Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect in vederea implementarii proiectului Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof? ? Sf. Gheorghe


Anunt de participare numarul 136584/20.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Covasna
Adresa postala: Piata Libertatii nr. 4 Sfantu Gheorghe, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520008, Romania, Punct(e) de contact: Szabo; Agoston, Tel. +40 267311190, In atentia: MOCSARY-GONDOS Zoltan, Email: [email protected], Fax: +40 267351228, Adresa internet (URL): www.kvmt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect in vederea implementarii proiectului Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof? ? Sf. Gheorghe
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului si al Autoritatii Contractante
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect in vederea implementarii proiectului Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof? ? Sf. Gheorghe
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniu: servicii generale de consultanta in management
Valoarea estimata fara TVA: 1, 121, 891.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 22.400 lei, valabil 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei de participare: (a) Scrisoare de garantie bancara ? original;(b) Scrisoare de garantie emisa de o societate de asigurari ? original;(c) Ordin de plata ? copie.Contul Autoritatii contractante: RO39TREZ2565006XXX000168 deschis la Trez. Mun. SF. Gheorghe, cod fiscal 4201988.Garantia de participare nu poate sa fie constituita de catre subcontractanti.Ofertantii care vor constitui garantia de participare in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea intreprinderile mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a face dovada ca reprezinta o intreprindere mica sau mijlocie, respectiv dovada privind numarul de salariati si dovada privind cifra de afaceri pe ultimul an (unde este cazul), precum si valoarea activelor totale, prin atasarea Formularului nr. 17 (Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM) completat, formular in concordanta cu prevederile actului normativ specificat. Ofertantii care se incadreaza in categoria de IMM, beneficiaza de un reducere de 50% la garantia de participare.Pentru a putea beneficia de prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea Intreprinderile mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, In cazul asociatiilor, este necesar ca toti asociatii si subcontractantii sa faca dovada ca reprezinta o intreprindere mica sau mijlocie, prin atasarea Formularului nr. 17 (Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii) completat.Garantia de participare se va constitui numai in lei.In orice situatii, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor ? in sedinta de deschidere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: retineri succesive din facturile inaintate la plata, potrivit prevederilor art.90 alin.(3) din HG 925/2006 actualizat, scrisoare de garantie bancara, polita de asigurare emisa de o firma de asigurare.In cazul in care ofertantul este o asociere, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, acestia pot beneficia de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei financiare de buna executie. Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul garantiei financiare de buna executie la 50%va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Formularului nr. 17 (daca este cazul) din Legea 346/ 2004 dincare sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere de operatori economici, declaratia va trebui sa fie prezentata de catre fiecare membru al asocierii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala. Buget de stat. Buget local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 actualizata. Cerintele privind calificarea tr sa fie indeplinite de fiecare asociat, iar cele tehnice si ec-fin trebuie sa fie indeplinite prin cumul.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea de catre operatorul economic a declaratiei privind eligibilitatea conform art. 180 din OUG 34/2006 actualizata ? Formular 1 ? in original.Prezentarea de catre operatorul economic a declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 actualizata ? Formular 2 ? in original, si Certificatele fiscale privind situatia taxelor si impozitelor la bugetul de stat si la cele locale care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original, copie legalizata sau copie lizibile conforme cu originalul.Persoanele juridice straine vor prezenta Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 actualizata (Formularul 2), in original, iar ca acte doveditoare documente echivalente care sa probeze ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.Prezentarea de catre operatorul economic a declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 actualizata ? Formular 3 ? in original (Persoane cu functii de decizie privind procedura: TAMAS Sandor, HENNING Laszlo-Janos, KLARIK Laszlo-Attila, FERENCZ Ludovic, VASS Stefan, SZTAKICS Istvan Attila, DOMOKOS Reka, MOCSARY-GONDOS Zoltan, MARTON Laszlo, KIRALY Sandor, DEMETER Pal, SZABO Agoston, Consilierii locali responsabil cu aprobarea bugetului aferent finantarii contractului: Demeter Janos, Baka Matyas, Ambrus Jo;zsef, Demeter Laszlo, Tatar Marta-Éva, Kiss Tiberiu, Kovacs Odon, Bagoly Miklo;s Levente, Toth-Birtan Csaba, Dimeny Gyorgy, Farkas Gyorgy, Bodo; Lajos, Molnar Endre, Nagy Zoltan, Fazakas Tibor, Fekete Carol, Csog Ignac, Fülop Csaba, Bandi Imre, Tulit Attila, Kulcsar-Terza, Jo;zsef-Gyorgy, Benedek Barna Jo;zsef, Bartha Sandor, Calinic Sabin, Solomon Ioan, Bote Aurel, Agrigoroei Gica, Joo;s Stefan Leontin, Zarnescu Gheorghe).Prezentarea de catre operatorul economic a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta completata in conformitate cu Formularul 4 ? in original.Prezentarea de catre operatorul economic a declaratiei privind calitatea de participant la procedura, completata in conformitate cu Formularul 5 ? in original.In cazul in care, pentru indeplinirea cerintelor de calificare si selectie, operatorul economic invoca sustinerea unui tert, acesta din urma, trebuie sa nu se incadreze in niciuna din situatiile descrise la art. 180. In acest sens, tertul sustinator va prezenta o Declaratie pe proprie raspundere pentru neincadrarea in situatiile prevazute de art. 180 si un Angajament ferm prezentat in forma autentica.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente. Operatorii economici vor depune Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original, copie legalizata sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila pe fiecare pagina din care sa rezulte numele companiei, adresa, obiectul de activitate, capitalul, persoanele imputernicite, actionarii, adresele subsidiarelor, alte mentiuni (referitor la eventuale actiuni privind insolventa in baza Legii nr.85/2006, dispute comerciale, etc).ONG / Persoane juridice non-profit, se vor depune urmatoarele documente care sa ateste ca persoana semnatara este autorizata:
(1) Certificat emis de Registrul Persoanelor juridice de pe langa Instanta competenta in raza careia isi au sediul social, cu anexele respective, din care sa rezulte ca nu se afla in dizolvare legala/statutara, sediul social, persoane autorizate sa reprezinte ONG-ul, etc;
(2) Statutul cu modificarile la zi (incluzand si incheierile de sedinta).Persoanele juridice straine: pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata si legalizata).In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala anuala medie, care vizeaza activitatea operatorului economic (operator economic sau membrii grupului de operatori economici impreuna) din cel mult ultimii 3 ani (fara anul in curs), va fi cel putin de 2.200.000 lei fara TVA sau echivalentul sumei in euro, la cursul mediu BNR aferent anilor respectivi.Persoanele juridice romane vor atasa copii dupa situatiile financiare anuale disponibile pe anii respectivi, inregistrate la administratia financiara si/sau alte documente emise de autoritatile legale competente (documentele emise de autoritatile legale competente trebuind sa fie depuse in original si sa certifice si sa certifice incadrarea in limitele specificate mai sus).Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura formularul - Informatii generale, conform Formularului 6.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat, inclusiv liderul, va prezenta acest formular.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic va trebui sa dispuna de resursele umane considerate de Autoritatea contractanta ca fiind strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului (personal de specialitate si experti care vor avea roluri esentiale in indeplinirea contractului) dupa cum urmeaza mai jos.Se vor atasa urmatoarele documente:
(1) Informatii generale privind angajatii ? Formularul nr. 9 ? in original
(2) Personal ce va fi angajat in contract ? Formular nr. 10 ? in original
(3) Angajamentul ofertantului ca, in cazul indisponibilitatii unor persoane dintre cele nominalizate, le va inlocui numai cu persoane avand cel putin calificarile celor nominalizate initial si luate in calcul la evaluare ofertei, si va prezenta inlocuirea personalului Autoritatii Contractante pentru aprobare. Se va atasa Angajamentul ofertantului privind resursele umane ? Formularul nr. 11 ? in original.
Personal cheie 1: Coordonator proiect.Calificari: Studii superioare de lunga durata.Experienta specifica: (a) Minim 3 ani experienta ca coordonator de proiect in managementul proiectelor de investitii.(b) Asigurarea serviciilor de management de proiect in proiecte de investitii.Curriculum Vitae, cu semnatura persoanei in original, din care trebuie sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului (conform denumirilor specificate) si indeplinirea cerintelor precizate. Se va atasa Curriculum vitae - Formularul nr. 12.1completat.Copii dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile sau certificatele detinute de persoanele respective, necesare pentru dovedirea cerintelor minime.Angajamentul in nume personal ? Formularul nr. 12.2, cu semnatura persoanei in original.
Personal cheie 2: Consultant juridic.Calificari: diploma universitara in domeniul juridic.
Experienta profesionala: Minim 3 ani experienta profesionala in domeniul juridic si are experienta in acordarea de consultanta juridica in cadrul contractelor internationale in proiecte de investitii.Curriculum Vitae, cu semnatura persoanei in original, din care trebuie sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului (conform denumirilor specificate) si indeplinirea cerintelor precizate. Se va atasa Curriculum vitae - Formularul nr. 12.1completat.Copii dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile sau certificatele detinute de persoanele respective, necesare pentru dovedirea cerintelor minime.Angajamentul in nume personal ? Formularul nr. 12.2, cu semnatura persoanei in original.
Personal cheie 3: Consultant financiar.Calificari: Diploma universitara in domeniul economic.
Experienta profesionala: Minim 3 ani experienta profesionala in domeniul economic-finante.
Experienta specifica: Minim 3 ani experienta profesionala in coordonarea activitatii de asigurarea a managementului financiar al investitiilor (cereri de decontare/plata/rapoarte de progres) pentru proiectele de investitii.Curriculum Vitae, cu semnatura persoanei in original, din care trebuie sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului (conform denumirilor specificate) si indeplinirea cerintelor precizate. Se va atasa Curriculum vitae - Formularul nr. 12.1completat.Copii dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile sau certificatele detinute de persoanele respective, necesare pentru dovedirea cerintelor minime.Angajamentul in nume personal ? Formularul nr. 12.2, cu semnatura persoanei in original.
Personal cheie 4: Consultant achizitii publice.Calificari: (a) Studii superioare de lunga durata
(b) Diploma/certificat de absolvire pentru Expert achizitii publice.Experienta profesionala: Minim 3 ani experienta profesionala management de proiecte.
Experienta specifica: Minim 3 ani experienta in domeniul achizitiilor publice pentru proiecte ? intocmire documentatii de atribuire, urmarirea organizarii procedurilor de atribuire inclusiv elaborarea raspunsurilor la clarificarile solicitate de ofertanti.Curriculum Vitae, cu semnatura persoanei in original, din care trebuie sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului (conform denumirilor specificate) si indeplinirea cerintelor precizate. Se va atasa Curriculum vitae - Formularul nr. 12.1completat.Copii dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile sau certificatele detinute de persoanele respective, necesare pentru dovedirea cerintelor minime.Angajamentul in nume personal ? Formularul nr. 12.2.
Personal cheie 5: Expert tehnic domeniul medical.Calificari: Diploma universitara in domeniul tehnic sau medical.
Experienta profesionala: Minim 3 ani experienta in managementul investitiilor in domeniul medical.Curriculum Vitae, cu semnatura persoanei in original, din care trebuie sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului (conform denumirilor specificate) si indeplinirea cerintelor precizate. Se va atasa Curriculum vitae - Formularul nr. 12.1completat.Copii dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile sau certificatele detinute de persoanele respective, necesare pentru dovedirea cerintelor minime.Angajamentul in nume personal ? Formularul nr. 12.2, cu semnatura persoanei in original.
Personal cheie 6: Expert tehnic constructii.Calificari si abilitati: Diploma universitara in inginerie civila sau diploma echivalenta.
Experienta profesionala relevanta: Minim 3 ani experienta profesionala in domeniul constructiilor civile.Curriculum Vitae, cu semnatura persoanei in original, din care trebuie sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului (conform denumirilor specificate) si indeplinirea cerintelor precizate. Se va atasa Curriculum vitae - Formularul nr. 12.1completat.Copii dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile sau certificatele detinute de persoanele respective, necesare pentru dovedirea cerintelor minime.Angajamentul in nume personal ? Formularul nr. 12.2, cu semnatura persoanei in original.
Operatorul economic in cazul in care intentioneaza sa subcontracteze va trebui sa prezinte informatii cu privire la subcontractanti.Se va atasa Formularul nr. 13 ? Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora ? numai in cazul subcontractarii completat - in original.
Se va prezenta acordul de subcontractare, in original din care sa rezulte partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (fizic si valoric, inclusiv ca procent din valoarea contractului), precum si modul de utilizare a resurselor tehnice si umane. In cazul in care acordurile de subcontractare sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere legalizata In limba romana dupa acestea.
Subcontractantii ce executa mai mult de 10% din contract vor completa cu propriile date Formularul nr. 6 ? Informatii generale.
In cazul asocierii mai multor operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune atunci acestia vor trebui sa prezinte informatii cu privire la asociati.In cazul asociatiilor se va prezenta:
(a) Formularul nr. 14,
(b) Contractul de asociere,
(c) Formularul nr. 15.
Se vor atasa toate documentele solicitate la Situatia personala a ofertantului, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (Inregistrare), Informatii privind capacitatea tehnica si Informatii privind capacitatea profesionala pentru fiecare asociat.
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de echipamentele tehnice necesare indeplinirii corespunzatoare a contractului.Dotarea minima a ofertantului destinata prestarii serviciilor de consultanta, va fi :
- 1 autoturism in proprietate, leasing sau chirie la dispozitia proiectului;
- 1 copiator, in proprietate, leasing sau chirie care sa asigure multiplicarea materialelor necesare implementarii proiectului;
-2 calculatoare, in proprietate, leasing sau chirie ;
- 1 fax, in proprietate, leasing sau chirie.Se va atasa Declaratia privind echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii, conform Formularului nr. 8 ? in originalSe vor prezenta documentele doveditoare privind dotarea minima (documente care dovedesc modul de detinere al acestora: in proprietate, in leasing, in chirie).
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa demonstreze experienta similara in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) prin prezentarea unui contract/unor contracte similare finalizate sau in curs de derulare avand ca obiect asigurarea serv. de consultanta in domeniul managementului de proiect din care min 1 contract sa fi asigurat serviciul de consultanta in domeniul managementului de proiect in domeniul infrastructurii medicale.Valoarea insumata a contractelor de servicii care justifica experientatrebuie sa fie de minim 1.100.000 lei, fara TVA si se calculeaza avand in vedere numai valorile serviciilor executate in intervalul de timp de 3 ani, respectiv data deschiderii ofertelor. Se accepta si contracte care la data deschiderii ofertelor sunt in curs de derulare.Se va depune Formularul 7, copii dupa contracte sau recomandari etc cu inf min: beneficiar; tipul serviciilor; perioada; valoarea; calitatea serviciilor.
Ofertantul trebuie sa detina certificat ISO 9001 sau echivalent (certificarea sistemului de management al calitatii) valabil la data deschiderii ofertelor in domeniul ce face obiectul contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
433 din 20.01.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.08.2012 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.08.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.08.2012 11:00
Locul: 520008, P-ta Libertatii nr. 4, Mun. Sf. Gheorghe, Jud. Covasna, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii autorizati ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013 ? Axa Prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale ? Domeniul Major de Interventie 3.1 ? Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate, cod SMIS 13834
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, de la acestia se vor solicita noi oferte financiare in plicuri inchise.Ofertantul castigator va asigura functionarea unui birou in Municipiul Sfantu Gheorghe. Acest birou va functiona pe intreaga perioada de derulare si implementare a proiectului de finantare, in scopul asigurarii unei bune monitorizari a proiectului si a indeplinirii sarcinilor ce revin consultantului. Asumarea acestei obligatii se va materializa prin completarea unei declaratii (Formular 21).Autoritatea Contractanta recomanda Ofertantului sa viziteze amplasamentul, in scopul evaluarii, din punctul sau de vedere, a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentata tehnic si conforma cu datele reale din teren legate de proiect, iar confirmarea indeplinirii acestei conditii se face de catre reprezentantii legali ai autoritatii contractante. Dovada vizitarii amplasamentului se va atasa ofertei depuse ? Formular - 22 . ? Document optional.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Covasna - Compartiment juridic-contencios si control acte administrative
Adresa postala: Piata Libertatii, nr. 4, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520008, Romania, Tel. +40 267311190, Email: [email protected], Fax: +40 267351228, Adresa internet (URL): www.kvmt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.06.2012 08:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer