedere pentru echivalenta: cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Cerinta nr. 2
Experienta prestari de servicii de consultanta financiara si fiscala in vederea reorganizarii/fuziunii entitati, duse la bun sfarsit: nivel minim necesar pentru evaluarea respectarii cerintei: 850.000 lei;
-prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de
o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Prin formula ?servicii duse la
bun sfarsit? se inteleg: servicii receptionate partial; servicii receptionate la sfarsitul prestarii(sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de
garantie). Cursul mediu de referinta ce va fi avut in vedere pentru echivalenta: cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea documentelor:
-formular nr. 8;
-formular nr. 18, 19, 20, daca este cazul;
- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar;Cursul mediu de referinta ce va fi avut in vedere pentru echivalenta: cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Cerinta nr. 3Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea
personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pt indeplinirea contractului de servicii(art.188 alin.(2)lit.d)OUGnr.34/2006 astfel: Ofertantul trebuie sa asigure o echipa de 8 consultanti(1 consultant coordonator si 7 consultanti specializati), competenti pentru a sustine
activitatile precizate in caietul de sarcini, indicand rolul fiecarui consultant in cadrul contractului, in vederea indeplinirii obiectului acestuia.Cerinte minime pentru persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului: minim 2
consultanti vor prezenta dovada inscrierii ca expert contabil persoana fizica
in Tabloul Corpului Expertilor Contabili Autorizati din Romania (CECCAR), conf OUGnr.65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata;
-minim 1 consultant va prezenta dovada inscrierii in Registrul Electronic al Auditorilor Persoane Fizice al Camerei Auditorilor Financiari din Romania(CAFR), conform
OUGnr.75/1999 privnd activita de audit financiar, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
-minim 1 consultant ca prezenta dovada inscrierii
ca membru titular/membru acreditat in Tabloul Asociatiei Nationale a
Evaluatorilor Autorizati din Romania(ANEVAR), conform OUG nr.24/2011
privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor;specializari: EI?evaluator
de intreprinderi, de fond de comert si alte active necorporale;EPI?evaluatori
de bunuri mobile;EBM?evaluatori de bunuri imobile; VE?verificatori de
rapoarte de evaluare;
-minim 2 consultanti vor prezenta dovada inscrierii in
Registrul Consultantilor Fiscali al Camerei Consultantilor Fiscali(CCF)la sectiunea ?persoane active?, conf OGnr.71/2001 privid organizarea si
exercitarea activitatii de consultanta fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-minim 1 consultant va face dovada detinerii calitatii de expert
tehnic extrajudiciar in specialitatea instalatii termice, conform OGnr.2/2000
privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, actualizata
Consultantul coordonator:
- va face dovada participarii in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare, dar nu identice celor ce fac obiectul procedurii pentru pentru care se solicita;
-va face dovada detinerii exprientei legata de coordonator/manager/director de proiect.
-angajamentul de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru
indeplinirea contractului, in cazul in care ofertantul nu are angajate astfel de
persoane.
Pentru fiecare persoana ofertantul va depune atestat si legitimatie.
-Declaratia de disponiblitate sau angajamentul de participare al persoanei/persanelor responsabile pentru indeplinirea contractului in cazul in care ofertantul nu are angajate astfel de persoane.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea documentelor:
Pentru fiecare persoana ofertantul va depune:
-formular nr. 9;
-atestat si legitimatie;
-Autoritatea contractanta permite depunerea documentelor in oricare dintre formele: original, copie, copie lizibila cu mentiunea
?conform cu originalul?;
-declaratia de disponibilitate (formular nr. 10).
-angajamentul de participare al persoanei/ persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului, in cazul in care
ofertantul nu are angajate astfel de persoane.
Cerinta nr. 1
Se solicita operatorilor economici prezentarea unui certificat, emis de un
organism independent, prin care se atesta faptul ca operatorul economic
respecta standardul de asigurare a calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent.Autoritatea contractanta se va raporta la sistemele de asigurare a calitatii
bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme
conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta
va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state
ale Uniunii Europene.In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel
cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta
orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in
masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel
corespunzator al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea documentului:
-certificat ISO 9001:2008 in domeniul calitatii sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In conformitate cu prevederile art. 164 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, informatiile relevante pentru derularea etapei finale de licitatie electronica sunt urmatoarele: - Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul total al ofertei, in lei fara TVA;
- Eventualele limite ale valorilor pana la care elementele prevazute mai sus pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: Nu este cazul, in acest caz sunt incidente prevederile art. 202 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Informatiile detaliate privind derularea etapei finale de licitatie electronica vor fi evidentiate in invitatia de participare ce va fi transmisa in format electronic catre toti ofertantii care au depus oferte admisibile.Derularea etapei finale de licitatie electronica se va face prin sistemul electronic national din Romania (SEAP), participarea la aceasta etapa fiind permisa doar ofertantilor care sunt inscrisi in sistem (detalii privind echipamentul electronic utilizat, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii sunt disponibile pe www.e-licitatie.ro.Nr. runde 1. Durata rundei 1 zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
145/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.12.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.12.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.12.2013 10:00
Locul: Locul: Bucuresti, Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, etaj 7, camera 72, Serviciul Achizitii Public
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: daMembrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, dupa caz observatori desemnati ai MFP-UCVAP-DGFPMB.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
a) Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.b) Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul total al ofertei, in lei fara TVA. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.c) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic; acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.d) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la cap. III.2., ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitatein documentatia de atribuire; declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea (formular nr. 23). In cazul incare uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 ind. 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice RADET Bucuresti
Adresa postala: Str. Cavafii Vechi nr. 15, et. 7, cam. 70, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030254, Romania, Tel. +40 372757840, Email: [email protected], Fax: +40 213126203, Adresa internet (URL): www.radet.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.10.2013 12:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer