Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta in afaceri si in management si servicii conexe Cod CPV: 79400000-8 si servicii de consultanta in relatii cu publicul Cod CPV 79416200-5 pentru activitati specifice in cadrul echipei de implementare pentru proiectul ?Comunicare pers


Anunt de participare numarul 115831/24.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
Adresa postala:  Strada Avalansei nr. 20-22, sector 4, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Punct(e) de contact:  Adina Croitoru, Tel. 3039843, Email:  [email protected], Fax:  3039843, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta in afaceri si in management si servicii conexe Cod CPV: 79400000-8 si servicii de consultanta in relatii cu publicul Cod CPV 79416200-5 pentru activitati specifice in cadrul echipei de implementare pentru proiectul ?Comunicare personalizata cu grupurile tinta ale SPO? (Contract de finantare - POSDRU/95/4.2/S/61654).
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: La sediul proiectului ANOFM si/sau unitatile subordonate precum si in orice alta locatie pusa la dispozitie de catre contractant.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestare servicii de consultanta in afaceri si in management si servicii conexe si prestare servicii de consultanta in relatii cu publicul pentru activitati specifice in cadrul echipei de implementare pentru proiectul ?Comunicare personalizata cu grupurile tinta ale SPO?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79400000-8 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
79416000-3-Servicii de relatii cu publicul (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 7, 200, 000 si 8, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
32 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 30.000 lei Garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA Garantia se va constitui conform art. 90 din H.G.R. nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul Social European ? POSDRU; surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl priv eligibilitatea.Decl priv neincadrarea in sit prevazute la art 181.Certif de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala, in original sau copie legalizata, valabil la data depunerii candidaturilor.Certif priv plata impozitelor locale, in original sau copie legalizata, valabil la data depunerii candidaturilor. Certif constatator eliberat de ONRC din care sa rezulte numele complet, starea firmei, sediul, persoanele autorizate/administratori ai societatii, in original sau copie legalizata, valabil la data depunerii candidaturilor.Certif constatator eliberat de ONRC priv autorizarea functionarii persoanelor juridice. Decl priv neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Decl priv calitatea de participant la procedura. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Persoane juridice/ fizice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ? eliberate de autoritatile tarii de origine pentru a rezulta apartenenta/inregistrarea la organe din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.Documentele vor fi prezentate in original sau in copie, la care se va alatura traducerea legalizata a acestora in limba romana Asociati: In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului privind activitatea din ultimii trei ani (2007, 2008, 2009) In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, calculul asupra cifrei de afaceri se va realiza in mod cumulativ. De asemenea, asocierea de operatori economici va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat. Bilanturile contabile pentru anii 2007, 2008, 2009, vizate si inregistrate la A.F.P., copii bilant semnate si stampilate conform cu originalul. Declaratie privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului, original. Persoane juridice straine: Prezentarea bilanturilor contabile pentru anii 2007, 2008, 2009, vizate si inregistrate de organele competente. Documentele respective trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul. Documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana. Asociati - In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Autoritate contractanta solicita o cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului privind activitatea din ultimii trei ani (2007, 2008, 2009) trebuie sa depaseasca 3, 700, 000 Euro.Convertirea in lei/euro se va realiza la cursul mediu stabilit de B.N.R. pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2007 1 ? = 3, 3373 lei Anul 2008 1 ? = 3, 6827 lei Anul 2009 1 ? = 4, 2373 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Serviciile/Experienta similara se dovedesc prin:
a)proiecte/contracte care ca au obiect al contractului: ?prestare servicii de consultanta si management in domeniul relatiilor publice si al comunicarii, din care unul sa aiba ca obiect conceperea, pregatirea si implementarea unei campanii de informare si/sau comunicare sociala;
-organizare cursuri de formare profesionala in comunicare;
b) calitate de partener/subcontractant in cel putin un proiect similar finantat din fonduri europene postaderare cu un operator public sau privat.
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010)
Declaratie privind personalul de specialitate desemnat pentru 9 (noua) persoane diferite pentru pozitiile de experti cheie pe termen lunga)Expert-Coordonator Implementare-1 persoana b)Expert-Coordonator Monitorizare-1 persoana c) Expert Financiar 1 persoana d) Expert Tehnic Coordonator Formare?1 persoana e) Expert Tehnic Resurse Umane?1 persoana f)Expert Informare si Publicitate?1 persoana g)Expert Comunicare Online?1 persoana h)Expert Comunicare?1 persoana i)Expert-Director proiect?1 persoana. Fiecare persoana desemnata in cadrul echipei de implementare a ofertantului va depune o declaratie de exclusivitate si disponibilitate de participare incheiata in forma autentica. Se solicita completarea Form nr. 4.2.6.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se prezinta contr pt servicii similare in val totala de 1, 850, 000 Euro, dintre care 1 de min 1 mil EuroCerinte min pt cei 9 experti cheie, cfm caiet sarcini: expert a) Studii sup lunga durata in comunicare; Exper profes: min 9 ani in comunicare, promovare in SPO; exper similara in echipa de manag de proiectcu finantare europeana postaderare;expert b) Studii sup lunga durata; Exper profes: min 5ani in comunic, promovare in SPO; exper similara in proiecte cu finant europeana postaderare;expert c) Studii sup de lunga durata in dom econ ; Exper profes: min 9 ani in implem fd europ; exp in manag financiar, respectiv finante publice in proj cu finant neramburs; exp achizitii publ; exper similara in proj cu finant europeana postaderare;expert d)Dipl doctor relevanta pt dom/Titlu de Doctor; Exper profes: min 5 de ani conferentiar univ in unit invat sup in comunic, rel publ; exper profes in formare in comunic; exper in cercet sociologica; exper in elab manuale, mat didact, planif programe formare (dezv curicula, mat curs etc);expert e) Studii sup de lunga durata; Exper profes: min 5 ani in dom res umane; exper in dom res umane in cadrul SPO;expert f) Studii sup lunga durata;Exper profes: min 5 ani in dom comunicarii, dintre care si in SPO; exper similara in implem proj cu finantare europeana postaderare;expert g) Studii sup lunga durata; Exp prof: min 5 ani in dom comunicarii online; exper comunicare in dom social si comunicare online; exper similara in implemen proj cu finantare europeana postaderare; experienta si expertiza in coord activit de pregatire si implem campanii online;expert h) Exper profes: min 5 ani comunicare; exper similara in coordonare activ comunicare in proj cu finantare europeana postaderare;expert i) Exper profes: min 5 ani in comunic in poz de manag; exp in gestionare proj de comunicare; proj de anvergura; exper similara in echipa de manag de proiect cu finantat europeana postaderare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
ANOFM nu poate angaja personal iar pentru a nu pune in pericol implementarea proiectului 61654, deja demarat, conform graficului de activitati, se impune achizitia cu celeritate de servicii specifice
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 10
Selectare candidaturi - cfm.IV - Capac tehnica si/sau profesionala, criterii selectie: experienta similara, efective medii anuale personal angajat in ultimii 3 ani, punctaj maxim acordat 100 puncte.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Componenta financiara
2.
Oferta tehnica
70%
Descriere: Conform documentatiei de atribuire
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.03.2011 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.03.2011 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.03.2011 14:00
Locul: Sediul A.N.O.F.M din Str. Lipscani nr.19, et. 2, camera 204, sector 3, Localitatea: Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor; observatori UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POSDRU
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str Stavropoleus nr 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua imediat urmatoare luarii la cunostinta ? conf. art. 256 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica, Organizare si Resurse Umane din cadrul A.N.O.F.M
Adresa postala:  Str. Avalansei nr. 20-22, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.02.2011 12:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer