Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta in afaceri si in management si servicii conexe pentru implementarea Proiectului nr. 91816 ,,Cercetarea si prognozarea pietei muncii din vestul Romaniei. Evidentierea somajului neinregistrat din judetul Arad? finantat prin P.O.S.D.R


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
712.903 RON

Castigatorul Licitatiei: INTERLEGAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140694/13.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139164
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arad
Adresa postala: Str. Calugareni, Nr. 1 A, Localitatea: Arad, Cod postal: 310181, Romania, Punct(e) de contact: Liliana Bogdan, Tel. +40 257211791, In atentia: Nila Mihaela, Email: [email protected], Fax: +40 257214311, Adresa internet (URL): www.arad.anofm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta in afaceri si in management si servicii conexe pentru implementarea Proiectului nr. 91816 , ,Cercetarea si prognozarea pietei muncii din vestul Romaniei. Evidentierea somajului neinregistrat din judetul Arad? finantat prin P.O.S.D.R.U. 2007-2013, Axa prioritara 4, D.M.I. 4.1.?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul AJOFM Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In baza contractului de servicii ce se doreste a fi atribuit se va asigura planificarea, organizarea si conducerea activitatilor si resurselor necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a obiectivelor/activitatilor Proiectului nr. 91816 , ,Cercetarea si prognozarea pietei muncii din vestul Romaniei. Evidentierea somajului neinregistrat din judetul Arad? finantat prin P.O.S.D.R.U. 2007-2013, Axa prioritara 4, D.M.I. 4.1.? cu respectarea cerintelor cuprinse in documentatia de atribuire, Cererea si contractul de finantare si in Caietul de sarcini, anexa la prezenta documentatie de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79400000-8 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
712, 903.2RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
388/23.10.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S228-375671din27.11.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9494 Denumirea: Servicii de consultanta in afaceri si in management si servicii conexe
V.1) Data atribuirii contractului 12.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTERLEGAL S.R.L.
Adresa postala: str.Tribunul Axente (cu C-1 Birouri), nr.6, Localitatea: Arad, Cod postal: 310093, Romania, Tel. +40 740164934/+40 257281199, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 357413148, Adresa internet (URL): www.interlegal.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1425806.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 712903.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene - (FSE)- Proiect finantat prin P.O.S.D.R.U. 2007-2013, Axa prioritara 4, D.M.I. 4.1.
VI.2) Alte informatii
1. Dc. se depun doua/mai multe oferte cu pret egal si totodata cel mai mic pret din totalul ofertelor depuse, departajarea ofertelor (cu pret egal) se va face prin dep. de catre of. aflati in aceasta sit. a unor noi prop. finan. in plic inchis.2. Of. care se incadreaza in. categ. IMM (tb. sa prez. doc. cf. L. 346/2004), beneficiaza de o reducere de 50% la constit. garantiei de particip., de bn. executie si la indepl. cerintei ref. la cifra de afaceri (Form. nr. 10).3. Pt. demonstr. indepl. criteriilor de calific. si selectie, of. are dr. (art. 11 din H.G. 925/2006, actualizata) sa prez. initial doar o decl. pe proprie raspund. (cf. Form. nr. 5), semnata de reprez. sau legal, prin care conf. ca indepl. cerintele de calific. astfel cum sunt solicitate in DA. Decl. va fi insotita de o anexa (cf. Anexei la Form. 5) in care of. va mentiona succint, dar precis, modul concret de indepl. a respectivelor cerinte.Orice neconcordanta fata de doc.dep.si datele furnizate in decl. atrage excluderea de la procedura. In cazul omiterii ment. in cadrul anexei a anumitor doc.si care nu au fost prez.in cadrul ofertei, AC are dreptul de a descalifica oferta depusa fara a mai solicita completari ale acesteia.4. Exista posib. prelungirii duratei contr., peste per. de 16 luni calc.de la data semn.contr., in sit.in care este neces.prelungirea per.de implem.a proiectului, aceasta prelungire neimplicand insa o modific. a pretului contr., aspect adus la cunostinta op. ec. si care nu va putea fi ulterior imputat AC.5. Pentru serv.prestate vor fi emise facturi detaliate (factura fiind insotita de raport de activitate lunar, si proces verbal de receptie servicii), pana la data de 24 a lunii curente pentru serviciile prestate in luna anterioara. Factura va mentiona, in afara de numele achizitorului, denumirea Proiectului.6. Cu privire la documentele impuse de AC ca a fi prezentate ? in original ? se va cons.indeplinita cerinta prin prezentarea acestor inscrisuri in fotocopiere a orig.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic ? Compartimenul Juridic si Relatii cu Publicul
Adresa postala: Arad, str. Calugareni, nr. 1 A, Localitatea: Arad, Cod postal: 310181, Romania, Tel. +40 257211230, Email: [email protected], Fax: +40 214311, Adresa internet (URL): www.arad.anofm.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2013 15:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer